Marius Kjelstrup Emberland

Associate Professor - Norwegian Centre for Human Rights
Norwegian version of this page
Phone +47 22859535
Mobile phone +47 48400210
Username
Visiting address Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Student Office

 

 

Publications

 • Emberland, Marius (2020). Om kravet til likebehandling når forvaltningen treffer enkeltvedtak som beror på rettsanvendelsesskjønn. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  133(4), s 349- 392 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-04-01
 • Emberland, Marius (2019). Om EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  165(1), s 17- 37
 • Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010). Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  chapter 1.
 • Emberland, Marius (2008). The European Convention on Human Rights as a Means for the Protection of Foreign Investment: A Look at Sovtransavto Holding v. Ukraine, In Christian Tietje (ed.),  International investment protection and arbitration. Theoretical and practical perspectives.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 9783830515234.  Kap 6.  s 107 - 118
 • Emberland, Marius (2007). The International Court of Justice and Companies: Is It Possible to Discern A ”Structural Bias” at the Court Regarding Private Economic Enterprise?. International Community Law Review.  ISSN 1871-9740.  9(1), s 187- 208
 • Emberland, Marius (2006). Diskrimineringsforbudet som konvensjonsbeskyttet menneskerettighet. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  41(4), s 197- 234
 • Emberland, Marius (2005). Menneskerettighetene er ingen trussel mot rettssikkerheten. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  44(5-6), s 313- 315
 • Emberland, Marius (2004). Compensating Companies for Non-Pecuniary Damage: Comingersoll v. Portugal before the European Court of Human Rights and the Ambivalent Expansion of the ECHR Scope. British Year Book of International Law.  ISSN 0068-2691.  74, s 409- 432
 • Emberland, Marius (2004). The Corporate Veil in the Case Law of the Human Rights Committee and the Inter-American Court and Commission on Human Rights. Human Rights Law Review.  ISSN 1461-7781.  4(2), s 257- 275
 • Emberland, Marius (2003). Protection against unwarranted searches and seizures of corporate premises under Article 8 of the European Convention on Human Rights: The Colas Est SA v. France Approach. Michigan Journal of International Law.  ISSN 1052-2867.  25(1), s 77- 116
 • Emberland, Marius (2003). The Corporate Veil in the Case Law of the European Court of Human Rights. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht.  ISSN 0044-2348.  63(4), s 945- 969
 • Emberland, Marius (2003). The Usefulness of Applying Human Rights Arguments in International Commercial Arbitration. A Comment on Arbitration and Human Rights by Aleksandar Jaksic. Journal of International Arbitration.  ISSN 0255-8106.  20, s 355- 363
 • Emberland, Marius (2002). Chapter 5: How to Recognise Human Rights Issues in Practice, In Kristin Høgdahl; ingrid Kvammen Ekker & Lalaine Sadiwa (ed.),  Manual on Human Rights Monitoring.  Nordem : Institutt for menneskerettigheter, Oslo.  ISBN 82-90851-22-7. Show summary
 • Emberland, Marius (2002). "McElhinney v. Ireland, Fogarty v. United Kingdom, Al-Adsani v. United Kingdom (case note)". American Journal of International Law.  ISSN 0002-9300.  96, s 700- 705
 • Emberland, Marius (2002). "The Corporation as "Third Party" in ECHR Law". European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  13(5), s 389- 409
 • Emberland, Marius (2002). To måter å bringe rettigheter hjem på". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  25(1), s 3- 22
 • Emberland, Marius; Thiis, Øyvind W. & Karlsen, Gunnar M. (2002). The International Human Rights Machinery, In Kristin Høgdahl; ingrid Kvammen Ekker & Lalaine Sadiwa (ed.),  Manual on Human Rights Monitoring.  Nordem : Institutt for menneskerettigheter, Oslo.  ISBN 82-90851-22-7.  s 33 - 34 Show summary
 • Emberland, Marius (2001). Beck mot Norge. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  1(3)
 • Emberland, Marius (2001). Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og norske maktstrukturer, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Mot et globalisert Norge?.  Gyldendal Akademisk.  s 103 - 129
 • Emberland, Marius (2001). Grunnrettigheter (bokessay). Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  (2)
 • Emberland, Marius (2001). Lovskravet i EMK art 7 -- i lys av nyere EMD-praksis. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  1(1), s 57- 69

View all works in Cristin

 • Emberland, Marius (2006). Retorikk og realiteter. Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?. Civita.  ISBN 82-92581-16-2.  128 s.
 • Emberland, Marius (2006). The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection. Oxford University Press.  ISBN 0199289832.  239 s.

