Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 22 Nr. 3:2004:

Ny litteratur

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne b�ker og annen litteratur finnes tilgjengelig p� bibliotekets internettside:<http://www.humanrights.uio.no/bibliotek>.

Redigert av Hege Langlo

Beatty, David. The ultimate rule of law. Oxford: Oxford University Press 2004. XVII, 193 s. ISBN 0-19-926980-7 (ib.)

Beatty problematiserer dommeres objektivitet i rettsavgj�relser i saker som ang�r religionsfrihet, diskriminering p� grunnlag av kj�nn eller seksuell orientering, og sosiale og �konomiske rettigheter. H�yesterettsavgj�relser fra India, Japan, Canada, USA, Irland og Israel, konstitusjonsavgj�relser fra Tyskland, Ungarn og S�r-Afrika og avgj�relser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er analysert. Forfatteren skisserer ogs� en global metode som mulig l�sning p� problemet, som han mener er forenlig med demokratiske verdier og nasjonalt selvstyre. Boka har domsregister.

D�cker, Henrik. Menneskeret i Europa: beskyttelsessystemet i Strasbourg. 2. udg. K�benhavn: Institut for Menneskerettigheder 2003. 20 s. ISBN 87-90744-36-5 (h.)

Boka presenterer Den europeiske menneskerettighetsdomstolen p� en lettfattelig m�te. Den beskriver en rekke saker som har v�rt til behandling av domstolen, og i tillegg beskrives litt av bakgrunnen og det menneskelige aspektet ved sakene. I andreutgaven er en rekke saker fra Sentral- og �st-Europa tatt med. Boka har domsregister, grafiske oversikter over antall saker m.m.

Gearty, Conor A. Principles of human rights adjudication. Oxford: Oxford University Press 2004. XXXII, 300 s. ISBN 0-19-927068-6 (ib.)

Det er n� dr�ye tre �r siden Menneskerettsloven (Human Rights Act 1998) tr�dte i kraft i Storbritannia. Denne boka forklarer innholdet i loven, hvordan den tilpasses Storbritannias konstitusjonelle tradisjon og hvorvidt den har n�dd sine m�l. Den etter hvert store mengden rettspraksis som har sprunget ut av loven analyseres, og politisk og historisk bakgrunn for loven beskrives. Boka har doms-, lov- og traktatregister, samt litteraturliste.

Hanski, Raija & Martin Scheinin. Leading cases of the Human Rights Committee. �bo: Institute for Human Rights, �bo Akademi University 2003. VII, 474 s. ISBN 952-12-1131-8 (h.)

Boka presenterer rettspraksis fra FNs menneskerettskomit�s f�rste 25 �r som ut�vende organ under Konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter. Boka gjengir saksgangen i 50 individuelle klagesaker og refererer 50 andre saker. Inndelingen er tematisk. Et innledende kapittel gir inng�ende analyse av prosedyren under tilleggsprotokollen og av enkelte generelle tema knyttet til konvensjonen. Boka har ogs� med konvensjonsteksten og teksten til de to tilleggsprotokollene, bibliografi og domsregister.

Hashimoto, Hidetoshi. The prospects for a regional human rights mechanism in East Asia. New York: Routledge 2004. VII, 247 s. (East Asia: history, politics, sociology, culture.) ISBN 0-415-94809-6 (ib.)

Forfatteren av denne boka, som opprinnelig er skrevet som en doktorgradsavhandling, taler for opprettelse av et regionalt menneskerettighetsorgan i �st-Asia. Regionale organer har ofte st�rre gjennomslagskraft enn de internasjonale, og et eget asiatisk organ vil kunne komplettere FNs menneskerettighetsorganer. I tillegg kan en regional traktat eller konvensjon tilpasses regionens s�regenheter. Boka inneholder b�de teoretisk analyse og komparativ analyse av eksisterende regionale mekanismer. Har litteraturliste.

Hodgson, Douglas. Individual duty within a human rights discourse. Aldershot: Ashgate 2003. XI, 277 s. ISBN 0-7546-2361-0 (ib.)

