Jonas W. Myhre

gjesteforsker
Bilete av Jonas W. Myhre
Telefon +47 22 85 93 51
Rom 71b DMØ
Brukarnamn
Besøksadresse Europarettsbiblioteket Domus Media Øst Karl Johans gate 47
Postadresse Senter for europarett Pb 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Europarett, EØS rett, varemerkerett og energi/miljørett.

Bakgrunn

Cand. Jur. 1963. Dommerfullmektig i Lyngen 1964- juni 1965. Studieopphold i USA, University of Illinois, med bl.a. stipend fra Otto Løvenskiolds legat. MCL juni 1966. Advokatfullmektig i firmaet Sven Arntzen, Knut Blom, Andreas Arntzen og Jens Bugge august 1966 – februar 1971. Partner advokatfirmaet Hjort mars 1971- februar 2001. Bevilling som høyesterettsadvokat 1971. Kontorfellesskaps avtale med advokatfirmaet Wikborg & Rein februar 2001 – desember 2007.

Vidtfavnende advokatpraksis fra strafferett til foretningsjuss, både som rådgiver og prosederende advokat, herunder for Høyesterett og EFTA domstolen. Arbeidet fra slutten av 1960-årene i økende grad med europarettslige problemstillinger og har fortsatt med dette siden. Spesielle fagtemaer omfatter konkurranserett, statsstøtte, fri varebevegelse, varemerkerett, telecom- og energirett og offentlige anskaffelser.

Utga fra 1978 - 1991 ”EF Rapport” som kom ut månedlig. Drev i en årrekke omfattende kurs- og foredragsvirksomhet om Europarettslige og EØS rettslige spørsmål. Var en av stifterne av Norsk forening for Europarett  og var første leder av Advokatforeningens Europaretts utvalg. Etablerte advokatfirmaet Hjorts Bryssel kontor januar 1993 og drev dette til desember 1996. Medlem av Eon Ruhrgass stipendiekomité for rettsvitenskap frem til 2011.

Gjesteforsker ved Senter for europarett fra januar 2008.
 

 

Emneord: Europarett
Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 31. okt. 2013 10:12