Strategi for Det juridiske fakultet 2005-2009

Vedtatt av fakultetsstyret 4.5.2005

 

UiOs visjon er:

Vi skal utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet innsikt til å forme sin fremtid.

Dette strategidokumentet skal bidra til å oppfylle Det juridiske fakultets oppgave i virkeliggjøring av denne visjonen. Fakultetet har presisert sin rolle gjennom følgende visjon: 

Det juridiske fakultet skal stå for forskning og utdanning på et høyt nivå, og arbeide for å fremme rettsstatens ideer nasjonalt og internasjonalt.

Fakultetet vil derfor øke kunnskapen om rettsstatlige verdier. Vi vil bidra til et rettssystem som sikrer menneskerettigheter, rettssikkerhet, rettferdighet, human konfliktløsning og ivaretar respekten for den enkeltes rettigheter. Fakultetet vil også bidra med kunnskap som kan belyse hva slags markedsregulering som sikrer et velfungerende næringsliv og en sunn konkurranse.

Ikke bare vil fakultetet bidra med kunnskap om nasjonal rett. Vi vil også bidra internasjonalt både når det gjelder forskning og utdanning. Særlig det viktig å delta i den gjennomgripende europeiseringen av retten som nå foregår på nær sagt alle rettsområder. Vi er del av en felles nordisk rettskultur som kan yte viktige bidrag til den europeiske rettsutviklingen.

Nøkkelen til fremgang ligger i å styrke institusjonenes samlede kompetanse og arbeide for å styrke en felles identitet. Det må satses på å utvikle en kultur som bidrar til gjensidig respekt og samarbeidsklima mellom ulike fagmiljø, fag og utdanninger.

Strategi for forskning

Overordnede målsettinger i perioden 2005 – 2009:

Fakultetet vil i perioden 2005 - 2009 bygge videre på de overordnede målsettinger i fakultetets forskningsstrategi av 1.4.2003:

  • Vi skal ha mer forskning av høy kvalitet
  • Vi skal være blant de ledende i Norden, holde høyt internasjonalt nivå på flere områder, og ha noen europeiske spissmiljøer
  • Vi skal disponere ressursene bevisst ut fra hensynene til fagutvikling, forskningsbasert undervisning og samfunnets behov.

Strategi 1: Vi skal øke omfanget av og kvaliteten i forskningen

Det er vår oppfatning at flere områder innenfor samfunnslivet i dag er dårlig eller ikke dekket av juridisk forskning og samfunnsvitenskapelig forskning som er relevant for å bygge rettssamfunnet. Justisdepartementet har understreket dette gjennom sitt initiativ ?Krafttak for juridisk forskning? fra 2004. Fakultetet bør derfor bør øke omfanget av sin forskning vesentlig. En slik økning forutsetter både en økning av eksternfinansierte, midlertidige stillinger og en økning av antallet faste stillinger.

Fakultetet vil, som et virkemiddel for å oppnå mer forskning av høy kvalitet, ta initiativ og gi støtte til opprettelse av forskergrupper. Gruppenes aktivitet skal evalueres mot slutten av planperioden. Vi skal også utvikle tiltak for å stimulere andre typer forskningssamarbeid, som faggrupper og prosjekter. Fakultetet understreker betydningen av at forskningsinitiativene må komme fra fagmiljøene selv. Gode initiativer og resultater skal verdsettes. Grupper med suksess, det vil si grupper som i særlig grad har produsert forskning av høy kvalitet, vil bli belønnet med ytterligere støtte.

Selv om fakultetet i perioden særlig vil satse på utvikling av forskningssamarbeid, vil fakultetet respektere den enkelte forskers valg av arbeidsform, enten det er i et tett samarbeid med andre eller alene.

