Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 25 Nr. 2:2007:

Ny litteratur

Redigert av Betty Haugen

Redigert av Betty Haugen; med bidrag fra Eva Höglund, Lena Olsson og Karen Lise Thylstrup
Nedenfor gis et utvalg av ny litteratur som er innkommet til bibliotekene ved de nordiske menneskerettighetsinstitutter. Fullstendige oversikter over bøker, tidsskrifter, databaser m.m. finnes tilgjengelige på det enkelte bibliotekets hjemmesider.

Andersen, Erik André & Hans-Otto Sano. Human rights indicators at programme and project level: guidelines for defining indicators monitoring and evaluation. Copenhagen: Danish Institute for Human Rights 2006, 86 s. ISBN: 87-91836-06-9
Bogen er udarbejdet som en manual, der forsyner læseren med et sæt redskaber til brug ved planlægning, monitorering og evaluering af menneskerettighedsprojekter. Herudover indeholder bogen blandt andet en diskussion af relevante menneskeretsindikatorer egnede til design og implementering af menneskeretsprogrammer og -projekter. klt

Andreassen, Bård A. & Stephen P. Marks (red.). Development as a human right: legal, political, and economic dimensions. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2006. XXII, 318 s. (Nobel Symposium 125). ISBN: 978-0-674-02121-1 (h.), 0-674-02121-5 (h.)
Boka har sitt utspring i et Nobelsymposium om retten til utvikling som ble holdt i Oslo i oktober 2003. Artiklene er oppdatert og omskrevet som resultat av ny innsikt fra symposiet og input fra fagfellevurderinger. Innhold: Foreword/Louise Arbour; Introduction/Stephen P. Marks & Bård A. Andreassen; Human rights and development/Amartya Sen; The human right to development/Arjun Sengupta; The implications and value added of a rights-based approach/Jakob Kirkemann Hansen & Hans-Otto Sano; Obligations to implement the right to development: philosophical, political, and legal rationales/Stephen P. Marks; The right to development and its corresponding obligations/David Beetham; International human rights obligations in context: structural obstacles and the demands of global justice/Margot E. Salomon; Development and the human rights responsibilities of non-state actors/Bård A. Andreassen; Redesigning the state for “right development”/Yash Ghai; Making a difference: human rights and development – reflecting on the South African experience/Sandra Liebenberg; Towards implementing the right to development: a framework for indicators and monitoring methods/Rajeev Malhotra; Human rights-based development in the age of economic globalization: background and prospects/Asbjørn Eide; Globalization and the human rights approach to development/Siddiq Osmani; Advocating the right to development through complaint procedures under human rights treaties/Martin Scheinin; The role of the international financial institutions in a rights-based approach to the process of development/Sigrun I. Skogly. bjh

Bedi, Shiv R.S. The development of human rights law by the judges of the International Court of Justice. Oxford: Hart Publishing 2007. XIII, 488 s. ISBN: 1-84113-576-3 (ib.), 978-1-84113-576-2 (ib.)
Rettspraksis fra Den internasjonale domstol (ICJ) i Haag viser at de færreste folkerettsbestemmelser kan tolkes eller anvendes uten å ta hensyn til grunnleggende menneskerettighetsprinsipper. Gjennom sine avgjørelser har ICJ gitt et betydelig bidrag til utviklingen av menneskerettighetslovgivningen og til håndteringen av slike internasjonale utfordringer som terrorisme og maktbruk. Bokas første del undersøker dommernes lovgivende rolle og forholdet mellom utviklingen av lovgivningen og juridiske ideologier. Videre undersøkes forholdet mellom menneskerettigheter og folkerett, spesielt i konteksten av menneskeverdsprinsipper kontra den tradisjonelle doktrinen om statssuverenitet. Del to og tre undersøker flere av de mest kontroversielle saker der ICJ har drøftet problemstillinger med relevans til menneskerettigheter. De juridiske resonnementene og dommernes dissenser analyseres i lys av menneskeverds- og menneskerettighetsprinsipper. Forfatteren hevder at det normative grunnlag for moderne folkerett ligger i menneskerettighetsprinsipper, og at det normative grunnlaget for menneskerettigheter ligger i prinsipper om menneskeverd. Han konkluderer med at ICJs vilje til å delta i utviklingen av menneskerettighetslovgivningen er avhengig av hvilken juridisk ideologi dens dommere er tilhengere av. Boka har stikkordregister og en omfangsrik bibliografi (s. 380–465) som omfatter generell litteratur, sekundærlitteratur skrevet av ICJs dommere og oversikt over rettsavgjørelser sortert etter type avgjørelse og etter dommer. Forfatteren, som er jurist og statsviter, er sjef for ICJs arkivavdeling. bjh

