Mennesker & Rettigheter: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 3/2003:

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne b�ker og annen litteratur finnes tilgjengelig p� bibliotekets internettside:

Bexell, G�ran & Dan-Erik Andersson (red.). Universal ethics: perspectives and proposals from Scandinavian scholars. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2002. XIX, 234 s. (The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library; Vol. 11.) ISBN 90-411-1933-7 (ib.), 90-411-1934-5 (h.)

Universell etikk er sentralt for � oppn� fredelige relasjoner mellom ulike nasjoner, religioner og kulturer. Finnes universelle verdier, eller er moral uttrykk for ulike politiske, �konomiske eller religi�se interesser? Disse sp�rsm�lene er fors�kt besvart i denne boka. Bidragsyterne er nordiske akademikere innen diverse fag. Boka er delt inn i fem deler: filosofiske og etiske perspektiver, menneskerettslige perspektiver, universell etikk og religion, globalisering og global styring og universell etikk og nordiske verdier. Blant bidragsyterne er Gudmundur Alfredsson og Tore Lindholm.

Boisson de Chazournes, Laurence, Georges Abi-Saab & Vera Gowlland-Debbas (red.). The international legal system in quest of equity and universality: Liber Amicorum Georges Abi-Saab = L?ordre juridique international, un syst�me en qu�te d?�quit� et universalit�. The Hague: Kluwer Law International 2001. XII, 849 s. ISBN 90-411-1582-x (ib.)

Dette festskriftet tilegnet Georges Abi-Saab best�r av artikler skrevet av noen av Abi-Saabs tidligere studenter fra hans 40 �r lange virke som professor samt av kolleger og andre meningsfeller. Temaene i festskriftet reflekterer Georges Abi-Saabs unike og banebrytende bidrag til folkeretten. Bidragene er gruppert i fem hovedkapitler: Georges Abi-Saab og konseptet internasjonalt rettssystem, grunnlaget for et internasjonalt rettssystem og s�ken etter utvidelse, verdier i det internasjonale rettssystem og s�ken etter menneskeliggj�ring, det internasjonale rettssystems d�mmende funksjon og s�ken etter rettferdighet, og de internasjonale organisasjonenes rolle som verkt�y for forandring. Blant bidragene er et kapittel av Philip Alston som beskriver den historiske opprinnelsen til ?general comments? i menneskerettighetstraktatene. Boka har bibliografi over Abi-Saabs utgivelser samt en kort biografi.

Broomhall, Bruce. International justice and the International Criminal Court: between sovereignty and the rule of law. Oxford: Oxford University Press 2003. X, 215 s. (Oxford Monographs in International Law.) ISBN 0-19-925600-4 (ib.)

Ulike aspekter ved internasjonal strafferett diskuteres i denne boka av Bruce Broomhall. Siden N�rnberg-rettssakene har det v�rt et viktig prinsipp i internasjonal strafferett at ingen er immun uansett rang. Etter den kalde krigen rettet statsledere oppmerksomheten mot internasjonale institusjoner som kunne ivareta internasjonal strafferettspleie. Boka beskriver f�rst internasjonal strafferett teoretisk, og deretter beskrives praktiske faktorer: Roma-statuttene, ad hoc-domstolene for det tidligere Jugoslavia og Rwanda, immunitet i internasjonal strafferett, Sikkerhetsr�dets rolle i Den internasjonale straffedomstolen og USAs forhold til domstolen. Boka har litteraturliste.

Butler, Frances (red.). Human rights protection: methods and effectiveness. The Hague: Kluwer Law International 2002. XX, 250 s. (British Institute of Human Rights Library; vol. 2.) ISBN 90-411-1702-4 (ib.)

Denne boka beskriver ulike organisasjoners ? fra nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner til internasjonale domstoler ? rolle i beskyttelse av menneskerettigheter, deres utvikling og metode. Boka beskriver ogs� hva som skjer med menneskerettighetene i samfunn i konflikt, eksemplifisert med Nord-Irland og Bosnia-Herzegovina. Effekten av internasjonale traktater og internasjonale organisasjoner vurderes, likeledes dommeres rolle. Boka har domsregister.

Claude, Richard Pierre. Science in the service of human rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2002. VIII, 267 s. (Pennsylvania Studies in Human Rights.) ISBN 0-8122-3679-3 (ib.)

Denne boka diskuterer sp�rsm�l knyttet til vitenskapelig frihet og ansvar. Noen av de mest kontroversielle sp�rsm�lene om vitenskapens etiske ansvar, som for eksempel tilgang til aids-medisin for fattige land, knytter seg til vitenskapens forhold til menneskerettighetene. Claude tolker blant annet innholdet i sentrale menneskerettighetstraktater for � se hva de sier om vitenskapen. Han beskriver menneskerettighetsaktivisters forhold til forskere ? og forskere som menneskerettighetsaktivister. Boka har med innholdet i sentrale dokumenter og har litteraturliste.