Undersøkelser har vist at den største hinderet for den enkelte vitenskapelige ansattes forskning er mangel på sammenhengende tid. Vi vil derfor sørge for at de vitenskapelige ansatte får mest mulig sammenhengende tid til aktiv forskning. Vi vil vurdere enda sterkere konsentrasjon av den enkeltes undervisning, slik at det er mulig for de vitenskapelige ansatte å utvide de undervisningsfrie periodene. Fakultetet vil også vurdere å innføre forskningsprofessorater, hvor enkelte godt kvalifiserte ansatte fristilles fra undervisnings- og eksamensforpliktelser i en avgrenset tidsperiode, for å kunne vie all sin tid til forskning.

For medarbeidere som deltar i eksternt finansierte prosjekter, vil vi vurdere bedre ordninger for frikjøp fra undervisningsplikten.

Noen institutter utarbeider særskilte forskningsstrategier for sine fagområder. Fakultetet vil fremme instituttenes arbeid med slike strategier, men vil vurdere om dette arbeidet bør systematiseres og integreres bedre i fakultetets forskningsstrategi

Strategi 2: Vi skal arbeide aktivt for å øke eksternfinansieringen og for å få opprettet et juridisk forskningsprogram i Forskningsrådet

Vår oppfatning er at Det juridiske fakultet ikke fullt ut får utnyttet det potensialet som ligger i eksterne finansieringskilder. Store deler av ekspansjonen som ligger i fakultetets overordnede målsetting om mer forskning må dekkes inn ved tilførsel av nye eksternt finansierte stillinger. Økt andel eksternfinansiering fører også med seg utfordringer for det etablerte miljø. Fakultetet vil søke å finne en balanse mellom antallet faste og midlertidige vitenskapelige ansatte. I tillegg er det høye studenttallet i forhold til vitenskapelig ansatte en faktor som virker begrensende på muligheten til å sette av tid til forskning. Det er derfor en målsetting å øke antallet fast ansatte, og å forbedre forholdstallet mellom lærere og studenter, slik at dette kommer mer på linje med det som er vanlig ved andre, sammenlignbare fakulteter.

Med tanke på eksternfinansiering vil fakultetet følge opp Justisdepartementets initiativ ?Krafttak for juridisk forskning?, et initiativ som innebærer at mer ressurser til juridisk forskning vil bli kanalisert gjennom Norges forskningsråd, og gjøre en innsats for at det opprettes et eget juridisk forskningsprogram. Vi skal i tillegg sørge for at fakultetet utnytter mulighetene til å skaffe finansiering gjennom EUs rammeprogrammer for forskning på en bedre måte.

Vi skal gi støtte til de forskergrupper og fagmiljøer som søker om ekstern finansiering. Fakultetsadministrasjonen skal gi bedre informasjon om søknadsmuligheter til institutter og fagmiljøer. Fakultetsdirektøren skal i tilknytning til dette vurdere mulighetene for å styrke den forskningsadministrative støtten på fakultetsnivå og/eller instituttnivå. For å høyne fremtidige ansattes kompetanse i å søke om ekstern finansiering av forskning vil vi vurdere å inkludere opplæring i søknadsutforming som et eget element i forskerutdanningen.

Strategi 3: Vi skal stimulere samarbeid på tvers av fag- og landegrenser

Det foregår en omfattende europeisering og internasjonalisering av retten, som reiser store forskingsmessige utfordringer. Nordisk rettskultur kan yte viktige bidrag her. Fakultetet vil legge atskillig større vekt på å fremme deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid ut over Norden. Økte krav til tverrfaglighet er et annet viktig utviklingstrekk innen juridisk forskning.

Vi skal gi økonomisk støtte til initiativer fra fagmiljøer som innebærer samarbeid med andre. Dette inkluderer både fakultets- og instituttnivået. Vi skal ta initiativ og gi støtte til opprettelse av forskergrupper som innebærer samarbeid på tvers av fag- og instituttgrenser, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal i størst mulig grad sikre fagmiljøer og enkeltforskere tilstrekkelige midler til relevante internasjonaliseringstiltak (utenlandsreiser, forskningsopphold i utlandet, invitasjon av gjesteforskere, etc.).

