Mennesker & Rettigheter: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 4/2003:

Ny litteratur

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne b�ker og annen litteratur finnes tilgjengelig p� bibliotekets internettside.

Redigert av Hege Langlo

Alexy, Robert, oversatt av Julian Rivers. A theory of constitutional rights. Oxford: Oxford University Press 2002. LIII, 462 s. ISBN 0-19-825821-6 (ib.)

Dette er en oversettelse av Theorie der Grundrechte fra 1996. Alexy redegj�r for begrunnelsen for og tanken bak tyske konstitusjonelle rettigheter. Boka kan leses som en teoretisk redegj�relse i konstitusjonell rettsfilosofi. Teorien har generell gyldighet for alle jurisdiksjoner som er i ferd med � implementere internasjonale menneskerettighetsavtaler i sine nasjonale lover eller � utarbeide et sett grunnrettigheter. Oversetteren av den engelske utgaven har lagt til et postskript der han vurderer Alexys teori i forhold til den britiske grunnloven. Har med utdrag fra tyske grunnrettigheter og litteraturliste.

Aronsen, Karen Elise Haug. Personopplysningsloven � 7: En analyse av forholdet mellom personvern og ytringsfrihet slik det er uttrykt i personopplysningsloven � 7. Oslo: Institutt for rettsinformatikk [2002]. 119 s., ill. (Complex; nr. 11/02.) ISBN 82-7226-065-4 (h.)

Avhandlingen er opprinnelig skrevet som spesialoppgave til juridisk embetseksamen v�ren 2002. � 7 er unntaksregelen i personloven som skal sikre ytringsfriheten. Forfatteren beskriver innholdet i denne bestemmelsen. Hun redegj�r ogs� for bakgrunnen for bestemmelsen og viser blant annet til Personverndirektivet og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikler 8 og 10. Boka har domsregister, oversikt over lover, forskrifter og forarbeider og litteraturliste.

Bayefsky, Anne F. & Stephen M. Schwebel (forord). How to complain to the UN human rights system. Ardsley, NY: Transnational Publishers 2002. XXIII, 397 s. ISBN 1-57105-283-6 (h.)

Hensikten med de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene er � fremme og beskytte menneskerettighetene. Fire av FNs konvensjoner har mekanismer som behandler klager fra personer som mener de er utsatt for brudd p� menneskerettighetene. Selv om denne klageadgangen bare gjelder innbyggere i land som frivillig har underlagt seg disse kontrollmekanismene, har i dag 25 % av verdens befolkning denne muligheten. Denne boka beskriver de ulike mekanismene for klager i FN-systemet, den gir en kort oversikt over innholdet i menneskerettighetskonvensjonene og gir eksempler p� klager som er behandlet. Boka beskriver ogs� FNs unders�kelsesorganer og medlemslandenes rapporteringsprosedyrer.

Beigbeder, Yves. Judging criminal leaders: the slow erosion of impunity. The Hague: Kluwer Law International 2002. XI, 229 s. 90-411-1815-2 (h.)

Tidligere var det vanlig at politiske ledere n�t godt av immunitet. En har imidlertid i de senere �rene sett en tendens til at politiske ledere stilles til ansvar for sine forbrytelser. Rwanda- og Jugoslavia-tribunalene og arrestasjonen av Augusto Pinochet i London er eksempler som viser dette. Denne boka beskriver mandat og arbeidsmetode i tribunalene for Rwanda og det tidligere Jugoslavia, samt hva de oppn�dde. Flere aspekter ved arbeidet for en internasjonal straffedomstol omtales ogs�, blant dem USAs rolle. Videre beskrives prosessen rundt og effekten av arrestasjonen av Pinochet, samt andre nasjonale og internasjonale tribunaler: R�de Khmer, Sierra Leone, �st-Timor og Lockerbie-saken. Boka har litteraturliste, og forord er skrevet av Theo van Boven.

Bergsmo, Morten (red.). Human rights and criminal justice for the downtrodden: Essays in honour of Asbj�rn Eide. Leiden: Nijhoff, 2003. xxiii, 825 s. ISBN 90-04-13676-2 (ib.)

