Mennesker & Rettigheter: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 2/2003:

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne b�ker og annen litteratur finnes tilgjengelig p� bibliotekets internettside:

Beetham, David, Sarah Bracking, Iain Kearton & Stuart Weir. International IDEA handbook on democracy assessment. The Hague: Kluwer Law International 2002. 144 s. ISBN 90-411-1755-5 (ib.), 90-411-1727-x (h.)

Her beskrives en metode for systematisk vurdering av demokrati i ulike land. Hensikten med utgivelsen er at innbyggerne selv skal kunne vurdere graden av demokrati i sitt land p� en objektiv m�te. Statsborgerskapsregler, rettssystem, valg, politiske partier, politiske myndigheter, desentralisering, media og politisk deltakelse er blant faktorene som er med i vurderingsmetoden. State of democracy: trends from the pilot countries (beskrevet lenger ned i spalten) viser sammendrag av resultatene i �tte land der metoden er brukt. Boka har rikelig med kildeangivelser, b�de til trykte og elektroniske dokumenter.

Booth, Ken & Tim Dunne (red.). Worlds in collision: terror and the future of global order. Basingstoke: Palgrave 2002. X, 376 s. ISBN 0-333-99804-9 (ib.), 0-333-99805-7 (h.)

Terrorangrepene mot World Trade Center 11. september 2001 har for alvor satt terror p� dagsordenen, og denne boka er et bidrag i debatten om ?krigen mot terrorisme?. En rekke vidt ulike synspunkter p� �rsakene og f�lgene av terrorangrepene 11. september presenteres i boka. De over 30 bidragsyterne er akademikere innen feltene internasjonal politikk, sosiologi, freds- og forsvarsstudier og internasjonal �konomi.

Brysk Alison (red.). Globalization and human rights. Berkeley: University of California Press 2002. X, 311 s. ISBN 0-520-23237-2 (ib.), 0-520-23238-0 (h.)

Antologien omtaler ulike aspekter ved globalisering og diskuterer hvorvidt globalisering bidrar til � styrke eller svekke de internasjonale menneskerettighetene. Blant bidragene er teoretiske analyser av Richard Falk, Jack Donnelly og James Rosenau, samt kapitler som omhandler sex-turisme, globale markeder og informasjonsteknologi. Redakt�ren oppsummerer og konkluderer til slutt. Boka har litteraturliste.

Cameron, Iain. An introduction to the European Convention on Human Rights. 4th ed. Uppsala: Iustus F�rlag 2002. 200 s. ISBN 91-7678-507-6 (h.)

Fjerde utgave av Camerons introduksjonsbok om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er oppdatert til april 2002. Boka er hovedsakelig beregnet p� studenter, men kan ogs� v�re til nytte for praktiserende jurister og andre. I tillegg til � beskrive konvensjonens opprinnelse, struktur og funksjon, diskuterer boka prosedyre, funksjon og sammensetning av domstolen. Konvensjonens betydning i svensk rett og EU-rett beskrives ogs�.

De Greiff, Pablo & Ciaron Cronin (red.). Global justice and transnational politics: essays on the moral and political challenges of globalization. Cambridge, MA: MIT Press 2002. VI, 320 s. (Studies in contemporary German social thought.) ISBN 0-262-04205-3 (ib.), 0-262-54133-5 (h.)

Dersom globalisering skal bli en fordel for menneskeheten, trengs globale institusjoner som anerkjennes av alle mennesker som rettferdige og demokratiske. Den slags institusjoner finnes ikke i dag, mener redakt�rene av denne antologien. De mener at det er en krise i global styring av verden. Kapitlene i denne boka utforsker muligheten for transnasjonalt demokrati med utgangspunkt i normativ politisk teori. Blant bidragsyterne er Thomas Pogge og J�rgen Habermas.

Freedom of expression in Europe: case law concerning article 10 of the European Convention on Human Rights. Rev. ed., Council of Europe Directorate General of Human Rights. Strasbourg: Council of Europe 2002. 110 s. (Human rights files; no. 18, revised.) ISBN 92-871-4879-1 (h.)

Hvor langt skal en g� for � beskytte ytringsfriheten? Hvor skal en trekke grensen for hva som er tillatt av rasistisk propaganda, opplysninger i media om mistenkte i straffesaker eller om politikere? Dette har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fors�kt � besvare gjennom behandling av artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i mer enn 40 �r. Denne samlingen best�r av sammendrag av rettspraksis ang�ende artikkel 10. Den er � jour per 31. desember 2001.

