Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 23 Nr. 2:2005:

Ny litteratur

Nedenfor gis et utvalg av ny litterattur som er innkommet til Biblioteket ved Norsk senter for menneskerettigheter. En fullstendig oversikt over innkomne b�ker og annen litteratur finnes tilgjengelig p� bibliotekets internettside.

Redigert av Hege Langlo

Borvik, Bj�rnar. The Norwegian approach to protection of personality rights : with a special emphasis on the protection of honour and reputation. Bergen : Fagbokforlaget 2004. - 145 s. (Fagbokforlagets gr�nne serie) ISBN 82-450-0212-7 (h.)

Boka tar for seg personvernet i norsk rett med spesielt fokus p� �rekrenkelser. Forfatteren diskuterer hva som er karakteristisk for �re i juridisk henseende, han beskriver hvordan personvernet er beskyttet i norsk rett gjennom grunnloven, straffeloven og norsk rettergangsorden. Videre beskriver han hvilke sanksjoner som benyttes for �rekrenkelser. Boka viser til rettspraksis b�de fra norsk rett, fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og fra ?kommisjonen. Max Planck-instituttet har v�rt kommisjon for rapporten

Brysk, Alison. Human rights and private wrongs : constructing global civil society /London : Routledge, 2005. - XII, 152 s. (Global horizons) ISBN 0-415-94476-7 (ib.), 0-415-94477-5 (h.)

I Human rights and private wrongs beskriver Alison Brysk problemer som har en tendens til � havne mellom to stoler og ofte blir betraktet som for ?private? til at det internasjonale menneskerettighetsregimet tar tak i dem. Blant problemstillingen hun beskriver er flyktningrett i forhold til enslige, mindre�rige asyls�kere, salg av menneskelige organer, kontroll over genetisk forskning med mer. Brysk argumenterer for at det internasjonale samfunn har et ansvar n�r private yter urett mot enkeltmennesker. Boka har litteraturliste.

Castellino, Joshua & Niamh Walsh (red.). International law and indigenous peoples. Leiden : Martinus Nijhoff, 2004. XVIII, 399 s. (The Raoul Wallenberg Instiute human rights library ; vol. 20) ISBN 90-04-14336-x (ib.)

Urbefolkninger og folkerett er tema for denne boka som har sitt utspring fra Det irske senter for menneskerettigheter ved Nasjonaluniversitetet i Irland. Den f�rste delen diskuterer hvordan urbefolkninger er ivaretatt i ulike internasjonale traktater. FNs permanente forum for urbefolkninger er ogs� omtalt. Del to tar for seg spesielle temaer som ang�r urbefolkninger; landrettigheter, kultur og s� videre. Del tre omtaler urfolks stilling i nasjonal rett. F�lgende land er omtalt: Australia, Canada, Mexico, Nicaragua, India, Bangladesh, Nigeria, S�r-Afrika og Kenya. Martin Scheinin har skrevet et av kapitlene og forord er skrevet av Gudmundur Alfredsson. Boka har registrer over traktater, dommer og uttalelser.

Council of Europe. Mechanisms for the implementation of minority rights. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2004. - 246 s. (Minority issues handbook ; 2) ISBN 92-871-5499-6 (h.)

Boka gir en utfyllende og kritisk oversikt over de politiske og juridiske mekanismene som er tilgjengelige for implementering av minoriteters rettigheter, b�de internasjonalt og i Europa. Mekanismer innen FN, Europar�det, Den internasjonale straffedomstolen, OSCE og EU, samt bilaterale avtaler er beskrevet. Blant bidragsyterne er Asbj�rn Eide, som har beskrevet FNs arbeidsgruppe for minoriteters rolle. Boka har litteraturliste, liste over nyttige vevsteder og utdrag fra sentrale konvensjoner.

Council of Europe. Reform of the European human rights system : proceedings of the high-level seminar, Oslo, 18 October 2004. - Strasbourg : Directorate General of Human Rights, 2004. - 67 s.