Strategi 4: Vi skal øke både nasjonal og internasjonal publisering

Fakultetet skal stimulere bruk av kvalitetsfremmende publiseringskanaler og vurdere, og eventuelt utvikle, et resultatbasert incentivsystem for fordeling av midler internt på fakultetet. Det er en målsetting at alle vitenskapelige medarbeidere (med unntak av ph.d.-stipendiater) i gjennomsnitt skal produsere minst ett vitenskapelig arbeid av høy kvalitet per år.

Vi vil legge særlig vekt på å stimulere de ansatte til mer internasjonal publisering. Fakultetet vil arbeide for at de vitenskapelig ansatte får tilbud om kursopplegg i akademisk engelsk. Vi vil også vurdere å innføre støtteordninger for ansatte som trenger språkkonsulenttjenester i forbindelse med internasjonal publisering.

Men internasjonal publisering kan ikke være et det eneste målet. Fakultetet vil også legge vekt på at mange juridiske fagområder primært har nasjonal karakter, og at rettsvitenskapen har oppgaver som samfunnsbyggende fag.

Strategi 5: Vi skal arbeide for en mer aktiv og systematisk forskningsledelse

Med større grad av samarbeid mellom enkeltforskere og på tvers av fag- og instituttgrenser, oppstår et behov for en mer aktiv og systematisk forskningsledelse. Vi skal utpeke forskningsledere for de forskergrupper det er aktuelt for, og vi skal utvikle et system for utarbeidelse og oppfølging av forskningsplaner for forskergrupper og institutter.

Forskningsledelse innebærer et ansvar for ? innenfor rammen av prinsippet om ?forskningens frihet? ? å fastlegge langsiktige mål og å foreta faglige prioriteringer, å sikre gode rammevilkår for forskning, å legge til rette de organisatoriske forhold, å stimulere til samarbeid, faglige satsninger og gode kollegiale forhold, å koordinere aktiviteter og søke å skape synergier, å synliggjøre gode prestasjoner og å håndtere svikt både i forhold kvalitetsstandarder og produktivitet, samt å sørge for dokumentasjon og oppfølgning av forskningsresultater. I planperioden skal vi ta initiativ til en debatt om fakultetsledelsens, instituttledernes og forskningsledernes rolle som forskningsledere, og søke å klargjøre ansvarsfordelingen mellom nivåene.

Strategi 6: Vi skal rette oppmerksomheten mot forskerutdanningen og inkludere stipendiatene i den aktive og aktuelle forskningen ved fakultetet

Stipendiatene er morgendagens vitenskapelige ansatte. Det er derfor er viktig at disse forskerne inkluderes i den aktuelle og aktive forskningen ved fakultetet, og at flest mulig tilbys tilknytning til et forskningsmiljø med flere samarbeidende forskere. Det er et særlig ansvar for alle etablerte forskere å hjelpe yngre forskere frem, gjennom aktiv veiledning, oppfølgning og inkludering i fagmiljøene, og ved å gi yngre forskere tilstrekkelig rom for utfoldelse innenfor både forsknings- og undervisningsvirksomhet.

Vi skal søke å tilby flest mulig av nytilsatte stipendiater tilknytning til en forskergruppe eller en annen form for aktivt fagmiljø. Vi skal også ta initiativet til en debatt om veilederrollen og rollen som personalleder. Vi skal fortløpende vurdere hva som er den beste løsning for plassering av personallederansvaret for stipendiatene.

Ettersom undersøkelser på fakultetet viser at spesielt kvinnelige stipendiater har behov for nettverk og tettere samarbeidsformer, skal vi i særlig grad sørge for at kvinnelige stipendiater blir inkludert i fagmiljøene og får god oppfølging. Dette vil både skje gjennom etablering av forskergrupper og innføring av mentorordninger for kvinnelige stipendiater. For øvrig vises det til strategi 16 nedenfor.

