Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 23 Nr. 1:2005:

Ny litteratur

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk senter for menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne b�ker og annen litteratur finnes tilgjengelig p� bibliotekets internettside.

Redigert av Hege Langlo

Amstutz, Mark R. The healing of nations: the promise and limits of political forgiveness. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield 2005. X, 283 s. ISBN 0-7425-3580-0 (ib.), 0-7425-3581-9 (h.)

Amstutz argumenterer for politisk tilgivelse som et verkt�y for � oppn� forsoning. Prosessene i Argentina, Chile, Nord-Irland og S�r-Afrika beskrives. Forfatteren diskuterer ogs� begreper som tilgivelse, konfrontasjon, rettferdighet og forsoning med etisk og sosial tiln�rming. Hvilke begrensninger som finnes for tilgivelse som politisk middel, diskuteres ogs� i boka.

Boeglin Naumovic, Nicolas & Debra Long. Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: a manual for prevention. San Jos�: Inter-American Institute for Human Rights 2004. 272 s. ISBN 2-940337-06-3 (h.)

I 1980 begynte regjerningen p� Costa Rica arbeidet med � utarbeide et forslag til en tilleggsprotokoll til Torturkonvensjonen. Ideen var en protokoll som skulle f�re til forebygging av tortur framfor kartlegging av tortur som allerede har forekommet. Forslaget ble st�ttet av en rekke land, og resulterte i tilleggsprotokollen som ble �pnet for undertegning 18. desember 2002. Denne boka beskriver innholdet i protokollen, bakgrunnen for den og forslag til hvilke tiltak ulike akt�rer kan gj�re for � oppmuntre statene til � undertegne protokollen. Boka er utgitt av Inter-American Institute of Human Rights og The Association for the Prevention of Torture.

Bogusz, Barbara, Ryszard Cholewinski, Adam Cygan & Erika Szyszczak (red.). Irregular migration and human rights: theoretical, European and international perspectives. Leiden: Martinus Nijhoff 2004. XXII, 462 s. (Immigration and asylum law and policy in Europe, vol. 7.) ISBN 90-04-14011-5 (ib.)

Denne samlingen er resultatet av en konferanse om ulovlige innvandrere og menneskerettigheter holdt i Leicester 28.?29. juni 2003. I motsetning til det politiske samfunn som f�rst og fremst fokuserer p� � hindre ulovlig innvandring, fokuseres det her p� de menneskerettslige aspektene fra teoretisk, europeisk og internasjonalt perspektiv. F�rste del av boka fors�ker � definere hvem som er ulovlige innvandrere, mens del to tar for seg deler ved ulovlig innvandring som ofte er diskutert i politikken som menneskesmugling, kriminalisering og grensekontroll. Bokas tredje del beskriver EUs politikk overfor ulovlig innvandring, del fire beskriver internasjonale tiln�rminger. Bokas femte og siste del tar for seg hvilke problemer ulovlige innvandrere ofte st�r overfor: diskriminering, sosiale rettigheter osv.

Bratholm, Anders, redigert av Lorentz Stavrum. Juss og humanisme: om samfunn, straff og de svakes rettigheter. Oslo: Humanist Forlag 2004. 300 s. ISBN 82-90425-68-6 (ib.)

Juss og humanisme er en samling vitenskapelige artikler, kronikker, lederartikler osv. av Anders Bratholm, redigert av Lorentz Stavrum. Artiklene er delt i fem ulike kapitler: ?Strafferett og maktovergrep?, ?Om barn?, ?Om pasienter, kvinner og griser?, ?Fra ulike rettsomr�der? og ?Litt av hvert?. Foran hvert kapittel har redakt�ren skrevet litt om p� hvilken m�te Bratholm har engasjert seg i dette fagomr�det.

Conte, Alex, Scott Davidson & Richard Burchill. Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee. Aldershot: Ashgate 2004. XXI, 257 s. ISBN 0-7546-2279-7 (ib.).

Denne boka har grundig analyse og kommentarer til avgj�relsene i FNs menneskerettighetskomit�. Menneskerettighetskomiteen er organet som s�rger for at Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter oppfylles. Hver enkelt rettighet under konvensjonen: selvbestemmelse, ikke-diskriminering, demokratiske rettigheter osv. er analysert p� grunnlag av avgj�relser og uttalelser fra komiteen. Boka har med konvensjonsteksten, tilleggsprotokollen, liste over ratifikasjonsstatus og klageformular.