Publikasjonen presenterer innholdet fra ?high-level?-seminaret ?Reform of the European human rights system?, som ble avholdt i Oslo i oktober 2004. Pierre-Henri Imbert skriver om implementering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen p� nasjonalt niv�. Luzius Wildhabers innlegg omhandler artikkel 14, og han tar til orde for en snarlig ratifisering. Videre inneholder publikasjonen �pningsinnleggene fra den norske kronprinsen og utenriksministeren, statistikk og annen informasjon fra domstolen.

Dine, Janet. Companies, international trade and human rights. Cambridge :Cambridge University Press, 2005. - XIX, 319 s. (Cambridge studies in corporate law) ISBN 0-521-82861-9 (ib.)

Boka fokuserer p� multinasjonale korporasjoners rolle innenfor handelssystemet, og p� det komplekse forholdet mellom korporasjoner, nasjonalstater og internasjonale organisasjoner. Drivkraften bak korporasjoner er belyst og det internasjonale handelssystems struktur er beskrevet. Forfatteren beskriver og analyserer det som ser ut til � v�re en voksende oppfatning av internasjonale handelsregimer; at de ikke f�lger internasjonale bestemmelser som handelsavtaler og menneskerettighetstraktater. Hun tar spesielt opp retten til mat som et omr�de der korporasjoner har mye � svare for. Boka har liste over internasjonale avtaler, domsregister og litteraturliste.

Dobson, Lynn & Andreas F�llesdal (red.). Political theory and the European Constitution. London : Routledge, 2004. XVI, 224 s. ISBN 0-415-34067-5 (ib.)

Med utgangspunkt i politisk teori, setter denne boka et kritisk s�kelys p� EUs grunnlov. Forfatterne diskuterer blant annet om EU burde ha en grunnlov i det hele tatt, burde den i s� fall inneholde europeiske verdier? Hva er europeiske verdier? Burde det v�re et eget ?Charter of rights?? Sp�rsm�let om demokrati i EU-systemet diskuteres ogs�. Boka tar utgangspunkt i utkastet til grunnloven som offentliggjort i juni 2003. Har litteraturliste.

Feyter, Koen de & Felipe G�mez Isa (red.). Privatisation and human rights in the age of globalization. Antwerpen : Intersentia, 2005. - XII, 328 s. ISBN 90-5095-422-7 (h.)

Privatisering av offentlige tjenester er en trend i store deler av verden som svar p� �kt globalisering, frihandel og �kt konkurranse. Forfatterne av denne boka fors�ker � analysere hvorvidt privatisering har hatt positiv eller negativ effekt for oppfyllelse av menneskerettighetene. Videre stiller de sp�rsm�l om stater kan holdes ansvarlig for menneskerettighetsbrudd som er beg�tt av private service-akt�rer, og om internasjonale menneskerettighetsbestemmelser og ?praksis m� endres som f�lge av �kt privatisering.

Greenberg, Karen J. & Joshua L. Dratel (red.). The Torture papers : the road to Abu Ghraib. New York : Cambridge University Press, 2005. - XXIX, 1249 s. ISBN 978-0-521-85324-8 (ib.), 0-521-85324-9 (ib.)

Her har vi en omfattende samling offisielle dokumenter fra amerikanske myndigheter samlet og tilrettelagt av Karen J. Greenberg og Joshua L. Dratel. Dokumentene, som g�r tilbake til 25. September 2001 baner vei for, og legitimerer tortur som senere ble utf�rt i Afganistan, Guant�namo og Abu Ghraib. Boka inneholder i tillegg R�de Kors? rapport om behandling av krigsfanger i irakiske fengsler fra februar 2004 og flere av USAs egne rapporter som har unders�kt behandling av krigsfanger, blant annet Taguba-rapporten, Schlesinger-rapporten og Fay-Jones-rapporten. Har litteraturliste, liste over konvensjoner og dommer.

Hannum, Hurst (red.) Guide to international human rights practice. 4th ed. - Ardsley, NY : Transnational, 2004. XIII, 391 s. ISBN 1-57105-320-4 (ib.), 1-57105-063-9 (h.)

