Brannvern

Det er utarbeidet nettsider sentralt ved UiO som beskriver overordnede føringer, felles prosedyrer og verktøy som skal sikre forebyggende og bekjempende brannrutiner. Denne siden her er for å supplere på det som er utarbeidet spesielt for fakultetet, og som ikke er omfattet i de sentrale sidene.

Branninstrukser og veiledninger

Opplæring

Enhet for HMS og beredskap tilbyr brannvernkurs for etasjekontakter, verneombud og ledere.

Branninstruks for seminarrom og auditorier

Ved forelesninger, kurs og annen undervisning er foreleser eller den som står for undervisningen, ansvarlig for at branninstruks for forsamlingslokaler følges. 

Det samme gjelder ved bruk av lokaler til konferanser, sosiale sammenkomster og lignende, skal arrangøren sørge for at instruksen blir fulgt. 

Etasjekontakter

Alle bygninger har etasjekontakter. Disse har oppgaver knyttet til det forebyggende brannvernarbeidet, samt at de bistår ved evakuering.

Samlingsplasser

For å få bedre overblikk over situasjonen og de evakuerte skal alle som har evakuert ut gå videre til samlingsplass.

Brannvern ved UiO

På de sentrale sidene om brannvern finner du bl.a. oversikt over policyer, rollebeskrivelser, prosedyrer, verktøy og sjekklister.

Innmelding av feil og avvik

Som ansatt og student har du et ansvar for å melde ifra om forhold du ser eller hører om som påvirker brannsikkerheten.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:
22 85 66 66

Kontakt nødetatene først,
så vakt- og alarmsentralen

 

 

Kontakt

Spørsmål om brannvern ved fakultetet, kontakt fakultetets HMS- og beredskapskoordinator
 

Se også