Sikrer forsikringsrettsfaget

En avtale mellom næringen og fakultetet sikrer fremtiden til forsikringsrettsfaget ved fakultetet og Nordisk institutt for sjørett. Avtalen har en ramme på inntil 40 millioner over 10 år.

Svein Buvik fra GARD signerer avtalen i påsyn av Dag Michalsen.

Svein Buvik fra GARD signerer avtalen i påsyn av Dag Michalsen. Foto: Eva Dobos/UiO

Foto: Eva Dobos/UiO

Bidragsyterne

 • Assuranceforeningen Gard
 • Norwegian Hull Club
 • Assuranceforeningen Skuld
 • Den Norske Krigsforsikring for Skib
 • Nordisk Skibsrederforening
 • Swedish Hull Club
 • Forsikringsselskapet Alandia
 • Møretrygd Gjensidig forsikring
  Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap
 • Advokatfirmaet BAHR

Avtalen som ble signert 22. august innebærer finansiering av 3 stipendiatstillinger og 2 post.doc.-stillinger. Fakultetet bidrar med 20 millioner over 10 år og finansierer blant annet en førsteamanuensis/professor i fast stilling i forsikringsrett, mens næringen bidrar med et tilsvarende beløp.

Viser samfunnsansvar

– Jeg synes det er flott at finansiørene lar sitt samfunnsansvar komme til uttrykk gjennom å bidra til juridisk forskning og undervisning på et tilsynelatende lite, men svært viktig, fagområde som forsikringsrett, sier dekan Dag Michalsen.

Dekanen understreker at denne type avtaler ikke rører ved den akademiske friheten i forskningen, men at det gir gevinster både for forskere og næringen å ha et langvarig og gjensidig forpliktende samarbeid. Han peker blant annet på at det skal opprettes en brukergruppe der representanter for næringen skal bidra.

Viktig for fagmiljøet

Ola Mestad
Instituttleder Ola Mestad (Foto: Eva Dobos/UiO)

– Samarbeidet med forsikringsnæringen er viktig for vårt akademiske fagmiljø. Det er relativt få rettsavgjørelser på området, så et nært forhold til praksisfeltet er viktig for at forskerne skal få innsikt i relevante rettslige problemstillinger innenfor forsikringsrett, sier instituttleder Ola Mestad i en kommentar til avtalen.

Mestad minner også om at forsikringsnæringen har stilt opp før: I 1925 ble De norske forsikringsselskapers fond til fremme av forsikringsrettslige studier ved Det Kongelige Fredriks universitet opprettet, fondet finansierte et forsikringsrettsprofessorat i mange år. Fondets gjenstående midler går inn i satsingen.

Revitalisering og foryngelse

Trine-Lise Wilhelmsen
Professor Trine-Lise Wilhelmsen er initiativtager til avtalen.
(Foto: Eva Dobos/UiO)

Professor i forsikringsrett Trine-Lise Wilhelmsen fortalte i sin tale ved signeringen at instituttet mangler yngre forskere som jobber med forsikringsrett, og at avtalen derfor bidrar til både revitalisering og foryngelse av fagmiljøet.

– Det er viktig å beholde forsikringsrett både som forsknings- og undervisningsfag, sa hun, og minnet om at mye av faglitteraturen kommer fra forsikringsrettsmiljøet ved Nordisk institutt for sjørett.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 26. aug. 2019 11:36 - Sist endret 26. aug. 2019 14:20