Dowell-Jones, Mary. Contextualising the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: assessing the economic deficit. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2004. VIII, 214 s. (International studies in human rights, vol. 80.) ISBN 90-04-13908-7 (ib.)

Boka er en tverrfaglig studie av Konvensjonen om �konomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Forfatteren diskuterer hvilke problemer en st�r overfor n�r det gjelder implementering av konvensjonen i det globale makro�konomiske milj�. Hun argumenterer med at de �konomiske m�lene i konvensjonen m� oppfylles f�r innholdet i hele konvensjonen kan virkeliggj�res. Videre diskuterer hun konvensjonen med s�rlig henblikk p� det globale �konomiske rammeverk som innbefatter multinasjonale selskaper og internasjonalt finansmarked. Forfatteren vurderer ogs� konvensjonens framtid. Boka har litteraturliste.

Filling the frame: five years of monitoring the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Proceedings of the conference held in Strasbourg, 30?31 October 2003. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2004. 295 s. ISBN 92-871-5473-2 (h.).

I oktober 2003 ble en konferanse arrangert for � markere at det var fem �r siden Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter tr�dte i kraft. Status og utvikling gjennom de fem f�rste �rene ble diskutert. Konvensjonens fremtid og nasjonal implementering var ogs� blant temaene p� konferansen. Denne rapporten inneholder innleggene p� konferansen. Blant bidragsyterne er Asbj�rn Eide, Norsk senter for menneskerettigheter, som skriver om global og regional tiln�rming til situasjoner som involverer minoriteter.

Forsythe, David P. & Patrice C. McMahon (red.). Human rights and diversity: area studies revisited. Lincoln: University of Nebraska Press 2003. X, 330 s. (Human rights in international perspective, vol. 7.) ISBN 0-8032-2020-0 (ib.)

Skj�ringspunktet mellom universelle menneskerettigheter og forskjellige tiln�rmingsm�ter i ulike deler av verden var tema for en konferanse holdt i Lincoln i 2001. Denne boka presenterer deler av innleggene p� konferansen. Hvert kapittel beskriver hvordan en bestemt region, definert etter kultur eller geografi, p�virker menneskerettighetsstandarden i regionen. Blant temaene som er diskutert er barnearbeid i S�r-Asia, kvinners rettigheter i muslimske deler av verden, fremtidsutsiktene for menneskerettigheter i Midt�sten, kvinner og tradisjon i Afrika og demokratiets rolle i beskyttelse av menneskerettighetene i Europa og Amerika.

Gould, Carol C. Globalizing democracy and human rights. Cambridge: Cambridge University Press 2004. XI, 276 s. ISBN 0-521-83354-x (ib.), 0-521-54127-1 (h.)

Gould bringer med denne boka et nytt bidrag til demokratidebatten. Hun trekker inn globalisering og menneskerettigheter som viktige elementer i demokratisk teori. Boka begynner med teoretiske aspekter, del to tar for seg rettighetsbasert demokrati. Del tre omhandler globalisering av demokrati med bakgrunn i internasjonale menneskerettigheter. I bokas siste del tar hun for seg gjeldende sosiale og politiske temaer der de tidligere nevnte teoriene kan anvendes.

Gowlland-Debbas, Vera (red.). National implementation of United Nations sanctions: a comparative study. Leiden: Nijhoff 2004. X, 671 s. (The Graduate Institute of International Studies, vol. 4.) ISBN 90-04-14090-5 (ib.)

Boka sammenligner implementeringen av FNs sikkerhetsr�ds resolusjoner under artikkel 41 og kapittel 7 av FN-pakten, inkludert etableringen av krigsdomstolene for Rwanda og det tidligere Jugoslavia. Videre sammenlignes implementeringen av nyere resolusjoner vedtatt i forbindelse med kampen mot terrorisme. 16 ulike lands praksis er unders�kt, blant dem Finland og Sverige. Martti Koskenniemi, P�ivi Kaukoranta og Martin Bj�rklund har skrevet om Finlands praksis. Status i Sverige er beskrevet av Ove Bring, Per Cram�r og G�ran Lys�n.

Gray, Christine. International law and the use of force. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press 2004. 350 s. (Foundations of public international law.) ISBN 0-19-927130-5 (ib.), 0-19-927131-3 (h.)

