English version of this page

Menneskerettskonvensjonen under press?

Årets Ryssdalseminaret retter oppmerksomheten mot utfordringene knyttet til de substansielle rettighetene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)  og spørsmålet om EMK er under press.

Ryssdalseminaret

Ryssdalseminaret er en årlig begivenhet som primært er rettet mot norske dommere, og omhandler ulike temaer innenfor internasjonale domstoler og norsk rett. Seminaret arrangeres i samarbeid med Domstolsadministrasjonen.

Årets tema: Menneskerettskonvensjonen under press? Substansielle spørsmål vedrørende EMK

Det har i de siste år vært arbeidet med en administrativ reform av Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), blant annet som følge av restansene ved domstolen. Det har imidlertid vært mindre debatt om substansielle spørsmål vedrørende Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og EMDs tolkninger av konvensjonen, til tross for at det ikke har hersket full ro og tilfredshet om dette.

I Storbritannia har det vært uttrykt frustrasjon over avgjørelser fra EMD i spørsmål om fengselsdømtes stemmerett og om utvisning av lovbrytere og mulige terrorister. Statsminister Theresa May har signalisert at britene bør revurdere sitt forhold til EMK og den absolutte innebærer forpliktelsen til å gjennomføre dommer fra EMD.

I Russland har Forfatningsdomstolen avgitt en uttalelse om at selv om Russland skal respektere EMK og EMDs dommer, så vil ikke dommene kunne gjennomføres i Russland dersom de strider mot den russiske grunnloven.

I Polen og Ungarn har nye regjeringer gjennomført en rekke tiltak som har implikasjoner for forholdet til EMK.

I Tyrkia har situasjonen tilspisset seg etter kuppforsøket sommeren 2016, med tusenvis av arresterte og tiltalte, samt diskusjoner om gjeninnføring av dødsstraff. Blir dødsstraffen gjeninnført, mener mange at det vil innebære at Tyrkia må forlate Europarådet og EMK.

I Danmark oppsto det høsten 2016 en politisk debatt om EMK, i lys av en dansk høyesterettsdom som nektet utvisning av en utenlandsk statsborger som var dømt for kriminelle forhold. Nektelsen ble begrunnet i EMK (retten til familieliv) og dommer fra EMD. Danmark overtar videre formannskapet i Europarådet i november 2017, og har signalisert at de vil bruke dette til å reise en debatt om substansielle spørsmål vedrørende EMK.

I Norge inngikk de fleste partiene på Stortinget et politisk kompromiss i forbindelse med den såkalte «flyktningekrisen» i 2015 som blant annet innebar at Norge skulle søke å få gjennomført endringer i Flyktningekonvensjonen og EMK. Tidligere i år utga PluriCourts boken "Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati", hvor ulike forfattere drøfter Norges forhold til EMK og EMD – herunder i hvilken grad EMK er satt under press.

Planlagt læringsutbytte

  • Å belyse hvordan og hvorfor substansielle rettigheter inntatt i EMK er under debatt
  • Refleksjon rundt betydningen for norske domstoler, samfunnsliv og politikk
  • Økt innsikt i forhold til hva som skjer internasjonalt

Målgruppe

Dommere, advokater, politikere, akademikere og andre som jobber med eller er interessert i menneskerettslige spørsmål.

Seminarleder

Morten Ruud, spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og forsker ved PluriCourts

 

Meld deg på

Emneord: Human Rights
Publisert 14. aug. 2017 13:58 - Sist endret 28. juli 2020 09:52