Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 22 Nr. 4:2004:

Ny litteratur

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne bøker og annen litteratur finnes tilgjengelig på bibliotekets internettside:<http://www.humanrights.uio.no/bibliotek>.

Redigert av Hege Langlo

Amnéus, Diana & Göran Gunner (red.). Mänskliga rättigheter: från forskningens frontlinjer = Human rights: from the frontiers of research. Uppsala: Iustus 2003. 131 s. (Studia Theologica Holmiensia; 7) ISBN 91-7678-545-9 (h.)

Menneskerettighetenes frontlinjer var tema for “MR-dagarna” som ble arrangert for annen gang i Stockholm i 2002. Dagene var initiert av DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan, Stockholm og Utrikespolitiska Institutet. Denne boka presenterer et utvalg av de akademiske bidragene til arrangementet. Blant temaene som diskuteres i forhold til menneskerettigheter er feminisme og likestilling, islam, terror og sikkerhet, og ny teknologi. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i svensk rett og ny verdensordning diskuteres også. Bidragene er skrevet på svensk, engelsk og dansk.

Brysk, Alison & Gershon Shafir (red.). People out of place: human rights, and the citizenship gap. New York: Routledge 2004. 248 s. ISBN 0-41593-585-7 (h.)

Denne boka handler om globalisering, med særlig vekt på menneskerettigheter og statsborgerskap. Forfatterne problematiserer uttynning av statsborgerskap ved at stadig flere lever som immigranter og at statenes kontroll over næringslivet reduseres. Statsborgerskap i endring beskrives, og særlig omtales situasjonen for svakere grupper som immigranter, arbeidere, kvinner og barn. Boka er skrevet av ledende samfunnsvitenskapelige forskere. Har litteraturliste.

Council of Europe. The Death penalty: beyond abolition. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2004. 244 s. ISBN 92-871-5333-7 (h.)

Dødsstraff ble totalt avskaffet i Europa med ikrafttredelsen av Protokoll 13 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i 2002. Denne boka beskriver veien mot avskaffelsen og andre temaer knyttet til dødsstraff, situasjonen i enkelte land etter at dødsstraff er avskaffet, drapsoffers etterlatte, alternative straffer og så videre. FNs rolle og kampen mot dødsstraff er beskrevet i boka. Situasjonen i to land som fremdeles praktiserer dødsstraff, USA og Japan, diskuteres også. Med som vedlegg er Protokoll 6 (som avskaffet dødsstraff i fredstid) og Protokoll 13 (som avskaffet den under alle forhold), samt oversikt over status og undertegnelsesdatoer i de ulike landene.

Horowitz, Shale & Albrecht Schnabel (red.). Human rights and societies in transition: causes, consequences, responses. Tokyo: United Nations University Press 2004. XIV, 452 s. ISBN 92-808-1092-8 (h.)

Menneskerettighetenes stilling i samfunn som gjennomgår dyptgripende endringer av politisk, sosial eller økonomisk karakter er tema for denne antologien. Bokas første del diskuterer hvordan forstå og definere menneskerettighetene i samfunn i endring. Del to tar for seg promotering, overvåking og gjennomføring av menneskerettighetene. Her diskuteres blant annet krigsdomstolenes rolle. Del tre beskriver menneskerettighetssituasjonen i land som er i overgang fra ett styresett til et annet. Blant landene som omtales er Sør-Afrika, Iran, Irak, Pakistan, Argentina og de tidligere østblokklandene.

Høstmælingen, Njål (red.). Internasjonale menneskerettigheter: konvensjons- og lovsamling. Oslo: Universitetsforlaget 2004. 479 s. ISBN 82-15-00647-7 (ib.)

Samlingen inneholder autentisk engelsk tekst og norsk oversettelse av FNs seks hovedkonvensjoner om menneskerettigheter, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Verdenserklæringen om menneskerettigheter og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk. Boka har også med engelsk tekst av Europarådets statutter, Torturkonvensjonen, Rammekonvensjonen om nasjonale minoriteter og sosialpakt, FN-pakten, Flyktningkonvensjonen og Wienkonvensjonen om traktater. Den norske Grunnloven og menneskerettsloven er tatt med (norsk tekst). Samlingen er et nyttig hjelpemiddel for alle som ønsker å studere eller arbeide med menneskerettigheter.

Jentoft, Svein, Henry Minde & Ragnar Nielsen (red.). Indigenous peoples: resource management and global rights. Delft: Eburon 2003. IX, 315 s. Ill. ISBN 90-5166-978-x (h.)