Forfatteren av denne boka diskuterer individuelle plikter som en del av menneskerettighetene. Han beskriver b�de den historiske og den filosofiske utviklingen, religi�se og etiske prinsipper og juridiske aspekter. Individuelle plikter i sosialismen er ogs� beskrevet. Avslutningsvis vurderer Hodgson gjennomf�ringen av de individuelle pliktene. Boka har litteraturliste og doms-, lov- og konvensjonsregister.

H�stm�lingen, Nj�l (red.). Hijab i Norge. Oslo: Abstrakt 2004. 290 s. Utgitt i samarbeid med Senter for menneskerettigheter. ISBN 82-7935-155-8 (h.)

Debatten rundt forbud mot bruk av hijab (skaut) har g�tt h�yt i Norge det siste �ret. Senter for menneskerettigheter arrangerte i april 2004 et seminar om temaet for � belyse ulike faglige tiln�rminger til temaet. Denne boka kom ut i kj�lvannet av seminaret. Den s�ker � gi innsikt og forst�else i debatten. Artiklene i den f�rste delen av boka omhandler kvinners bruk av hodeplagg fra historisk, religi�st og sosiologisk perspektiv. Bokas andre del er viet debatten om hijab, s�rlig om lovforbud. Den siste delen av boka ser p� bruk og forbud mot bruk av hijab fra et rettighetsperspektiv.

H�stm�lingen, Nj�l, Robert Lund, Anders Stenbrenden & Ken Uggerud. Arbeidsbok i menneskerettigheter. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag og Norsk senter for menneskerettigheter 2004. 278 s. ISBN 82-02-23301-1 (h.)

Arbeidsbok i menneskerettigheter inneholder dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol, generelle kommentarer fra FNs menneskerettighetskomit� og fra FNs komit� for �konomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Innledningsvis har boka en kort oversikt over internasjonale menneskerettigheter. Boka er, som tittelen gjenspeiler, en arbeidsbok, og den er ment for jusstudenter eller andre som studerer menneskerettigheter. Den har arbeidsoppgaver som er egnet for diskusjon eller gruppearbeid og har ogs� med tidligere eksamensbesvarelser.

Joseph, Sarah, Jenny Schultz & Melissa Castan. The International Covenant on Civil and Political Rights: cases, materials, and commentary. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press 2004. LX, 985 s. ISBN 0-19-925807-4 (ib.)

Denne kommentarutgaven til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter har n� kommet i ny utgave, oppdatert til og med 1. oktober 2003. Etter en innledning beskrives klageadgang og saksbehandling. Deretter beskrives de ulike rettighetene etter artikkel, og til slutt reservasjoner, derogasjoner og s� videre. Teksten har rikelig med henvisninger til og sammendrag av dommer. Boka har med konvensjonsteksten, register over dommer og traktater.

J�rgensen, Stine, H. Krunke, M. Hartlev & K. Ketscher (red.). Nye retlige design: dansk ret under konkurrence. K�benhavn: Jurist- og �konomforbundets Forlag 2003. 270 s. ISBN 87-574-0995-1 (h.)

Tema for denne boka er nasjonal rett i forhold til internasjonal rett. Dansk rett utfordres n� av at Danmark har tiltr�dt en rekke konvensjoner, blant annet i Europar�det og FN. I tillegg kommer nye rettsregler fra EU. H�ndhevelsen av disse skjer ved internasjonale domstoler og overv�kingsorganer. Artiklene i boka diskuterer denne �kende p�virkningen utenfra. Noen av forfatterne stiller seg positive til denne utviklingen, mens andre er mer avventende eller forbeholdne.

Knop, Karen (red.). Gender and human rights. Oxford: Oxford University Press 2004. IX, 256 s. (The Collected courses of the Academy of European Law, Vol. 22/2.) ISBN 0-19-926091-5 (h.), 0-19-926090-7 (ib.)

Bidragsyterne i boka diskuterer kvinners internasjonale menneskerettigheter ut fra ulike fagdisipliner. Kvinners rettigheter beskrives i forhold til feminisme, statsborgerskap, migrasjon, konstitusjonell rett og humanit�rrett. Boka er gitt ut i serien The Collected courses of the Academy of European Law og er bygget p� forelesninger holdt ved sommerkurs ved European University Institute i Firenze.

Kolodziej, Edward A. (red.). A force profonde: the power, politics, and promise of human rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2003. VI, 340 s. (Pennsylvania studies in human rights.) ISBN 0-8122-3727-7 (ib.)

