Studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet tilset studentar i fleire typer stillingar. Nokre med administrative gjeremål, medan andre gir høve til å jobbe med masteroppgåva som vitskapelege assistentar

Vitskapelege assistentstillingar

Institutta ved Det juridiske fakultet lyser ut stillingar som vitskapelege assistentar - i regelen to gonger i året.

Stillingane går til studentar som vil skrive 30 eller 60 poengs masteroppgåve, og har avlagt eksamen på 3. studieår på masterstudiet i rettsvitskap.

Stillingane er primært knytte til arbeid med avhandling, men noko pliktarbeid kan påreknast. Omfanget varierer avhengig av tilknyting til institutt/forskargruppe.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på karakterar, men også andre forhold.

Stillingane som vitskapelege assistentar er ein viktig rekrutteringsbase for dei framtidige forskarane ved fakultetet og er rekna som ein viktig del av forskingsmiljøa ved institutta.

Masteroppgåve blei til bok

Heidi Anita Skjærvik skreiv masteravhandling om «Gjerder i beiteområder» våren 2012. Oppgåva blei til bok.