Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 22 Nr. 2:2004:

Ny litteratur

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne bøker og annen litteratur finnes tilgjengelig på bibliotekets internettside:<http://www.humanrights.uio.no/bibliotek>.

Redigert av Hege Langlo

Buflod, Magnus, Knut Anders Sannes & Kristoffer Aasebø (red.). Folkerettslig tekstsamling. 2. utg. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2004. 869 s. ISBN 82-02-23233-3 (ib.)

Samlingen omfatter de mest sentrale folkerettslige avtalene som gjelder for Norge. Tekstene gjengis i originalversjon, dvs. at de fleste tekstene er på engelsk. I tillegg til selve teksten er det liste over hvilke land som har undertegnet avtalen. Nytt i denne utgaven er at teksten til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er tatt med. FN-resolusjoner som er kommet i ly av 11. september 2001 er også tatt med. Samlingen er brukervennlig og har gode registre.

Bunæs, Runa, Kristin Ottesen Kvigne & Bjørn Vandvik (red.). Utlendingsrett. Oslo: Universitetsforlaget 2004. 640 s. ISBN 82-15-00327-3 (ib.)

Utlendingsrett tar for seg utlendingsloven og tilknyttede rettsområder. Den beskriver generelle saksbehandlingsregler, de ulike tillatelsene for opphold i Norge (asyl, visum, statsborgerskap osv.), Dublin-forordningene og håndheving av grensekontroll. Reglene for behandling av klagesaker og Utlendingsnemndas kompetanse og saksbehandling vurderes. Boka omhandler også praktiske og aktuelle problemstillinger i krysningspunktet forvaltningssak og straffesak. Boka gir en grundig fremstilling av straffebestemmelsene i utlendingsloven. Boka har litteraturliste, lov- og forskrifthenvisninger, liste over resolusjoner, konvensjoner, traktater og avtaler, samt liste over offentlige publikasjoner.

Carlson, Scott N. & Gregory Gisvold. Practical guide to the International Covenant on Civil and Political Rights. Ardsley, NY: Transnational Publishers 2003. XII, 256 s. ISBN 1-57105-304-2 (h.)

Denne guiden til Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter er ment som et praktisk hjelpemiddel for jurister og akademikere som arbeider for å fremme sivile og politiske rettigheter. Boka komprimerer veiledningen fra FNs menneskerettighetskomité. Konvensjonens artikler beskrives enkeltvis. Boka har med konvensjonens tekst, samt teksten til valgfri protokoll og den annen tilleggsprotokoll, ratifikasjonsstatus og modellskjema for innsending av individuell klage.

Coicaud, Jean-Marc, Michael W. Doyle & Anne-Marie Gardner (red.). The globalization of human rights. Paris: United Nations University Press 2003. VI, 208 s. ISBN 92-808-1080-4 (h.).

Denne boka er resultatet av et forskningsprosjekt under Peace and Government-programmet ved FN-universitetet. Enhver søken etter rettferdighet forutsetter et sett verdier som blir sett på som så kritiske for menneskets velferd at de etter hvert blir ansett som rettigheter. Denne boka beskriver disse rettslige kravene på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå. Boka er delt i tre deler der den første beskriver hvordan rettigheter blir konstruert på nasjonalt nivå. Del to omhandler menneskerettighetspraksis på regionalt nivå, ved blant annet å sammenligne praksis og verdier i ulike verdensdeler. Bokas siste del beskriver implementering av nasjonale og regionale verdier på et internasjonalt nivå.

Cook, Rebecca J., Bernard M. Dickens & Mahmoud F. Fathalla. Reproductive health and human rights: integrating medicine, ethics, and law. Oxford: Oxford University Press 2003. XXVII, 554 s. ISBN 0-19-924132-5 (ib.), 0-19-924133-3 (h.)

Boka diskuterer medisinske, etiske og juridiske aspekter ved reproduktive rettigheter. Blant de praksiser som diskuteres er abort, prevensjon, kjønnslemlestelse, HIV/AIDS, voldtekt og nødprevensjon, kunstig befruktning og tvangssterilisering. Boka redegjør også for hvilke internasjonale mekanismer og avtaler som regulerer disse spørsmålene. Boka har annotert saksliste, litteraturliste og liste over aktuelle nettsteder.

Coyle, Andrew, Allison Campbell & Rodney Neufeld (red.). Capitalist punishment: prison privatization & human rights. Atlanta, Ga.: Clarity Press 2003. 235 s. ISBN 0-932863-35-3 (h.), 1-84277-291-0 (h.), 1-84277-290-2 (ib.)

