Innmelding i avvikssystemet CIM

Var det tekniske feil ved rømningsveien da du skulle evakuere? Har noen skadet seg grunnet manglende vedlikehold av bygg eller utstyr? Alle uønskede hendelser og avvik skal meldes ifra om.

Alle avvik skal meldes inn

Meld ifra, og så vil ledelsen ivareta de involverte og forhindre gjentakelse. Det kan være aktuelt å foreta risikovurderinger. Ved personskade er det egne rutiner for oppfølging (NAV og Statens pensjonskasse). Vi må jobbe med å forebygge nye hendelser, og vi må lære av de hendelsene som har oppstått.

HMS-avvik er:

  • avvik ved at krav fastsatt i HMS-regelverket eller interne krav, ikke er blitt fulgt.
  • arbeidsrelaterte episoder der hendelsen kunne ha ført til mén eller redusert helse eller skader på menneske, miljø eller materiell  (nestenulykke)
  • arbeidsrelaterte episoder der skade har ført til redusert helse, varige mén eller dødsfall (personskade/ulykke), materielle skader eller skade på miljø.

Hva er CIM?

CIM er et nettbasert elektronisk verktøy for håndtering av HMS-avvik, ROS-analyser og kriseberedskap. Alle ansatte melder inn i CIM og så blir saken tatt videre til rett saksbehandler, leder og verneombud.

Politianmeldelse?

Det kan være aktuelt å politianmelde noen forhold på vegne av fakultetet/instituttet. Anmeldelse foretas av HMS- og beredskapsrådgiver som har delegert fullmakt til å anmelde, begjære påtale og kreve erstatning. 
 

Oversikt over hendelser som skal meldes ifra om

Oversikt over mulige årsak til at hendelsen skjedde

Emneord: CIM, Uhell, Innbruddsforsøk, Trusler, Tyveri, Utslipp, Avvik, Uønsket hendelse, Ulykke, Innbrudd, Uautorisert adgang, Vold Av Kari Hegerstrøm
Publisert 11. nov. 2017 20:35 - Sist endret 16. nov. 2017 13:22