De fleste får jobb

93% av kandidatene som er uteksaminert fra Det juridiske fakultet i perioden 2011-2013 er yrkesaktive i følge UiOs kandidatundersøkelse.

Kandidatundersøkelsen viser at blant kandidatene fra Det juridiske fakultet er:

  • 93%   i jobb
  • 5%     arbeidssøkende
  • 98%   ansatt i heltidsstilling
  • 84%   fast ansatt 
  • 86%   svært fornøyd eller fornøyd med nåværende stilling
  • 69%   hos samme arbeidsgiver, av disse har 13% skiftet stilling og 56 % ikke skiftet stilling
  • 77%   raskt ute i jobb (under 3 måneder)

- Det er gledelig at flertallet av våre kandidater kommer raskt i arbeid etter endt utdanning.  Av de som oppgir å være yrkesaktive, var 77% i arbeid innen tre måneder etter endt utdanning – mens tallet  øker til 91% seks måneder etter endt utdanning, forteller studiedekan Trygve Bergsåker.

Attraktive kandidater

- Når det gjelder yrkesdeltagelsen, er tallene bedre for våre kandidater enn gjennomsnittet for UiO på flere punkter, og det kan tolkes som at våre kandidater er attraktive hos arbeidsgiverne. De fleste av våre kandidater er jurister, og arbeidsmarkedet er tradisjonelt godt for disse kandidatene, sier Bergsåker - samtidig som han peker på at hele 96% av masterkandiatene i kriminologi oppgir å være i jobb.  

Ingen store overraskelser

- Undersøkelsen inneholder ingen store overraskelser, men vi får bekreftet funn fra andre undersøkelser som viser at jusstudentene ikke er fornøyd med læringsmiljøet. Læringsmiljø er et satsningsområde, og et forbedringsområde, som fakultetet jobber målrettet med, ifølge Bergsåker.

Bergsåker kan og fortelle at juristene beskriver læringsmiljøet som mindre preget av samarbeid og deling enn gjennomsnittet ved UiO, men at de samtidig er fornøyd eller svært fornøyd med det faglige utbytte de får av studiet. 

Jevnlige kandidatundersøkelser

Fakultetet har gjennomført kandidatundersøkelser blant juristene som er uteksaminert siden våren 2012, og bruker disse undersøkelsene sammen med andre evalueringer i arbeidet med utviklingen av studiet. Kandidatene mottar undersøkelsen ca. et halvt år etter at de er uteksaminert.

UiOs kandidatundersøkelse favner alle studieprogrammer ved fakultetet, men grunnet få respondenter på de andre studieprogrammene mener Bergsåker at disse dataene må tolkes med varsomhet.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 7. nov. 2014 13:41 - Sist endret 7. nov. 2014 13:44