Bring, Ove & Said Mahmoudi. Internationell våldsanvändning och folkrätt. Stockholm: Norstedts Juridik 2006. 208 s. ISBN: 91-39-20406-5 (ib.)
Bokens författare, två kända svenska folkrättsprofessorer, belyser och analyserar utifrån folkrättsvetenskapen på ett mycket nyanserat sätt användningen av våld och folkrättsliga implikationer av ett stort antal konflikter under det senaste seklet. Valet av texter visar också på diskrepansen vad gäller tolkningar av våldsförbudet. Natos bombningar av forna Jugoslavien, USA:s attack mot Afghanistan och USA:s invasion av Irak är exempel på relativt nya fall av våldsanvändning som föranlett kommentarer av folkrättsexperter. Strider dessa militära angrepp mot folkrätten som dels innefattar reglering av användningen av våld mellan stater och dels innefattar rätten till självförsvar? Bokens avslutande kapitel där begrepp som heligt krig och jihâd reds ut, heter ‘The Islamic perception of the use of force in the contemporary world’. Där fastslås att det enligt experter på islamsk rätt inte finns någon enhetlig muslimsk uppfattning om tolkning av våldsanvändning. Texterna har publicerats tidigare innan de samlats i denna bok och vissa av texterna är på engelska. Det hade varit önskvärt att dessa angelägna texter hade blivit översatta till svenska. Lo

Butenschøn, Nils & Kåre Vollan. Democracy in conflict: report on elections for local councils, President, and Legislative Council in the Occupied Palestinian Territory 2004–2006. Oslo: Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo 2006. 197 s. (NORDEM Special Report 2006). ISBN: 9788281580350 (h.), 8281580356 (h.)
I 1996 organiserte Den palestinske selvstyremyndigheten de første valgene i henhold til Oslo-avtalen. Da nye valg skulle holdes fra 2004 til 2006, så NORDEM (Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights, et program ved Norsk senter for menneskerettigheter) behov for å analysere valgprosessene i dybden. NORDEM engasjerte Nils Butenschøn og Kåre Vollan for å utføre et forskningsprosjekt med sikte på å publisere en rapport. Rapporten som nå foreligger, oppsummerer den politiske utviklingen fra 1996 og fram til valgene i 2006. Forfatterne gir en detaljert framstilling av valgene holdt fra 2004–2006. Valgene analyseres i lys av folkeretten og den politiske utviklingen. Siste kapittel legger fram konkrete forslag til forbedringer av valgordningen. Valgresultater og statistikk presenteres som vedlegg. bjh

Claude, Richard Pierre & Burns H. Weston (red.). Human rights in the world community: issues and action. 3rd ed. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2006. XVIII, 543 s. (Pennsylvania Studies in Human Rights.) ISBN: 978-0-8122-1948-7 (h.), 0-8122-1948-1 (h.)
Boka er beregnet til undervisning i menneskerettigheter, og inneholder 33 artikler skrevet av eksperter fra mange disipliner: jus, statsvitenskap, historie, sosiologi, filosofi og religion. Første utgave av boka kom i 1989, andre utgave i 1992. Til denne tredje utgaven har redaktørene foretatt en total gjennomrevidering: utvalg av artikler, temaer og forfattere er vesentlig endret fra forrige utgaven. Del 1, Issues, består av følgende kapitler: International human rights: issues overviews; Basic decencies and participatory rights; Basic human needs as security rights; og Community or solidarity rights – group rights. Del 2, Action, inneholder følgende kapitler: International human rights: action overviews; International approaches to human rights: implementation; National approaches to human rights: implementation; Private sector approaches to human rights: implementation; og Postscript: human rights and humane governance. Hvert kapittel innholder flere artikler. Artiklene er samlet fra flere kilder; de fleste er forkortet av redaktørene. Hver artikkel er ledsaget av en introduksjon og spørsmål til diskusjon, begge utarbeidet av redaktørene. I tillegg til redaktørene er bidrag av følgende forfattere inkludert: Anne F. Bayefsky, Eva Brems, Asbjørn Eide, Richard Falk, Maryellen Fullerton, Lisa Hajjar, Hurst Hannum, Stephen A. Hansen, Rhoda Howard-Hassmann, Paul Hunt, Michael Ignatieff, Maivân Clech Lâm, George Kent, Evan T. Kennedy, Harold Hongju Koh, Paul Gordon Lauren, Richard B. Lillich, Stephen P. Marks, Mahmood Monsipouri, Rachel Neild, Martha C. Nussbaum, Diane Orentlicher, Jordan J. Paust, Michael Ratner, Douglas Roche, Luis E. Rodriguez-Rivera, Arjun Sengupta, Dinah Shelton, Lee Swepston og Claude E. Welch, Jr. Boka inneholder utvalgte FN-konvensjoner og erklæringer i fulltekst, stikkordregister og bibliografi. I tillegg finnes en annotert filmografi ordnet etter tema. bjh

