The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary

- Prosjektet skal undersøke legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og liknende organer på flere nivåer - særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt, sier Andreas Føllesdal.

SMR-professoren leder prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary i nært faglig samarbeid med professor Geir Ulfstein. Prosjektet har mottatt nærmere 2,5 millioner euro i Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet.

Professor Andreas Føllesdal leder prosjektet sammen med professor Geir Ulfstein.

Dette er et tema som min gode kollega professor Geir Ulfstein og jeg fikk utvikle med utgangspunkt i å lede prosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions? ved Senter for høyere studier/Centre for Advanced Study, sier Føllesdal.

Han fortsetter med å understreke verdien av støtten fra Mette Topnes og andre ved UiOs EU-kontor i forbindelsen med søknaden til Det Europeiske Forskningsrådet, samt fra Herman Strøm ved Det Juridiske fakultet, i tillegg til SMRs
post-docer Birgit Schluetter og Johan K. Schaffer. Samlet har disse bidradd sterkt til å få søknaden opp på det nivået som har gjort at UiO har fått tilslag, sier Føllesdal.

- Prosjektet forfølger spørsmål som er sentrale i forskningsstrategien ved Norsk senter for menneskerettigheter, der direktør Nils Butenschøn og kontorsjef Daniel Kjelling har vært oppmuntrende tilretteleggere for både Should States... prosjektet og den nye søknaden, fortsetter Føllesdal.

 Prosjektet innebærer også at samarbeidet han har hatt med Centre for the Study of Mind in Nature - både med Christel Fricke og nå med Olav Gjelsvik - utdypes de neste fem årene.

Femårsplan

Arbeidet, som ventes å strekke seg over fem år, innledes i 2011. Føllesdal og den øvrige prosjektledelsen går snarest i dialog med ledelsen ved juridisk fakultet blant annet om hvordan prosjektet kan bidra ytterligere til å bygge forskningsmiljøene og rekrutteringsmulighetene for fakultetet.

Når det gjelder publiseringsmål, opplyser Føllesdal at man tar sikte på flere tett redigerte bøker, spesialutgivelser av gode tidsskrifter, og enkeltartikler. I tillegg vil en del av temaene være mer direkte relevante for politikere og andre f.eks. om EUs tilslutning til den europeiske menneskerettighetskonvensjon, reformforslagene om den europeiske menneskerettighetsdomstol, og forslag om å endre på FNs menneskerettighetsarkitektur.

Published Aug. 23, 2011 2:59 PM - Last modified Sep. 18, 2020 11:21 AM