Bidragene i boka ble presentert på spesialseksjonen om urfolk på konferansen “When distance needs a challenge”, holdt ved Universitetet i Tromsø i 2001. Flere aspekter ved urfolks rettigheter diskuteres, men særlig vektlagt er retten til naturressurser. Forholdet mellom lokal ressursforvaltning og globale rettigheter for urfolk diskuteres. Rettigheter for den samiske befolkningen i Norge er tema for flere av artiklene.

Jones, Adam (red.). Genocide, war crimes and the West: history and complicity. London: Zed Books 2004. 424 s. ISBN 1-84277-190-6 (ib.), 1-84277-191-4 (h.)

Tema for denne boka er hvordan USA og andre vestlige lands handlinger direkte og indirekte har ført til folkemord og krigsforbrytelser i andre deler av verden. Forfatterne av boka diskuterer hvor det faktiske og moralske ansvaret for slike forbrytelser ligger. Internasjonale organers respons er også gjenstand for analyse. Omfanget av problemet illustreres gjennom en rekke eksempler fra Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Khan, Maimul Ahsan. Human rights in the Muslim world: fundamentalism, constitutionalism, and international politics. Durham, N.C.: Carolina Academic Press 2003. XV, 489 s. ISBN 0-89089-045-5 (h.)

Boka undersøker det komplekse og problematiske forholdet mellom institusjonaliseringen av islamsk tradisjon og praksis, og internasjonale menneskerettigheter. Den presenterer noen av argumentene mot demokratisering og implementering av internasjonale menneskerettigheter som finnes blant noen islamister. Boka beskriver også bakgrunnen for muslimsk militær fundamentalisme og muslimske perspektiver på staten og det militære.

Koch, Ida Elisabeth, Kristine Røberg, Sten Scaumburg-Müller & Jens Vedsted-Hansen. Menneskerettigheder og magtfordeling: domstolskontrol med politiske prioriteringer. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2004. 240 s. (Magtudredningen.) ISBN 87-7934-083-0 (h.)

Maktspørsmål er ofte det underliggende temaet når menneskerettigheter diskuteres i Danmark. Hvem bør bestemme menneskerettighetenes innhold, og hvilken vekt skal de ha i forhold til andre interesser? Mange mener at de internasjonale menneskerettighetene underminerer den makt som burde vært hos lovgivende myndigheter. Forfatterne av denne boka tar opp ulike aspekter ved dette temaet. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i dansk rett og utvisning av utlendinger er blant aspektene som diskuteres. Boka er utgitt som en del av den danske Magtudredningen. Har litteraturliste.

Kouvo, Sari. Making just rights? Mainstreaming women’s human rights and a gender perspective. Uppsala: Iustus 2004. 383 s. ISBN 91-7678-559-9 (h.)

FN har mottatt kritikk for ikke å gjøre nok for å sikre likestilling mellom kjønnene. FN har møtt denne kritikken med å vedta ulike strategier for å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Kouvo analyserer disse strategiene: bakgrunnen, utviklingen og implementeringen av dem. Avhandlingen er skrevet for den juridiske doktorgrad, levert ved Göteborgs Universitet 2004. Har liste over offisielle FN-dokumenter og litteraturliste.

Lindholm, Tore, W. Cole Durham Jr. & Bahia G. Tahzib-Lie (red.). Facilitating freedom of religion or belief: a deskbook. Published by the Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief. Leiden: Martinus Nijhoff 2004. LXXIV, 1017 s. ISBN 90-04-13783-1 (ib.)

Dette omfattende verket om religionsfrihet dekker mange ulike aspekter ved temaet. Boka innledes med historikk og grunnlaget for religionsfriheten, deretter beskrives internasjonale normer og institusjoner. Relevante FN-organer og europeiske institusjoner som Europarådet og OSSE beskrives og vurderes. Videre omtales statens rolle i oppfyllelse av religionsfrihet. Kvinner og barn er også viet flere kapitler. Retten til å endre religion, til ikke å ha religion, begrensninger i religionsfriheten og spørsmål om misjonering diskuteres også. Boka har med viktige traktater, deklarasjoner og andre dokumenter i fulltekst. Nordiske bidragsytere er: Kari Elisabeth Børresen, Øzlem Denli, Inge Eidsvåg, Urban Gibson, Lars Gule, Thorbjørn Jagland, Lena Larsen, Tore Lindholm, Janne Haaland Matlary, Ingvill Thorson Plesner, Martin Scheinin, Gunnar Stålsett og Barbro Sveen. Har liste over frivillige organisasjoner og litteraturliste.

Mowbray, A.R. The development of positive obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights. Oxford: Hart 2004. XVI, 239 s. (Human rights law in perspective; vol. 2.) ISBN 1-84113-261-6 (ib.)