Craig, Ronald. Systemic discrimination in employment and the promotion of ethnic equality. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2007 [i.e. 2006]. XII, 327 s. (International Studies in Human Rights, Vol. 91.) ISBN: 978-90-04-15462-9 (ib.), 90-04-15462-0 (ib.)
Boka omhandler etnisk diskriminering på arbeidsplassen, nærmere bestemt den type diskriminering som ofte kalles systemisk, strukturell eller institusjonell diskriminering. Forfatteren argumenterer for at tradisjonelle klagebaserte systemer er utilstrekkelige for å motvirke systemisk diskriminering i arbeidslivet. Han gransker mekanismer og kjennetegn på systemisk diskriminering, og manglene ved klagebasert lovgivning. Kunnskap om disse mekanismer og kjennetegn kan hjelpe arbeidsgivere og offentlige myndigheter til å finne fram til tiltak for å hindre diskriminering. I sin leting etter en rasjonell respons til systemisk diskriminering, evaluerer forfatteren utvalgte rettssystemer som pålegger arbeidsgivere proaktive forpliktelser for å fremme like rettigheter på arbeidsplassen. Følgende lands systemer er presentert og sammenlignet: Australia, Kanada, Storbritannia, Nord-Irland, Norge, Sverige og USA. Disse proaktive systemene innbyr ikke til rettstvister, men er av mer regulerende karakter. De fremmer arbeidsgivers overholdelse av forpliktelser gjennom faglig støtte, dialog og regelverk, istedenfor gjennom rettslige beslutninger. Gjennom en evaluering av hovedelementene i disse systemene forklarer Craig hvorfor noen proaktive systemer fungerer bedre enn andre, og hvorfor proaktive systemer fungerer bedre enn klagebaserte systemer for å motvirke systemisk diskriminering. Boka er i det vesentlige en uendret versjon av forfatterens avhandling (dr.juris), som ble levert Universitetet i Oslo i mai 2005, og reflekterer gjeldende lov på det tidspunktet. Boka inneholder bibliografi og stikkordregister. bjh

Crawshaw, Ralph & Leif Holmström. Essential cases on human rights for the police. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2006. XVI, 636 s. ISBN-13: 978-90-04-13978-7, ISBN-10: 90-04-13978-8 (h.) 
Mänskliga rättigheter och humanitär rätt är viktiga inslag att ta hänsyn till i utövandet av polisämbetet. I Essential cases on human rights for the police identifierar Ralph Crawshaw och Leif Holmström ett antal internationella rättsfall som relevanta för utövandet av polisfunktionen. Den gemensamma nämnaren för dessa rättsfall är att de belyser de krav som ställs på en stat och dess polis vad gäller efterlevnaden av internationella standarder för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Bokens första del ger en övergripande bild av olika internationella institutioner och procedurer relaterade till mänskliga rättigheter. Principen om icke-diskrimineringens betydelse framhålls. Likaså rätten att få tillgång till effektiva rättsmedel och kravet på att undersöka påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter som centrala för polisen att beakta i sitt yrkesutövande. Andra och tredje delen handlar om polisens myndighetsutövning och vikten av att väva in respekt för mänskliga rättigheter samt hur polisen skall verka för efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Bokens avslutande fjärde del behandlar specifikt den hänsyn till de mänskliga rättigheterna som måste genomsyra polisens agerande i fall av väpnad konflikt eller andra oroligheter. Med hjälp av praxis från regionala och internationella övervakningsorgan samt internationella domstolar presenteras en samlad bild av vilka hänsyn polisen måste ta utifrån mänskliga rättigheter i ett antal situationer. Innehållet i denna samling bör vara av högsta studieintresse för såväl polisväsende som alla som önskar förstå hur polisutövningen skall fungera i teori och praktik.Lo

De Greiff, Pablo (red.). The Handbook of reparations. Oxford: Oxford University Press 2006. XXXIII, 1020 s. ISBN: 978-0-19-929192-2 (ib.), 0-19-929192-6 (ib.)
Boka samler et vidt spenn av informasjon om prosesser for kompensasjon til ofre for menneskerettighetsbrudd. Både erfaringer med tidligere prosesser og retningslinjer for framtidige praksis er gjennomgått. Første delen undersøker i detalj prosesser fra ulike land fra alle verdensdeler, inkludert noen som tidligere ikke har vært gjenstand for granskning. Del to består av tematiske studier: bl.a. om begrepet rettferd i forbindelse med kompensasjon for grove brudd mot menneskerettigheter; om forholdet mellom materielle og mer symbolske former for kompensasjon; og om hvordan å gi kompensasjon til ofre for seksualisert vold. Del tre inneholder sentrale dokumenter som belyser og utdyper artiklene i del 1 og 2. Utdrag av rapporter og lovtekster fra flere land er tatt med, noen av dem er publisert for første gang i engelsk oversettelse. I tillegg til redaktøren har følgende bidratt: Adila M. Abusharaf, Andrea Armstrong, John Authers, Diana Cammack, Ignacio Cano, Arturo J. Carrillo, Ariel Colonomos, Christopher J. Colvin, Hans Das, Bart Delmartino, Colleen Duggan, Liann Ebesugawa, Richard Falk, Patrícia Galvão Ferreira, Lucas Sebastián Grosman, María José Guembe, Brandon Hamber, Samuel Issacharoff, Elizabeth Lira, M. Brinton Lykes, Jaime E. Malamud-Goti, Anna Morawiec Mansfield, Marcie Mersky, Alexander Segovia, Hans Dieter Seibel, Hans van Houtte og Eric K. Yamamoto. bjh

