English version of this page

Dekanvalget 2019: Wilhelmsen-dekanatet

Teamet til dekankandidat Trine-Lise Wilhelmsen presenterer sitt program for valgperioden 2020–2023.

Hennes medkandidater er Geir Stenseth som forskningsdekan og Benedikte Høgberg som studiedekan.

Geir Stenseth, Trine-Lise Wilhelmsen, Benedikte Moltumyr Høgberg

Plattform for Wilhelmsen-dekanatet

Våre overordnede mål er at Det juridiske fakultet i Oslo skal være en fremragende forsknings- og studieinstitusjon, med stor faglig bredde og høy kvalitet, internasjonal profil, og høy grad av trivsel hos ansatte og studenter.

Om ledelse

 1. Vår overordnede filosofi er at fakultetet bør ledes nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Vi legger vekt på åpenhet/kommunikasjon, demokratiske beslutningsprosesser og diskusjoner for å oppnå gode, omforente løsninger.
 2. Vi ønsker å stimulere til åpne og konstruktive diskusjoner i de eksisterende fakultetsorganer, med respekt for individuelle forskjeller og synspunkter og ulike interesser.
 3. Vi ønsker ikke å tvinge gjennom endringer som ikke har tydelig flertall, men må som alle andre forholde oss til direktiver fra Blindern og politikerne. I denne sammenheng ser vi det som viktig å argumentere for
  • a) fakultetets behov og særegenheter som profesjonsstudium kombinert med andre masterprogrammer
  • b) behovet for å beskytte ansatte og studenter mot sentraliserte krav knyttet til rapportering og andre oppgaver som genererer unødvendig merarbeid.
 4. Vi vil arbeide for best mulig balanse og samspill mellom dekanens overordnede ledelse etter styrings- og administrasjonsreglement § 9 og delegering av den operative iverksettelsen til grunnenhetene og administrasjonen.  Muligheten for selvstendighet og fleksibilitet for enhetene og for den enkelte er en grunnleggende forutsetning for faglig utvikling og kvalitetsheving.

Om undervisning og eksamen

 1. Det juridiske studiet er et profesjonsstudium og vårt samfunnsoppdrag er å utdanne trygge jurister med gode juridiske basiskunnskaper til mange forskjellige funksjoner i samfunnet. Vi ønsker derfor å styrke undervisningen i de sentrale juridiske fagene uten å tape de øvrige masterprogrammene av syne.  
 2. Vi ønsker en tettere dialog og et godt samarbeid med studentrepresentanter for å utveksle ideer, styrke studiekvaliteten og forankre behov for endringer.
 3. Vi slutter oss til UiOs målsetning om mer forskningsbasert undervisning for å øke kvaliteten på undervisningen, men dette må sees i lys av at mye undervisning holdes på et profesjonsstudium.
 4. Vi ønsker å styrke det sosiale/miljømessige elementet i undervisningen gjennom bedre kontakt mellom studenter og mellom studenter og lærere for å øke trivsel og faglig kvalitet.
 5. Vi støtter arbeidet med digitalisering av undervisningen og mener digitalisering er et godt instrument for å effektivisere undervisningsressurser. Like fullt er digitalisering et hjelpemiddel, og kan ikke erstatte den sosiale og miljømessige dimensjonen i studiene.

Om forskning

 1. Det juridiske fakultet skal verne om og videreutvikle sin posisjon som et ledende forskningsfakultet.
 2. Fakultetets forskning skal i samsvar med lang tradisjon bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer.
 3. Vårt samfunnsoppdrag som profesjonsstudium og behovet for forskningsbasert undervisning tilsier en styrking av forskningen innenfor de sentrale juridiske fag. 

  Dette vil i sin tur styrke fakultetet som part i tverrfaglige forskningsprosjekter og også støtte fakultetets brede fler- og tverrfaglige profil.

 4. Vi ønsker en tydelig internasjonal profil på forskningen og vil arbeide for et godt støtteapparat for publisering på engelsk i internasjonale tidsskrifter.  
 5. Vi vil styrke den eksterne forskningsfinansieringen, særlig ved å tilrettelegge for etablering og bruk av private finansieringskilder for rene juridiske søknader, og for å få Forskningsrådet til å opprette et eget juridisk program. Vi vil også støtte tverrfaglige søknadsprosesser fra miljøer som kan nå frem hos NFR, Nordisk Forskningsråd og europeiske finansieringskilder.

Denne plattformen vil følges opp med et arbeidsdokument som skal utarbeides i tett dialog med studentene og de administrativt og vitenskapelig ansatte.

Publisert 9. sep. 2019 12:21 - Sist endra 7. okt. 2019 14:26