Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 22 Nr. 1:2004:

Ny litteratur

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne b�ker og annen litteratur finnes tilgjengelig p� bibliotekets internettside:<http://www.humanrights.uio.no/bibliotek>.

Redigert av Hege Langlo

Ambos, Kai & Mohamed Othman (red.). New approaches in international criminal justice: Kosovo, East Timor, Sierra Leone and Cambodia. Freiburg im Breisgau: Max-Planck-Institut f�r ausl�ndisches und internationales Strafrecht 2003. X, 282 s. (Interdisziplin�re Untersuchungen aus Strafrecht und Kriminologie; Bd. 11.) ISBN 3-86113-057-2 (h.).

Boka beskriver situasjonen i fire land med store konflikter i n�r fortid. Forfatterne analyserer konfliktene og ser p� hvordan det juridiske apparatet for � ansvarliggj�re alvorlige menneskerettighetsbrudd fungerer. De landene som omtales er Kosovo, �st-Timor, Sierra Leone og Kambodsja, og de behandles hver for seg. Boka har med aktuelle FN-resolusjoner og andre dokumenter. Har litteraturliste.

an-Na'im, 'Abd Allah Ahmad (red.). Human rights under African constitutions: realizing the promise for ourselves. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press 2003. X, 434 s. (Pennsylvania studies in human rights.) ISBN 0-8122-3677-7 (ib.)

Noen av de mest graverende brudd p� menneskerettighetene beg�s i afrikanske land. I Human rights under African constitutions vurderer en rekke forskere grunnlaget for rettslig beskyttelse av menneskerettighetene i Afrika. I detaljerte studier av Etiopia, Ghana, Guinea, Marokko, Mosambik, Nigeria, Rwanda, Senegal, S�r-Afrika, Sudan og Uganda fors�ker forfatterne � beskrive sosio�konomisk og politisk uensartethet, samtidig som de bruker samme teoretiske sett av juridiske analyser for hvert land. Forfatterne av denne boka mener at en godt informert og motivert befolkning er den sterkeste kraften for � skape politisk vilje til endring p� nasjonalt niv�.

Cassese, Antonio. International criminal law. Oxford: Oxford University Press 2003. LVI, 472 s. ISBN 0-19-926128-8 (ib.), 0-19-925911-9 (h.)

Antonio Cassese tar m�l av seg � gi en samlet fremstilling av internasjonal strafferett i den siste boka si. Han beskriver ulike former for internasjonal kriminalitet som faller inn under strafferetten: krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, tortur, terrorisme osv. Videre tar han for seg fundamentene bak internasjonalt straffansvar og straff for internasjonale forbrytelser i nasjonal rett. Siste del av boka omhandler de internasjonale domstolene som har v�rt gjennom tidene, og s�rlig dagens domstoler. Ulike aspekter ved internasjonal rettergang beskrives. Avslutningsvis fors�ker han � forutse utviklingen for internasjonal strafferettspleie.

Christiansen, Beate S. Norsk rett og menneskerettighetene: utviklingslinjer, dynamikk og samspill. Bergen: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet 2003. 143 s. (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 89.) ISBN 82-7960-016-7 (h.)

Folkerettens betydning for norsk rett er tema for denne boka. Forfatteren beskriver hvordan tyngdepunktet i norsk rettskildebruk endret seg etter at Grunnlovens � 110c gjorde det klart at menneskerettighetene skal respekteres og f�lges. F�rst presenteres noen alminnelige utgangspunkter for folkerettens stilling i norsk rett, deretter diskuteres bakgrunnen for inkorporeringen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og konvensjonen om �konomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Menneskerettighetenes stilling i norsk rett i tiden f�r Grunnlovens � 110c og menneskerettsloven beskrives deretter. S�rlig vekt har forfatteren lagt p� diskusjonen rundt dobbeltstraff og ytringsfrihetsproblematikk. Forfatteren avslutter med noen generelle betraktninger om menneskerettsloven og presenterer sine fremtidsvisjoner. Har litteraturliste.

Council of Europe. European Social Charter: collected texts. 4th ed. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2003. 502 s. ISBN 92-871-5253-5 (h.)

