Mennesker & Rettigheter: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 2/2003:

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Barnett, Michael N. Eyewitness to a genocide: the United Nations and Rwanda. Ithaca: Cornell University Press 2002. XIII, 215 s. ISBN 0-8014-3883-7 (ib.)

Forfatteren arbeidet som politisk representant for USA i FN fra 1993 til 1994 under store deler av folkemordet i Rwanda. Basert på førstehåndsinformasjon, forskning og intervjuer med nøkkelpersoner har han rekonstruert historien rundt FNs rolle i Rwanda. Han beskriver hvordan FN i forkant av konflikten forutså at landet kunne bli åsted for alvorlige brudd på menneskerettighetene samtidig som de trakk tilbake sine fredsbevarende styrker. Barnett hevder at moralske årsaker lå bak beslutningen om ikke å gripe inn i konflikten. FN hadde dårlige erfaringer med å gripe inn i borgerkriger, og flere personer fra FNs fredsbevarende styrker i Rwanda var allerede blitt drept da organisasjonen besluttet å trekke tilbake styrkene. Boka inneholder kronologisk oversikt over hendelser i Rwanda-konflikten, samt en kortfattet oversikt over Sikkerhetsrådets agenda fra august 1988 til mai 1994.

Baxi, Upendra. The future of human rights. Oxford: Oxford University Press 2002. XVIII, 184 s. ISBN 0-19-565289-4 (ib.)

The future of human rights er en kritikk av ulike retninger innen menneskerettighetsdiskusjonen som har oppstått gjennom de siste 50 årene. Boka beskriver hva som er oppnådd og på hvilke felter mye fremdeles gjenstår. Forfatteren forsøker også å se framover og spår et paradigmeskifte der individets rettigheter må vike for globaliseringskreftene i verden.

Bayefsky, Anne F. The UN human rights treaty system: universality at the crossroads. Ardsley, NY: Transnational Publishers 2001. XVII, 837 s. ISBN 1-57105-230-5 (h.)

Rapporten inneholder en grundig gjennomgang og oversikt over arbeidsmetodene til FNs seks traktatbaserte organer. Ulike typer rapporter, arbeidsgrupper, samarbeid med frivillige organisasjoner og andre mekanismer for å fremme gjennomføringen av forpliktelsene i FNs menneskerettighetstraktater er beskrevet. En stor del av rapporten består av statistiske data og ulike registre.

Boot, Machteld. Genocide, crimes against humanity, war crimes: nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court. Antwerpen: Intersentia 2002. XLIX, 708 s. (School of Human Rights Research series; vol. 12.) ISBN 90-5095-216-x (h.)

Boka diskuterer på hvilken måte det juridiske prinsippet nullum crimen sine lege vil opptre i den internasjonale straffedomstolen i forhold til i nasjonal rett. Bruk av prinsippet i tysk og amerikansk rett samt i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner beskrives. Videre beskrives internasjonale straffedomstoler etter den annen verdenskrig, inkludert domstolen for det tidligere Jugoslavia og Rwanda-tribunalet. Roma-vedtektene og arbeidet mot en internasjonal straffedomstol er også beskrevet. I siste del av boka defineres de tre begrepene folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Boka har litteraturliste.

Bottomley, Stephen og David Kinley (red.). Commercial law and human rights. Aldershot: Ashgate 2002. XIV, 341 s. ISBN 0-7546-2136-7 (ib.)

I dagens samfunn med globalisering, privatisering og korporativisering reiser samspillet mellom menneskerettigheter og forretningsjus en rekke grunnleggende problemstillinger som angår både myndigheter, frivillige organisasjoner og forretningsadvokater. Denne antologien tar for seg blant annet multinasjonale selskapers reelle og potensielle juridiske ansvar og forpliktelser, ekstraterritorial jus, arbeidsrett, anti-diskrimineringsrett, åndsrett, skatterett og spørsmål rundt bioteknologi.

Cortright, David og George A. Lopez (red.). Smart sanctions: targeting economic statecraft. Lanham: Rowham & Littlefield Publishers 2002. XVI, 259 s. ISBN 0-7425-0142-6 (ib.), 0-7425-0143-4 (h.)

