English version of this page

Etterlevelse av internasjonale investeringsavgjørelser (COPIID)

Illustrasjonsfoto av et dust møtelokale med stoler som står klare

Illustration photo: colourbox.com

Om prosjektet:

Internasjonal investeringsrett og dets tvisteløsningsmekanismer er et svært kontroversielt tema. Gjennom et nettverk av mer enn 3 000 investeringsavtaler kan utenlandske investorer saksøke stater for diskriminering, inndragning av eiendom og uventede juridiske endringer. Systemet ble utviklet for å forhindre konflikter, men har likevel tiltrukket seg mye kritikk. Utviklingsland taper ofte, dommene går kun mot stater og mange av domsavsigelsene utfordrer sensitiv innenrikspolitikk slik som klima og naturvern, offentlig helse og menneskerettigheter. I tillegg er prosedyren innhyllet i hemmelighold, dominert av vestlige voldgiftsmenn, og kompensasjonene kan være astronomisk høye.

Forskningen har til nå fokusert på systemets opprinnelse og dynamikk, men vi vet lite om hva som skjer etter en domsavsigelse: Dette er fortsatt en 'svart boks'.

Prosjektet stiller fire spørsmål:

  •  Følger statene beslutningene som fattes gjennom tvisteløsningsmekanismen?
  • Hvorfor gjør stater dette selv når dommene er kontroversielle?
  • Endrer disse funnene eksisterende teorier om hvordan vi bør forstå atferden til stater og investorer?
  • Hvordan påvirker funnene den pågående reformprosessen i FN?

Forskningsprosessen og målsetninger:

Prosjektet baserer seg på både kvalitative, kvantitative, juridiske og beregningsmetoder. Det vil bli utført av flerspråklig team fra ulike disipliner. 

Den første fasen av prosjektet innebærer å kode etterlevelsen til hver enkelt kompensasjonsavgjørelse inn i PluriCourts prisbelønte database, PluriCourts’ Investment Treaty Arbitration Database (PITAD). Dette gravearbeidet er utfordrende siden håndhevelsesprosesser forekommer i flere domstoler over hele verden og avgjørelser kan kjøpes og selges på det åpne markedet.

I den andre fasen kombineres juridiske, kvalitative, kvantitative og beregningsmetoder for å forstå statlige beslutninger. Følges avgjørelsene på grunn av økonomiske kostnader og innenrikspolitikk? Eller er de også drevet av følelser og ideologi?

I den tredje fasen settes funnene inn i en bredere kontekst. Justerer voldgiftsmenn og investorer sin adferd i lys av forventet etterlevelse? Hvordan stemmer resultatene fra prosjektet overens med eksisterende teorier om internasjonale domstoler? Prosjektet tar også sikte på å bidra i forhandlingene i de pågående reformprosessene i FN kommisjonen for internasjonal handelsrett (UNCITRAL).

Resultater og innflytelse:

Forskningsprosjektet vil resultere i flere forskningsartikler i ledende internasjonale tidsskrift, to internasjonale konferanser og publiseringen av samsvarsdata i PITAD databasen.

  • Den akademiske innflytelsen vil være betydelig, ettersom prosjektet sikter på å  Påvirke eksisterende teorier om internasjonale tvisteløsningsmekanismer.
  • Vise hvordan etterlevelse og forventning om dette påvirker adferden til investorer og stater.
  • Utvikle nye teorier og metoder til det internasjonale forskingsfeltet.

Den samfunnsmessige innflytelsen vil være like stor. Forskningsprosjektet er delvis motivert av staters forespørsel om mer informasjon i forbindelse med FNs reformprosesser. Resultatene vil ha konsekvenser både for hvordan stater forstår det pågående tilbakeslaget mot det investeringsrettsystemet og hvordan de vil opptre i reformprosessene. Mer informasjon om etterlevelse vil også bidra til større transparens, noe som vil komme både sivilsamfunn, offentlige tjenestemenn, og små og mindre investorer til gode.

Finansiering:

Forskningsprosjektet er finansiert for en femårs periode mellom 2021 og 2025 av Norsk forskningsråd med prosjektnummer 326269. Universitet i Oslo bidrar også med midler.

Prosjektet vil være tilknyttet forskingssenteret PluriCourts frem til 2023.

Link til den engelske websiden. 

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Emneord: International investment law
Publisert 15. okt. 2021 14:46 - Sist endret 23. aug. 2022 10:00