Denne boka inneholder en rekke avgj�relser, tolkninger og annen informasjon om Den europeiske sosialpakt. I tillegg til teksten til selve pakten finner du blant annet explanatory reports, informasjon om ratifikasjoner, reserveringer og kollektive klager. Dette er fjerde utgave, og den er oppdatert til 1. september 2003.

Hancock, Jan. Environmental human rights: power, ethics, and law. Aldershot: Ashgate 2003. IX, 207 s. (Critical security series.) ISBN 0-7546-1986-9 (ib.)

Denne boka definerer det politiske, etiske og juridiske forholdet mellom milj� og menneskerettigheter, som eksemplifiseres i retten til omgivelser fri for milj�gifter og retten til naturressurser. Forfatteren hevder at milj�vern konsekvent har v�rt ekskludert fra menneskerettighetsdebatten, og at grunnen til det er at menneskerettighetene er tuftet p� dobbeltmoral for � tilpasse de destruktive kreftene i kapitalismen. Boka har litteraturliste.

Herr, Stanley S., Lawrence Gostin & Harold Hongju Koh. The human rights of persons with intellectual disabilities: different but equal. Oxford: Oxford University Press 2003. ISBN 0-19-826779-7 (ib.), 0-19-926451-1 (h.)

Boka sammenstiller to viktige sosiale bevegelser: menneskerettigheter og handikappedes rettigheter. Gjennom en rekke kapitler belyser forfatterne av denne antologien rettighetene til mennesker med psykisk utviklingshemming. F�rste del av boka tar for seg psykisk utviklingshemmedes plass i samfunnet i historien og storsamfunnets behandling av dem. Del to omhandler de internasjonale menneskerettighetsbevegelsene, mens del tre g�r mer spesifikt p� menneskerettigheter for psykisk utviklingshemmede og ikke-diskriminering. Del fire og fem diskuterer ulike dilemmaer i samtiden og m�l for fremtiden. Med som vedlegg er Yale-deklarasjonen. Forord er skrevet av Mary Robinson.

H�stm�lingen, Nj�l. Internasjonale menneskerettigheter. Oslo: Universitetsforlaget 2003. ISBN 82-7960-016-7 (h.)

H�stm�lingen gir, p� en sv�rt pedagogisk m�te, en omfattende innf�ring i internasjonale menneskerettigheter. Han begynner med � presentere ideene bak menneskerettighetene og gir deretter en innf�ring i metodel�re og konvensjonenes rekkevidde. S� g�r han over til � beskrive de ulike rettighetene som de internasjonale konvensjonene omfatter. Gjennomf�ringen av menneskerettighetene med blant annet oversikt over ulike internasjonale og regionale organer er tema for neste del av boka. Deretter er det individets rolle for menneskerettighetene som diskuteres; herunder medier, n�ringsliv og ikke-statlige organisasjoner. Avslutningsvis oppsummerer forfatteren samt presenterer sine tanker om fremtiden for dette emnet. Boka har omfattende registerverk med blant annet konvensjonsregister p� artikkelniv� og domsregister. Den har ogs� detaljert innholdsfortegnelse og utvidet litteraturliste.

Jones, John R.W.D. & Steven Powles. International criminal practice: the International Tribunal for the Former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda, the International Criminal Court, the Special Court for Sierra Leone, the East Timor Special Panel for Serious Crimes, war crimes prosecutions in Kosovo. 3. utg. Oxford: Oxford University Press 2003. XLIV, 1085 s. ISBN 0-19-926436-8 (ib.), 1-57105-229-1 (ib.). Ogs� utgitt: Ardsley, NY: Transnational.

Dette omfattende verket viser til rettspraksis fra de internasjonale straffedomstolene samt oppbyggingen og organiseringen av dem. Forfatterne John Jones og Steven Powles har begge bred erfaring med straffedomstolene b�de fra innsiden, ved ulike engasjementer for flere av domstolene, og fra utsiden, som forsvarere i internasjonal strafferett. Verket er presentert tematisk, men register med oppslag p� artikkel og regel finnes. I tillegg har boka litteraturliste og stikkordsregister. Prosedyreregler og statutter for de ulike domstolene er ogs� med. Verket er oppdatert til 1. mai 2003 og oppdateres jevnlig p� internett.