Festskriftet til Asbj�rn Eides 70-�rsdag best�r av artikler skrevet av internasjonale eksperter innen internasjonal strafferett og internasjonale menneskerettigheter. Del en best�r av �tte artikler om internasjonal strafferett. Blant temaene som tas opp er Europadomstolens innflytelse p� internasjonale straffedomstoler, terrorisme, menneskerettigheter i forhold til krigsrett og kriminalisering av enkeltpersoner. �konomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er tema for andre del av boka. Retten til utvikling, retten til mat og definisjon av kulturelle rettigheter er tema for noen av artiklene i denne delen. Del tre har seks artikler som omhandler minoriteter. Blant temaene som tas opp her er menneskerettigheter for urbefolkningen p� Gr�nland og FNs underkomit� for beskyttelse av minoriteters rettigheter. Bokas siste del best�r av 14 kapitler som tar for seg diverse temaer innen menneskerettigheter: statsborgerskap, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, menneskerettigheter for barn, ikke-intervensjon med mer. Boka har ogs� bibliografi over Asbj�rn Eides forfatterskap.

Bradley, Mark Philip & Patrice Petro (red.). Truth claims: representation and human rights. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press 2002. IX, 285 s., ill. (New directions in international studies.) ISBN 0-8135-3051-2 (ib.), 0-8135-3052-0 (h.)

Nye m�ter � presentere og rapportere menneskerettsbrudd p� har utviklet seg de siste ti�rene som en f�lge av �kt globalisering. Den nye menneskerettighetspolitikken har i seg selv blitt en del av det vi kaller globalisering. Fokus har skiftet fra staters suverenitet til individets rettigheter. Truth claims presenterer dette temaet fra ulike faglige og geografiske st�steder. Boka har tre hoveddeler der den f�rste, om staten og dens ofre, presenterer eksempler p� menneskerettighetsbrudd i tidligere epoker, og tar opp hvordan minner om disse bruddene oftest har v�rt fortiet i offisielle historiske beretninger. Artiklene i del to beskriver hvordan klager p� menneskerettighetsbrudd har v�rt presentert i media og oppfattet av opinionen de siste ti�rene. Forfatterne i del tre analyserer den senere tids utvikling og fors�ker � se framover. Boka er illustrert av blant andre Leon Golub.

Breen, Claire. The standard of the best interests of the child: A western tradition in international and comparative law. The Hague: Kluwer 2002. XII, 321 s. (International studies in human rights; 72.) ISBN 90-411-1851-9 (ib.)

Anvendelsen av begrepet ?barnets beste? i internasjonal rett er tema for denne boka. FNs barnekonvensjon har begrepet som ett av sine ledende grunnprinsipper. Claire Breen mener begrepet bygger p� en vestlig oppfatning om at barnet er uskyldig og trenger beskyttelse, og at det ikke n�dvendigvis passer i alle tilfeller. Kj�nnslemlesting, ikke-inngripelse i barnemishandlingssaker og d�dsstraff for barn er behandlet i lys av begrepet. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens tradisjon i saker som omhandler barn beskrives ogs�. Blant annet viser Breen til tre saker mot Sverige (Olsson, Eriksson og Rieme) og �n sak mot Finland (Hokkanen). Boka har litteraturliste.

Carlier, Jean-Yves & Olivier de Schutter (red.). La Charte de droits fondamentaux de l?Union europ�enne: son apport � la protection des droits de l?homme en Europe. Bruxelles: Bruylant 2002. 304 s. ISBN 2-8027-1545-3 (h.)

EUs charter om grunnleggende rettigheter som ble undertegnet i 1999 er tema for denne antologien. En av sidene ved charteret som belyses er tekstens innhold og dets juridiske gyldighet. Charterets tekst har med sosiale rettigheter p� samme linje som sosiale og kulturelle rettigheter, men if�lge Olivier de Schutter har charteret vage og inkonsekvente definisjoner av de sosiale rettighetene. Huges Dumont og S�bastien van Drooghenbroeck diskuterer i et annet kapittel om charteret bidrar til en ?konstitusjonalisering? av EU-traktaten. De mener at EUs suverenitet styrkes, mens nasjonalstatenes svekkes. EU har g�tt fra � v�re en ren handelsorganisasjon til ogs� � inkludere en europeisk identitet. Charterets rolle i forholdet mellom EU og Europar�det er et annet aspekt som diskuteres i boka. Alle bidragene er skrevet p� fransk. Har litteraturliste.

Chapman, Audrey R. & Sage Russell (red.). Core obligations: building a framework for economic, social and cultural rights. Antwerpen: Intersentia 2002. XVI, 351 s. ISBN 90-5095-205-4 (h.)

