Forskingstema 4: Prestasjon

PluriCourts studerer korleis internasjonale domstolar vel, bestemmer og rettferdiggjer saker. Kva høve påverkar i kor stor grad statar etterlever avgjerdene som er tekne i internasjonale domstolar? Fremjar internasjonale domstolar dominansen til somme statar, multinasjonale selskap eller investorar over historisk sett underprivilegerte grupper inkludert kvinner, eller den tredje verden? Bidreg internasjonale domstolar – og bør dei bidra – til global rettferd? I så fall, bør dommarar byggje på slike normer i tolkingane sine?      

Les meir på våre engelske nettsider.