Positiv utvikling av menneskerettighetssituasjonen i europeiske land, som har skjedd på grunn av avgjørelser i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, er tema for denne boka. Forfatteren gjennomgår de ulike rettighetene i konvensjonen, og viser hvordan dommer mot land har ført til erstatning, omgjøring av vedtak, endret lovgivning eller praksis i vedkommende land. Forfatteren fokuserer på hvilke plikter statene må underlegge seg for at rettighetene skal sikres. Har domsregister.

Niessen, Jan & Isabelle Chopin (red.). The development of legal instruments to combat racism in a diverse Europe. Leiden: Martinus Nijhoff 2004. XI, 323 s. (Immigration and asylum law and policy in Europe; 6.) ISBN 90-04-13686-X (h.)

Boka beskriver hva som har skjedd på det institusjonelle plan med utvikling av lover og avtaler for å bekjempe rasisme og intoleranse i Europa. Bokas første del beskriver Europarådets virkemidler mot rasisme, mens del to tar for seg ikke-diskriminering i EU-systemet. Del tre gir en komparativ analyse av de to. Boka har også med sentrale juridiske dokumenter fra de to organene. Har litteraturliste.

Nørregaard, Marianne. Menneskerettighedskonventionens anvendelse mellem private. København: Thomson 2004. 428 s. ISBN 87-619-0812-6 (h.)

Boka handler om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens anvendelse i dansk rett i konflikter mellom private. Forfatteren har analysert dommer fra dansk rett og fra Den europeiske menneskerettdomstolen og viser til en rekke eksempler på at konvensjonen er brukt i saker mellom private; det gjelder for eksempel leiesaker, familierettslige saker, formuesrettslige saker, naborett og miljørett. Boka inneholder videre en gjennomgang av kriterier som vektlegges i saker mellom private. Boka er en lett revidert utgave av forfatterens Ph.d.-avhandling, levert i 2003. Har litteraturliste og domsregister.

Reif, Linda C. The Ombudsman, good governance and the international human rights system. Leiden: Martinus Nijhoff 2004. X, 426 s. (International studies in human rights; vol. 79.) ISBN 90-04-13903-6 (ib.)

Den klassiske ombudsmannsordningen, ombudsmenn for menneskerettigheter og ombudsmenn for utsatte grupper som for eksempel barn, beskrives og vurderes. Forfatteren beskriver nasjonale ombudsmannsordninger i alle verdensdeler, men også ombudsmenn innen internasjonale organisasjoner og EU er omtalt. Særskilt ombudsmenn i land som bygges opp etter væpnede konflikter (El Salvador, Guatemala, Bosnia-Herzegovina, Kosovo og Øst-Timor) er viet et eget kapittel.

Sajo, András (red.). Human rights with modesty: the problem of universalism. Leiden: Martinus Nijhoff 2004. VIII, 382 s. ISBN 90-04-13823-4 (ib.)

Menneskerettighetens universalitet er gjenstand for debatt i denne boka. Utviklingsland og spesielt Iran er viet særskilt oppmerksomhet. Første del diskuterer menneskerettighetenes universalitet ut fra ulike kontekster, del to behandler problemer ved menneskerettighetspolitikk, mens bokas tredje del omhandler rettsbestemmelser og lokale erfaringer. Bokas fjerde og siste del diskuterer religionens rolle.

Schindler, Dietrich & Jiri Toman (red.). The laws of armed conflicts: a collection of conventions, resolutions and other documents. 4. utg. Leiden: Martinus Nijhoff 2004. XLI, 1493 s. ISBN 90-04-13818-8 (ib.)

Denne tekstsamlingen inneholder 115 traktater og resolusjoner som omhandler krigens folkerett. Den har med alle multilaterale avtaler om krigens folkerett som er trådt i kraft, som skal tre i kraft og som ikke lenger er i kraft. Videre er resolusjoner fra internasjonale organer og frivillige organisasjoner, som kan ses som forarbeider til konvensjonene eller som fastslår konvensjonene, også tatt med. Tekstene er presentert etter emne, og boka har kronologisk oversikt og stikkordsregister.

Thornberry, Patrick & Maria Amor Martín Estébanez. Minority rights in Europe: a review of the work and standards of the Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2004. 682 s. ISBN 92-871-5366-3 (ib.)