View all works in Cristin

 • Emberland, Marius (2020). FNs barnekonvensjon som svensk lov. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(2), s 63- 64 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-02-01
 • Bjørge, Eirik & Emberland, Marius (2011). Hvor alvorlig tas EMK og EMDs tolkingsmetode i Europa? Tre eksempler til etterfølgelse.
 • Emberland, Marius (2007). EMK og konkurransemyndighetenes arbeid.
 • Emberland, Marius (2007). Leder: En ny vår for nordisk internasjonalrettslig rettsdiskurs?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  30(2), s 1- 2
 • Emberland, Marius (2007). Noen tanker om "dynamisk tolking" av Grunnlovens rettighetsbestemmelser.
 • Emberland, Marius (2007). Sovereignty and democracy asepcts of the dynamics of European human rights law.
 • Emberland, Marius (2007). What counts as relevant discrimination grounds in the European Convention on Human Rights? Using the ethos and telos of a treaty as determinants for legitimate purposive interpretation.
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar & Emberland, Marius (2007). The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?.
 • Emberland, Marius (2006). Bokanmeldelse av Jørgen Aall: Rettsstat og menneskerettigheter. Bergen, 2004. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 636- 638
 • Emberland, Marius (2006, 23. oktober). Debattdeltakelse om menneskerettigheter idag, med Tore Lindholm, Senter for menneskerettigheter og Petter Eide, Amnesty Norge. Programleder Kristin Moksnes. [Radio].  NRKP2 "Sånn er livet".
 • Emberland, Marius (2006). Diskrimineringsvernet i Norge: Utfordringer.
 • Emberland, Marius (2006). Diskrimineringsvernet i norsk og internasjonal rett: Hovedlinjer og refleksjoner. Show summary
 • Emberland, Marius (2006). Dynamisk tolking av menneskerettighetskonvensjoner: Mulige forståelser og tenkelige rasjonaler.
 • Emberland, Marius (2006). En sammenlignende oversikt over grunnlovsbeskyttelsen av menneskerettigheter i OECD-området. Show summary
 • Emberland, Marius (2006). Er det legitimt å tolke Den europeiske menneskerettighetskonvensjon dynamisk?.
 • Emberland, Marius (2006). "Finnes det grenser for hva som utgjør menneskerettslige diskrimineringsgrunnlag?". Show summary
 • Emberland, Marius (2006). Innledning på Rettspolitisk forenings høstseminar 24. september 2006 (innledning og debatt om menneskerettigheter i norsk rettslig argumentasjon).
 • Emberland, Marius (2006). Menneskerettigheter, media og terrorisme.
 • Emberland, Marius (2006). Menneskerettighetsvernet i konkurransesaker.
 • Emberland, Marius (2006, 31. mai). Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?.  AmnestyNytt.
 • Emberland, Marius (2006). Selvinkriminering og tilsynsmyndigheter.
 • Emberland, Marius (2006, 25. september). Slik kan PST overvåke deg Videre fullmakter gjør det lettere for PST å avlytte deg. Kommentar til Hans-Inge Langø i forbindelse med avlyttingen av terrormistenkte i Oslo. [Internett].  Tv2 Nettavisen.
 • Emberland, Marius (2006). The International Court of Justice and Companies.
 • Emberland, Marius (2006). Tilbakevirkende lovgivning og EMK: Mellom rettsstat, reguleringsstat og individuell verdighet.
 • Emberland, Marius (2006). Verken uttømmende eller uuttømmelig: Hvilke kriterier avgjør hva som utgjør relevante diskrimineringsgrunnlag etter artikkel 14 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon?.
 • Emberland, Marius (2006). Verken uttømmende eller uuttømmelig: Hvilke kriterier avgjør hva som utgjør relevante diskrimineringsgrunnlag etter artikkel 14 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon?.
 • Emberland, Marius (2006, 22. april). Årbok om menneskerettigheter.  Dag og Tid. Show summary
 • Emberland, Marius (red.) (2006). Årbok om menneskerettigheter i Norge 2005.
