Alexander Sæthern

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Alexander Sæthern
Mobiltelefon 46946140
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for masteroppgave

"Ikke helt på nett - Rammeverket for tilknytningen av havvind til det nasjonale og europeiske kraftnettet i konsesjonsrettslig, EØS-rettslig og rettspolitisk belysning" 

Kraft fra havvind nevnes ofte som en løsning på flere globale og nasjonale utfordringer: Behovet for å erstatte fossile energikilder med fornybare, sikre tilstrekkelig kraftforsyning i Norge i fremtiden, skape arbeidsplasser og eksportinntekter som kan kompensere for nedgang i petroleumsutvinningen, og før den tid, elektrifisere petroleumsnæringen. Skal dette oppnås, må vindkraftproduksjonen offshore integreres som en del av kraftnettet og kraftforsyningen. Havenergiloven, som regulerer vindkraftproduksjon i dag, er en ufullstendig lov, og i liten grad utformet for å være annet enn rammeverk for produksjonsanlegg: Havvindprosjekter vil være avhengig av å tilpasses rammeverket etter en eller flere av energiloven, petroleumsloven, EØS-retten og folkeretten når den forsyner kraft gjennom kabler. Min masteroppgave diskuterer de konsesjonsrettslige og EØS-rettslige spørsmålene som etter gjeldende regelverk oppstår i denne fasen av havvindprosjektet, og om gjeldende rett i tilstrekkelig grad legger til rette for helhetlig og lønnsom kraftproduksjon og nettutbygging.  

Veileder

Henrik Bjørnebye

Faglige interesser

Energirett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett, kontraktsrett, arbeidsrett. 

Bakgrunn

2018–2020: Kollokvieveileder, oppgaveretter og undervisningsassistent, Universitetet i Oslo.

2019–2020: Praktikant, advokatfirmaene Wikborg Rein, CLP, Wiersholm, BAHR og Kluge, samt Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

2020–: Redaktør i Jussens Venner.

Verv

Medlem av Skikkethetsnemnda ved UiO.

Tidligere utvalgsmedlem i Juridisk Studentutvalg og representant i Studentparlamentet ved UiO.

 

Emneord: Energirett, Forvaltningsrett, EØS-rett, Energimarkedet, Konkurranserett, Folkerett, Europarett
Publisert 22. jan. 2021 17:24 - Sist endret 15. feb. 2021 20:48