Dette er fjerde utgave av Hursts standardverk i internasjonal menneskerettighetspraksis. Boka er delt inn i fire deler, der f�rste del gir en innf�ring i menneskerettigheter og det arbeidet som gj�res for � fremme menneskerettighetene. Del to beskriver internasjonale prosedyrer innen FN-systemet, mens del tre omhandler de regionale systemene. Bokas siste del tar for seg andre teknikker og fora for � fremme beskyttelse av menneskerettigheter. I tillegg inneholder boka et bibliografisk essay (oversiktsartikkel), hjelp til hvordan � g� fram for � klage inn menneskerettighetsbrudd og ratifikasjonsoversikt

Henckaerts, Jean-Marie & Louise Doswald-Beck (red.). Customary international humanitarian law. Cambridge : Cambridge University Press and International Committee of the Red Cross, 2005. - 2 b. ISBN 0-521-53925-0 (ib.)

I 1996 startet R�de Kors i samarbeid med en rekke anerkjente eksperter et studie om staters praktisering av internasjonal humanit�rrett for � avdekke sedvane p� dette omr�det. Regler, sedvane og rettspraksis i internasjonale organer og i 60 land er gjennomg�tt. Resultatet av dette studiet foreligger n� i form av 161 sedvaneregler, som presenteres i dette omfattende tobinds-verket. Bind 1 inneholder selve reglene, visse tolkningspresiseringer, samt hvordan de anses � gjelde i henholdsvis internasjonale og interne v�pnede konflikter, og for hver regel vises det til relevante traktatsbestemmelser, nasjonal lovgivning, nasjonal og internasjonal sedvane og rettspraksis, offentlige kunngj�ringer med mer. Bind 2, som best�r av to b�ker, har sammendrag eller fulltekst til grunnlagsdokumentene det vises til i bind 1. Verket har oversikt over traktater og ratifikasjoner, oversikt over nasjonal lovgivning, register over nasjonal og internasjonal rettspraksis, samt en del resolusjoner.

Joseph, Sarah. Corporations and transnational human rights litigation. Oxford : Hart Publishing, 2004. XII, 177 s. ISBN 1-84113-457-0 (ib.)

Rettsprosesser f�rt mot multinasjonale selskaper p� grunn av brudd p� menneskerettighetene i andre land er tema for denne boka. Boka har et hovedfokus p� USA og ?The Alien Tort Claims Act?, men beskriver ogs� praksis i Storbritannia, Australia og Canada. Internasjonal tiln�rming diskuteres ogs�. Boka har domsregister.

Kolstad, Ivar & Hugo Stokke (red.). Writing rights : human rights research at the Chr. Michelsens Institute 1984-2004. Bergen: Fagbokforlaget, 2005. - X, 208 s. : ill. ISBN 82-450-0302-6 (ib.)

I anledningen Chr. Michelsens institutts 75-�rsmarkering, har instituttet gitt ut denne boka. Antologien best�r av en rekke artikler som viser bredden i instituttets menneskerettsprograms forskning de siste tjue �rene. Boka er delt i tre deler. F�rste del heter ?exporting rights? og best�r av innlegg som beskriver hvordan samfunnsformer kan overf�res til andre land for � oppn� demokrati og rettigheter. Del to tar spesielt for seg �konomiske og sosiale rettigheter, mens boka siste del handler om respons p� menneskerettighetsbrudd. Flere av bidragene har tidligere v�rt publisert i b�ker og tidsskrifter.

Lorenzen , Peer, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen & Jens Vedsted-Hansen. Den Europ�iske Menneskerettighedskonvention : med kommentarer, [2]: (Art. 11-59 samt till�gsprotokollerne)2. udg. ? K�benhavn : Jurist- og �konomforbundets Forlag, 2004. X, s. 483-1034. ISBN 87-574-6013-2 (ib.)

N� foreligger bind 2 som kompletterer 2.-utgaven av kommentaren til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Dette bindet tar for seg artikkel 11-59 samt tilleggsprotokollene. Boka er ment � v�re en praktisk h�ndbok som beskriver Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis. Hvert kapittel starter med teksten til en artikkel p� dansk og p� engelsk, og viser til deretter til nordisk og annen europeiske litteratur som behandler samme artikkel. Andre relevante bestemmelser nevnes f�r ordlyden tolkes i forhold til praksis i domstolen. Dette bindet har litteraturliste og registre for begge bind.