 • Emberland, Marius & Lindholm, Tore (2006, 24. oktober). Intervju i programmet 'Sånn er livet': Retorikk og realiteter - norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?. [Radio].  NRK P2.
 • Emberland, Marius (2006). Book review: J. Paulsson: Denial of Justice in International Law, Cambridge University Press 2005. Nordic Journal of International Law.  ISSN 0902-7351.  75, s 339- 342
 • Emberland, Marius (2006, 20. desember). Bredt flertall for vern mot diskriminering. (Intervju, Mattis Michaelsen, Senter for seniorpolitikks websted. [Internett].  www.seniorpolitikk.no.
 • Emberland, Marius (2006). Menneskerettighetssituasjonen i Norge i 2005: Hovedpunkter.
 • Emberland, Marius (2005, 29. juli). Intervju i Aftenposten (kommentarer til undersøkelse som viser at nordmenn er villig til å begrense ytringsfriheten for enkelte grupper).  Aftenposten.
 • Emberland, Marius (2005, 02. desember). Intervju i Stavanger Aftenblad om Den europeiske torturforebyggelseskomites uttalelser om bruk av fotlenker i den såkalte NOKAS-rettssaken i Stavanger.  Stavanger Aftenblad.
 • Emberland, Marius (2005, 13. november). Intervju i kulturprogrammet Detektor, NRK P2 (om menneskerettslige aspekter av forbud i Drammen kommune mot arrangement av møte for MC-magaasin). [Radio].  NRK P2.
 • Emberland, Marius (2005). Jakten på perspektiver - replikk til Sjak R. Haaheim. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  39(4), s 37- 37
 • Emberland, Marius (2005). Menneskerettigheter, makt og demokrati. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  23(2), s 193- 196
 • Emberland, Marius (2005). Menneskerettighetskrav og utfordringer til offentlige myndigheter: Internasjonale tilsynsorganers synspunkter.
 • Emberland, Marius (2005). THE LEGAL FRAMEWORK OF SOCIAL REFORMSIN THE STATE OF QATAR: CURRENT STATUS.
 • Emberland, Marius (2005, 30. november). Årbok om menneskerettigheter i Norge.  Dag og Tid.
 • Ulfstein, Geir & Emberland, Marius (2005). Innledning fra SMR i forbindelse med Åpen høring i Den særskilte komite til behandling av St.meld.nr.17 (2004-2005) Makt og demokrati.
 • Emberland, Marius (2004). Companies before the European Court of Human Rights. Show summary
 • Emberland, Marius (2004). Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og kampen mot terrorisme.
 • Emberland, Marius (2004). Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og næringslivets interesser - grunnleggende forutsetninger.
 • Emberland, Marius (2004). EMKs mangefasetterte teleologi.
 • Emberland, Marius (2004). Internasjonale tilsynsorganers synspunkter på oppfølgningen av Norges menneskerettighetsforpliktelser. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  22(2), s 206- 221
 • Emberland, Marius (2004). Menneskerettigheter og reguleringsstaten. Næringslivets rettighetsbeskyttelse etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • Emberland, Marius (2004). Prohibition of Discrimination in the European Convention on Human Rights: Article 14 and Protocol 12 Article 1.
 • Emberland, Marius (2004). Setter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon rammer for idrettens anti-dopingarbeid?.
 • Emberland, Marius (2004, 19. november). Stortinget ville ha skilsmisserett som krav for gjenforening. [Internett].  Kilden. Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og. Show summary
 • Emberland, Marius (2004). The Suggested Legal Amendment in Norway with the Purpose of Securing Equal Right to Divorce between the Sexes.
 • Emberland, Marius (2004). �Budding Human Rights and Democracy Awareness in the Gulf: the Case of Qatar and its 2003 Draft Constitution�, report to the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs 28 April 2004.