Delaet, Debra L. The global struggle for human rights: universal principles in world politics. Belmont, CA: Thompson Wadsworth 2006. XVI, 248 s. ISBN: 978-0-534-63572-5 (h.), 0-534-63572-5 (h.)
Boka er en lærebok i menneskerettigheter og internasjonal politikk. Et hovedformål med boka er å undersøke hvorfor alvorlige menneskerettighetsbrudd fremdeles skjer, til tross for framgangen i utviklingen av menneskerettighetslover. To temaer danner det organisatoriske rammeverket for boka. For det første: spenningen mellom statssuverenitet og universelle menneskerettigheter. Det andre hovedtemaet er gapet mellom menneskerettighetsretorikk og virkelighetens verden. I motsetning til de fleste lærebøker om menneskerettigheter, har denne boka et gjennomarbeidet kjønnsperspektiv. Den setter søkelyset på feministiske perspektiver på menneskerettigheter, tar opp temaer av spesiell betydning for kvinner og jenter, og understreker hvordan kjønnsroller påvirker også menns og gutters muligheter til å nyte grunnleggende rettigheter. Boka tar også opp diskriminering på grunnlag av seksuell legning. Del 1 handler om juridiske og filosofiske teorier om menneskerettigheter. Del 2 gransker hvordan stater har håndtert konkrete saker i spenningsfeltet mellom statssuverenitet og menneskerettigheter. Del 3 tar opp ulike mekanismer for å fremme menneskerettigheter gjennom utenrikspolitikk, rettssaker, sannhetskommisjoner, erstatning osv. Hvert kapittel inneholder spørsmål til diskusjon og oversikt over nettsteder for videre fordypning. Et eget nettsted er også utviklet for boka, med informasjon og oppgaver for undervisning og oversikt over relevante filmer. bjh

Elster, Jon (red.). Retribution and reparation in the transition to democracy. Cambridge: Cambridge University Press 2006. IX, 341 s. Ill. ISBN: 978-0-521-82973-1 (ib.), 0-521-82973-9 (ib.)
Bidragene i denne boka gi en omfattende analyse av rettferd i samfunn ved overgang til demokrati fra 1945 til i dag. Fokus er på den ene siden på straffeforfølgelse av statsledere og andre representanter for autoritære regimer, og på den andre siden på kompensasjon for ofrene. Del en inneholder generelle teoretiske diskusjoner av straffeforfølgelse og kompensasjon. Del to gir oversikt over prosessene i Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, Tyskland, Ungarn og Østerrike etter annen verdenskrig. Del tre diskuterer prosessene i Argentina, Chile, Øst-Europa og Sør-Afrika. I tillegg til redaktøren har følgende bidratt: Carlos H. Acuña, Alex Boraine, David Cohen, Tyler Cowen, Hans Fredrik Dahl, István Deák, Luc Huyse, Claus Offe, Ulrike Poppe, Henry Rousso og Aviezer Tucker. bjh

Hanski, Raija & Martin Scheinin (red.). Leading cases of the Human Rights Committee. 2nd revised ed. Turku/Åbo: Institute for Human Rights, Åbo Akademi University 2007. VIII, 506 s. ISBN: 952-12-1801-0 (h.)
Publikationen är en andra, reviderad upplaga av den första upplagan som utkom år 2003. I den reviderade upplagan har åtta rättsfall från den gamla upplagan bytts ut till nya rättsfall. Den nya upplagan har även uppdaterade introduktionstexter till alla kapitel. Publikationen utgör en representativ redogörelse av FN:s kommittés för de mänskliga rättigheterna jurisprudens under dess första 30 år som övervakande organ under den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och dess fakultativa protokoll. Publikationen innehåller 50 rättsfall som hänför sig till konventionens grundläggande rättigheter: liv, förbudet mot tortyr och omänsklig behandling, frihet och säkerhet, rättvis rättegång, rörelsefrihet, privat- och familjeliv, religions- och samvetsfrihet, yttrande-, församlings- och föreningsfrihet, diskrimineringsförbudet, minoriteter, offentligt deltagande och självbestämmanderätten. Genomgången av rättsfallen ger en bild av hur kommitténs rättspraxis utvecklats och hur den som en följd av detta ser ut idag. eh