Siden bokas f�rsteutgave kom i 2000, har en rekke hendelser i verdenssamfunnet f�rt til at dens aktualitet er st�rre enn noensinne. Terrorangrepene 11. september 2001 og den p�f�lgende krigen i Afghanistan har reist grunnleggende sp�rsm�l om retten til � forsvare seg mot terror. Invasjonen av Irak i 2003 har f�rt til at det stilles sp�rsm�l ved FNs rolle i internasjonale konflikter. Boka omhandler bruken av makt i internasjonal rett. Ikke bare maktbruk fra stater, men ogs� fra internasjonale og mellomstatlige organer diskuteres.

Gready, Paul (red.). Fighting for human rights. London: Routledge 2004. X, 198 s. ISBN 0-415-31291-4 (ib.), 0-415-31292-2 (h.).

Denne boka beskriver sivil aktivisme som et middel for � bidra til � oppfylle menneskerettighetene. Boka dokumenterer og sammenligner profilerte kampanjer for � slette u-landsgjelda, forby landminer og opprette internasjonal krigsforbryterdomstol, s� vel som kampanjer som fokuserer p� demokratisering, milj�, HIV/AIDS og diamantkriger. Boka fokuserer p� hvordan slike kampanjer kan bidra til etablering av nasjonale og internasjonale avtaler.

Heikkil�, Mikaela. International criminal tribunals and victims of crime: a study of the victims before international criminal tribunals and of factors affecting this status. �bo: Institute for Human Rights, �bo Akademi University 2004. X, 241 s. ISBN 952-12-1412-0 (h.).

Avhandlingen tar for seg ofrenes stilling i den internasjonale strafferetten. Det faktum at noen forbrytelser blir d�mt i internasjonale domstoler fremfor nasjonale har konsekvenser ogs� for ofrene for forbrytelsene. Boka fokuserer p� ad hoc-domstolene for det tidligere Jugoslavia, Rwanda og Sierra Leone, og p� Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Bokas f�rste del beskriver hvilke faktorer som p�virker ofrenes status i straffeprosessen. Del to tar for seg ofrene i de internasjonale domstolene, blant annet det faktum at ofrene ofte ogs� er vitner i sakene. Avslutningsvis kommenterer og oppsummerer forfatteren. Har litteraturliste.

Ishay, Micheline R. The history of human rights: from ancient times to the globalization era. Berkeley: University of California Press 2004. IX, 450 s. ISBN 0-520-23496-0 (ib.), 0-520-23497-9 (h.)

Menneskerettighetene opp gjennom historien er tema for denne boka. Ishay beskriver hvordan ideer, sosiale bevegelser og v�pnede konflikter har spilt en rolle i kampen for menneskerettighetene og utviklingen av dem. Hun begynner med ideene om rettigheter i Mesopotamia og arbeider seg fram til nyere tid. Dette gir en ramme for � forst� dagens globaliseringsdebatt og post-11. september-situasjon. Boka har litteraturliste.

Jebens, Sverre Erik. Menneskerettigheter i straffeprosessen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2004. 686 s. ISBN 82-02-23997-4 (ib.)

Tema for boka er betydningen Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter har for norsk straffeprosess. Bokas f�rste del tar for seg generelle sp�rsm�l knyttet til konvensjonene, som tolkning, ordlyd, praksis og deres betydning for norsk rett. Del to beskriver konvensjonenes betydning ved p�gripelse og fengsling, mens del tre tar for seg rettergangskrav i straffesaker. Forfatteren viser til hvordan de ulike rettighetene er behandlet i de to konvensjonene og i norsk lov, videre refererer han til en rekke dommer fra H�yesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for � illustrere hvordan rettighetene behandles i praksis. Bokas m�lgruppe er praktiserende jurister i strafferett og jusstudenter. Boka har utf�rlig registerverk med blant annet domsregister og litteraturliste.

Keating, Tom & W. Andy Knight. Building sustainable peace. Edmonton, Alta.: University of Alberta Press 2004. LXII, 439 s. ISBN 92-808-1101-0 (h.), 0-88864-414-0 (h.)

Building sustainable peace tar for seg de mange ulike aspektene ved fredsbygging, og illustrerer ved hjelp av eksempler fra fredsbyggende strategier fra gjeldende konflikter. Rollene frivillige organisasjoner, regionale organisasjoner, milit�ret og den juridiske sektor spiller i fredsbygging er beskrevet. Mange av eksemplene i boka er hentet fra Afrika, men ogs� fredsbygging etter konflikter i andre deler av verden er beskrevet.

Reid, Karen. A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights. 2nd ed. London: Thomson, Sweet & Maxwell 2004. XCI, 648 s. ISBN 0-421-87590-9 (ib.)