Fakultetet vil innføre et tilbud om midlertidig ansettelse i ett år for stipendiater som fullfører avhandlingsarbeidet innenfor den fastsatte tidsramme.

Strategi for utdanning

Overordnet målsetning i perioden 2005 - 2009:

Våre kandidater skal ha fagkompetanse på et høyt nivå og evne til kritisk og selvstendig tenkning. Vi skal gi dem et godt grunnlag for videre utvikling som fagpersoner og samfunnsborgere.

Strategi 7: Vi skal følge opp intensjonene med kvalitetsreformen og fremme pedagogisk kvalitet i undervisningen på alle studier ved fakultetet

Målet skal nås ved å heve lærernes pedagogiske kompetanse på alle nivåer. Vi skal tilby alle grupper undervisere ved fakultetet pedagogisk opplæring og oppdatering som er tilpasset undervisningen ved de ulike studietilbudene ved fakultetet.

Vi vil legge forholde til rette for økt engasjement hos lærerne, blant annet ved å opprette fora der lærerne kan diskutere undervisningsrelaterte spørsmål seg i mellom og med den lærer som er ansvarlig for undervisning på det aktuelle nivået. Programutvalgene skal i større grad ? så langt tilgjengelige ressurser gjør det mulig - prioritere PBL- og annen smågruppeundervisning, og de skal vurdere nye evalueringsformer der det er formålstjenlig. Vi skal legge forholdende til rette for at lærere kan samarbeide mer om undervisning og for at ansvaret for forelesningsrekker roterer mellom de ansatte.

Forholdstallet mellom lærere og studenter skal forbedres. Vi skal også vurdere bruk av rene undervisningsstillinger i stedet for timelærere.

Beskrivelsen av en læringsprosess er ikke komplett uten at studentene selv inkluderes. Vi skal gjøre større bruk av undervisningsmetoder som øker engasjementet både hos studenter og lærere. Vi skal arbeide for at studentene læres opp til gode studieteknikker.

Vi skal innføre evalueringssystemer for undervisning som sikrer at svikt i fag- og undervisningsopplegg samt læringsmiljø blir avdekket og korrigert. Evalueringssystemene skal i størst mulig grad være tilpasset de ulike studieordningene ved fakultetet.

Vi skal også forbedre den elektronisk informasjonen og kommunikasjonen mellom student og fakultetet.

Strategi 8: Vi skal sørge for at våre studenter får en utdanning som gjør dem i stand til å håndtere kjente og nye faglige problemstillinger, og derigjennom bidra til å videreutvikle rettssamfunnet .

Kvalitetsreformen må implementeres og få anledning til å virke før det kan være aktuelt å vurdere vesentlige endringer i studieorganiseringen. Fakultetet vil likevel løpende vurdere studienes innhold og sørge for at ny forskning tas inn i undervisningen. At undervisningen er forskningsbasert har ulik betydning fra fag til fag:

  • For rettsstudiets del vil det si at vi vil sørge for at undervisningen reflekterer syn på rettsspørsmål som moderne rettsvitenskap gir grunnlag for.
  • For studieprogrammene i forvaltningsinformatikk vil det si at undervisningen reflekterer rettslige og samfunnsmessige konsekvenser av utviklingen innen
    informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
  • For studieprogrammene i kriminologi og rettssosiologi skal undervisningen speile det forskningsmessige mangfold som gir innsikt i kontroll- og hjelpeapparatenes virkemåter og i samfunnsmessige eksklusjons- og inkluderingsprosesser.
  • For studiene tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter vil det si at undervisningen skal gjøre studentene i stand til å ta stilling til innholdet i de internasjonale menneskerettighetene, deres grunnlag og virkemåte.

Vi vil utnytte timelærernes spesifikke kompetanse bedre.