Kofod Olsen, Birgitte, Christoffer Ulrik Badse & Morten Kjærum (red.). Menneskeret i Danmark: status 2006. København: Institut for Menneskerettigheder 2006. 242 s. ISBN: 87-91836-08-5
Den årlige statusrapport fra det danske Institut for Menneskerettigheder gennemgår lovforslag, afgørelser, udtalelser og initiativer med menneskeretlig relevans i Danmark for perioden oktober 2005 til oktober 2006. Rapporten kan købes eller lastes ned i PDF-format fra shop.humanrights.dk klt

Kofod Olsen, Birgitte (ansv. red.), Mandana Zarrehparvar & Nanna Margrethe Krusaa (red.). Effektiv beskyttelse mod diskrimination – om retlige og faktiske tiltag. København: Institut for Menneskerettigheder 2007, 174 s. (Udredning nr. 5). ISBN: 87-91836-11-5
Udredningen opstiller en række anbefalinger til, hvor man i Danmark kan sikre en effektiv beskyttelse mod diskrimination gennem retlige og faktiske tiltag. Institut for Menneskerettigheder giver dermed sit bud på, hvordan et nyt dansk fælles klageorgan i samspil med et generelt diskriminationsforbud og en institutionel ramme for ligebehandlingsfremmende aktiviteter kan imødekomme det behov for beskyttelse mod diskrimination og fremme af ligebehandling, der eksisterer i Danmark i dag. klt

Korhonen, Outi, Jutta Gras & Katja Creutz. International post-conflict situations: new challenges for co-operative governance. Helsinki: The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights 2006. XIV, 305 s. (The Erik Castrén Institute Research Reports no. 18). ISBN: 952-10-3493-9 (h.)
Publikationen är en uppdaterad och reviderad version av en undersökning som Erik Castrén Institutet utförde åren 2000–2001 på uppdrag av Utrikesministeriet i Finland och som resulterade i en publikation International governance in post-conflict situations år 2001. I den nya publikationen beskrivs den senaste utvecklingen i områden som genomlevt konflikter och hur det internationella styret av dessa områden förverkligats. Den nya publikationen innehåller även nya fallstudier. Författarna tar upp frågor om suveränitet och politisk legitimitet, hur försoning mellan befolkningsgrupper som tidigare stridit mot varandra kan förverkligas samt diskuterar den svåra uppgift som internationella organisationer står inför vid ingripande i dylika situationer. Som fallstudier i boken behandlas bland andra Afganistan, Irak, Kosovo, Mostar, Östra Timor samt äldre fall så som Danzig, Kongo, Namibien, Kambodja och Palestina och Jerusalem. Bland internationella organisationer är det främst FN:s och EU:s verksamhet i konfliktområden som behandlas. Författarna diskuterar även framtida modeller av internationell förvaltning av konfliktområden och vilka behov som bör tillgodoses för ett lyckat slutresultat. eh

Malekian, Farhad. Documents on the principles of international human rights. Stockholm: Norstedts Juridik 2007. XIII, 650 s. ISBN: 978-91-39-10908-2 (h.)
Det system för mänskliga rättigheter som existerar i internationell rätt idag har implikationer på nationell, regional och global nivå. Systemet består av ett stort antal principer, konventioner, deklarationer och andra typer av instrument som alla verkar för att klargöra innehållet i det vi uppfattar som mänskliga rättigheter. Farhad Malekian har i Documents on the principles of international human rights samlat ett stort antal regionala och internationella instrument relevanta för området. De sträcker sig från 1920-talets konventioner beträffande slaveri via etableringen av FN och dess allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna på 1940-talet till 2006 års konvention om funktionshindrade personers mänskliga rättigheter. Samlingen är omfattande till sin karaktär och inkluderar många instrument som andra traktatsamlingar kanske saknar. Som ett exempel på detta kan man i bokens sjunde sektion finna en samling deklarationer, konventioner och andra instrument vilka är relaterade till olika former av fysiska handikapp. Ett mycket användbart inslag i samlingen är att varje instrument som inkluderas givits en kort introducerande text för att förklara bakgrund och innehåll. Sammantaget erbjuder boken en omfattande samling av instrument som bör vara av intresse för alla verksamma inom området för mänskliga rättigheter. lo