Gjennom ti essays beskrives teori om og bruk av såkalte smarte sanksjoner. Både økonomiske sanksjoner, reiseforbud som sanksjon og våpenembargoer brukes eller har vært brukt mot nasjoner. Forfatterne vurderer hvor vellykkede de ulike sanksjonene har vært og analyserer hva som eventuelt kunne ha vært gjort annerledes for å oppnå større effekt og/eller mindre skader for sivilbefolkningen.

Eggen, Kyrre. Ytringsfrihet: vernet om ytringsfriheten i norsk rett. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2002. 1027 s. ISBN 82-02-21771-7 (ib.)

Kyrre Eggen belyser grundig ulike aspekter ved ytringsfriheten i norsk rett i sin doktorgradsavhandling. Bakgrunnen for vern av ytringer er beskrevet, ytringsfrihetsbestemmelsene i Grunnlovens § 10, EMK art. 10 og SP art. 19 er tolket og analysert. Videre drøfter han forskjellige sider ved ytringsfriheten og besvarer spørsmål om grensene mellom ytringsfrihet og rasisme, blasfemi, pornografi og personvern. Til slutt analyserer og vurderer Eggen rettspraksis fra norsk Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Har litteraturliste og registre over avgjørelser fra ulike rettsinstanser, samt lovregister.

Esposito, John L. Unholy war: terror in the name of Islam. Oxford: Oxford University Press 2002. XII, 196 s. ISBN 0-19-515435-5 (ib.)

Denne boka, som kom i kjølvannet av hendelsene 11. september 2001, forsøker å besvare noen av spørsmålene mange har stilt seg etter terrorangrepene. John L. Esposito, som er en anerkjent ekspert på det politiske islam, beskriver islams lære, islamsk rett, hellig krig og bruken av vold og terrorisme. Han beskriver også oppblomstringen av ekstremistgrupper, og forklarer hvorfor hatet mot Vesten er så gjennomgripende i den islamske verden. Esposito retter også en advarende finger mot tendensene til at kampen mot terrorisme gjør at vi firer på viktige prinsipper her hjemme og godtar autoritære regimers undertrykkelse av ikke-voldelig opposisjon.

Ghandhi, P.R. (red.). Blackstone’s international human rights documents. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press 2002. VIII, 455 s. (Blackstone’s Statute Books.) ISBN 0-19-925530-x (h.)

Denne dokumentsamlingen inneholder de aller fleste regionale og internasjonale menneskerettighetstraktater i fulltekst og henvender seg i sitt format i første rekke til studenter. Nytt i denne utgaven av samlingen er blant annet to nye protokoller til barnekonvensjonen, protokoll 12 og 13 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og EUs charter for grunnleggende rettigheter.

Hashmi, Sohail H. (red.). Islamic political ethics: civil society, pluralism, and conflict. Princeton, NJ: Princeton University Press 2002. XIV, 226 s. (The Ethikon Series in Comparative Ethics.) ISBN 0-691-11309-2 (ib.), 0-691-11310-6 (h.)

Gjennom ti essays av ulike forfattere fra seks nummer i serien Ethikon Series in Comparative Ethics belyses ulike sider av islamsk politisk etikk. Første del består av tre essays om islam i staten og i det sivile samfunn. Del to tar for seg islamske perspektiver på territoriale grenser, mens del tre omhandler islam i forhold til pluralisme og det internasjonale samfunn. Muslimske regimers holdninger til kvinner og religiøse minoriteter er blant temaene som diskuteres. Bokas siste del har fått overskriften ”War and peace”, og tar blant annet opp spørsmål rundt hellig krig.

Holmstrõm, Leif (red.). Concluding observations of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination: forty-third to fifty-seventh sessions (1993–2000). Haag: Martinus Nijhoff Publishers 2002. XVIII, 789 s. (The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library; 9.) ISBN 90-411-1764-4 (ib.)

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering trådte i kraft 4. januar 1969. Alle land som har ratifisert konvensjonen, må levere periodiske rapporter om tilstanden i landet. FNs komité for avskaffelse av alle former for rasediskriminering har siden 1991 skrevet konkluderende observasjonsrapporter som svar til de periodiske rapportene. Fra 1993 begynte komiteen å bruke et standardformat for å presentere disse observasjonene. Denne samlingen inneholder samtlige rapporter fra 1993 til 2000. Har også med konvensjonen i fulltekst.