 • Emberland, Marius (2003). I menneskerettighetenes tjeneste? [Tilsvar til Human Rights Service - primo desember 2003]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Emberland, Marius (2003). Menneskerettighetsretorikk førte ekteskapslov på villspor (27.11). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Emberland, Marius (2003). The Corporate Veil in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights.
 • Emberland, Marius (2003). The Corporate Veil in the Jurisprudence of the Human Rights Committee and the Inter-American Court and Commission of Human Rights.
 • Emberland, Marius (2003). Vernet om eiendomsretten i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • Emberland, Marius (2002). A. W. Brian Simpson: "Human Rights and the End of Empire. Britain and the Genesis of the European Convention" (Oxford OUP 2001). Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  20, s 111- 113
 • Emberland, Marius (2002). Book review: Sigrun I Skogly: The Human Rights Obligations of the World Bank and the International Monetary Fund (London Cavendish 2000). Human Rights Journal.  ISSN 0035-1989.  2
 • Emberland, Marius (2002). Christine Gray: International Law and the Use of Force (Oxford OUP 2001). Modern law review.  ISSN 0026-7961.  65, s 629- 631
 • Emberland, Marius (2001). Book Review: Carolyn Evans - Freedom of Religion in the European Convention on Human Rights (Oxford 2001). European journal of international law.  ISSN 0938-5428.  12(4), s 799- 803
 • Emberland, Marius (2001). Corporations as Third Parties in ECHR Law.
 • Emberland, Marius (2001). Duality and Ambiguity. The protection of corporations' interests under the European Convention on Human Rights. Human Rights Reports. 1.
 • Emberland, Marius (2001). "EMK som beskyttelsesmekanisme i straffesaker".
 • Emberland, Marius (2001, 01. januar). Intervju Aftenposten om den såkalte Orderud-saken (spm om varetektsfengsling var i overensstemmelse med EMK). [Radio].  Aftenposten.
 • Emberland, Marius (2001). Om juristers evner - en kommentar. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 184- 187 Show summary
 • Emberland, Marius (2001). Om juristers evner -- en sluttkommentar. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  40(8), s 512- 512 Show summary
 • Emberland, Marius (2001). Om å feie for egen dør -- med pensel. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Emberland, Marius (2000). Bokanmeldelse av Nicolai V. Skjerdal: Kvalitative hjemmelskrav, Tano Aschehoug 1998. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.
 • Emberland, Marius (2000). Bokanmeldelse av Ole Spiermann: Moderne Folkeret, København: Jurist- og økonomforbundets forlag. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.
 • Emberland, Marius (2000). En menneskerettslig bjørnetjeneste?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Emberland, Marius (2000). Hvilke rettigheter dreier det seg om?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Emberland, Marius (2000). Juss og bølgepapp. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Emberland, Marius (1999). Bokanmeldelse av Arnfinn Bårdsen: Krenkelser og klager, Universitetsforlaget, Bergen, 1999. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  26(2), s 177- 190
 • Emberland, Marius (1999). Bokanmeldelse av Hans Danelius: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, Norstedts Juridik, Stockholm 1998. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1)
 • Emberland, Marius (1999). Bokomtale av Johannes Morsink: The Universal Declaration of Human Rights: Origin, Drafting, and Intent. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1999. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  17(4), s 382- 385
 • Emberland, Marius (1999). Bokomtale av Thomas Bull: Mötes- och demonstrationsfriheten, Uppsala: Iustus Förlag 1997. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 381- 386

View all works in Cristin

Published June 17, 2020 10:53 AM - Last modified June 17, 2020 10:53 AM