Dekanvalget 2019: Hennum-dekanatet

Teamet til dekankandidat Ragnhild Hennum presenterer sitt program for valgperioden 2020–2023.

Hennes medkandidater er Vibeke Blaker Strand som forskningsdekan og Tarjei Bekkedal som studiedekan.

Vibeke Blaker Strand, Ragnhild Hennum,Tarjei Bekkedal

Vibeke Blaker Strand, Ragnhild Hennum,Tarjei Bekkedal

Foto: ©UiO/Eva Dobos

Valgplattform for teamet Hennum, Bekkedal og Blaker Strand

Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo går godt. Vi har svært dyktige studenter. De vitenskapelig ansatte ved fakultetet leverer forskning og undervisning av høy kvalitet. Vi har en velfungerende administrasjon og god teknisk støtte. Vårt fakultet er flere år på rad vurdert som Nordens beste, og mye godt arbeid er gjort av tidligere dekanater. Dette skal vårt team bygge videre på. Vi ønsker et sterkt juridiske fakultet som er i god dialog med andre fakulteter og universitetsledelsen, og som unngår detaljstyring av fakultetets virksomhet. Vårt fakultet har tradisjon for sterke institutter, og vårt team ønsker å beholde instituttene, men vil legge til rette for samhandling på tvers både faglig og administrativt.

Studier

Vi har en god struktur på studiene som vårt team ønsker å videreføre. Det er ikke behov for studiereformer eller omfattende omlegging. Vi må tilpasse oss teknologiske og samfunnsmessige endringer og de forventningene nye generasjoner studenter møter fakultetet med.

Undervisningen på vårt fakultet er god. Samtidig er det viktig at vi gjennom dialog mellom ledelse, ansatte, studenter og administrasjon utvikler oss og studiet videre. Vårt team vil legge til rette for varierte undervisnings- og evalueringsformer. Vi ønsker en kombinasjon av forelesninger, kurs, smågrupper, prosedyreøvelser, skriveøvelser, casebasert undervisning og ferdighetstrening.  Dersom CELL blir et Senter for fremragende undervisning (SFU) vil senteret bli tilført betydelige ressurser. Vi vil legge til rette for at alle ansatte som ønsker å bidra til å utvikle ny undervisning kan nyttiggjøre seg disse ressursene.

Vårt nye bygg vil gi nye muligheter til variert undervisning og nye måter å møte studentene. Vårt team skal arbeide for at vi bruker disse mulighetene.

Vårt team vil arbeide for at vi får på plass en pedagogisk plan for hele masterstudiet i juss og for de andre studiene som tilbys ved fakultetet. En gjennomtenkt progresjonsplan for studiene bør sette mål for både hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter studentene skal ha på hvert trinn. Digitale hjelpemidler skal være integrert i, og bygge opp om planen.

Forskning

Universitets- og høyskoleloven beskytter vår akademiske frihet. Denne friheten er utgangspunktet for dette teamets arbeid med forskning. Alle forskere står fritt til å velge tema, metode og publiseringskanal for sin forskning. 

Fakultetet har en svært bred portefølje av forskning innenfor både tradisjonsrike og nyere fag og disipliner. Vi har tradisjon for, og gode fagmiljøer i perspektivfagene.  Forskerne er gode til å gripe fatt i nye problemstillinger, noe som gjør at vår forskning er i stadig utvikling.  Vi ønsker å synliggjøre og anerkjenne all den gode forskningen som gjøres på fakultetet, uavhengig av om dette er forskning som gjøres av enkeltpersoner, forskning som er del av eksternfinansierte prosjekter eller forskergrupper. Som ledd i dette, ønsker vi å løfte frem virksomheten som drives i fakultetets ulike fagmiljøer, slik at vi blir mer synlig for kolleger, studenter og interesserte utenfor fakultetet.

Vårt team ønsker å arbeide videre for at Norges forskningsråd skal lage et eget program for juridisk forskning.

Vi har ingen målsetting om at det skal sendes flere søknader om eksterne midler. Vi ønsker at de søknadene som sendes skal ha høy kvalitet, slik at innvilgelsesprosenten går opp. For å oppnå dette, vil vi arbeide aktivt, og støtte de personene og miljøene som ønsker å søke eksterne midler.

Sammenhengende tid til forskning er viktig for våre ansatte. Vi ønsker å tilrettelegge best mulig for at undervisningen samles i bolker slik at det frigjøres sammenhengende tid til forskning.

Arbeidsmiljø

Vårt team vil arbeide for at alle studenter og ansatte ved fakultetet skal ha et godt arbeidsmiljø, med meningsfylte oppgaver, der alle behandles med respekt. Gode faglige diskusjoner og uenighet er viktig, men dette skal skje med respekt, nysgjerrighet og raushet. Vårt team ønsker å fremme en samarbeidskultur både blant studenter og ansatte.

Vi vil arbeide for å bedre kommunikasjonen mellom vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Vi har ulike roller, men alle rollene er viktige for å drive fakultetet. Forståelse for andres roller og oppgaver kan være med å sikre et godt samarbeid der alle føler seg som verdsatte kolleger.

Vi ønsker å styrke samhandlingen på tvers av institutt­- og faggrenser. Et virkemiddel for å oppnå dette er å skape møteplasser på tvers av institutt- og faggrenser der de som har lyst, uformelt kan møtes til lunsj eller annet sosialt samvær. Nybygget gir gode muligheter for å skape slike møteplasser. Vi skal bruke de mulighetene Domus Juridica gir.

Universitetsdemokrati er en viktig del av det å skape et godt arbeidsmiljø. Vårt team ønsker god kontakt med studentorganisasjonene, stipendiatorganisasjonene og fagforeningene. 

Vi ønsker å legge til rette for beslutningsprosesser som gjør at de som ønsker det får anledning til å gi uttrykk for sine meninger. 

Rekruttering og stipendiater

Stipendiatene er en viktig gruppe ansatte. Stipendiatene utfører nyskapende forskning og bidrar til gode og levende fagmiljøer. De er fremtidige faste vitenskapelig ansatte. Stipendiatene skal sikres gode og trygge arbeidsforhold, der det skal være kvalitet i veiledningen. Dette ønsker vi å sikre gjennom tett oppfølging av stipendiatene via instituttlederne.

Vi ønsker å sikre stabilitet i antall utlyste stipendiatstillinger, slik at søkemulighetene er forutsigbare.

Vi vil bidra til at instituttene følger opp likestillings- og mangfoldstrategien ved fakultetet ved at vi har bred rekrutering til alle stillinger. Mange vitenskapelige assistenter blir senere stipendiater. Vi vil derfor legge særlig vekt på at instituttene rekrutterer bredt til disse stillingene. Det er ønskelig med større etnisk mangfold.

 

Kandidatene i teamet presenterer seg:

Ragnhild Hennum

Tarjei Bekkedal

Vibeke Blaker Strand

Publisert 10. sep. 2019 20:46 - Sist endra 8. des. 2020 13:21