Vegard Vaboen

Vitenskapelig assistent - Det juridiske fakultet
Bilde av Vegard Vaboen
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Nordisk institutt for sjørett

Faglige interesser

Forvaltningsrett mm

Tema for avhandling

Ekspropriasjon på grunnlag av reguleringsplan. Jeg skriver om hva som ligger i de materielle minstekravene for å gjennomføre reguleringsplaner ved ekspropriasjon, og de prosessuelle kravene til kommunenes vurdering av disse minstekravene. Et særlig underspørsmål er om planforslag må beskrive reguleringsplanens "virkninger" for de som vil måtte avgi eiendomsrettigheter, jf. plan- og bygningsloven § 4-2.

Tilknyttet Naturressursgruppen.

Veiledere

Geir Stenseth (hovedveileder)
Nikolai K. Winge (biveileder)

 

 

Emneord: Forvaltningsrett, Ekspropriasjonsrett, Statsrett, Miljørett, Naturressurser
Publisert 20. aug. 2020 20:38 - Sist endret 2. mars 2021 06:28

Forskergrupper

  • Naturressursgruppen