Mirmotahari, Amir. EMK og mellomprivate konflikter: statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskrettighetskonvensjon. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2007. 130 s. ISBN: 978-82-02-26529-8, 978-82-02-26829-8 (feil ISBN) (h.)
Boka omhandler statens positive forpliktelser eller aktivitetsplikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Problemstillingen i boka er begrenset til det som her betegnes som mellomprivate konflikter. Med dette siktes til interessekonflikter eller rettslige tvister mellom private aktører, i motsetning til konflikter mellom private aktører og offentlige myndigheter. Som følge av EMKs karakter som folkerettslig instrument, kan ikke slike mellomprivate forhold håndteres som sådanne etter konvensjonen. Det er statene som er forpliktet etter konvensjonen. Boka har to hovedformål. For det første å undersøke karakteren av ansvarsgrunnlaget i EMK som et uttrykk for folkerettslig statsansvar. For det andre å identifisere de ”tester” eller rettslige vurderingsmomenter som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) legger til grunn når den tar stilling til om statsansvar skal ilegges for konflikter som i utgangspunktet har vært private mellomværender. Dette er et tema som i begrenset grad har vært behandlet i EMK-rettslig teori, både internasjonalt og i norsk rett. Boka begrenser seg til EMDs tolkning av konvensjonens artikler 2, 3, 8 og 10. Boka bygger i stor grad på forfatterens spesialoppgave som ble levert ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, juni 2005. Har litteraturliste, doms- og stikkordregister. bjh

Norge. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Kvinner og arbeid: utfordringer for kvinner med innvandrerbakgrunn. Oslo: IMDi, [2007]. 55 s., ill. (IMDi-rapport 3/2007.) ISBN: 8292757090 (h.)
Hovedfokus i denne rapporten er på deltakelse i arbeidslivet blant kvinner med innvandrerbakgrunn. Rapporten, som er utarbeidet av det norske Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), trekker på statistikk, forskning og utredning for å danne et bilde av dagens situasjon. Den forsøker å gi en oppdatert oversikt over deltakelse, hindringer og tiltak. Rapporten peker på behov for mer kunnskap om årsakene til de store forskjellene i sysselsetting mellom kvinner med innvandrerbakgrunn og den øvrige befolkningen, og forskjellene mellom kvinner med ulike bakgrunn. Behov for mer kunnskap om egnet virkemidler for å forbedre situasjonen påpekes også. Rapporten er tilgjengelig i trykt utgave og PDF-format fra www.imdi.no bjh

Plum, Lars & Andreas Laursen (red.). Enhver stats pligt …: international strafferet og dansk ret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007, X, 573 s. ISBN: 978-87-574-1339-7 (h.)
Bogen samler en række fremtrædende teoretikere og praktikere, navnlig fra Danmark; men også fra Norge og Sverige, der bidrager til en mosaik i tre dele: – Hvordan har de internationale forbrydelser – folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, tortur og terrorisme – udviklet sig i den internationale strafferet? Hvad er der sket efter dommen i Nürnberg og navnlig i de seneste ti år? – Hvordan forholder Danmark og den danske strafferet sig til de internationale forbrydelser og de forpligtelser, som folkeretten pålægger stater i forhold til disse? – Hvad er der sket i verden, som har betinget, at staterne er nødt til at gøre noget ved disse sager, og hvad er der konkret sket i Danmark, Norge og Sverige i de seneste år? I tillegg til redaktørene har følgende bidratt: Arne Willy Dahl, Ciara Damgaard, Vagn Greve, Frederik Harhoff, Jesper Hjortenberg, David Michael Kendal, Peter Vedel Kessing, Flemming Orth, Petter Otken, Dorrit Rée Iversen, Therese Maria Rytter, Ole Spiermann, Per Ole Träskman, Birgitte Vestberg, Jørn Vestergaard og Jakob Willaredt. klt

Rytter, Jens Elo. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret. 2. udg. København: Thomson 2006, 405 s. ISBN: 978-87-619-1572-6 (h.), 87-61915-72-6 (h.)
Bogen beskriver Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og fokuserer på problemstillinger, som har særlig praktisk betydning for dansk ret. Forfatteren redegør for menneskerettighedernes historie og ideologi samt de generelle spørgsmål om konventionens fortolkning, indhold, grænser og stilling i dansk ret. Bogen lægger vægt på danske problemstillinger og på omtale af dansk lovgivning og retspraksis på området. klt

Scheinin, Martin. The proposed Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a blueprint for UN human rights treaty body reform – without amending the existing treaties. Artikel i Human Rights Law Review, vol. 6, no. 1 (2006), ss. 131–142. Oxford: Oxford University Press 2006. ISSN: 1461-7781
Artikeln baserar sig på professor Scheinins presentation vid ett expert seminarium, kring planeringen av ett fakultativt protokoll till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 5–7 september 2005 i Nantes, Frankrike. Artikeln handlar om vilket organ som borde anförtros uppgiften att behandla individuella klagomål under det framtida fakultativa protokollet till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I artikeln betonas vikten av att ett och samma organ skulle behandla staternas rapporter och individuella klagomål. Scheinin kommer med förslaget att det framtida fakultativa protokollet skulle ge FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna befogenheter att behandla både individuella klagomål och staternas rapporter även under den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Kommittén för de mänskliga rättigheterna har redan 30 års erfarenhet av dylik verksamhet under den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och en dylik lösning av frågan skulle enligt Scheinin vara en verklig konsolidering av övervakningen av människorättskonventioner. En sådan reform av konventionsorgan skulle inte heller kräva några ändringar i konventionstexterna. Scheinins artikel består också av ett antal frågor och Scheinins svar gällande eventuella problem vid förverkligandet av den föreslagna modellen. eh

