Domstolenes utfordringer: Uavhengighet og effektivisering

Ryssdalseminaret er en årlig begivenhet som primært er rettet mot norske dommere, og omhandler ulike temaer innenfor internasjonale domstoler og norsk rett. 

Det femte Ryssdal-seminaret arrangeres mandag 5. november på Universitetet i Oslo. Arrangør er PluriCourts, senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Domstoladministrasjonen og Domstolkommisjonen. Formålet er å samle dommere, akademikere og andre interesserte for å gi innspill til Kommisjonen på sentrale rettspolitiske spørsmål. 

Konferansen vil særskilt ta opp to hovedtemaer; domstolenes uavhengighet og kvalitet kontra effektivitet.
Domstolenes og dommernes uavhengighet var tema for Ryssdal-seminaret også i 2016. Men siden da har vi i Europa sett et økende press på domstolene i flere europeiske land. Innlederne vil ta opp denne utviklingen, men også analysere hvilken betydning dette har for norske domstoler. Vi stiller også spørsmålet om hvordan hensynene til demokratisk styring og uavhengighet kan forenes.

Kvalitet kontra effektivitet vil ta opp flere undertema:
•    Internasjonalisering av rettskildebildet. Betydningen av internasjonale rettsavgjørelser for norske dommere
•    Domstollederens rolle for å sikre effektivitet
•    Uavhengighet og spesialisering

Seminaret vil bli avsluttet av en plenumsdebatt med dommere, akademikere og politikere.

 

Publisert 4. mai 2018 11:56 - Sist endret 27. mai 2021 15:17