Den internasjonale dimensjonen ved emnene skal løftes frem, både i faginnhold og gjennom en videreføring av den satsningen på studentutveksling fakultetet har hatt i flere år. Vi skal styrke og videreutvikle de engelskspråklige mastergradene ved fortsatt å støtte dem økonomisk og ved å utnytte fagene bedre i det totale undervisningsopplegget.

Vi skal videre løfte frem de tverrfaglige perspektivene i undervisningen ved bedre å gjøre nytte av den kompetansen som ligger i fakultetets samlede fagportefølje.

Vi skal øke antall kvinnelige forelesere og kursholdere generelt, og særlig på mannsdominerte fagområder. Det skal blant annet skje ved en økt rullering av undervisningsoppgaver. Dette vil tilføre undervisningen perspektiver og bidra til å synliggjøre kvinnelige vitenskapelige ansatte. Vi tror at kvinner lettere vil søke stipendiatstillinger og senere faste stillinger dersom de har hatt kvinnelige forelesere i studietiden. For øvrig vises det til strategi 16 nedenfor.

Strategi 9: Vi skal gi alle studenter ved fakultetet et bedre læringsmiljø

Dette skal skje gjennom at vi søker å skaffe flere lokaler som er egnet til gruppeundervisning. Vi skal videreutvikle systemer som kan avdekke og avhjelpe mangler ved studentenes arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt. Videre skal vi arbeide for at et tilstrekkelig antall Pc-er er tilgjengelig for studentene, og legge til rette for studentene i alle bygg skal kunne koble opp egne bærbare Pc-er til universitetets nettverk. Vi skal også arbeide for at studentene fortsatt skal ha et egnet sosialt treffpunkt i sentrum.

Strategi 10: Vi vil vurdere økt satsing på etter- og videreutdanning.

Fakultetet skal ha en offensiv holdning i forhold til mulighetene for å utvikle et eget etter- og videreutdanningstilbud. Vi skal i den forbindelse vurdere fakultetets rolle i forhold til Juristenes utdanningssenter og undersøke alle sider ved etter- og videreutdanningsvirksomhet, både økonomiske og personalmessige. Særlig skal vi vurdere hvordan valgfagene ved fakultetet kan utnyttes i en slik virksomhet. Vi skal også vurdere alternative organisasjonsformer for etter- og videreutdanningsvirksomheten og samarbeidet med andre. Vi skal eventuelt ta initiativ til et samarbeid med de øvrige juridiske fakulteter. Vi skal også vurdere om etter- og videreutdanning tilknyttet de øvrige studiene ved fakultetet skal føyes inn i virksomheten.

Strategi for bedre rammebetingelser og ressursutnytting

Med rammebetingelser menes de faktorer som skal til for å utføre fakultetets tre primæroppgaver: Forskning, undervisning og formidling.

I ledelse, organisasjon og økonomi

Målsetning: Vi skal være en organisasjon som er rustet til å håndtere morgendagens utfordringer. Dette innebærer evne og vilje til å gjøre faglige prioriteringer og foreta endringer i virksomheten.

Strategi 11: Vi skal utvike lederskapet på alle nivåer og styrke de faglige ledernes rolle på fakultetet

Gjennom vedtaket om enhetlig ledelse er ledelsesstrukturen ved universitetet vesentlig endret. Vi skal realisere målene med enhetlig ledelse ved å styrke dekanens strategiske rolle, under hensyn til ønskene om aktiv dialog og et levende universitetsdemokrati, og i godt samsvar med den akademiske kultur.

Vi skal tilby kompetansehevende kurs og opplæring for ledere på grunnenheter. For å berede grunnen for fremtidige ledere vil fakultetet tilby lederopplæring til yngre vitenskapelige ansatte som i fremtiden kan tenke seg faglige lederoppgaver.