Nagengast , Carole & Carlos G. V�lez-Ib��ez (red.). Human rights : the scholar as activist. Oklahoma City, Okla : Society for Applied Anthropology, 2004. - IX, 237 s.ISBN 0-9642023-3-6 (ib.)

Ved � inspirere forskere til � innta en tverrfaglig tiln�rming til menneskerettigheter, kan denne boka bidra til � synkronisere forskning med menneskerettighetsaktivisme. Blant annet diskuteres antropologens rolle og riktig bruk og innsamling av data. Eksempler p� ?forskningsaktivisme? flere steder i verden er beskrevet. Blant temaene som er belyst er kvinners rettigheter, sult, urbefolkninger, minoriteter og flyktninger.

Rasch, Bj�rn Erik (red.) Islamistisk terrorisme. Oslo : Abstrakt forlag, 2005. - 354 s.ISBN 82-7935-179-5 (h.

Islamistisk terror har preget nyhetsbildet de siste �rene. Forfatterne av denne boka fors�ker � analysere bakgrunnen og ideologien som ligger bak terroren som utf�res i dag. De gir en oversikt over hvilke type terrorgrupper som finnes og hva deres visjoner og motivasjoner er. Videre diskuterer de hvordan terroren kan og b�r m�tes. Blant bidragsyterne er Cecilie Hellestveit, som skriver om Jihad-doktriner og politisk vold. Boka har litteraturliste.

Romano, Cesare P.R, Andr� Nollkaemper & Jann K. Kleffner (red.) Internationalized criminal courts and tribunals : Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia. Oxford : Oxford University Press, 2004. - LVIII, 491 s. (International courts and tribunals series) ISBN 0-19-927673-0 (ib.), 0-19-927674-9 (h.)

De siste ti�rene har det blitt opprettet flere ?internasjonaliserte? domstoler der internasjonale forbrytelser som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser d�mmes. Denne boka omhandler aktiviteten i fire av disse domstolene; Sierra Leone, �st-Timor, Kosovo og Kambodsja. Politiske og juridiske temaer, blant annet det internasjonale samfunn rolle diskuteres. Boka best�r av reviderte og oppdaterte innlegg fra en konferanse i Amsterdam 25.-26. jan. 2002. Blant bidragsyterne er Thordis Ingadottir og Morten Bergsmo. Boka har ulike lov- og domsregistre og litteraturliste.

Skurbaty, Zelim A. (red.) Beyond a one-dimensional state : an emerging right to autonomy? Leiden : Martinus Nijhoff, 2005. LVIII, 578 s. (The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library ; vol. 19) ISBN 90-04-14204-5 (ib.)

Denne antologien tar for seg ulike aspekter ved selvstyre og andre temaer i forholdet nasjonalstat-minoritet. Forfatterne, som presenterer ulike faglige disipliner som folkerett, filosofi, etikk, �konomi og statsvitenskap, beskriver og diskuterer autonomi b�de som konsept og i praksis. De diskuterer blant annet autonomi som en mulig l�sning p� fredelig l�sning i konflikter. Bokas f�rste del diskuterer fordeler og ulemper ved autonomi fra de ulike faglige st�stedene, mens del to har en mer teoretisk tiln�rming til emnet. Del tre beskriver autonomi i forhold til det internasjonale samfunn. Bokas siste del beskriver og sammenligner ulike land som har en form for selvstyre for minoriteter. Boka er utgitt i samarbeid med Raoul Wallenberg Institute i Lund og Institut for menneskerettigheder i K�benhavn. Nordiske bidragsytere er Johan Galtung, Eyassu Gayim, Sten Harck, Elisabeth Naucl�r, Juha R�ikk�, Zelim A. Scurbati og Markku Suksi.

Spinner-Halev, Jeff & Avigail Eisenberg (red.) Minorities within minorities : equality, rights and diversity. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. XII, 390 s. ISBN 0-521-84314-6 (ib.) 0-521-60394-3 (h.)

