BI og Det juridiske fakultet inngår samarbeidsavtale

Handelshøyskolen BI og fakultetet blitt enige om en rammeavtale for økt samarbeid for utdanning og forskning, med vekt på å synliggjøre den rettsvitenskapelige kompetansen i Oslo-området. 

Dag Michalsen, Monica Viken og Hilde Christiane Bjørnland

Dekan Dag Michalsen og Monica Viken, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI signerte avtalen. Prorektor for forskning ved BI Hilde Christiane Bjørnland til høyre i bildet.

Foto: ©BI/Hannah Møller Endresen

Et av formålene er å samarbeide om eksternfinansierte prosjekter for å styrke konkurranseevnen i større søknader og se nærmere på hvordan et samarbeid om heltidsstudenter kan utvikles. Mulighetene for å nå opp i konkurranse om store eksternfinansierte prosjekter øker med flerfaglige relasjoner og søknader.

Nært samarbeid mellom fagmiljøer

– Jeg er glad for at vi nå kan formalisere samarbeidet med BI. I tillegg til at geografisk nærhet gjør det naturlig, er det allerede tett kontakt mellom våre fagmiljøer – og denne avtalen gjør at vi tar et steg videre i samarbeidet. Avtalen gir oss et godt utgangspunkt for å utforske mulighetene for samarbeid innenfor forskning og undervisning som ligger i våre respektive fagmiljøer, sier dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet.

John Asland
Institutt for privatrett var representert ved signeringen - her ved instituttleder John Asland.
Foto: ©BI/Hannah Møller Endresen

Michalsen forteller at kontakten i hovedsak har vært mellom privatrettslige miljøer ved fakultetet og Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, men at det allerede er pekt på muligheter for faglig samarbeid mellom flere miljøer ved begge institusjonene.

Styrker det juridiske miljøet i Oslo

- Dette er viktig for vårt juridiske miljø. Avtalen er en formalisering av det eksisterende samarbeidet BI og Det juridiske fakultet i Oslo (UiO) allerede har, og er ment for å synliggjøre styrken i det juridiske miljøet i Oslo. Samtidig legger en slik avtale grunnlaget for videre arbeid og samtaler om både forskning og utdanning i juridiske fag, sier Monica Viken, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

Viken kan og fortelle at BI nylig lanserte en ny mastergrad i forretningsjus og økonomi som er utviklet i tett samarbeid med representanter fra næringsliv, offentlig sektor og advokatbransjen.

– Jeg synes BI´s nye økonomisk/juridiske grad høres spennende ut. Den skiller seg fra den tradisjonelle juristutdanningen, og jeg tror at det vil inspirere oss i fellesskap til å se juss i en bredere sammenheng, avslutter Michalsen.

Deltagerne ved signeringen
BI var vertskap ved signeringen - og deltagerne stilte velvillig opp på det obligatoriske "familiebildet".
Foto: ©BI/Hannah Møller Endresen
Av Steinar Hafto Myre
Publisert 15. mars 2019 09:24 - Sist endret 18. mars 2019 09:21