Graybil, Lyn. Truth and reconciliation in South Africa: miracle or model? Boulder, CO: Lynne Rienner 2002. XIV, 231 s. ISBN 1-58826-057-7 (h.), 1-58826-081-x (ib.)

Lyn Graybill beskriver i denne boka arbeidet til Sannhetskommisjonen i S�r-Afrika. Han har selv fulgt flere av h�ringene. Nelson Mandela og Desmond Tutus spesielle roller, teori og praksis n�r det gjelder tilgivelse, amnesti, den psykologiske effekten av ?� snakke ut?, kvinners rolle, media og trossamfunns roller, er blant temaene han tar opp i boka. Avslutningsvis diskuterer Graybill hvorvidt S�r-Afrikas Truth and Reconciliation Commission (TRC) kan fungere som modell for andre land med grove menneskerettsbrudd.

Hastrup, Kirsten & George Ulrich (red.). Discrimination and toleration: new perspectives. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2002. VII, 302 s. (International studies in human rights; vol. 68.) ISBN 90-411-1711-3 (ib.)

En konferanse om diskriminering og ut�velse av toleranse var utgangspunktet for denne utgivelsen. Konferansen ble holdt ved Det Danske Center for Menneskerettigheder i mai 2000. B�de ulike aspekter ved toleranse og ut�velse av den, og diskriminering p� grunnlag av rase og kj�nn er belyst fra ulike st�steder. Temaet er diskutert fra litter�rt, antropologisk, filosofisk og s�rlig juridisk perspektiv. Av nordiske bidragsytere nevnes: Peter Madsen, Berit Berg, Thomas Blom Hansen, Morten Kj�rum og Nell Rasmussen.

Heyns, Christof & Frans Viljoen. The impact of the United Nations? human rights treaties on the domestic level. The Hague: Kluwer Law International 2002. VIII, 648 s. ISBN 90-411-1719-9 (ib.)

I denne boka presenteres resultatene av en unders�kelse der m�let var � finne ut hvilken effekt FNs menneskerettighetskonvensjoner har p� nasjonalt plan. Gjennomf�ringen av seks av FNs internasjonale menneskerettighetskonvensjoner er beskrevet for 20 ulike land over hele verden. Unders�kelsen er en del av en st�rre studie om FNs traktatbaserte organer. Studien har ogs� resultert i utgivelsen The UN human rights treaty system: universality at the crossroads / Anne F. Bayefsky. Ardsley, NY: Transnational Publishers 2001.

Iganski, Paul (red.). The hate debate: should hate be punished as a crime? London: Profile Books 2002. X, 144 s. ISBN 1-86197-449-3 (h.)

S�kalte ?hate crime laws? i Storbritannia og USA sier at kriminalitet skal straffes hardere dersom grunnlaget for lovbruddet er hat mot en bestemt gruppe eller rase. Dette er omstridt: tilhengerne mener at denne type kriminalitet rammer hardere og derfor b�r straffes hardere, mens motstanderne mener at lovgivningen straffer lovbrytere ekstra p� grunn av deres verdier og dermed skaper ?tanke-forbrytelser?. Bidragsyterne til denne boka diskuterer fenomenet.

Implementation of the European Social Charter: survey by country: 2002. 2nd ed. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2002. 138 s. (Human rights Social Charter monographs.) ISBN 92-871-5009-5 (h.)

Denne boka gir en grei oversikt over gjennomf�ringen av Den europeiske sosialpakt i de ulike europeiske land. Under hvert land redegj�res det for n�r pakten og tilleggsprotokollene ble ratifisert, og det gis eksempler p� hvilke deler av det nasjonale lovverket som sikrer gjennomf�ringen av pakten. Boka har i tillegg tabeller som gir en komparativ fremstilling av gjennomf�ringen.

International IDEA. State of democracy: trends from the pilot countries: an overview of democracy assessment reports in: Bangladesh, El Salvador, Italy, Kenya, Malawi, New Zealand, Peru, and South Korea. [Stockholm]: International IDEA 2002. 61 s.