FNs konvensjon for �konomiske, sosiale og kulturelle rettigheter inneb�rer visse forpliktelser for de landene som har ratifisert traktaten. Forfatterne av denne antologien fors�ker � skissere opp en kjerne av forpliktelser, en minimumsstandard som landene m� forholde seg til. Forfatterne behandler ulike �konomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i lys av denne. Det gj�r de ved � beskrive innholdet i de gjeldende artiklene av traktaten, vurdere minimumsforpliktelser og identifisere brudd p� rettighetene. Av rettighetene som behandles er retten til familieliv, retten til mat, retten til helse og retten til utdanning. Med som vedlegg er konvensjonsteksten og Maastricht guidelines.

Darrow, Mac. Between light and shadow: The World Bank, the International Monetary Fund and international human rights law. Oxford: Hart Publishing 2003. XV, 353 s. (Studies in International Law; Vol. 1.) ISBN 1-84113-390-6 (ib.)

Between light and shadow er basert p� forfatterens doktorgradsavhandling fra Universitetet i Utrecht, Nederland 2001. Verdensbanken og Det internasjonale pengefond har blitt kritisert for sin omgang med menneskerettighetene. Forfatteren av denne boka fors�ker � vurdere dette gjennom grundig analyse av de internasjonale reglene som regulerer disse institusjonenes mandat. Han fors�ker ogs� � belyse de politiske konsekvensene og praktiske mulighetene ved � integrere menneskerettighetene bedre i arbeidet til Verdensbanken og Det internasjonale pengefond. Har litteraturliste.

Donders, Yvonne M. Towards a right to cultural identity? Antwerpen: Intersentia 2002. XVII, 404 s. (School of human rights research; Vol. 15.) ISBN 90-5095-238-0 (h.)

Denne boka bygger p� forfatterens avhandling fra 2002, og utreder hvorvidt retten til kulturell identitet b�r defineres som en selvstendig rettighet. Debatten om kulturell identitet innen menneskerettighetene er ikke ny, og flere av menneskerettighetstraktatene inkluderer beskyttelse av kulturell identitet, men den er ikke innf�rt som en selvstendig rettighet. Bokas f�rste kapitler gir en teoretisk analyse av retten til kulturell identitet fra et sosialt, politisk og juridisk perspektiv. Videre viser boka til bestemmelser i traktater som eksplisitt eller implisitt omhandler beskyttelse av kulturell identitet. Unescos rolle, retten til kulturell deltakelse og retten til kulturell identitet blant minoriteter og urfolk er viet s�rlig oppmerksomhet. De regionale menneskerettighetstraktatene i Europa og Amerika og rettspraksis knyttet til dem, er ogs� beskrevet. Samenes rett til kulturell identitet er brukt som eksempel; et eget kapittel beskriver litt av samenes kulturelle historie og deres rettigheter slik de er regulert nasjonalt og internasjonalt. Boka har litteraturlister, domsregister og liste over internasjonale traktater og deklarasjoner.

Donnelly, Jack. Universal human rights in theory and practice. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press 2003. X, 290 s. ISBN 0-8014-4013-0 (ib.), 0-8014-8776-5 (h.)

Over halvparten av andre utgave av Donnellys Universal human rights in theory and practice er nyskrevet, og blant annet er flere temaer som omhandler situasjonen etter den kalde krigen inkludert i denne utgaven. Universaliteten ved menneskerettighetene er viet stor oppmerksomhet. F�rste del av boka omhandler teorien om de universelle menneskerettighetene, mens del to tar for seg kulturrelativisme og internasjonale menneskerettigheter. Tredje del beskriver samfunnets handlinger for menneskerettighetene, herunder FN, regionale akt�rer og statenes utenrikspolitikk. Fjerde og siste del omhandler ulike aspekter ved teori og praksis av menneskerettighetene i dag: demokrati og utvikling, kollektive rettigheter, ikke-diskriminering med seksuelle minoriteter som eksempel, folkemord og humanit�r intervensjon. Har litteraturliste.

Gutmann, Amy. Identity in democracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press 2003. 246 s. ISBN 0-691-09652-x (ib.)