Strategi 12: Vi skal arbeide for en bedre organisering av fakultetet

God organisering av virksomheten er et viktig virkemiddel for å oppnå fakultetets øvrige mål. Når virksomheten endrer seg, må organiseringen tilpasses endringene. Samtidig må vi sikre trygghet og stabilitet for fagmiljøene. Vi vil vurdere instituttstrukturen ved fakultetet, for å finne ut om organiseringen i grunnenheter er hensiktsmessig, og se denne i sammenheng med satsingen på forskergrupper. Hensikten med gjennomgangen vil være å kartlegge mulighetene for å bedre rammebetingelsen for forskningsinnsatsen og for en mer rasjonell administrasjon.

Strategi 13: Vi skal utvikle og effektivisere administrasjonens tjenestetilbud til ansatte, studenter og publikum for øvrig.

Fakultetet skal være aktiv i forhold til å ta i bruk administrative systemer og vil være med på å påvirke bruken av disse i en retning som støtter opp om fakultetets målsetninger. Ny teknologi og nye systemer stiller nye krav til administrasjonen og dens kompetanse. Vi skal sørge for at administrasjonen har den nødvendige kompetansen for å utnytte systemene best mulig. Vi skal også kvalitetssikre rutiner og tjenester i større grad enn i dag, og arbeide for at ansvars- og beslutningslinjer blir klarere. Vi skal sørge for at dialogen mellom administrasjonen og dens brukere (studenter, ansatte, UiO sentralt) blir bedre, slik at vi lettere kan fange opp signaler og vurdere justeringer i virksomheten. I slutten av perioden vil vi foreta en gjennomgang av studieadministrasjonen. Kvalitetsreformen er da i sin helhet innført ved fakultetet, og hensikten med gjennomgangen vil være å vurdere om organisasjonen er tilpasset de nye studieordningene ved fakultetet. Det vil også være viktig å utvikle administrasjonens kompetanse og kapasitet på forsknings- og prosjektstøtte.
For å nå målet om utvikling og effektivisering i administrasjonen skal vi også utvikle en kultur som belønner og stimulerer til engasjement og nytenkning. En slik kultur kjennetegnes av trygghet, trivsel og medvirkning.

Strategi 14: Vi skal arbeide for at de økonomiske rammene gir rom for virkeliggjøring av fakultetets mål

Vi skal arbeide for å øke tildelingen over universitetets budsjetter, blant annet ved å arbeide for flere universitetsfinansierte stipendiatstillinger og flere faste vitenskapelige stillinger. Vi skal vurdere å bruke midler fra timelærerbudsjettet sammen med ekstern finansierte midler til å finansiere faste stillinger. Vi skal stimulere forskningsproduksjonen for å bedre tildelingen gjennom det eksisterende finansieringssystem

I tillegg skal vi øke innsatsen for å skaffe ekstern finansiering (se eget punkt under strategi for forskning), og mot slutten av perioden vurdere å skaffe inntekter gjennom å tilby etter- og videreutdanning innenfor fakultetets fagområder (se strategi 10).

Vi skal vurdere økonomien for det enkelte studieprogram, og utvikle bedre rutiner for økonomistyring og planlegging.

II Personal og likestilling

Målsetning: Vi skal utvikle medarbeidere som kombinerer kompetanse og engasjement med selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal Det juridiske fakultet preges av likeverd, respekt og medbestemmelse.

Strategi 15: Vi skal utvikle personalpolitikken for samtlige ansatte

Personalpolitikk er et viktig middel for å oppnå fakultetets målsetninger. Vi skal bevisstgjøre ledelsen ved grunnenhetene om det ansvaret de har for de ansatte, og tilby ledelsen ved grunnenhetene kurs for å gjøre dem bedre rustet til å ivareta personallederrollen.

Vi skal også forsøke å få opprettet sosiale møtesteder for fakultetets ansatte.

Fakultetet står overfor en stor utfordring ved at atten av de faste vitenskapelige ansatte går av for aldersgrensen i løpet av de neste ti årene. Et slikt generasjonsskifte må forberedes, og fakultetet vil søke å innføre smidige overgangsordninger med mulighet for dublering, gradvis avtrapping og særlige ordninger for seniorforskere i tråd med universitetets generelle strategi.