Huscroft, Grant og Paul Rishworth (red.). Litigating rights: perspectives from domestic and international law. Oxford: Hart 2002. VIII, 354 s. ISBN 1-84113-194-6 (ib.)

Bidragene i denne antologien diskuterer ulike sider ved borgerrettighetene i USA, Canada, New Zealand og Storbritannia. Domstolenes prøvingsrett og grunnrettigheter, frihets- og likhetsprinsippene, kollektive rettigheter samt urfolksrettigheter er blant temaene som er behandlet. Internasjonale aspekter er også diskutert.

Jones, Bruce D. Peacemaking in Rwanda: the dynamics of failure. Boulder, CO: Lynne Rienner 2001. IX, 209 s. ISBN 1-55587-994-2 (ib.)

Bruce Jones forsøker i denne boka å analysere årsakene til at verdenssamfunnet mislyktes så totalt i å forhindre folkemordet i Rwanda i 1994. Han hevder at flere faktorer spilte inn: manglende samhandling mellom de ulike aktørene i konfliktløsningen, manglende strategi, liten støtte til fredsforhandlinger i det internasjonale samfunn, og de stridende partenes uforsonlighet. Boka retter en kritikk mot systemet for konflikthåndtering i det internasjonale samfunn.

Koskenniemi, Martti. The gentle civilizer of nations: the rise and fall of international law 1870–1960. Cambridge: Cambridge University Press 2001. XIV, 569 s. (Hersch Lauterpacht Memorial Lectures.) ISBN 0-521-62311-1 (ib.)

Folkerettens bakgrunn og historie fra 1870 til 1960 gis en grundig fremstilling i denne studien. Sosiologiske og filosofiske aspekter ved folkeretten i Europa diskuteres. Koskenniemi kombinerer juridisk analyse og historisk og politisk kritikk med semibibliografiske studier av blant andre Hans Kelsen, Hersch Lauterpacht, Carl Schmitt og Hans Morgenthau. Viktige folkerettsinstitusjoners rolle omtales også. Har litteraturliste.

Murphy, Craig N. (red). Egalitarian politics in the age of globalization. Basingstoke: Palgrave 2002. IX, 248 s. ISBN 0-333-79240-8 (ib.)

Gjennom de siste 20 årene har en rekke egalitære bevegelser oppstått over hele verden. Blant disse har likestillings-, demokrati- og menneskerettighetsbevegelser generelt oppnådd mer enn for eksempel arbeiderbevegelser og fattigdomsbevegelser. Craig Murphy ønsket å undersøke om ulik organisering og strategi kan være årsak til dette, og ba en gruppe forskere beskrive sosiale bevegelser i regioner de er spesialister på. Bevegelser i USA, Vest-Europa, det tidligere Sovjetunionen, Latin-Amerika, Afrika, Kina, Nord- og Sørøst-Asia er viet hvert sitt kapittel i boka, og redaktøren avslutter med å oppsummere og konkludere. Har litteraturliste.

Packer, Corrinne A.A. Using human rights to change tradition: traditional practices harmful to women’s reproductive health in sub-Saharan Africa. Antwerpen: Intersentia 2002. XIII, 259 s. (School of Human Rights Research Series; vol. 13.) ISBN 90-5095-226-7 (h.)

Dette studiet beskriver tradisjoner knyttet til kvinners reproduksjon i Afrika sør for Sahara: omskjæring, fødselsmetoder, tidlige og mange graviditeter, polygyni. I første del av boka beskrives de ulike tradisjonene og hvilke problemer de fører med seg for kvinner, deretter identifiseres problemene ved bruk av menneskerettighetskonvensjoner, teorier og strategier for å endre tradisjonene. I de siste kapitlene trekkes paralleller til historiske kampanjer for å endre kvinnediskriminerende tradisjoner i andre deler av verden: fotbinding av kinesiske jentebarn, brudebrenning og omskjæring av kvinner. Har bilag med utdrag fra aktuelle FN-dokumenter og litteraturliste.

Rehman, Javaid. International human rights law: a practical approach. Harlow: Longman 2003 [i.e. 2002]. XLII, 494 s. ISBN 0-582-43773-3 (h.)