Kymlicka, Will & Alan Patten (red.). Language rights and political theory. Oxford: Oxford University Press 2003. XIII, 349 s. ISBN 0-19-926291-8 (h.), 0-19-926290-x (ib.)

Flerspr�klige nasjoner i Vesten som Belgia, Canada, Spania og Sveits har lang historie med konflikter p� grunn av spr�k. Mange land i �st-Europa og den tredje verden har store problemer med � opparbeide en felles identitet p� grunn av flerspr�klighet. Urfolks spr�k st�r flere steder i verden i fare for � d� ut. Forfatterne av denne boka utreder problematikken rundt flerspr�klighet og lingvistiske rettigheter. Sp�rsm�l om spr�kpolitikk er ikke bare av stor politisk betydning i enkelte land, men de bidrar ogs� til � belyse noen av de p�g�ende debattene innen politisk teori, inkludert sp�rsm�l om statsborgerskap, nasjonalisme, identitet og kollektive rettigheter. Har litteraturliste.

Leckie, Scott (red.). National perspectives on housing rights. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2003. XX, 314 s. (International studies in human rights; vol. 7.) ISBN 90-411-2013-0 (ib.)

Retten til bolig er definert i de �konomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. Implementering av retten p� nasjonalt og lokalt plan er tema for denne boka. Den tar ogs� opp den faktiske boligsituasjonen i de ulike landene. Landene som er beskrevet er: Filippinene, Australia, Canada, USA, Honduras, Brasil, S�r-Afrika, Kenya, Finland, Malta og Irland. De innledende kapitlene i boka er mer generelle og beskriver historien rundt denne rettigheten. Til slutt har boka liste over juridiske kilder og litteraturliste.

Lerner, Natan. Group rights and discrimination in international law. The Hague: Martinus Nijhoff Publ. 2003. XVI, 196 s. (International studies in human rights; vol. 77.) ISBN 90-411-1982-5 (ib.)

Denne boka tar for seg et vidt spekter av diskriminering under folkeretten. FNs konvensjon mot rasediskriminering og deklarasjon mot intoleranse basert p� religion eller tro er behandlet. Videre beskrives beskyttelse av spesielt utsatte grupper som urbefolkninger, svarte i S�r-Afrika og j�der. Spesielle rettigheter som retten til eksistens (konvensjonen om folkemord), utdanning, arbeid og gruppeidentitet er ogs� beskrevet i boka. Deler av boka er basert p� artikler forfatteren tidligere har publisert i �rb�ker, andre antologier og egne monografier. Boka har domsregister og kronologisk oversikt over traktater og deklarasjoner.

Lundstr�m, Alessandra. Ursprungsfolkens r�tt till f�da: om r�tten till tillfredsst�llande f�da och r�tten att livn�ra sig. �bo: �bo Akademi 2003. VII, 156 s. (Meddelanden fr�n Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid �bo akademi. Ser. A; 536.) ISBN 952-12-1194-6 (h.)

Urfolks rett til mat er tema for denne boka. Forfatteren kombinerer tre sterke retninger innen menneskerettighetsforskning: u-landsforskning, forskning p� urfolksrett og forskning p� sosiale og �konomiske rettigheter. Hun redegj�r for hvilke mekanismer i folkeretten som behandler retten til mat, og forklarer hvorfor urfolk er en spesielt utsatt gruppe. Videre argumenterer forfatteren for at det er en sammenheng mellom retten til land og retten til � livn�re seg for urfolk. Hun analyserer rettspraksis fra internasjonale og regionale domstoler p� omr�det. Urfolks rett til mat i Uruguay er inng�ende analysert. Boka bygger p� forfatterens avhandling. Har litteraturliste.

Oddn� Mj�ll Arnard�ttir. Equality and non-discrimination under the European Convention on Human Rights. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2003. X, 265 s. (International studies in human rights; vol. 74.) ISBN 90-411-1912-4 (ib.)