Amy Gutman diskuterer i denne boka kultur og identitet i den moderne, demokratiske verden. Hun stiller fundamentale sp�rsm�l som: Skal minoritetsgrupperinger selv kunne diskriminere andre p� grunnlag av kj�nn, rase eller religion n�r de nettopp kjemper mot diskriminering og for rettigheter for sin gruppe? Er de ved � ekskludere mennesker som ikke tilh�rer deres minoritet, diskriminerende mot majoriteten? Er speiderbevegelsen for gutter diskriminerende p� grunnlag av kj�nn? Religi�s identitet er spesielt behandlet, og forfatteren fors�ker � besvare hvordan behov og �nske om identitet best kan integreres i et demokrati.

Hodkin, Rachel & Peter Newell (red.). Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child. Fully rev. ed. New York: UNICEF 2002. XIX, 762 s. ISBN 92-806-3782-2 (h.)

FNs barnekonvensjon er ratifisert av nesten samtlige nasjoner i verden. Denne reviderte h�ndboka er et praktisk verkt�y for alle som er involvert i implementering av prinsippene og bestemmelsene i konvensjonen. Komiteen for barns rettigheters tolkning av de ulike artiklene presenteres og analyseres. Boka analyserer dessuten relevante bestemmelser i andre internasjonale konvensjoner. Uttalelser om barnekonvensjonen fra andre FN-organer og konferanser er ogs� tatt med. En vedlagt cd-rom inneholder hele h�ndboka i pdf-format. Har bibliografi.

Jayawickrama, Nihal. The judicial application of human rights law: national, regional and international jurisprudence. Cambridge: Cambridge University Press 2002. CXXIX, 965 s. ISBN 0-521-78042-x (ib.)

Inkorporering og anvendelse av menneskerettighetene i ulike juridiske tradisjoner har brakt nye dimensjoner til de internasjonale menneskerettighetene i forhold til n�r Verdens menneskerettighetserkl�ring ble undertegnet for over 50 �r siden. I dette omfattende verket beskriver forfatteren tiln�rmingen til de internasjonale menneskerettighetene ved hjelp av rettspraksis fra h�yere rettsinstanser i 80 land i Nord-Amerika, Europa, Afrika, Asia, Karibia og Stillehavslandene, samt rettspraksis fra FN-systemet, Den europeiske menneskerettighetsdomstol og Det inter-amerikanske systemet for menneskerettigheter. Han gjennomg�r de ulike rettighetene med rettspraksis etter hverandre, og i begynnelsen av hvert kapittel viser han til hvilke instrumenter som dekker denne rettigheten. Boka har domsregister.

Larsen, Lena & Ingvill Thorson Plesner (red.). Teaching for tolerance and freedom of religion or belief: Report from the preparatory seminar held in Oslo, December 7?9, 2002. Oslo: Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief [2003]. 106 s.

Denne rapporten presenterer innleggene under et seminar holdt i Oslo i desember 2002. Seminaret var oppf�lger til et seminar om utdanning sett i sammenheng med tros- og religionsfrihet, toleranse og ikke-diskriminering i Madrid 2001. Innleggene presenterer ulike modeller basert p� erfaringer fra religi�s utdanning verden over. Ulike strategier for tros- og religionsfrihet i utdanningssystemet presenteres ogs�. Blant bidragsyterne er FNs spesialrapport�r Abdelfattah Amor. Oslo-koalisjonen for tros- og livssynsfrihet var arrang�r av seminaret og er utgiver av rapporten.

Mei, A.P. van der. Free movement of persons within the European Community: Cross-border access to public benefits. Oxford: Hart 2003. XI, 528 s. ISBN 1-84113-288-8 (ib.)

Boka unders�ker hvordan retten til fri bevegelse fungerer innenfor EU og i forhold til tredjeland som har avtale med EU om fri bevegelse (for eksempel Norge). Har borgere som flytter til et annet land krav p� et minimum av helse- og sosialtjenester og tilgang til utdanningssystemet? Tar EU-retten h�yde for den frykten enkelte land har for s�kalt velferdsturisme? Til sammenligning vurderer forfatteren USAs lovverk i forhold til fri bevegelse og tilgang til sosiale tjenester. Forfatteren vurderer hvorvidt Europa har noe � l�re av USA i dette henseendet. Har litteraturliste.

Neier, Aryeh. Taking liberties: four decades in the struggle for rights. New York: Public Affairs 2003. XXXIV, 406 s. ISBN 1-891620-82-7 (ib.)