Materialet i dette heftet er hentet fra den mer omfattende rapporten ?Handbook on Democracy Assessment?, Volume II, som enn� ikke er utgitt. Heftet gir en oversikt over resultatene fra en pilotstudie i International IDEAs State of Democracy-prosjekt. Ulike sider ved demokratiutviklingen i �tte ulike land beskrives: Bangladesh, El Salvador, Italia, Kenya, Malawi, New Zealand, Peru og S�r-Korea. Hovedm�let med studien har v�rt � utarbeide en metode for systematisk vurdering av demokrati i ulike land, og b�de statsborgerskapsregler, rettssystem, valg, politiske partier, politiske myndigheter, desentralisering, media og politisk deltakelse er blant faktorene som beskrives. Selve metoden beskrives mer grundig i Beetham, David, Sarah Bracking, Iain Kearton & Stuart Weir. International IDEA handbook on democracy assessment, som er omtalt et annet sted i denne spalten

Kj�nstad, Asbj�rn (red.), P�l M. Andreassen, Sunniva Cristina Bragd�, Lars Duvaland, Bente Kristin Olsen & Cathrine Opstad Sunde. Barnevern, fylkesnemnder og rettssikkerhet: rettssikkerheten ved fylkesnemndenes behandling av tvangssaker etter barnevernloven. Oslo: Gyldendal Akademisk 2002. 460 s., ill. ISBN 82-05-30025-9 (h.)

Boka er skrevet av fem vitenskapelige assistenter ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo med Asbj�rn Kj�nstad som prosjektleder og redakt�r. Rettssikkerheten ved fylkesnemndenes behandling av tvangssaker i barnevernet beskrives og vurderes ut fra fem ulike perspektiver: historisk perspektiv, nasjonalt komparativt perspektiv (sammenlignet med andre beslutningsorganer innen velferdsretten), internasjonalt komparativt perspektiv, menneskerettighetsperspektiv (sammenlignet ved krav som internasjonale konvensjoner stiller) og rettsteoretisk perspektiv. Har litteraturliste, lov-, doms- og forarbeidsregister.

Meulders-Klein, Marie-Th�r�se, Ruth Deech & Paul Vlaardingerbroek (red.). Biomedicine, the family, and human rights. The Hague: Kluwer Law International 2002. XII, 638 s. ISBN 90-411-1627-3 (ib.)

I august 1999 arrangerte the International Society of Family Law (ISFL) en konferanse om biomedisin, familien og menneskerettighetene. Noen av foredragene presenteres i denne boka. Boka ser p� fremgangen i genetikk og teknologi innen pr�ver�rsbefruktning i lys av familierett, menneskerettigheter og barnerett, inkludert b�de effekten av internasjonale traktater og nasjonal lovgivning. Denne boka gir ogs� et bidrag til debatten om kloning av mennesker, der den pr�ver � finne en balanse mellom retten til f�dte og uf�dte barn og v�r s�ken etter ny teknologi.

M�ller, Sigurd. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i H�yesterett. [3. utg.]. [Oslo]: Juristforbundets Forlag 2002. 194 s. ISBN 82-7833-037-9 (h.)

Den europeiske menneskerettskonvensjonen og domsavsigelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er en stadig viktigere rettskilde i norsk rett. Per mars 2002 har H�yesterett p�beropt avgj�relser fra Strasbourg eller bestemmelser fra konvensjonen i 206 saker. Referat av samtlige saker er med i denne oppdaterte samlingen. Dommene er ordnet kronologisk, og boka har stikkordsregister.

Nowak, Manfred. Einf�hrung in das internationale Menschenrechtssystem. Wien: Neuer Wissenschaftlicher Verlag 2002. 375 s. ISBN 3-7083-0080-7 (h.)

Denne l�reboka i menneskerettigheter skal kunne brukes som en innf�ringsbok i menneskerettigheter ogs� for studenter uten juridisk bakgrunn. Boka begynner med en innf�ring i ideen og historien bak de internasjonale menneskerettighetene, deretter presenteres de viktigste internasjonale og regionale organisasjonene, og de frivillige organisasjonenes rolle beskrives, kritiseres og analyseres. Til slutt gir Nowak uttrykk for sine betraktninger omkring individuelt straffansvar, menneskerettighetene og internasjonal sikkerhet.

O?Flaherty, Michael. Human rights and the UN: practice before the treaty bodies. 2nd ed. The Hague: Kluwer Law International 2002. XI, 226 s. (Nijhoff law specials; 54.) ISBN 90-411-1788-1 (h.)

