Tarjei Bekkedal

Professor
Bilete av Tarjei Bekkedal
English version of this page
Telefon 22859601
Rom 074 Domus Media øst
Brukarnamn

Bakgrunn

Tarjei Bekkedal er født 1977, cand. jur. våren 2001, ph. d. 2007. Bekkedal har vært tilknyttet juridisk fakultet siden høsten 1998, professor ved Senter for europarett siden 2015. Bekkedal underviser og foreleser innenfor flere fagområder; forvaltningsrett, familie- og arverett, dynamisk tingsrett, kontraktsrett, pengekravsrett, ytringsfrihet, telekommunikasjonsrett og medierett.

Bekkedal har tidligere arbeidet som førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementets medieavdeling.

Bekkedal forsker og publiserer særlig innenfor områdene europarett, forvaltningsrett, familierett og medierett. Han er leder av Norsk forening for europarett.

Bekkedal har vært eksamenssensor siden 2002, klagesensor siden 2007. Han har vært studieårsansvarlig for 5. studieår og er for tiden fagansvarlig for masteroppgaver.

Bekkedal er oppnevnt som ekspert for European Cooperation in Science and Technology (COST). COST består av 36 medlemsland og tildeler blant annet støtte til samarbeid mellom forskere som arbeider under EUs rammeprogrammer. COST disponerer et budsjett på 300 millioner Euro i 7-årsperioden frem tom 2020.

Detaljert CV

Aktuelt

- Hillion, Bekkedal & Andenæs, Brexit, EØS og Norge, Lov og Rett 10/2018

- Utredning, finansforetaks eierstruktur, mandat

- Forelesning master (jur5030/5060), 7.januar 2019:

foiler (forelesningen blir ikke podcastet), eksempelmateriale:

Maria Mæhlumshagen: Tvangsadopsjon Om det ulovfestede vilkåret "sterke grunner"

Ingrid Hertzberg: Suverenitet og homogenitet. Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (I)

Ingrid Hertzberg: Kompetanse uten kontroll? Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (II)

Fredrik Lied Lilleby: Grunnloven § 93 og unntaket for lite inngripende myndighetsoverføring

 

Emneord: Europarett, Forvaltningsrett, Ytringsfrihet, Familie- og arverett

Publikasjonar

 • Bekkedal, Tarjei (2018). Article 59 [Public undertakings, services of general economic interest], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 568 - 584
 • Bekkedal, Tarjei & Farsethås, Hans Christian (2018). Om subsumsjon. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  53(1), s 1- 32 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-01-01
 • Bekkedal, Tarjei & Hertzberg, Ingrid (2018). Suverenitet og homogenitet. Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (I). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 131- 157 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-03-02
 • Hertzberg, Ingrid & Bekkedal, Tarjei (2018). Kompetanse uten kontroll? Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (II). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (4), s 205- 226 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-03
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2018). Brexit, EØS og Norge. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(10), s 604- 624
 • Bekkedal, Tarjei (2017). Overkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(5), s 273- 314 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2017). The Reach of Free Movement. A Defence of Court Discretion, In Mads Andenæs; Tarjei Bekkedal & Luca Pantaleo (ed.),  The Reach of Free Movement.  T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  Chapt. 2.  s 17 - 56
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Investeringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(6), s 331- 352 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Suverenitet og samarbeid. Grunnlovens skranker for delegasjon av statsmakt.. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  42(1), s 3- 37 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - replikk til Ellen Lexerød Hovlid. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(2)
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Kontraktsrettens betydning på familierettens område. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  50(3), s 150- 184
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Lengstlevendes rådighet over uskifteboet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  13(1), s 59- 96
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Om grunnlovens medlemskapsprinsipp ved overføring av myndighet til internasjonale organisasjoner. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  41(4), s 197- 230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2014). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - om EMDs balansetest. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  53(6), s 315- 333
 • Bekkedal, Tarjei (2014). To høyesterettsdommer om naturutlegg etter ekteskapslovens § 67 - Rt.2013 s. 1630 og Rt. 2013 s. 1637. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(1), s 14- 16
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Felles prosjekt; om sameie i ekteskaps- og samboerforhold. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  47(3), s 159- 183
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Om dom for realiteten i forvaltningssaker. Grunnlag for en ny teori om domstolenes kontroll med forvaltningens maktutøvelse.. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  47(4), s 217- 249
 • Bekkedal, Tarjei (2006). Privilegerte foretak og monopoler fellesskapsrettens skranker. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  41(3), s 142- 170
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  (1), s 92- 118
 • Bekkedal, Tarjei (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv, I: Jens Schovsbo (red.),  Immaterial rettens afbalancering. Netværksmødet 2003.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-0207-8.  1. Del.  s 43 - 58

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (ed.) (2017). The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  417 s. Vis sammendrag
 • Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim & Bekkedal, Tarjei (ed.) (2011). Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-90-6704-733-3.  266 s.
 • Bekkedal, Tarjei; Madell, Tom & Neergaard, Ulla (red.) (2011). Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänter av allmän intresse i en EU-rättslig kontext. Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-782-3.  399 s.
 • Bekkedal, Tarjei (2008). Frihet, likhet og fellesskap. fagbokforlaget.  ISBN 9788245007442.  515 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI Working Paper. 873. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bekkedal, Tarjei (2004). EØS-avtalen artikkel 59.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Konkurransesituasjonen for norske medier.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 1. jan. 2019 18:06

Prosjekt