Marie Meling

Bilete av Marie Meling
English version of this page
Telefon +47 22859746
Mobiltelefon +47 97688864 976 88 864
Rom 114
Treffetider telefon (228) 59746
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media vestfløy
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Doktorgradsprosjekt: «Restrukturering av foretak»

Globale markedsendringer, overkontrahering og oljeprisfall med etterfølgende kostnadskutt hos oljeselskapene har gjort at eierne, kreditorene og andre parter innenfor shipping- og offshoresektoren i Norge har gjennomført «restrukturering av foretak». Med «restrukturering» menes endringer i sammensetningen, vilkårene og/eller eierstrukturen for et foretaks eiendeler og forpliktelser som gjennomføres når et foretak er i en unormalt krevende økonomisk situasjon. Ettersom hovedfokus i disse prosessene er å endre foretakets finansielle forpliktelser, brukes gjerne også betegnelsen «finansiell restrukturering».

Formålet med en slik restrukturering vil være å sikre videre drift av hele eller deler av foretakets virksomhet. Svært ofte vil restruktureringen ikke bare gjelde et enkelt foretak, men et helt konsern. Prosjektet tar utgangspunkt i en analyse av de avtalte vilkårene for de mange pågående restruktureringsprosessene for børsnoterte foretak innenfor shipping- og offshoresektoren i Norge.

Restruktureringer av foretak og konserner i Norge gjøres hovedsakelig som såkalte underhåndsakkorder eller, slik Verdensbanken uttrykker det, «in the shadow of the law». Konkurslovens regler om gjeldsforhandling anses ikke å gi den fleksibilitet som er nødvendig for å sikre en vellykket restrukturering. Konserner innenfor shipping- og offshoresektoren har som regel virksomhet i flere land, og det kompliserer restruktureringsprosessene ytterligere at vi ikke har mekanismer i lovverket for å håndtere dette grenseoverskridende aspektet på en hensiktsmessig måte. Basert på det som kommer frem i for- og etterarbeidene til konkursloven og de mange internasjonalt utformede prinsippene som nå finnes for restruktureringer, virker det å være relativt stor enighet om at det er ønskelig å bringe flere restruktureringsprosesser «out of the shadow» og «into the light of the law».

Prosjektets overordnede forskningsspørsmål er derfor å finne ut hvilke lovendringer og andre tiltak som må til for at vi skal kunne få en slik utvikling i norsk rett, samt å analysere om en dreining bort fra de rene avtalebaserte løsninger til mer tvungne og rettsstyrte løsninger egentlig vil være en fordel for de involverte partene. Prosjektet har dermed en klar rettspolitisk side.

Faglige interesser inkluderer:

 • dynamisk tingsrett/tredjemannsvern
 • konkurs- og panterett
 • obligasjonsrett
 • sjørett
 • selskapsrett
 • internasjonal privatrett
 • finansmarkedsrett

Undervisning

 • Kurs i dynamisk tingsrett (3. studieår, JUS 3212)
 • Marine Insurance (JUS 5450/JUS 1450)
 • Ship control and classification (JUS 5402)
 • Mortgages, maritime liens, retention and arrest (JUS 5402)

Bakgrunn

Arbeidserfaring

2017 -
Stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett

2016-2017
Kontorplass (vitenskapelig assistent) ved Nordisk institutt for sjørett

2008-2017
Advokatfullmektig, fast advokat og senioradvokat, 
Advokatfirmaet BA-HR DA

2011
Secondment, Watson Farley & Williams LLP i Hamburg

2007-2008
Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett

Utdanning

2008
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2007
Valgemner ved University of Auckland

Verv

 • Styremedlem i Bankenes sikringsfond (utnevnt for perioden 2019-2021). Virksomheten til Bankenes sikringsfond er regulert i finansforetaksloven kap. 19 og 20, samt i lov om Bankenes sikringsfond.
 • Sekretær for revisjonskomiteen for den nordiske sjøforsikringsplanen av 2013, versjon 2019
 • Styremedlem i Den norske Sjørettsforening. Den norske Sjørettsforening er en underavdeling av Comité Maritime International (CMI), en privat internasjonal forening med det formål å fremme utvikling og harmonisering av internasjonal sjørett på alle områder.
 • Styremedlem i stiftelsen Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute som har som formål å være katalysator for etablering og bruk av nordisk voldgift som tvisteløsning innenfor maritim og offshore virksomhet.

/nifs/personer/vit/mariemel/cv-norsk.docx

Emneord: Tredjemannsvern, Konkursrett, obligasjonsrett, Sjørett, Selskapsrett, Internasjonal privatrett, Finansmarkedsrett

Publikasjonar

 • Ellingsæter, Sjur Swensen & Meling, Marie (2020). Rekonstruksjonslovens muligheter og begrensninger. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  26(1-2), s 52- 82 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9510-2020-01-02-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Meling, Marie (2020). Aksjeeiernes makt i restruktureringer. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 29- 29
 • Meling, Marie (2020). Den nyttige konkursen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 29- 29
 • Meling, Marie (2020). Konkurslovgivningen mangler kriseverktøy. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 29- 29
 • Meling, Marie (2020). Rekordhøy inkassogjeld. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 29- 29
 • Meling, Marie & Ellingsæter, Sjur Swensen (2020). Ny lov har hittil reddet kun to selskaper fra konkurs. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 29- 29
 • Meling, Marie & Mestad, Ola (2020). Styret må ikkje slå selskapet konkurs for tidleg. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 30- 31
 • Meling, Marie (2019). EU-domstolen sa nei til Hellas' misfornøyde långivere. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 27- 27
 • Meling, Marie (2019). Fra "bail-out" til "bail-in" i bankkriser. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 29- 29
 • Meling, Marie (2019). Konkursboet stoppes ofte på landegrensen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 27- 27
 • Meling, Marie (2019). Konkursmagi. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 27- 27
 • Meling, Marie (2019). Retten til å mislykkes. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 27- 27
 • Meling, Marie (2018). EU planlegger norsk Chapter 11. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 16- 16
 • Meling, Marie (2018). EUs "Chapter 11" - versjon 2.0. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 29- 29
 • Meling, Marie (2018). Ferdigpakkede insolvensprosesser ("pre-pack").
 • Meling, Marie (2018). Hva er rettferdig restrukturering?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 33- 33
 • Meling, Marie (2018). The future of Norwegian insolvency legislation What effects can be expected from the proposed Directive 2016/0359 (COD)?.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. sep. 2016 10:55 - Sist endra 22. jan. 2019 14:16

Forskargruppe

 • Formue- og kapitalmarkedsrett