Responses to the 'legitimacy crisis' of international investment law (LEGINVEST)

LEGINVEST skal undersøke hvordan land og investeringstribunaler har reagert på legitimitetskrisen i internasjonal investeringsrett. Denne krisen har i hovedsak sin bakgrunn i kritikk mot virkningene av internasjonal investeringsrett for miljø, menneskerettigheter og utvikling. Disse temaområdene er derfor valgt som fokusområder for prosjektet.

Om prosjektet

Prosjektet skal etabler omfattende databaser som kartlegger staters forhandlingspraksis ved utformingen av bilaterale og multilaterale investeringstraktater (omtrent 3000 traktater) og av praksisen til tribunaler som håndterer tvister mellom investorer og land (omtrent 1000 tvister). Basert på databasene skal vi undersøke hvordan og hvorfor land endrer sine posisjoner i traktatforhandlinger og endringer i deres strategier når de forsvarer sine interesser i rettssaker. Vi skal også bruke databasene til å kartlegge og forklare endringer i praksisen til investeringstribunalene. Et overordnet formål med LEGINVEST er å foreslå tiltak for å fremme positivt samvirke mellom internasjonal investeringsrett og nasjonal politikk for å ivareta miljøet, fremme menneskerettigheter og fremme bærekraftig utvikling i de fattigste landene. Et annet generelt formål er å bidra til den generelle debatten om internasjonale domstolers legitimitet gjennom en grundig studie av en spesiell form av internasjonale domstoler - voldgiftsdomstoler - basert på et nytt analytisk rammeverk utviklet for å studere samvirket mellom domstolers aktiviteter og utformingen av traktater.

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom FRIPRO-programmet.

Publisert 12. okt. 2018 16:10 - Sist endret 29. okt. 2018 10:07