Rutiner og valg av innmeldingsløsning for hendelser og avvik

Driftsrelaterte mindre avvik – Avvik, svikt i drift/infrastruktur og «nesten-ulykker». Behov som gjelder daglig drift av UiOs bygninger, renhold, vakthold, avfall, intern flytting eller bud- og transporttjenester.

Elektronisk innmelding til Eiendomsavdelingen i Xpand (for ansatte og studenter)

Ved akutt behov for hjelp som ved strømbrudd, byggteknisk svikt, heisstopp, vannlekkasje ol. skal Eiendomsavdelingen kontaktes på
vakttelefonen 911 18 149

Si fra om alle uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, samt brudd på HMS-regelverk. Det er mindre uhell og ulykker (HMS-avvik) som (kan) medfører personskader og oppfølging NAV, Statens pensjonskasse o.l.

HMS-avvik er:

  • avvik ved at krav fastsatt i HMS-regelverket eller interne krav, ikke er blitt fulgt.
  • arbeidsrelaterte episoder der hendelsen kunne ha ført til skader, mén eller redusert helse (nestenulykke)
  • arbeidsrelaterte episoder der skade har ført til redusert helse, varige mén eller dødsfall (personskade/ulykke)

Innmelding i CIM avviksmodulen (ansatte)
Les mer om avvik som skal meldes inn!
 

Si fra-systemet (studenter)

Håndteres av lokal ledelse i samråd med lokal koordinator for sikkerhet og beredskap. HMSB kan konsulteres. Avviksmeldinger behandles i henhold til kjent prosedyre. Det nedsettes ikke beredskapsledelse.

Varsling for ansatte og studenter om mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering

Varsling for ansatte

Varsling for studenter

Oppdager du skadelige, farlige, uetiske eller straffbare forhold ved UiO som ikke gjelder din egen person, skal du varsle arbeidsgiver eller verneombud. Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig.

Kritikkverdige forhold som berører deg personlig skal du ta opp med din nærmeste leder eller dennes overordnede. I slike tilfeller skal det ikke brukes varslingsskjema.

Fakultetets beredskapsplan for digital eksamen.

Generell avvikshåndteringsplan for fakultetet som dekker områder knyttet til alvorlige hendelser i undervisningslokalet.

Avvik knyttet til det studieadministrative arbeidet.