Congress of Local and Regional Authorities of Europe, Council of Europe. Women?s individual voting rights: a democratic requirement. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2002. 58 s. ISBN 92-871-5039-7 (h.)

Gjennom valgobservasjoner gjennomf�rt av Council of Europe og OSCE er det funnet flere eksempler p� familiestemming ved valg i tidligere �steuropeiske land. Familiestemming vil si at menn har mulighet til � stemme sammen med eller p� vegne av kvinnelige familiemedlemmer, og er problematisk i forhold til kvinners individuelle stemmerett og retten til � stemme anonymt. Denne teksten viser til observasjoner i ulike land og gir anbefalinger for � bekjempe denne praksisen.

Danelius, Hans. M�nskliga r�ttigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de m�nskliga r�ttigheterna. 2. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik 2002. 491 s. ISBN 91-39-10547-4 (h.)

Denne svenske kommentaren til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har n� kommet i ny utgave. Boka begynner med en generell beskrivelse av konvensjonen og domstolen, og har deretter et kapittel om konvensjonen og nasjonal rett. Deretter beskrives konvensjonens artikler i kronologisk rekkef�lge, grundig belyst med rettspraksis. Denne utgaven er oppdatert med rettspraksis til og med 15. juli 2002. Boka har saksregister fra domstolen, kommisjonen og fra svenske domstoler.

Eriksson, Maja Kirilova. Skydd av m�nskliga r�ttigheter: det interamerikanska systemet. 3. uppl. Uppsala: Iustus 2002. 367 s. ISBN 91-7678-472-x (h.)

Denne boka beskriver den historiske utviklingen av det interamerikanske systemet for beskyttelse av menneskerettighetene. Utviklingen i Latin-Amerika har g�tt fra flertall av diktatoriske regimer til demokratisk styre i de fleste land. Dette har p�virket utviklingen av den regionale menneskerettighetsbeskyttelsen i positiv retning. Boka gj�r rede for innholdet i Den interamerikanske konvensjonen for menneskerettigheter, sammensetningen og arbeidsmetodene til Den interamerikanske kommisjon, og Den interamerikanske domstol for menneskerettigheter beskrives. Dette er tredje utgave av boka, og den har vesentlige endringer i forhold til de tidligere utgavene. Boka har litteraturliste og inkluderer flere sentrale menneskerettighetsdokumenter fra OAS.

Esposito, John L. What everyone needs to know about Islam. Oxford: Oxford University Press 2002. XVIII, 204 s. ISBN 0-19-515713-3 (ib.)

John L. Esposito, en av USAs ledende eksperter p� islam, har her kommet med en grunnleggende sp�rsm�l/svar-bok om islam og muslimer. P� en lettfattelig m�te forklarer han sp�rsm�l som hvorfor muslimske kvinner b�rer hodeplagg, hva som er forskjellen mellom sunni- og shiamuslimer, hvorfor Jerusalem er s� viktig for muslimer og s� videre. Boka ble skrevet som et svar p� det enorme behovet for informasjon om islam som ble vekket i USA etter 11. september, men vil v�re nyttig for alle som i utgangspunktet vet lite, men som �nsker � vite mer om islam. Boka er sv�rt oversiktlig og har ordliste over sentrale termer.

European Commission for Democracy Through Law = Commission europ�enne pour la d�mocratie par le droit. The protection of national minorities by their kin-states = La protection des minorit�s nationales par leur Etat-parent. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2002. 420 s. (Science and Technique of Democracy; no. 32.) ISBN 92-871-5082-6 (h.)

Romanias lov av 2001 om rumenere bosatt utenfor Romania satte i gang store diskusjoner som konkluderte med at for liten oppmerksomhet var viet enkelte nasjoners bekymring for deres folk bosatt i andre land. Wien-kommisjonen ble gitt i oppgave � utrede saken. Denne boka inneholder kommisjonens rapport, rapporter presentert p� et kollokvium i regi av kommisjonen (Aten, 7.?8. juni 2002) samt aktuell lovgivning fra enkelte europeiske land.

Freeman, Michael. Human rights: an interdisciplinary approach. Cambridge: Polity Press 2002. IX, 201 s. (Key Concepts). ISBN 0-7456-2355-7 (ib.), 0-7456-2356-5 (h.)