Vi skal sørge for at alle ansatte skal få tilbud om å delta i kompetansehevende tiltak. Alle som underviser ved fakultetet skal få tilbud om kurs i pedagogikk, tilpasset deres erfaringsbakgrunn.

Vi skal øke de ansattes deltakelse i utviklingen av fakultetet som forsknings- og lærested, og videreutvikle former for medbestemmelse for alle grupper ansatte.

Vi vil at fakultetet skal være en attraktiv arbeidsplass for alle grupper ansatte, og vi skal arbeide for at alle vitenskapelige ansatte og de administrative ansatte har en konkurransedyktig lønn.

Strategi 16: Vi skal øke innsatsen for likestilling

Dette innebærer først og fremst at vi skal følge opp universitetets handlingsplan for likestilling. Gjennom handlingsplanen forplikter vi oss til å arbeide aktivt mot alle former for direkte og indirekte diskriminering. Vi har som mål å integrere likestillingsperspektivet som et element i all ordinær virksomhet ved fakultetet.

Vi skal øke kvinneandelen i forsknings- og undervisningsstillinger. Vi vil følge opp universitetets måltall for fakultetet for perioden 2004?2009 som angir antall nytilsettinger av kvinner i ulike stillingskategorier: Førsteamanuensisstillinger 6 til 7, postdoktor 3, professorstillinger 4. Vi går videre inn for at halvparten av alle utlyste professor II stillinger skal besettes av kvinner. Måltallene forutsetter for det første at det vil bli lyst ut et tilstrekkelig antall stillinger, og for det andre at det melder seg et tilstrekkelig antall kvinnelige søkere.

I tillegg vil vi gjøre en innsats for at flere kvinner tar på seg faglige lederstillinger. Vi skal arbeide for at 30 % av de faglige lederstillingene ved fakultetet besettes av kvinner. Stillingene inkluderer dekanat, instituttledere, avdelingsansvarlige lærere og forskningsledere.

Vi skal aktivt oppmuntre kvinnelige stipendiater til å søke faste stillinger ved fakultetet.

Et viktig tiltak for å rekruttere kvinnelige stipendiater er å rekruttere kvinnelige studenter til stillinger som vitenskapelige assistenter. Vi skal derfor arbeide for en kvinneandel på 50 % innenfor denne stillingsgruppen.

Avdekkes det ugrunnede lønnsforskjeller mellom mannlige og kvinnelige ansatte, skal disse fjernes.

Strategi 17: Vi skal øke innsatsen for rekruttering til forskning

Rekruttering er særlig betydningsfullt for forskningen. Vi skal gjøre en innsats for å øke rekrutteringsgrunnlaget, og bedre utnyttelsen av ledige stillinger. Vi skal oppmuntre instituttene og forskergruppene til aktivt rekrutteringsarbeid og gjøre større bruk av målrettede stillingsutlysninger. Vi skal legge større vekt på strategiske overveielser om behov og rekrutteringsgrunnlag ved fordeling av stillinger, og sikre at måltallene for om kvinneandel oppfylles. Vi skal være fleksible med hensyn til å lyse ut stillinger som professor, professorstipend, førsteamanuensis eller postdoktor.

Vi skal gjøre det mer attraktivt å være stipendiat ved fakultetet, blant annet gjennom å gi stipendiaten mulighet til å knytte seg til aktive forskergrupper ut fra interessefelt og gjennom en bevisstgjøring av det ansvaret grunnenhetene har for stipendiatenes arbeidsforhold. Vi skal i tillegg utvikle stipendiatens veiledningstilbud gjennom å tilby veilederseminar og bevisstgjøre veilederne om deres ansvar.