Boka beskriver arbeidsmetodene til FNs traktatbaserte organer. De seks hovedtraktatene er viet hvert sitt kapittel som starter med en gjengivelse av traktatens tekst med forklarende noter. Deretter beskrives traktatorganets rapporteringsprosedyre og andre prosedyrer for � fremme gjennomf�ringen av traktatene. I tillegg beskrives frivillige organisasjoners rolle i et eget kapittel.

Oskal, Nils (red.). Samisk selvbestemmelse. Kautokeino: S�mi instituhtta 2002. 171 s., ill. (Die�ut; 2/2002.)

Dette nummeret av Die�ut er i sin helhet viet samisk selvbestemmelse, n�rmere bestemt et arbeidsseminar om samisk selvbestemmelse arrangert 6.?7. desember 2001. Blant temaene for artiklene er grunnlaget for samisk selvbestemmelse i folkeretten, forskning og utdanning, etiske og politisk-filosofiske aspekter ved samenes selvbestemmelse, retten til land og vann og Sametingets rolle. Artikkelforfatterne er akademikere innen jus, statsvitenskap og filologi, og de er alle tilknyttet samiske utdanningsinstitusjoner, samiske organisasjoner eller forskningsinstitusjoner.

Pausewang, Siegfried, Kjetil Tronvoll & Lovise Aalen (red.). Ethiopia since the Derg: a decade of democratic pretension and performance. London: Zed Books 2002. XVIII, 254 s. ISBN 1-84277-176-0 (ib.), 1-84277-177-9 (h.)

Etter at diktatoren Mengistu Hailemariams Derg-regime falt i 1991, har Ethiopian People?s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) styrt i Etiopia. I denne boka beskrives utviklingen som har v�rt i landet siden det nye regimet tok over. Forfatterne av boka er kritiske til hva regimet har oppn�dd av demokratisk utvikling, spesielt sett i forhold til intensjonene. Valgene i 2000 og 2001 er viet spesiell oppmerksomhet; andre aspekter som behandles er kj�nn, klasse- og kastekonflikter, by/land-motsetninger, politisk motstand og politisk vold. Den sentrale kritikken boka reiser er utviklingen av et ?dobbelt?-styresystem: en formal demokratisk struktur p� overflaten, mens den ?skjulte? parti/kadre-strukturen er den reelle forvaltningsadministrasjonen i landet. Boka har litteraturliste.

Samuel, Lenia. Fundamental social rights: case law of the European Social Charter. 2nd ed. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2002. 495 s. ISBN 92-871-4932-5

I denne boka beskrives artikkel for artikkel bestemmelsene i Den europeiske sosialpakt med rettspraksis. Denne utgaven inkluderer beskrivelse av tilleggsprotokollen av 1998, beskrivelse av klageprosedyren, liste over Den europeiske komit� for sosiale rettigheters medlemmer, og oversikt over signaturer og ratifikasjoner.

Svensson, Marina. Debating human rights in China: a conceptual and political history. Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2002. XII, 389 s. ISBN 0-7425-1696-2 (ib.), 0-7425-1697-0 (h.)

Etter massiv kritikk fra Vesten etter 1989, forsvarte kinesiske myndigheter sine handlinger med � hevde at menneskerettigheter er et vestlig fenomen uten r�tter i asiatisk tenkem�te. De fikk st�tte fra andre autorit�re asiatiske regimer og enkelte forskere b�de fra �st og vest. I denne boken argumenterer imidlertid Marina Svensson for at menneskerettigheter har v�rt gjenstand for diskusjon i moderne kinesisk tenkning. For f�rste gang er menneskerettighetsdebatten som har versert blant Kinas intellektuelle i moderne tid blitt samlet og diskutert i en bok. Boken gir et inntrykk av hvilke rettigheter som kan karakteriseres som universelle b�de i �st og i vest, alts� en slags fellesnevner. Hun mener at den kinesiske versjonen av menneskerettighetene har s� mange likheter med den vestlige at dette beviser at enkelte menneskerettigheter er uavhengige av kulturelle forskjeller. Hun hevder videre at vanlige mennesker i Kina st�tter seg til menneskerettighetene i sin omgang med myndighetene, selv om de ikke bruker denne terminologien. Myndighetene bruker ogs� begrepet menneskerettigheter for � rettferdiggj�re undertrykking av religi�se minoriteter, sine harde metoder for � skape �konomisk vekst og sosiale rettigheter, og for � kritisere USAs utenrikspolitikk.