Boka gir en innføring for lavere og høyere grads studenter i ulike områder innenfor folkeretten. I tillegg til en gjennomgang av det regionale og internasjonale menneskerettsvernet, vier Rehman stor plass til grupperettigheter. Siste del tar spesielt for seg terrorisme som brudd på folkeretten. Har oversikt over aktuelle forkortelser og oversikt over ratifiseringen av FN-konvensjonene og de regionale konvensjonene.

Tripp, Charles. A history of Iraq. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press 2002. XVIII, 324 s., ill. ISBN 0-521-82148-7 (ib.), 0-521-52900-x (h.)

Siden britene dannet staten Irak i 1920-årene, har landet opplevd ulike styrers storhet og undergang. Charles Tripp presenterer i denne boka Iraks politiske historie fra ottomanriket via statsdannelsen og overgangen fra monarki til republikk, til Saddam Husseins diktatur. Denne oppdaterte utgaven dekker også hendelser fra 1998 til 2002. Boka har kart og kronologisk liste over viktige hendelser.

United Nations High Commissioner for Refugees. Håndbog om procedurer og kriterier for fastlæggelse af flygtningestatus i henhold til 1951-konventionen og 1967-protokollen om flygtninges retsstilling. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002. 96 s. ISBN 87-574-0847-5 (h.)

Dette er den første danske oversettelsen av FNs høykommisær for flykningers håndbok om prosedyrer og kriterier for fastleggelse av flyktningstatus. Håndboka består for en stor del av fortolkning av viktige begreper i konvensjonene, men inneholder også beskrivelse av metoder for fastleggelse av flyktningstatus som er opparbeidet gjennom 30 år. Boka er primært ment å tjene som praktisk veiledning for offentlig ansatte og andre som arbeider med fastleggelse av flyktningstatus, men kan også være av interesse for andre som er opptatt av flyktningspørsmål. Håndboka er tidligere utgitt på svensk, finsk og norsk.

Vickers, Lucie. Freedom of speech and employment. Oxford: Oxford University Press 2002. XXIV, 260 s. (Oxford Monographs on Labour Law.) ISBN 0-19-826830-0 (ib.)

Denne boka er opprinnelig skrevet som doktorgradsavhandling levert ved Oxford Brookes University, og tar for seg ytringsfrihet i arbeidslivet. Boka begynner med en utgreiing av det filosofiske grunnlaget for ytringsfrihet og vurderer på hvilken måte rettighetene gjelder for arbeidslivet. Både arbeidstakers og arbeidsgivers rett til å ytre seg om forhold på arbeidsplassen omtales. Ytringsfrihet for ansatte i offentlig sektor er behandlet i et eget kapittel. Rettighetene ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er analysert, og flere saker fra Domstolen er omtalt, blant dem sakene Bergens Tidende mot Norge, Bladet Tromsø og Stensaas mot Norge, Jersild mot Danmark, Leander mot Sverige og Thorgeirson mot Island. Har lov- og domsregister og litteraturliste.

Zillman, Donald N., Alastaire R. Lucas og George (Rock) Pring (red.). Human rights in natural resource development: public participation in the sustainable development of mining and energy resources. Oxford: Oxford University Press 2002. XI, 710 s. ISBN 0-19-925378-1 (ib.)

Retten til offentlig deltakelse er et viktig fundament i den internasjonale normen ”bærekraftig utvikling”. I 1940-årene ble retten til deltakelse anerkjent som menneskerett, og den innebærer i dag en rekke politiske og juridiske aspekter som urfolks rettigheter, lokalt demokrati, avtaler om bærekraftig utvikling, offentlige høringer, retten til informasjon, retten til å bli hørt m.m. Denne boka presenterer praktiske og teoretiske aspekter ved denne rettigheten. Første del gir en innføring i retten til offentlig deltakelse, andre del presenterer internasjonale juridiske aspekter og tredje del analyserer erfaringer og framtidsperspektiver i ulike land. Blant disse er bidrag fra Anita Rønne, som omhandler offentlig deltakelse i spørsmål angående energiressurser i Danmark og selvstyre på Grønland og Færøyene, og Ola Mestad, som tar for seg retten til offentlig deltakelse når det gjelder norsk gruvedrift, energi og ressursutvikling.