Boka bygger p� forfatterens doktorgradsavhandling, og tar for seg beskyttelse mot diskriminering under Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Eksisterende rettspraksis p� omr�det blir sett p� som uklar og inkonsekvent. Oddn� Mj�ll Arnard�ttir tar til orde for at den senere tids utvikling i rettspraksis p� artikkel 14 samt den nye protokoll 12, b�r spille en viktig rolle for � skape bedre beskyttelse mot diskriminering i Europa. Denne studien presenterer en ny metode for forst�else av diskriminering under Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen med blant annet en alternativ fortolkning av bevisbyrden under artikkel 14 og nye unders�kelsesmetoder. Boka har ulike tabeller over rettspraksis, domsregister og litteraturliste.

Orford, Anne. Reading humanitarian intervention: human rights and the use of force in international law. Cambridge: Cambridge University Press 2003. IX, 243 s. (Cambridge studies in international and comparative law.) ISBN 0-521-80464-7 (ib.)

1990-tallet var et ti�r preget av humanit�re intervensjoner i demokratiets, selvstyrets og menneskerettighetenes navn. Anne Orford analyserer og kritiserer de redegj�relsene som kom for � rettferdiggj�re maktbruken fra det internasjonale samfunn i forbindelse med intervensjonene. B�de kritisk juridisk teori, feminisme, postkolonial teori, psykoanalytisk teori og kritisk geografi er brukt for � analysere de kulturelle og �konomiske f�lgene av humanit�re milit�re aksjoner. Forfatteren konkluderer med � sp�rre hva vi eventuelt har mistet i overgangen fra en epoke med humanit�re intervensjoner til en internasjonal politikk dominert av kampen mot terrorisme. Boka har litteraturliste.

Pasqualucci, Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press 2003. XLVII, 488 s. ISBN 0-521-82595-4 (ib.), 0-521-53335-x (h.)

Forfatteren beskriver og vurderer ulike juridiske aspekter ved Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolens arbeid. Hun sammenligner domstolens praksis og prosedyre med Den europeiske menneskerettighetsdomstolens, Den internasjonale domstolens og FNs menneskerettighetskomit�s. Videre evaluerer hun de nye prosedyrereglene for domstolen og for kommisjonen som tr�dte i kraft i henholdsvis mai og juni 2001. Til slutt vurderer hun hvilken rolle domstolen spiller i internasjonal, interamerikansk og nasjonal amerikansk rett. Boka har et omfattende registerverk med oppslag p� dommer, artikler i Den amerikanske menneskerettighetskonvensjonen, prosedyreregler for domstolen og for kommisjonen, samt andre juridiske dokumenter. Har litteraturliste.

Power, Jonathan. Som vand p� en sten: historien om Amnesty International. K�benhavn: Informations Forlag 2003. 272 s. ISBN 87-7514-075-6 (h.)

Jonathan Power gir i denne boka et portrett av Amnesty International og dets kamp mot brudd p� menneskerettighetene verden over. Boka er skrevet med journalistisk metode, og gjennom mange �rs intervjuer og unders�kelser har forfatteren trengt dypt ned i enkeltsaker, kampanjer og arbeidsmetodene til organisasjonen. Boka beskriver blant annet Amnestys innsats i Guatemala, Kina og Nord-Irland, i Pinochet-saken, men ogs� mindre heldige saker som organisasjonens feilaktige st�tte til Baader-Meinhof-gruppen. Like stone on water, som er bokas originaltittel, kom ut i 2001.

Rawls, John. Rettferdighet som rimelighet: en reformulering. Oslo: Pax 2003. 310 s. (Pax filosofi.) ISBN 82-530-2432-0 (ib.)

John Rawls? hovedverk A theory of justice har hatt stor betydning for moralfilosofien siden den kom ut i 1971. Her lanserte Rawls tanken om ?rettferdighet som rimelighet? som bygger p� en tradisjon med � forst� rettferdighet som en sosial kontrakt. I denne boka, som er en oversettelse av Justice as fairness fra 2001, presenterer han en reformulering av denne teorien. Han hevder at legitimitet er et sp�rsm�l om rettferdighet, og at fordelingen av samfunnets goder og plikter m� v�re rettferdig slik at alle vil slutte seg til samfunnsordningen. Forord til den norske utgaven er skrevet av Andreas F�llesdal.