For å bedre rekrutteringen av stipendiater inn faste i stillinger ved fakultetet, vil vi tilby midlertidig tilsetting i inntil ett år til de som leverer avhandlingen på normert tid, og søke å tilby flere postdoktorstillinger.

Lønnspolitikken er også viktig for rekrutteringen. Vi skal ha en løpende dialog med myndighetene, universitetet og fagforeningene om betydningen av at juridiske universitetsstillinger har en konkurransedyktig lønn og samarbeide med de to andre juridiske fakulteter om felles fremstøt overfor offentlige myndigheter om å få hevet lønnsnivået. Vi skal også vurdere muligheter for å bedre stipendiatenes lønnsnivå, for eksempel ved å vurdere stipendiatenes mulighet til lønnsutvikling underveis i stipendiatperioden.

Vi skal ha fokus på arbeidsmiljøet som en kilde til produktivitet og trivsel, og vi vil derfor vektlegge kompetanse i miljøbygging ved vurdering av lønn.

III Fysiske rammer

Målsetning: Vi skal arbeide for at våre fysiske omgivelser i størst mulig grad er tilpasset de krav som stilles av virksomheten.

Strategi 18: Vi skal arbeide for at lokalene som disponeres av de vitenskapelige ansatte er tilpasset forskningsorganiseringen.

Vi skal arbeide for at disponeringen av lokalene på fakultetet fremmer våre interesser, at vi har tilstrekkelig med lokaler og at de lokalene vi har tilgjengelig brukes hensiktsmessig. Dette innebærer et samarbeid mellom fakultetsadministrasjon og institutter. Sentrale tiltak vil være å arbeide for at universitetet leier resterende lokaler i Domus Nova, rehabilitering av Vestfløyen i Domus Media, vurdere biblioteklokaliseringen, bedre arealutnyttingen generelt og opprette sosiale møtesteder for ansatte.

Se for øvrig strategi 9 om studentenes læringsmiljø.

Strategi 19: Vi skal styrke bruk og drift av informasjonsteknologien ytterligere

Vi skal øke kompetansen til de som utfører IT-støtte, og kontinuerlig tilpasse driftsopplegget til det utstyret og de behov som finnes. Vi skal gi ansatte tilgang til nødvendig programvare og fokusere på kontinuerlig opplæring av ansatte. Dette innebærer blant annet utarbeidelse og vedlikehold av kursliste for aktuell programvare som brukes ved fakultetet. Listen skal brukes både ved nytilsettinger og ved regelmessig gjennomgang med de ansatte for å avdekke opplæringsbehov.

Se for øvrig strategi 9 om studentenes læringsmiljø.

Strategi 20: Fakultetet skal bidra til å styrke fakultetsbibliotekets rolle som en ressurs for forskning og studier

Vi skal bedre kontakten med biblioteket for å fremme innkjøp som passer til fakultetets prioritering av forskningsområder og institutter og fakultet skal koordinere bidragene til biblioteket. Vi skal samarbeide med fakultetsbiblioteket for å modernisere og rasjonalisere driften av forskningsbibliotekene. Dette inkluderer både institutter og fakultet. Vi skal også videreutvikle samarbeidet med og integrering av bibliotekets fagbibliotekarer i forsknings- og undervisningssammenheng og vi skal arbeide for at eksterne midler i den grad det er mulig inkluderer midler til Det juridiske fakultetsbiblioteks utvikling og drift.

Oppfølging av strategien

Strategi 21: Vi skal gjøre strategien til et redskap for gjennomføring av fakultetets målsetninger

Fakultetets målsetning med strategien er at den både skal gi egen organisasjon og omverdenen informasjon om hva fakultetet står for, og være et praktisk redskap for fakultetets ansatte i driften av fakultetet. Vi skal i den forbindelsen utarbeide en driftsplan med oversikt over tiltak og ansvarsforhold innenfor den enkelte strategi. Driftsplanen vil bli gjennomgått med jevne mellomrom for oppsummering av status.

Publisert 22. apr. 2010 09:50