Privatisering av fengsler er et økende fenomen i den vestlige verden. Hvordan blir etiske aspekt ivaretatt når fengsler drives for profitt? Forfatterne av denne boka diskuterer privatisering i ideologisk og historisk kontekst i forhold til internasjonale minimumskrav til fengsler utarbeidet av FN. Temaer som behandles i boka er fysisk og seksuelt misbruk, helse, utdanning, trening og rehabilitering. Spesiell oppmerksomhet er viet kvinner og barn. Mange av eksemplene er hentet fra angloamerikanske fengsler, men også bruken av private interneringsleire for asylsøkere i Australia og Storbritannia er beskrevet. Har bibliografi.

Cronin, Bruce. Institutions for the common good: international protection regimes in international society. Cambridge: Cambridge University Press 2003. VIII, 234 s. (Cambridge studies in international relations, 93). ISBN 0-521-82480-x (ib.), 0-521-53187-x (h.).

Cronin beskriver hvordan internasjonale institusjoner arbeider for beskyttelse av minoriteter innen nasjonalstatene. Han argumenterer for at et stabilt internasjonalt samfunn forutsetter indre nasjonal ro og orden. Boka beskriver hvordan stater arbeider for internasjonal stabilitet ved å opprette institusjoner som arbeider for å beskytte bestemte grupper mot diskriminering. Har litteraturliste.

Delmas-Marty, Mireille. Global law: a triple challenge. Ardsley, NY: Transnational Publishers 2003. VIII, 163 s. ISBN 1-57105-289-5 (ib.)

Hvordan kan vi oppnå en global rett, og er det ønskelig? Dette er spørsmål forfatteren av denne boka forsøker å besvare. Forholdet mellom økonomi og menneskerettigheter, herunder ønsket om økonomisk vekst og økonomiske ulikheter, er blant forholdene forfatteren diskuterer. Videre spør hun om det er mulig å sammenstille totalt ulike normsett uten at resultatet blir normativ uorden. Hun stiller også spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er etisk ønskelig, når ingen av dagens internasjonale organisasjoner klarer å garantere at demokratiske verdier respekteres. Boka har domsregister.

Freeman, Michael D.A. (red.). Children’s rights. Aldershot: Ashgate 2004. 2 bind. (The International library of essays on rights.) ISBN 0-7546-2336-x (ib.)

Denne antologien i to bind består av artikler om barns rettigheter som tidligere er trykket i anerkjente tidsskrifter. Samlingen er bygd opp tematisk der første bind omhandler opprinnelse og teori om barns rettigheter, historisk tenkning og kritikk. Bind to tar for seg feminisme og barns rettigheter, lovgivning, kulturell ulikhet og fremtidsutsikter for barns rettigheter. Blant forfatterne er Philip Alston og Martha Minow.

Fretheim, Kjetil. Mennesker kjemper for livet: menneskeverd og menneskerettigheter i en globalisert verden. Oslo: Verbum 2004. (Kirkeforum.) 128 s. ISBN 82-543-0955-8 (h.)

Dette er en debattbok som er blitt til på initiativ fra Mellomkirkelig råd, Kirkens u-landsinformasjon, Norske kirkeakademier, Samisk kirkeråd og Kirkens nødhjelp. Den tar for seg forhold mellom fattig og rik, nord og sør og grunnleggende menneskerettigheter. Økt globalisering er også tema for debatt i boka. Blant bidragsyterne er Hans Morten Haugen, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, som redegjør for hvordan Den norske kirke har arbeidet med menneskerettighets- og fordelingsspørsmål de siste årene. Boka har litteraturliste.

Henkin, Alice H. Honoring human rights under international mandates: lessons from Bosnia, Kosovo, and East Timor: recommendations to the United Nations. Washington: The Aspen Institute 2003. III, 172 s. ISBN 0-89843-378-9 (h.).

Menneskerettighetenes rolle og stilling i fredsbevarende operasjoner er tema for denne boka. Boka beskriver samfunn der en i mangel på en velfungerende stat har satt det internasjonale samfunn, ved FN, til å være styrende myndighet. I Bosnia-Herzegovina har FN og OSSE arbeidet under mandatet ”kvasi-protektorat”, Kosovo og Øst-Timor ble erklært FN-protektorater av Sikkerhetsrådet. Erfaringer fra disse tre områdene er analysert og beskrevet i boka.

Ingelhart, Ronald & Pippa Norris. Rising tide: gender equality and cultural change around the world. Cambridge: Cambridge University Press 2003. XIV, 226 s. ISBN 0-521-52950-6 (h.)