Slavensky, Klaus (red.). Hvidbog: debatten om Det Danske Center for Menneskerettigheder 2001–2003. København: Institut for Menneskerettigheder 2007. Bind I–II, 396 + 284 s. ISBN (begge bind): 87-91836-10-7 (h.) (Publikationen sælges ikke).
 Hvidbogen består af ukommenteret dokumentation fra debatten i forskellige trykte medier om Det Danske Center for Menneskerettigheder, der var lukningstruet efter den første Fogh-regerings og dets samarbejdsparti Dansk Folkepartis liste over 100 forskellige nævn, råd etc., som skulle fratages statsstøtte eller lukkes. klt
Suksi, Markku. Reglering av teckenspråkigas språkliga rättigheter. Artikel i JFT (Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland), nr. 1/2006, ss. 153–186. Helsingfors: Juridiska Föreningen i Finland 2006. ISSN: 0040-6953
Artikeln baserar sig på ett föredrag som professor Suksi höll den 12 februari 2005 på ett seminarium arrangerat av Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. I artikeln lyfts följande frågor fram: är de döva en språklig minoritet i ett juridiskt avseende, vilka juridiska rättigheter har de döva, vilka är de dövas språkliga rättigheter och hur regleras dessa i folkrättsliga och i de finländska normerna? Suksi gör en genomgång av bland annat existerande finsk lagstiftning och konstaterar, att trots att det finns en hel del bestämmelser som specifikt berör teckenspråk och de personers rättigheter som använder teckenspråk, så skulle det behövas en mera allmän lag om användning av teckenspråk för att förenhetliga den brokiga regleringssituationen samt för att fylla sådana luckor som de speciella bestämmelserna i materiell lagstiftning lämnar. Enligt Suksi verkar de internationella mänskliga rättigheterna inte uppta teckenspråkiga som en grupp som erbjuds skydd, även om artikel 27 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter kunde tänkas vara en så öppen bestämmelse att detta vore möjligt. Suksi påpekar också att regleringen eller åtminstone lagtillämpningen i Finland borde skilja mellan finskspråkiga och svenskspråkiga teckenspråksanvändare, eftersom man (trots att åsikterna i frågan varierar) torde kunna skilja mellan ett finskt och ett finlandssvenskt teckenspråk. eh

Toivanen, Reetta. Human rights: a stumbling block for the anthropologist or how should we deal with culture?. Artikel i Finnish Yearbook of International Law 2004, Vol. XV, ss. 39–60. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2006. ISSN: 0786-6453
Artikeln behandlar problem som antropologin, som en vetenskapsgren, stöter på då det gäller begreppet mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter anses vara universella, vilket innebär att det bör finnas en universell uppfattning om mänskligheten. Detta i sin tur innebär att det borde finnas en gemensam uppfattning om begreppet rättvisa för att kunna ha en allmän grund för de rättigheter som mänskorna har. Inom antropologin är utgångspunkten att varje individ kan förstås på basen av hans/hennes uttryckliga och specifika kultur. Artikeln utforskar antropologins roll inom ämnesområdet mänskliga rättigheter. Artikelförfattaren beskriver kort antropologins historia som vetenskapsgren och tar upp den kritik mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som funnits inom antropologin. Hon beskriver även antropologers uppfattningar om relationen mellan kultur och rättigheter samt kultur och lag. Tre olika uppfattningar lyfts fram, dvs. “rättigheter kontra kultur”, “rätten till kultur” och “rättigheter som kultur”. Författaren hävdar att antropologin kan ge ett värdefullt bidrag till studiet av mänskliga rättigheter, eftersom det är en vetenskapsgren som försöker respektera och förstå mångfalden av värden och livsstilar utan att anta att de skapar slutna kulturella enheter. eh