Dette er annen utgave av A practitioner?s guide to the European Convention on Human Rights. Den er en praktisk h�ndbok i hvordan en g�r fram for � pr�ve en sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, men den gir ogs� en innf�ring i hvordan domstolen er bygget opp og hvordan den er organisert. Videre beskriver boka hvilke omr�der som kan v�re problematiske og hva slags saker som har v�rt behandlet. Boka har domsregister fra domstolen og fra kommisjonen, register over tiltredelsesdatoer, konvensjonsteksten m.m.

Scheinin, Martin & Markku Suksi (red.). Empowerment, participation, accountability and non-discrimination: operationalising a human rights-based approach to development. Leiden/Oslo: Martinus Nijhoff og Nordic human rights publications 2005. X, 418. (Human rights in development yearbook, 2002.) ISBN 90-04-13875-7 (h.)

Dette er den fjortende utgaven av �rboka, som gis ut av forskningsinstitusjonene innen menneskerettigheter i Norden, Nederland og �sterrike. Tema for denne �rboka er deltakelse, ikke-diskriminering og menneskerettslig tiln�rming til utvikling. Av temaene som er behandlet i de 11 kapitlene er barnearbeid, kvinner og landrettigheter i Afrika, urbefolkningers deltakelse i utviklingsprosjekter, retten til mat blant urbefolkninger og retten til selvbestemmelse.

Sj�r�ur Skaale. The Right to national self-determination: the Faroe Islands and Greenland. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2004. X, 208 s. ISBN 90-04-14207-x (h.)

Boka beskriver F�r�yenes og Gr�nlands konstitusjonelle historie og ser p� hvordan Danmark administrerer deres avhengighet. Dette beskrives av noen som demokratisk og kreativt, mens andre ser p� det som kolonialisme. Boka sammenligner ogs� de to �yene med land i lignende situasjoner og diskuterer hvorvidt innbyggerne der er urbefolkninger som har krav p� spesielle rettigheter. Videre diskuterer boka ikke-suverenitet og retten til selvbestemmelse p� et mer generelt grunnlag.

Toftegaard Nielsen, Gorm, Jens Vedsted-Hansen & Claus Haagen Jensen (red.). Festskrift om menneskerettigheder til Carl Aage N�rgaard. K�benhavn: Jurist- og �konomforbundets Forlag 2004. 409 s. ISBN 87-574-0456-9 (ib.)

Carl Aage N�rgaard er av de store skikkelser innen nordisk menneskerettighetsarbeid og menneskerettighetsforskning. Han har sittet som medlem og senere president i Den europeiske menneskerettighetskommisjon.. I 1989?90 var han FNs uavhengige r�dgiver i Namibia vedr�rende l�slatelse av politiske fanger. Han var ogs� med p� � opprette Det Danske Center for Menneskerettigheder, og satt i senterets styre i 12 �r. Denne boka ble utgitt i forbindelse med hans 80-�rsdag, og bidragsyterne er stort sett hentet fra det nordiske menneskerettighetsmilj�et. Av bidragene kan nevnes: ?Menneskerettighedernes betydning for udstedelse af forvaltningsakter? av Jens Garde og Michael Hansen Jensen, ?Fem �r med den nye menneskerettighedsdomstol ? under v�bnede konflikter. Et dansk opl�g? av Peer Lorentzen, og ?Nye landsmenn ? nye utfordringer ? nye muligheter? av Gro Hillestad Thune.

Uvin, Peter. Human rights and development. Bloomfield, Conn.: Kumarian Press 2004. XII, 241 s. ISBN 1-56549-185-8 (h.), 1-56549-186-6 (ib.)

Uvins bok kan leses av utviklings- og menneskerettighetsorganisasjoner som en h�ndbok i hvordan redusere konflikter og fremme menneskerettighetene. Men boka kan ogs� leses som en analyse av behovet for global utvikling. Bokas f�rste del presenterer noe av den aktuelle debatten om utvikling og menneskerettigheter. Andre del beskriver menneskerettigheter i praktisk utviklingsarbeid. Har litteraturliste.

Walden, Raphael (red.). Racism and human rights. Leiden: Nijhoff 2004. 176 s. ISBN 90-04-13651-7 (h.)

Rasisme og menneskerettigheter er tema for denne antologien. The Consultative Council of Jewish Organizations (CCJO) st�r bak utgivelsen. Emnene som behandles er blant andre menneskerettigheter og Sikkerhetsr�det, rasisme p� internett, og religion i forhold til menneskerettigheter. Blant bidragsyterne er Bertrand Ramcharan og Geraldine van Bueren.