Human rights er en innf�ringsbok i de ikke-juridiske aspektene ved menneskerettigheter. Boka gjennomg�r bakgrunnen for menneskerettighetene, menneskerettighetenes oppblomstring etter 2. verdenskrig, menneskerettsteori, samfunnsvitenskapens rolle, kultur og menneskerettigheter, politikk og menneskerettigheter, �konomi og menneskerettigheter og menneskerettigheter i det 21. �rhundre. Har litteraturliste.

Gibney, Matthew J. (red.). Globalizing rights. Oxford: Oxford University Press 2002. IX, 271 s. (The Oxford Amnesty Lectures; 1999). ISBN 0-19-280305-0 (h.)

Forholdet mellom globalisering og menneskerettigheter er temaet for denne antologien. Artiklene utfordrer ideen om at utviklingen av globale markeder og global investering, sammen med informasjon om dette som spres over hele verden, gj�r brudd p� menneskerettighetene mindre sannsynlig i fremtiden. Hvert av bidragene i antologien blir kommentert. Bidragsyterne n�rmer seg temaet fra ulike st�steder.

Gu�mundur Alfre�sson & Maria Stavropoulou (red.). Justice pending: indigenous peoples and other good causes: essays in honour of Erica-Irene A. Daes. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2002. XIII, 417 s. (Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library; vol. 10.) ISBN 90-411-1876-4 (ib.), 90-411-1877-2 (h.)

Erica-Irene A. Daes har v�rt leder for FNs Working Group on Indigenous Populations og har st�tt for flere studier om urfolks rettigheter. Hun spilte en n�kkelrolle i arbeidet med � f� til et internasjonalt �r (1993) og ti�r (1995?2004) for verdens urbefolkning. Daes er mest kjent for FNs Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, popul�rt kalt ?Daes-deklarasjonen?. Dette festskriftet inneholder artikler som b�de omhandler Daes? arbeid for urfolks rettigheter og menneskerettigheter verden over. Blant bidragsyterne er Asbj�rn Eide med ?Cultural rights and minorities: essays in honour of Erica-Irene Daes?. Boka har med ?Daes-deklarasjonen? samt utdrag fra en rekke FN-dokumenter hun har forfattet og bibliografi over hennes forfatterskap.

Kalathil, Shanthi & Taylor C. Boas. Open networks, closed regimes: the impact of the Internet on authoritarian rule. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace 2003. XIII, 217 s. ISBN 0-87003-194-5 (h.)

Gjennom studier av �tte land beskriver forfatterne av denne boka Internetts betydning i land med autorit�re regimer. Det sies at Internett fremmer demokrati, men denne boka viser at det ikke alltid er tilfellet. Mens for eksempel styret i Kina bruker Internett som et verkt�y for � bekjempe korrupsjon og fremme lokale reformer, benyttes det av det kubanske regimet for � kontrollere befolkningen. Forfatterne mener at Internett vil ha en rolle i demokratiseringsprosessen, men at denne rollen kan v�re indirekte og over lang tid. Boka har litteraturliste.

Lambert-Abelgawad, Elisabeth. The execution of judgements of the European Court of Human Rights. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2002. 55 s. (Human Rights Files; no. 19.) ISBN 92-871-5017-6 (h.)

N�r en klager f�r medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, kan dette f� flere konsekvenser. Individuelt kan klageren f� sin opprinnelige sak gjenopptatt i nasjonal rett eller f� �konomisk oppreisning. Generelt kan det innklagede land bli n�dt til � endre lovverk eller rettspraksis, endre praksis ved varetekt eller lignende. I denne studien analyserer Elisabeth Lambert-Abelgawad b�de individuelle og generelle f�lger av domsavsigelser og r�dgivende meddelelser fra Ministerkomiteen. Har litteraturliste.

Lorentzen, Peer, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen & Jens Vedsted-Hansen. Den Europ�iske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 1?10) [Bind 1]. 2. udgave. K�benhavn: Jurist- og �konomforbundets Forlag 2003. ISBN 87-574-6012-4 (ib.)

I de �tte �rene som er g�tt siden forrige EMK-kommentar ble utgitt har det v�rt en enorm �kning i konvensjonsorganenes praksis, og det var derfor behov for � ajourf�re kommentaren. Denne utgaven utkommer i to bind, hvorav dette er det f�rste. Dette bindet tolker og viser til rettspraksis for de ti f�rste artiklene av konvensjonen. Bindet presenterer ogs� klagesystemet etter EMK, nasjonal oppfyllelse av bestemmelsene, forhold til annen folkerett, betydning av presedens i EMD med mer. EMKs betydning for dansk rett beskrives ogs�. Boka inneholder en grundig innf�ring i informasjonss�king i trykte og elektroniske kilder utarbeidet av Karen Lise Thylstrup, bibliotekar ved Det Danske Center for Menneskerettigheder. Dette bindet mangler imidlertid et registerverk.