Torbisco Casals, Neus. Group rights as human rights: a liberal approach to multiculturalism. Dordrecht: Springer 2006. XV, 263 s. (Law and Philosophy Library, Vol. 75.) ISBN: 978-1-4020-4208-9 (ib.), 1-4020-4208-6 (ib.)
Liberale teoretikere har lenge insistert på at kulturelt mangfold i demokratiske samfunn kunne sikres gjennom klassiske liberale virkemidler, spesielt gjennom individuelle rettigheter. Dette er ofte blitt avvist som sneversynt kulturelle minoriteters krav om grupperettigheter. Torbisco Casals mener en slik avvisning er misforstått. Basert på en grundig gjennomgang av begrepet grupperettigheter, foreslår han at det er mulig å overvinne den rådende splittelse mellom ”individuelle” menneskerettigheter og ”kollektive” grupperettigheter ved å anerkjenne at grupperettigheter også tjener individuelle interesser. Han utfordrer også påstanden om at grupperettigheter er i konflikt med det liberale prinsippet om nøytralitet. Tvert imot, disse rettigheter fremmer realiseringen av idealet om nøytralitet, fordi de motvirker de kulturelle fordommene som eksisterer i vestlige land. Han mener at teoriene til Will Kymlicka og Charles Taylor supplerer hverandre heller enn å stå i motsetning til hverandre. Han ser grupperettigheter som forankret både i verdien av kulturell tilhørighet og i hvert menneskes behov for anerkjennelse av sin identitet. Dette dobbelt grunnlag har viktige konsekvenser for grupperettigheters rekkevidde: det belyser deres potensial ikke bare i møtet med nasjonale minoriteter, men også med innvandrergrupper. Rettesnoren bør ikke være innblanding, men medvirkning, hvis grupperettigheter skulle bidra til å realisere det liberale løftet. Boka ble opprinnelig levert som avhandling ved Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, november 2000. bjh

Torpey, John. Making whole what has been smashed: on reparations politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2006. X, 214 s., fig. ISBN: 978-0-674-01943-0 (ib.), 0-674-01943-1 (ib.)
Boka undersøker de senere års politiske bestrebelser etter kompensasjon for fortidens menneskerettighetsbrudd. Forfatteren vedstår at kompensasjonsprosesser kan føre til forbedring for ofrene og forsoning mellom motpartene. Allikevel spør han om ikke interessen for fortid representerer et brudd med den progressive politikkens sedvanlige framtidsrettede holdning. Slike krav om kompensasjon, som retter seg mot fortid og ikke nåtid, er et relativt nytt politisk fenomen. Han mener at det er en vesensforskjell mellom kompensasjon for ofre som har overlevd og kompensasjon for etterkommere av disse ofrene. Etter hans vurdering har den framtredende rollen juristene spiller i slike politiske prosesser ofte problematiske konsekvenser. Han frykter at interessen for å råde bot på fortidens overgrep kan avlede oppmerksomheten fra kampen mot vår tids urett. bjh

Vevstad, Vigdis. Utvikling av et felles europeisk asylsystem: jus og politikk. Oslo: Universitetsforlaget 2006. 327 s. ISBN: 978-82-15-00683-3 (ib.), 82-15-00683-3 (ib.)
EU er i ferd med å utvikle et felles europeisk flyktning- og asylsystem. Det handler om jus og politikk. EU, som snart omfatter 27 stater, utgjør en massiv og viktig premissleverandør også utenfor eget område. Boka drøfter utviklingen i et europeisk så vel som norsk perspektiv. Boka er inndelt i ti kapitler. Foruten innledningen i første kapittel, beskriver andre kapittel visse utviklingstrekk i migrasjonspolitikken generelt og hvilke grep EU tar. Tredje kapittel tar for seg det institusjonelle og juridiske rammeverket. Fjerde kapittel beskriver etableringen av et felles europeisk asylsystem (CEAS). Femte kapittel er viet Statusdirektivet, som i stor grad har fungert som modell for ny norsk utlendingslov. Sjette kapittel omhandler Mottaksdirektivet. Her gjennomgås reglene, asylsøkernes rettigheter og plikter, særhensyn for svake grupper osv. Sjuende kapittel analyserer Dublin-forordningen, som gjelder fordeling med hensyn til hvilket land som er forpliktet til å behandle en asylsøknad. Kapittel åtte om Prosedyredirektivet tar for seg det regelverket som var mest kontroversielt under forhandlingene. Kapitlet analyserer de prosedyremessige prinsippene som gjennomhulles av unntaksordninger. Niende kapittel tar for seg andre regelverk som kan være av betydning for asylsøkere og flyktninger som ender i EU-territoriet. Tiende og siste kapittel inneholder anbefalinger som retter seg mot norske myndigheter. Vevstad har tre ambisjoner med boka. For det første ønsker hun å bidra til økt kunnskap om EUs flyktning- og asylpolitikk og dens betydning for Norge. For det andre analyserer hun europeisk flyktning- og asylpolitikk i forhold til folkeretten for øvrig og i relasjon til FNs høykommissær for flyktningers anbefalinger. Den tredje ambisjonen er at boka skal stimulere til mer debatt i Norge på dette området. Boka bygger på kompetansen forfatteren har opparbeidet seg gjennom teoretisk og praktisk arbeid med flyktninger og menneskerettigheter for universiteter, departementer og ikke-statlige organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til litteraturliste, med bl.a. oversikt over aktuelle EU rapporter, er de omtalte direktivene vedlagt i fulltekst. bjh