Aryeh Neier er en av grunnleggerne av kampen for borger- og menneskerettigheter. Da han startet sitt arbeid for over f�rti �r siden, var kun en h�ndfull mennesker verden over opptatt av menneskerettighetssp�rsm�l. Fra 1963 til 1978 var han med i American Civil Liberties Union, og arbeidet med � inkludere stadig nye grupper og temaer i menneskerettighetene i USA. Kvinner, fanger, psykisk syke og barn i fosterhjem var noen av dem. I 1978 var Neier med p� � starte opp organisasjonen vi i dag kjenner som Human Rights Watch, og hans arbeid ble mer internasjonalt orientert. I 1993 ble han president i Soros Foundation, og fokus ble da satt p� kampen mot landminer, fred p� Balkan og opprettelsen av en internasjonal straffedomstol. I denne boka beskriver han selv sitt arbeid med menneskerettigheter gjennom f�rti �r.

Novitz, Tonia. International and European protection of the right to strike: A comparative study of standards set by the International Labour Organization, the Council of Europe and the European Union. Oxford: Oxford University Press 2003. XXXVIII, 419 s. (Oxford monographs on labour law.) ISBN 0-19-829854-4 (ib.)

Boka unders�ker hvor vidt streikeretten er beskyttet under internasjonal og europeisk rett. Hovedfokus er p� Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), Europar�det og EU, men ogs� bestemmelser i Konvensjonen om �konomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er analysert. B�de ILO, Europar�det og EU anerkjenner retten til � streike, men m�ten retten er definert og beskyttet p� er ulik, og denne boka kan leses som en komparativ studie av de tre organisasjonenes syn p� streikeretten. Boka har med utdrag fra aktuelle konvensjoner, domsregister og litteraturliste.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Human rights: A compilation of international instruments. Volume 1: Universal Instruments. 6. utgave. New York: United Nations 2002?. 2 bind. XIII, 945 s. ISBN 92-1-154144-1 (h.).

FNs samling av internasjonale traktater foreligger n� i ny utgave. Denne utgaven er oppdatert til 18. desember 2002, og nytt er blant annet Millenniumsdeklarasjonen og avtalen om etablering av en internasjonal straffedomstol (The Rome Statute). Samlingen er ordnet etter emner, og i tillegg til menneskerettigheter er ogs� traktater innen humanit�rrett inkludert. Volume 2, som inneholder regionale traktater, er ikke oppdatert siden 5. utgave som kom i 1997, og er heller ikke planlagt oppdatert de n�rmeste �rene.

Ramcharan, Bertrand G. The Security Council and the protection of human rights. The Hague: Kluwer Law International 2002. X, 378 s. (International studies in human rights; Vol. 75.) ISBN 90-04-11878-0 (ib.)

Sikkerhetsr�dets forhold til menneskerettighetene er tema for denne boka av Bertrand G. Ramcharan. Sp�rsm�l som stilles i boka er: Hvilken plass har menneskerettighetene i forebygging av konflikter? Hvordan bruker Sikkerhetsr�det menneskerettighetene i fredsskapende, fredsbyggende og fredsbevarende arbeid? Og hvordan stiller R�det seg til alvorlige brudd p� menneskerettighetene? Sikkerhetsr�dets rolle i kampen mot terrorisme er ogs� omtalt. En rekke av R�dets resolusjoner de siste �rene er tatt med som vedlegg i boka. Har litteraturliste.

Schaumburg-M�ller, Sten & Bodil Selmer. Retlig mangfoldighed: En f�lles udfordring for retsvidenskab og antropologi. K�benhavn: Jurist- og �konomforbundets Forlag 2003. VIII, 273 s., ill. ISBN 87-574-0873-4 (h.)

Denne boka belyser sider ved rettslig mangfold ut fra antropologisk og juridisk st�sted. Forfatterne gir bidrag i debatten om hvordan vi skal forst� de ulike rettssystemene og hvordan vi skal forholde oss til mangfoldigheten uten krampaktig � fastholde egne normer eller blindt � godta alle eksisterende normer. Blant temaene som diskuteres er universelle rettigheter og kulturell ulikhet, rettslig pluralisme i de nordiske land, menneskerettigheter, tradisjonell rett og alternativ rett.

Sellars, Kirsten. The rise and rise of human rights. Stroud: Sutton 2002. XIV, 242 s. ISBN 0-7509-2755-0 (ib.)

