Faglege prioriteringar

Det juridiske fakultet har eit aktivt og medvite forhold til kvaliteten på undervisinga og forskinga si. Som ein del av arbeidet med faglege prioriteringar ved UiO har fakultetet formulert langsiktige prioriteringar for utdanninga og forskinga. I tillegg har fakultetet identifisert sterke fagmiljø og område med utviklingspotensial.

Fakultetsarbeidet med faglege prioriteringar er del av Universitetet i Oslo sitt fokus på kvalitet og relevans gjennom faglege prioriteringar for forsking og utdanning. Dei faglege prioriteringane skal vere eit kart å navigere etter, i arbeidet med å styrkje UiO si stilling som forskingsuniversitet av høg internasjonal standard. Heftet "Kvalitet og relevans" oppsummerer universitetet og hovudeiningane sitt arbeid med faglege prioriteringar.

Tematiske satsingsområde ved fakultetet

  • Globaliseringa av retten
  • Individa si rettsstilling
  • Rett, stat og marknad
  • Rett og miljø

Gjennomgåande perspektiv

  • Rettsstatstanken
  • Retten og tida
  • Rettstenkinga
  • Rett, samfunn og moral

Notat

Publisert 25. jan. 2010 08:52 - Sist endra 23. mai 2016 13:02