Klimadommens forsvinningsnummer – når borgere blir tredjeparter til konstitusjonelle rettighetsbestemmelser

Abstract in Norwegian: 

Artikkelen drøfter Norges Høyesteretts kartlegging av grunnlovsrettigheters innhold i HR2020-2472-P («Klimadommen»). Som ledd i tolkningen av Norges Grunnlov § 112 sondrer domstolen mellom tre kategorier: Grunnlovsbestemmelser som er programerklæringer, de som pålegger myndighetene plikter med tilhørende borgerkrav og en mellomkategori av bestemmelser med plikter uten tilhørende krav. Den tredje kategorien – mellomkategorien – kan vanskelig forklares ut fra en alminnelig forståelse av pliktbegrepet, konstitusjonelle rettighetsbestemmelsers oppbygning, rettskravbegrepet eller som fremstillingsteknisk grep. Struktureringen bryter også med tidligere grunnlovspraksis og teori. Gitt Høyesteretts mandat og prejudikatlærens grenser, bør ikke den foreslåtte mellomkategorien bli toneangivende for fremtidig grunnlovspraksis.

Published Nov. 25, 2021 8:57 AM - Last modified Nov. 25, 2021 8:57 AM