Minoriteter innen minoriteter er tema for denne antologien. Boka utvider v�rt perspektiv p� minoritetsrett ved � fokusere p� problemer som oppst�r ved ulikhet innen minoriteter, og ved � diskutere hvilke mulige m�ter majoritetssamfunnet kan respondere p� disse problemene. Forfatterne fletter sine teoretiske utgangspunkter sammen med feltstudier fra S�r-Afrika, USA, Canada og Storbritannia. Blant temaene som diskuteres er flerkulturelle samfunn og feminisme, selvstyre, demokrati og individuell selvbestemmelse. Boka har litteraturliste.

S�rb�, Gunnar M. & Siegfried Pausewang (red.) Prospects for peace, security and human rights in Africa's Horn. Bergen : Fagbokforlaget, 2004. 168 s. (Rafto human rights series ; [3]. ISBN 82-450-0265-8 (h.)

Boka diskuterer fred, sikkerhet og menneskerettigheter p� Afrikas horn. Utsiktene for varig fred er truet av ulike konflikter; den p�g�ende fredsprosessen i Sudan, konflikten mellom Eritrea og Etiopia, mangelen p� statlig styre i Somalia og konflikten i Uganda. Forfatterne fors�ker � forklare de underliggende �rsakene til konfliktene og vurdere utsiktene for fred, sikkerhet og menneskerettigheter. Flesteparten av bidragene var innlegg p� en konferanse holdt i Bergen, oktober 2003, i forbindelse med at Tesfargiorgis fra Eritrea ble tildelt Raftoprisen. Boka er utgitt i samarbeid med Raftostiftelsen.

Tamanaha, Brian Z. On the rule of law : history, politics, theory. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - VIII, 180 s. ISBN 0-521-84362-6 (ib.), 0-521-60465-6 (h.)

Rettsstat-prinsippet er en av de viktigste politiske ideer i dag. Denne boka forklarer historien, politikken og teoriene bak prinsippet. Forfatteren begynner med � presentere ideer fra det gamle Hellas og Romerriket, og presenterer kronologisk andre teorier og ideer som har v�rt med � prege rettsstaten slik vi kjenner den i dag. Han beskriver ogs� hvordan h�yre- og ventresiden i moderne vestlig politikk har stilt seg og stiller seg til ideen om rettsstaten, og dr�fter hvorfor det er slik. Ulike teoriske str�mninger beskrives, og til slutt diskuterer forfattere om rettsstaten er et gode for alle mennesker. Boka har litteraturliste.

Thio, Li-Ann. Managing Babel : the international legal protection of minorities in the twentieth century. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2005. - XXXIII, 360 s. (International studies in human rights ; vol. 81). ISBN 90-04-14198-7 (ib.)

Boka, som er basert p� forfatterens doktorgradsavhandling, tar for seg rettslig beskyttelse av minoriteter i det tyvende �rhundre. F�rste del av boka er innledende der blant annet metode og definisjoner forklares. Deretter beskrives de f�rste tiltak for rettslig regulering av minoritetssp�rsm�l som foregikk i mellomkrigsperioden. Etterkrigstidens tiln�rming til sp�rsm�let er deretter beskrevet, og da spesielt FNs rolle. Boka har med sentrale FN-dokumenter og andre avtaler, og har litteraturliste.

Zifcak, Spencer (red.). Globalisation and the rule of law. London : Routledge, 2005. VIII, 222 s. ISBN 0-415-32655-9 (ib.)

Boka diskuterer globalisering i forhold til rettsstaten. Boka tre f�rste kapitler omhandler rettsstat og rettssikkerhet teoretisk, og diskuterer utvikling som tvinger seg frem p� grunn av �kt globalisering. Bokas andre og tredje del tar for seg menneskerettigheter og handel, mens fjerde og siste del diskuterer sikkerhet i forhold til rettsstaten og �kt globalisering. Bokas forfattere best�r av ledende akademikere, politikere og dommere, og de presenterer nye m�ter � tenke p� global rett. Boka har litteraturliste.