Boka beskriver og sammenligner menneskerettigheter i ulike regioner. Spesielt vektlagt er filosofi, teori og politikk, men ogs� mekanismer for beskyttelse av menneskerettigheter er omtalt. Boka beskriver i tillegg hvilke mekanismer som spiller inn i de ulike regioner som hindre for oppn�else av menneskerettighetene. Blant forfatterne er Jack Donnelly.

Limbach, Jutta. Judicial independence: law and practice of appointments to the European Court of Human Rights. London: Interights 2003. 84 s.

Heftet beskriver hvordan dommere oppnevnes til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Prosedyrer og internasjonale standarder beskrives, og problemer med politiske nominasjoner og skjev kj�nnsfordeling blant dommerne diskuteres. Avslutningsvis presenteres Interights? anbefalinger.

L�drup, Peter & Eva Modvar (red.). Family life and human rights: papers presented at the 11th World Conference of the International Society of Family Law. Oslo: Gyldendal Akademisk 2004. 1036 s. ISBN 82-05-31495-0 (ib.)

Denne boka presenterer noen av innleggene ved The International Society of Family Law sin 11. verdenskonferanse, som ble holdt i K�benhavn og Oslo 2.?7. august 2002. Innleggene diskuterer ulike aspekter ved barn, familie og menneskerettigheter b�de i nasjonal og internasjonal rett. Blant bidragsyterne er Carsten Smith, som skriver om menneskerettigheter som fundament i samfunnet, og Hans Danelius, som vurderer domsavsigelser fra EMD om familieliv. Marianne Holdgaard skriver om transseksuelles rett til familieliv, mens Nj�l H�stm�lingen skriver om religionsundervisning i norsk grunnskole. Annette Kronborg og Idamarie Leth Svendsen har et innlegg med tittelen ?Children?s right to be heard: the interplay between human rights and international law?, G�ran Lambertz skriver om �resdrap med s�rlig henblikk p� Fadime-saken, og Eva Ryrstedt har i samarbeid med Barbara Hocking skrevet et kapittel som diskuterer de etiske og juridiske aspektene ved ulike former for kunstig befruktning. �vrige bidragsytere er eksperter fra alle kontinenter.

Picolotti, Romina & Jorge Daniel Taillant. Linking human rights and the environment. Tucson, Arizona: University of Arizona Press 2003. XVIII, 264 s. ISBN 0-8165-2261-8 (ib.)

Forfatterne av denne boka fors�ker � se menneskerettigheter og milj� i sammenheng med hverandre, da dette tidligere har v�rt sett som to separate saker. Resultatene av sviktende �kosystem g�r i f�rste omgang ut over utsatte grupper som urbefolkninger, etniske minoriteter og fattige. Menneskers grunnleggende rettigheter som retten til helse og retten til land er utsatt ved �kologisk forfall. Blant temaene som diskuteres er retten til vann, kvinners rettigheter og befolkningsvekst og urfolksrett.

Rajagopal, Balakrishnan. International law from below: development, social movements and third world resistance. Cambridge: Cambridge University Press 2003. XVI, 343 s. ISBN 0-521-81646-7 (ib.), 0-521-01671-1 (h.)

Forfatteren kommer i denne boka med en grunnleggende kritikk av det siste �rhundrets folkerett fra den tredje verdens perspektiv. Bokas f�rste del omhandler folkerett, utvikling og motstand fra den tredje verden. Andre del tar for seg institusjonalisering av utvikling, mens tredje del beskriver sosiale bevegelser i den tredje verden. Boka har litteraturliste.

Schabas, William A. An introduction to the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge University Press 2004. XII, 481 s. ISBN 0-521-83055-9 (ib.), 0-521-53756-8 (h.)

Dette er andre utgave av introduksjonsboka om Den internasjonale straffedomstolen. Den vurderer domstolens oppstartsfase, herunder valg av dommere og aktorer. Boka beskriver ogs� vanskeligheter grunnet USAs motstand mot domstolen. Boka har med sentrale dokumenter som Romastatuttene og prosedyrereglene. Har litteraturliste.

Scheinin, Martin & Reetta Toivanen (red.). Rethinking non-discrimination and minority rights. �bo: Institute for Human Rights, �bo Akademi University 2004. XVIII, 254 s. ISBN 952-12-1306-x (h.)