Ruud, Tonje R�nneberg. The Pinochet case and customary international law: immunity for former heads of state. Oslo: Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo: Unipub 2002. 108 s. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr 5/2002.) ISBN 82-8063-015-5 (h.)

Det engelske Overhusets avgj�relse fra mars 1999 om at senator Pinochet ikke n�t godt av immunitet som tidligere statsleder i Chile, ble sett som en seier for menneskerettighetene. At en statsleder n� kunne stilles til ansvar for brudd p� menneskerettighetene beg�tt under vedkommendes styre, var et brudd p� tidligere sedvane i internasjonal rett. Denne avhandlingen beskriver utviklingen i internasjonal rett forut for Pinochet-saken, analyserer avgj�relsen fra Overhuset og vurderer p� grunnlag av dette hvorvidt en kan si at nye regler i internasjonal sedvanerett har blitt skapt p� grunn av denne saken. Dette er en revidert versjon av forfatterens s�ravhandling fra 2002.

Rytter, Jens Elo. Den Europ�iske Menneskerettighedskonvention ? og dansk ret. K�benhavn: Thomson 2003. 309 s. ISBN 87-619-0682-4 (h.)

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) i forhold til dansk rett er tema for denne boka. Innledningsvis redegj�r forfatteren for bakgrunnen for EMK, menneskerettighetenes historie og ideologi, samt generelle sp�rsm�l om konvensjonens tolkning, innhold, grenser og stilling i dansk rett. Deretter gjennomg�r han enkelte rettigheter som er spesielt sentrale i dansk rett: retten til personlig frihet; retten til en rettferdig rettergang; retten til privat- og familieliv; retten til religionsfrihet; retten til ytrings- og informasjonsfrihet; retten til forsamlingsrett; retten til foreningsfrihet; retten til ikke � bli diskriminert. I gjennomgangen blir danske problemstilllinger, lovgivning og rettspraksis vektlagt. Boka er i f�rste rekke skrevet for jusstudenter, men er ogs� nyttig for advokater, dommere og andre. Boka har litteratur- og domsregister.

Sep�lveda, Magdalena. The nature of the obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Antwerpen: Intersentia, 2003. XX, 477 s. (School of Human Rights Research series; vol. 18.) ISBN 90-5095-260-7 (h.)

De forpliktelser statene har p�tatt seg ved � undertegne Den internasjonale konvensjonen om �konomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, er tema for denne boka. Spesielt har forfatteren tatt for seg del II av konvensjonen. Del II beskriver p� hvilke m�ter statene plikter � s�rge for at konvensjonens tekst blir fulgt, b�de internt overfor egne borgere og internasjonalt gjennom bistand og samarbeid. Forfatteren har ogs� vurdert ECOSOCs rolle i arbeidet med � tydeliggj�re konvensjonens forpliktelser. Har litteraturliste.

Wamwere, Koigi Wa. Negative ethnicity: from bias to genocide. New York: Seven Stories Press 2003. 207 s. ISBN 1-58322-576-5 (h.)

Negativ etnisitet er det begrepet Koigi Wa Wamwere bruker p� etniske motsetninger og fordommer som har f�rt til grusomme folkemord i blant annet Rwanda og det tidligere Jugoslavia. Han mener dette kan v�re mer d�delig enn despotisme, rasisme og apartheid. Likevel f�r fenomenet relativt lite internasjonal oppmerksomhet, og det har aldri blitt definert som et verdensomspennende problem. Boka er skrevet fra et afrikansk st�sted, og s�ker � gi forst�else for fenomenet b�de for afrikanere og vestlige. Har litteraturliste.

NY WEBSIDE

Beacon for Freedom of Expression

Databasen er en gave fra Norge til biblioteket i Alexandria og er utarbeidet av en arbeidsgruppe best�ende av blant andre Betty Haugen ved Norsk senter for menneskerettigheter. Nettstedet gir tilgang til en omfattende database med oversikt over sensurerte b�ker og avisartikler fra hele verden, samt litteratur om ytringsfrihet. Databasen gir mulighet til � s�ke p� land, periode, grunn for sensur osv. Per i dag har databasen omlag 50 000 innf�rsler, og den blir stadig st�rre.