Hvor langt likestilling mellom kjønnene har kommet, varierer svært mellom ulike land. Rising tide forsøker å forklare hvordan modernisering har endret holdningen til likestilling og analyserer de politiske konsekvensene av denne prosessen. Menns og kvinners liv har endret seg først i overgangen fra jordbruks- til industrisamfunnet, og deretter i overgangen til det postindustrielle samfunn. Denne boka sammenligner systematisk holdningene til likestilling i nesten 70 land som dekker skalaen fra rik til fattig og fra jordbrukssamfunn til postindustrielt samfunn. Har litteraturliste.

Kallen, Evelyn. Social inequality and social justice: a human rights perspective. Basingstoke: Palgrave 2004. XVI, 216 s. ISBN 0-333-92428-2 (h.)

Forfatteren av denne boka bruker et menneskerettslig utgangspunkt for å beskrive hvordan sosiale ulikheter på grunnlag av rase, kjønn, seksuell legning og så videre er sosialt konstruert. Hun beskriver også hvordan menneskerettighetslovgivning kan hjelpe til å bøte på slik diskriminering. Boka sammenstiller teori, analyse, politikk og praksis; den fokuserer på vestlige stater, men har eksempler fra hele verden. Har saksregister.

Kim, Uichol, Henriette Sinding Aasen & Shirin Ebadi (red.). Democracy, human rights and Islam in the modern Iran: psychological, social and cultural perspectives. Bergen: Fagbokforlaget 2003. 519 s. Ill. (The Rafto Human Rights Series, 2). ISBN 82-7674-922-4 (ib.)

Shirin Ebadi ble tildelt Nobels fredspris i 2003 og Rafto-prisen i 2001 for sin kamp for demokrati, fred og menneskerettigheter i Iran og for sitt arbeid for kvinners og barns rettigheter. Denne boka er kommet ut i Rafto-stiftelsens bokserie i etterkant av tildelingen av Rafto-prisen. Iranske og internasjonale akademikere gir inngående og kritiske analyser av familie, utdanning, økonomi, demokrati, menneskerettigheter og islam i det moderne Iran. Boka søker å gi forståelse for hvilke elementer i iransk samfunnsliv som kan danne grunnlag for å fremme demokrati og menneskerettigheter. De tre redaktørene har selv skrevet brorparten av kapitlene. Boka er rikt illustrert.

Myjer, Egbert, Barry Hancock & Nicholas Cowdery (red.). Human rights manual for prosecutors. Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003. XVI, 161 s. ISBN 90-5850-031-4 (h.)

Wien-deklarasjonen av 1993 slår fast at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter er universelle, udelelige, avhengige av og beslektet med hverandre. De skal beskyttes og fremmes, og hovedansvaret for det ligger på statene. Denne boka er ment som et praktisk hjelpemiddel for aktorer for å oppfylle deklarasjonen som representanter for statene. Blant temaene som behandles er bruk av varetekt, etterforskning av kriminalitet og straffeprosess. Hvert kapittel viser til presedensskapende dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Boka er gitt ut av International Association of Prosecutors.

Nystuen, Gro. Ikke-dødelige våpen og internasjonal humanitær rett. Kjeller: FFI 2003. (FFI rapport.) 36 s. ISBN 82-464-0799-6 (h.)

Nystuen har sett på hva som sies om bruk av ikke-dødelige våpen i folkeretten. Hun har vurdert bestemmelser i både Haag-konvensjonen, Genève-konvensjonen, Kjemivåpenkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner og avtaler. Forskjellen mellom regelverket for bruk av ulike typer våpen i væpnede konflikter og i for eksempel fredsbevarende operasjoner er beskrevet. Utredningen er bestilt av Forsvarets forskningsinstitutt for å klargjøre hvilke typer våpen som kan brukes av norske styrker.

Petchesky, Rosalind Pollack. Global prescriptions: gendering health and human rights. London: Zed Books in association with United Nations Research Institute for Social Development 2003. XIV, 306 s. ISBN 1-84277-004-7 (ib.), 1-84277-007-1 (h.)

Global prescriptions er en kritisk, men positiv analyse av rollen internasjonale kvinnegrupper har når det gjelder å sette kvinners helse, og spesielt kvinners reproduktive og seksuelle rettigheter, på dagsordenen. Petchesky analyserer de ulike FN-konferansene som har vært, og diskuterer implementering av internasjonale normer på nasjonalt plan. Videre diskuterer hun hvor kvinners helse står under den globale kapitalismen, med særskilt fokus på kvinner og HIV/AIDS. Avslutningsvis reflekterer forfatteren over internasjonale kvinneorganisasjoner og argumenterer for økt global styring. Boka har litteraturliste.