Menneskerettigheter blir i dag sett som et ledende prinsipp i den globale politikken, og brukes som argument b�de for arrestasjon av nasjonale ledere og intervensjon av suverene stater. Denne boka tar for seg utviklingen av internasjonale menneskerettigheter fra annen verdenskrig til konfliktene p� Balkan og i Midt�sten. Den beskriver hvilke mekanismer som har v�rt med p� � bremse utviklingen under den kalde krigen, under prosessen med Tokyo-tribunalet og i USAs utenrikspolitikk under Carter og Reagan. Kampanjene for � frigi politiske fanger og for � stille krigsforbrytere for retten beskrives ogs� i boka. Har litteraturliste.

Shweder, Richard A., Martha Minow & Hazel Rose Markus (red.). Engaging cultural differences: The multicultural challenge in liberal democracies. New York: Russell Sage Foundation 2002. XIV, 485 s. ISBN 0-87154-791-0 (h.)

Tema for denne boka er det moderne samfunns utfordringer med henblikk p� ulike kulturelle og religi�se tradisjoner. Minoriteter og immigranter kan ha tradisjoner som kommer i konflikt med storsamfunnets normer og regler, og det er storsamfunnets oppgave � gripe dette an. Kapitlene i denne boka beskriver kompleksitet, dilemmaer og ulike nasjonale erfaringer rundt dette temaet. Blant bidragsyterne er Unni Wikan med ?Citizenship on trial: Nadia?s case?.

Sluiter, G�ran. International criminal adjudication and the collection of evidence: Obligations of states. Antwerpen: Intersentia 2002. XIX, 441 s. (School of Human Rights Research series; Vol. 16.) ISBN 90-5095-227-5 (h.)

De internasjonale tribunalene for Jugoslavia og Rwanda og den nyetablerte internasjonale straffedomstolen er avhengige av staters assistanse for � fungere effektivt. Denne boka, som opprinnelig er en doktoravhandling levert ved Universitetet i Utrecht i 2002, fors�ker � fastsl� hvilke forpliktelser nasjonalstatene har for � samarbeide med de internasjonale domstolene. Fremskaffelse av bevismateriale og �stedsunders�kelser er spesielt vektlagt. Hovedfokus i boka g�r p� � finne balansen mellom domstolenes makt til � kreve samarbeid og nasjonalstatenes plikt til � samarbeide. Boka har litteraturliste.

Sollund, Ragnhild. Rammer, rom og mobilitet: Innvandrerkvinners arbeidsliv. Oslo: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 2003. 370 s.

Sollunds doktorgradsavhandling tar for seg innvandrerkvinners stilling i norsk arbeidsliv. Forfatteren har unders�kt hva som p�virker kvinnenes muligheter og �nsker for � gj�re karriere. Hun har intervjuet ansatte p� to ulike hoteller som eksempel p� arbeidsplasser der innvandrerkvinner er overrepresentert. De observasjonene hun har gjort der er kommentert i forhold til tidligere forskning p� temaet. Doktorgraden ble levert ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo i 2003.

Zappal�, Salvatore. Human rights in international criminal proceedings. Oxford: Oxford University Press 2003. XXVIII, 280 s. (Oxford monographs in international law.) ISBN 0-19-925891-0 (ib.).

Internasjonale straffedomstoler av ulike slag er blitt opprettet de senere �rene, og disse har ikke blitt vurdert i forhold til menneskerettighetene slik nasjonale domstoler blir. Denne boka vurderer hvorvidt menneskerettighetene blir fulgt for s� vel anklagede som offer og vitner. Fokus er satt p� problemer ang�ende lengde for prosedyren, sanksjoner for brudd p� prosedyreregler, og behovet for � styrke tiltaltes beskyttelse mot upassende innblanding fra for eksempel stater for � hindre vedkommendes rettigheter. B�de ad hoc-tribunalene for Jugoslavia og Rwanda og Den internasjonale straffedomstolen vurderes. Har litteraturliste.

Nye websider:

www.bayefsky.com

Webside som gir en god oversikt over FNs menneskerettighetssystem. Siden har lenke til alle konvensjoner i fulltekst, beskrivelse av FNs klagemekanismer og arbeidet til FNs traktatorganer. Videre viser siden til FN-dokumenter om menneskerettigheter, inndelt etter b�de type, land, tema og traktatartikkel. Siden er oppdatert, sv�rt oversiktlig og brukervennlig.