Boka fors�ker ut fra ulike akademiske perspektiver � belyse hvorvidt det er mulig � forene ikke-diskriminering og minoritetsrett. Tradisjonelt er de behandlet hver for seg, da ikke-diskriminering s�ker likhet mellom ulike individer og grupper, mens grunntanken bak minoritetsrett er retten til � v�re annerledes. Denne boka er resultat av et samarbeid mellom tyske akademikere og det finske forskningsprosjektet ?Rethinking legal strategies and ethnic discrimination?, 2001?2003. Forfatterne vurderer eksisterende internasjonale og nasjonale juridiske rammer for beskyttelse av minoriteter og bekjempelse av rasisme og etnisk diskriminering. Boka har bibliografi og doms- og konvensjonsregister.

Human Rights Watch. Sudan, oil, and human rights. New York: Human Rights Watch 2003. 754 s. ISBN 1-56432-291-2 (h.)

Borgerkrig har herjet Sudan i over 20 �r. S�rlig stor har konflikten v�rt mellom den i nord baserte arabiske muslimske regjeringen og oppr�rere i S�r-Sudan. Dette har f�rt til over to millioner d�de og fire millioner internt fordrevne. I 1999 kom det til et nytt element som forsterket konflikten; Regjeringen begynte med eksport av olje lokalisert i s�r. Situasjonen for sivilbefolkningen i s�r ble enda vanskeligere. Denne rapporten fra Human Rights Watch viser klar sammenheng mellom oljeproduksjon og grove brudd p� menneskerettighetene. Rapporten finnes ogs� elektronisk p� http://www.hrw.org/reports/2003/sudan1103/.

Vadheim Mortensen, Louise. Ytringsfrihedens usikre gr�nser: en sammenlignende unders�gelse af aktuelle ytringsfrihedsproblemer med s�rligt henblik p� �rekr�nkelse af offentlige personer. K�benhavn: Jurist- og �konomforbundets Forlag 2003. 371 s. ISBN 87-574-1061-5 (h.)

Ytringsfrihetens grenser ? med s�rlig blikk p� �rekrenkelser ? er tema for denne boka. Belysningen av dansk rettsbeskyttelse p� omr�det er gjort p� grunnlag av komparativ analyse med britisk rett og rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. S�rlig har forfatteren sett p� Reynolds-saken fra engelsk rett. Boka setter fokus p� den ?rettsusikkerhet? hun mener finnes i dansk rett og kommer med forslag for � bedre rettssikkerheten. Boka er skrevet som doktorgradsavhandling innlevert ved Aarhus Universitet. Boka har engelsk sammendrag, litteraturliste og domsregister.

Williams, Andrew. EU human rights policies: a study in irony. Oxford: Oxford University Press 2004. XIX, 219 s. (Oxford studies in European law.) ISBN 0-19-926896-7 (ib.)

Williams mener at EUs menneskerettighetspolitikk preges av dobbeltmoral. De har helt andre og strengere m�l for sin menneskerettighetspolitikk utad enn innad. I forhold til ikke-medlemsland blir menneskerettigheter sterkt vektlagt, og EU signaliserer strenge krav til oppf�lging av menneskerettighetene. Innad i EU preges arbeidet med menneskerettigheter av tilfeldigheter, og gjennomf�ring er overlatt til domstolene og uavhengige organisasjoner. I tillegg til � beskrive denne situasjonen fors�ker Williams � analysere bakgrunnen for hvorfor det er slik. Boka har saksregister og litteraturlister.

�r�c�, Esin (red.). Judicial comparativism in human rights cases. London: United Kingdom National Committee of Comparative Law 2003. X, 255 s. (United Kingdom comparative law series, Vol. 22.) ISBN 0-904281-18-3 (h.)

Kan vi snakke om sedvanerett i internasjonale menneskerettigheter? Hvordan utvikles i s� fall denne sedvaneretten? Dette er sp�rsm�l som diskuteres i boka ved hjelp av erfaringer fra England, Frankrike, Tyskland, Russland, Skottland, Tyrkia, Samveldet, S�r-Afrika, EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det komparative aspektet er fremtredende i boka. Har litteraturliste.