Boka gir en oversikt over arbeidet som gjøres innen Europarådet for beskyttelse av minoriteters rettigheter. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen analyseres, det samme gjøres med Europarådets rammekonvensjon om nasjonale minoriteter og charteret om minoritetsspråk. Gjennomføringen i enkelte medlemsland og ikke-medlemsland vurderes også. Særskilt behandlet er situasjonen for Roma-folket. Boka er rettet mot akademikere, studenter, byråkrater og frivillige organisasjoner som arbeider med rettigheter for minoritetsgrupper. Boka har litteraturliste og register over dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Weiss, Thomas G., Margaret E. Crahan & John Goering (red.). Wars and terrorism and Iraq: human rights, unilateralism, and U.S. foreign policy. New York: Routledge 2004. XVII, 247 s. ISBN 0-415-70063-9 (h.), 0-415-70062-0 (ib.)

Boka presenterer kritiske syn på krigen mot terrorisme, og ser spesielt på krigen i Irak. Den diskuterer krigen mot terrorisme i lys av menneskerettighetene, og diskuterer USAs utenrikspolitikk under George W. Bush, både forholdet til muslimske land og til europeiske land. Blant forfatterne er Jack Donnelly, David Forsythe og Kenneth Roth. Forord er skrevet av Mary Robinson.

Weissman, Fabrice. In the shadow of “just wars”: violence, politics and humanitarian action. London: Hurst og Médecins sans frontières 2004. XI, 372 s. ISBN 1-85065-736-x (ib.), 1-85065-737-8 (h.)

Boka diskuterer de humanitære aksjonene som har vært satt i verk av FN eller mektige vestlige land de siste årene. Humanitære hjelpeorganisasjoner har ofte vært invitert, og derved mottatt store donasjoner for å delta i aksjonen. Denne praksisen er gjenstand for debatt i boka. Konkret omtales aksjoner i Øst-Timor, Sierra Leone, Afghanistan, Nord-Korea, Angola, Sudan, Liberia, Tsjetsjenia, Kongo og Colombia. Hvert kapittel innledes med en kort oversikt over bakgrunnen for den aktuelle konflikten og kart. Boka er oversatt fra fransk.

Zeleza, Paul Tiyambe & Philip J. McConnaughay (red). Human rights, the rule of law, and development in Africa. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2004. VI, 302 s. (Pennsylvania studies in human rights.) ISBN 0-8122-3783-8 (ib).

Boka diskuterer utviklingen av menneskerettigheter i Afrika. Bidragsyterne er alle ledende afrikanske akademikere, og de argumenterer for at Afrika har bidratt til å styrke folkeretten på enkelte områder, som retten til selvstyre og i flyktningspørsmål. De argumenterer også for at de økonomiske og sosiale rettighetene bør stå like sterkt som de sivile og politiske. Boka er delt i tre deler der første del tar for seg universalisme og relativisme. Del to diskuterer de økonomiske og sosiale dimensjonene ved menneskerettigheter, mens del tre omhandler de frivillige organisasjonenes rolle for utvikling av menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet.

Ziemele, Ineta (red.). Reservations to human rights treaties and the Vienna convention regime: conflict, harmony or reconciliation. Leiden: Martinus Nijhoff 2004. XI, 319 s. (The Raoul Wallenberg Institute human rights library; 17.) ISBN 90-041-14064-6 (ib.)

Noen lands praksis med å reservere seg mot enkelte bestemmelser i menneskerettighetskonvensjoner er stadig gjenstand for debatt. Denne boka er et bidrag i debatten, og tar for seg Wienkonvensjonens bestemmelser i forhold til menneskerettighetene. Den har sitt utspring i en konferanse om temaet holdt ved Raoul Wallenberg-instituttet i Lund i 2002. Boka består av en introduksjon samt to hoveddeler. Bidragene i del en beskriver praksis med reservasjoner i FN-organer og i Europarådet, mens del to presenterer noen av elementene i debatten rundt reservasjoner. Til slutt følger utdrag fra Allan Pellets, spesialrapportør for FNs folkerettskommisjon, annen rapport om reservasjon til traktater. Blant forfatterne er Martin Scheinin ved Åbo Akademi, Ulf Linderfalk og Göran Melander fra Lunds Universitet og Morten Kjærum, tidligere leder av Institut for menneskerettigheder i København.

Aall, Jørgen. Rettsstat og menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatningen og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Bergen: Fagbokforlaget 2004. 442 s. ISBN 82-450-0209-7 (h.)

Denne boka dreier seg om menneskerettighetenes rolle i rettsstaten. Bokas innledende kapittel beskriver hvordan menneskerettighetene har gått fra å være kun nasjonale til etter hvert også å bli internasjonale. Deretter diskuteres mer generelt hvordan menneskerettighetene beskyttes i norsk rett, spesielt i Grunnloven. Til slutt beskrives de ulike rettighetene, med særlig henblikk på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Boka har domsregister fra norsk Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, samt litteraturliste.