Solheim, Benny. ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 8 og norsk sedvanesensur: illustrert gjennom Høyesteretts kjennelse, publisert i Rt. 2001 side 1116. Tromsø: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø 2003. 64 s. (Skriftserie/Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 58)

Dokumentet er skrevet som avhandling til valgfri del ved jusstudiet ved Universitetet i Tromsø, og er publisert uten innholdsendringer. Den tar for seg forholdet mellom samisk sedvanerett og norsk rett, sett i forhold til ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 8. Forfatteren forsøker å se de samiske rettskildefaktorene i forhold til det øvrige rettskildebildet, og prøver å sette det i en teoretisk ramme. Forholdet er illustrert ved den såkalte ”båndtvangkjennelsen”. Har registre over lover, lovforarbeidet, konvensjoner, rettsavgjørelser samt litteraturliste.

Symonides, Janusz (red.). Human rights: international protection, monitoring, enforcement. Aldershot: Ashgate 2003. XXI, 421 s. (UNESCO Manual for teaching human rights at the higher education level, 3). ISBN 0-7546-2301-7 (ib.), 0-7546-2302-5 (h.)

Denne boka gir en institusjonell tilnærming til internasjonal beskyttelse av menneskerettighetene. Først presenteres FN-systemet, spesielt ILOs og UNESCOs system for beskyttelse av menneskerettighetene. Deretter presenteres de regionale systemene, herunder det arabiske. I bokas tredje del diskuteres hvordan beskyttelse av menneskerettighetene kan styrkes ytterligere gjennom blant annet nasjonale systemer og frivillige organisasjoner. Dette er tredje og siste bok i serien fra UNESCO for undervisning om menneskerettigheter på høyere nivå.

Tomasevski, Katarina. Education denied: costs and remedies. London: Zed Books 2003. XIV, 205 s. Ill. ISBN 1-84277-250-3 (ib.), 1-84277-251-1 (h.)

FNs spesialrapportør for utdanning diskuterer i denne boka hvorfor retten til utdanning ikke oppfylles for mange barn i verden. Hun peker på at utdanning ofte er et fattigdomsproblem framfor et rettighetsproblem. Boka er delt i tre deler der første del tar for seg grunnlaget for retten til utdanning, del to diskuterer på hvilke måter fattigdom og globalisering påvirker retten til utdanning, og del tre diskuterer utdanning i forhold til de internasjonale menneskerettighetene. Forfatteren går blant annet inn på hvordan utdanning kan føre til likestilling mellom kvinner og menn.

Welsh, Jennifer M. (red.). Humanitarian intervention and international relations. Oxford: Oxford University Press 2004. VIII, 229 s. ISBN 0-19-926721-9.

Bør stater bruke militær makt for humanitære formål? Hvilke nye utfordringer står det internasjonale samfunnet overfor etter 11. september? Bidragsyterne som forsøker å besvare disse spørsmålene er både teoretikere innen filosofi, jus og internasjonal politikk og praktikere som har vært aktivt involvert i intervensjoner det siste tiåret. Eksempler i boka er hentet fra Somalia, Rwanda, Balkan, Øst-Timor og Afghanistan. Boka har bibliografi.

Wet, Erika de & André Dijkstra (red.). Review of the Security Council by member states. Antwerpen: Intersentia 2003. XVI, 159 s. ISBN 90-5095-307-7 (h.)

Sikkerhetsrådsresolusjonene som sa at pengetransaksjoner skal fryses for alle enkeltpersoner og organisasjoner som er mistenkt for å være involvert i internasjonal terrorisme, har hatt store konsekvenser for dem som har blitt rammet. De har vært gjenstand for mye diskusjon da de i seg selv kan være brudd på menneskerettighetsstandardene som Sikkerhetsrådet er bundet av. Disse resolusjonene har også møtt motstand når de skulle implementeres på nasjonalt nivå. Forfatterne av denne antologien diskuterer ulike aspekter ved dette. Blant forfatterne er Per Cramér, som skriver om erfaringer med målrettede sanksjoner i Sverige som blant annet har resultert i svekket tillit til Sikkerhetsrådet.

Williams, Lucy A., Asbjørn Kjønstad & Peter Robson (red.). Law and poverty: the legal system and poverty reduction. London: Zed Books 2003. XI, 303 s. (CROP International studies in poverty research.) ISBN 1-84277-397-6 (h.), 1-84277-396-8 (ib.)

Denne boka beskriver hvordan lovgivning både skaper og reduserer fattigdom. Noen lover fører til økt fattigdom, mens andre søker å gi rettigheter som skal føre til redusert fattigdom, slik som lover om sosiale systemer og rettergang. Videre omhandler boka juridiske tiltak rettet mot ulike aspekter ved fattigdom som barnearbeid, økonomisk diskriminering av kvinner, tobakk- og alkohollovgivning og organisasjonsfrihet for arbeidstakere. Blant bidragene er ”Poverty and property – human rights and social security” av Asbjørn Kjønstad ved Det juridiske fakultet i Oslo.