Pentassuglia, Gaetano. Minorities in international law: an introductory study. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2002. 304 s. (Minority Issues Handbook; 1). ISBN 92-871-4773-6 (h.)

Minoriteter i internasjonal rett er tema for denne boka. Aspekter som behandles er definisjonen av minoriteter, rettslig beskyttelse av minoriteter under Europar�det, FN, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og EU, s� vel som minoriteter og selvbestemmelse. En del rettspraksis fra bl.a. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og FNs menneskerettighetskomit� er vurdert. Boka har med utdrag fra aktuelle dokumenter p� regionalt og internasjonalt plan.

Ramcharan, Bertrand G. Human rights and human security. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2002. V, 246 s. (International Studies in Human Rights; vol. 70.) ISBN 90-411-1818-7 (ib.)

P� hvilken m�te beskyttelse av menneskerettighetene bidrar til sikkerhet for menneskene og hvordan man i fremtiden kan �ke sikkerheten, er blant sp�rsm�lene Bertrand G. Ramcharan fors�ker � besvare i denne boka. Denne post 11. september-fremstillingen legger s�rlig vekt p� mekanismer i FN som fremmer menneskerettigheter og internasjonal sikkerhet. B�de Sikkerhetsr�dets, H�ykommiss�ren for menneskerettigheters og Menneskerettighetskommisjonens arbeid for internasjonal sikkerhet er omtalt, og kommisjonens spesialsesjoner er beskrevet i eget kapittel.

Ramcharan, Bertrand G. The United Nations High Commissioner for Human Rights: the challenges of international protection. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2002. XX, 250 s. ISBN 90-411-1832-2 (ib.)

Da FNs H�ykommiss�r for menneskerettigheter ble opprettet i 1993, ble det gjort i h�p om at denne skulle v�re en spydspiss i FNs arbeid for menneskerettighetene. Bertrand G. Ramcharan beskriver i denne boka H�ykommiss�rens rolle som beskytter av menneskerettighetene, og vurderer hvorvidt den har levd opp til forventningene. I et avsluttende kapittel presenterer han sine tanker om hvordan menneskerettighetene best kan beskyttes i fremtiden. Boka har med flere sentrale FN-dokumenter og har litteraturliste.

Robberstad, Anne. Bistandsadvokaten: ofrenes stilling i straffesaker. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget 2003. 324 s. ISBN 82-15-00319-2 (ib.)

Bistandsadvokaten omhandler ofrenes rettsstilling i straffesaker og skal kunne fungere som en oppslagsbok for bistandsadvokater da den dr�fter problemomr�der disse ofte kommer borti. I l�pet av de ni �rene som er g�tt siden 1. utgave av boka, er straffelovens sedelighetskapittel, dommeravh�rsreglene og voldsoffererstatningen endret, i tillegg til at det foreligger ny rettspraksis. Denne utgaven er oppdatert p� endringene, og deler er nyskrevet. Bistandsadvokaten vurderer ogs� forholdet mellom dommeravh�r av barn og bestemmelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Boka har med aktuelle utdrag fra straffeloven og straffeprosessloven, litteraturliste, register over lovforarbeider og domsregister.

Schorlemer, Sabine von (red.). Praxishandbuch UNO: die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen. Berlin: Springer 2003. XXXIV, 774 s. ISBN 3-540-43907-2 (ib.)

FNs utfordringer i fremtiden diskuteres i denne boka. Sentrale temaer er sikkerhet og terrorisme, globalisering, menneskerettigheter, organisasjon, byr�krati og reformen av FN. Bidragsyterne er FN-praktikere og -eksperter, akademikere og byr�krater, og noen av bidragene er skrevet p� engelsk. Blant dem er Asbj�rns Eides artikkel ?Making human rights universal in the age of economic globalization?.

Wikan, Unni. For �rens skyld: Fadime til ettertanke. Oslo: Universitetsforlaget 2003. 296 s. ISBN 82-15-00312-5 (h.)

Svensk-kurdiske Fadime ble drept av sin egen far 21. januar 2002, og saken fikk stor medieomtale, ogs� i Norge. Unni Wikan har gjennom intervjuer av Fadimes n�rmeste familie, politiforklaringer i saken og rettsforhandlinger g�tt grundig til verks for � forst� hva som kan drive en far til � drepe sitt eget barn, og en mor til � forsvare ham. Hun fors�ker � forklare hvordan skam og �re i enkelte milj�er er s� viktig at det kan f�re til s�kalte �resdrap. Boka er omstridt da den langt p� vei uttrykker sympati for Fadimes foreldre for den pressede situasjonen de var i. Har litteraturliste.