Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 25 Nr. 3:2007:

Ny litteratur

Redigert av Betty Haugen

Redigert av Betty Haugen med bidrag fra Eva Höglund, Lena Olsson og Karen Lise Thylstrup
Nedenfor gis et utvalg av ny litteratur som er innkommet til bibliotekene ved de nordiske menneskerettighetsinstitutter. Fullstendige oversikter over bøker, tidsskrifter, databaser m.m. finnes tilgjengelige på det enkelte bibliotekets hjemmesider.

Bilchitz, David. Poverty and fundamental rights: the justification and enforcement of socio-economic rights. Oxford: OxfordUniversity Press 2007. XVIII, 279 s. ISBN978-0-19-920491-5 (ib.), 0-19-920491-8 (ib.)
Forfatteren setter søkelys på ekstrem fattigdom og ulikhet og etterspør grunnene til at brudd på økonomiske og sosiale rettigheter har fått mindre oppmerksomhet enn brudd på sivile og politiske rettigheter. Han påpeker at sosiale og økonomiske rettigheter har hatt få praktiske konsekvenser for politikk og ressursfordeling i det enkelte land. Første delen av boka henter synsvinkler fra politisk filosofi, forfatningsrett og statsvitenskap for å belyse retten til mat, bolig og helsestell. Del to anvender disse teoriene for å vurdere konsekvenser for tildeling av ressurser i det enkelte land. Forfatteren evaluerer Sør-Afrikas forsøk på å omfordele ressurser og sikre økonomiske og sosiale rettigheter etter apartheid. Han skisserer mulige framgangsmåter for land med ulike økonomiske utviklingsnivå, eksemplifisert med De forente stater, Storbritannia, India og Sør-Afrika. bjh

Caflisch, Lucius, Johan Callewaert, Roderick Liddell, Paul Mahoney, Mark Villiger (red.). Liber amicorum Luzius Wildhaber: Human rights – Strasbourg views = Droits de l’homme – regards de Strasbourg. Kehl: N.P. Engel 2007. X, 601 s. ISBN 978-3-88357-138-6 (ib.)
Dette festskrift er tilegnet Luzius Wildhaber, som var dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) fra 1991–2006. Artiklene, som er skrevet av dommere ved EMD, gir et Strasbourg-perspektiv på EMD og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Av innholdet nevnes følgende nordiske bidrag: The EEAA Agreement and fundamental rights/David Thór Björgvinsson; The authority over the Court’s Registry within the Council of Europe/Erik Fribergh; Business and human rights – who cares?/Elisabet Fura-Sandström; The scope of the presumption of innocence in article 6 § 2 of the Convention – especially on its reputation-related aspect/Sverre Erik Jebens; The European Court of Human Rights and the European Union/Matti Pellonpää. Bjh

Eide, Wenche Barth & Uwe Kracht (red.). Food and human rights in development. Antwerpen: Intersentia 2005–2007. 2 b., ill. Vol. 2: Evolving issues and emerging applications. 2007. XLIV, 565 s. ISBN 90-5095-459-6 (h.), 978-90-5095-459-4 (h.)
Dette andre bind av to om mat og retten til utvikling innledes med artikler som beskriver hvordan ulike akademiske disipliner forholder seg til menneskerettsteorier. Disse teoretiske innledningene følges av artikler som konkretiserer utfordringene med å realisere retten til mat på nasjonalt nivå. Av innholdet: Economics and human rights: two separate worlds?/Yves Berthelot; Economics and human rights: towards empowered development/Alfredo Sfeir-Younis; Filling the anthropologist chair in the food and human rights in development debate/Thomas J. Marchione; Political science, human rights and the right to food discourse/ Bård A. Andreassen; The right to food in the perspective of the right to development/Arjun Sengupta; State obligations revisited/Asbjørn Eide; Promoting a rights-based approach to food and nutrition security in Uganda/J.M. Aliro Omara; The human right to food movement in Brazil/Flavio Luiz Schieck Valente; From international to domestic law: the case of the Indian Supreme Court in response to ESC rights and the right to food/Colin Gonsalves; The right to food in Sierre Leone/Abdulai Jalloh; Reflections on the right to adequate food in Mali/Ousmane Oumarou Sidibe; The indivisibility of water, land and food in local, national and international human rights law: the case of women’s gardens in Mhondoro, Zimbabwe/Anne Hellum; Experiences from case related right to food work: lessons learned for implementation/Michael Windfuhr; Human rights in the United Nations System Standing Committee on Nutrition/Uwe Kracht, Wenche Barth Eide & Urban Jonsson; A food and nutrition policy framework to help realise the human right to adequate food: lessons from four country case studies/Roger Shrimpton; Monitoring the human right to adequate food at country level: challenges and needed actions/Arne Oshaug; History and implications for FAO of the Guidelines on the Right to Adequate Food/Isabella Rae, Julian Thomas & Margret Vidar; UN system capacity development for human rights through the “Action 2” programme/Urban Jonsson; Enhancing cross-disciplinary skills to analyse and promote food and nutrition as human rights: the role of academic institutions/Wenche Barth Eide; A case for national training in nutrition and human rights in South Africa/Eleni M.W. Maunder & Sibonile Khoza. Boka har oversikter over akronymer og relevante konvensjoner, med ratifiseringsdatoer m.m. oppdatert per 15. januar 2007. bjh

Frank Jørgensen, Rikke & Klaus Slavensky. Implementing human rights: essays in
honour of Morten Kjærum. Copenhagen: Danish Institute of Human Rights 2007. 505 p. ISBN: 87-91836-12-3 (ib.)
Indholdsfortegnelse: Foreword by Mary Robinson. Introduction by Rikke Frank Jørgensen & Klaus Slavensky. Sten Schaumburg-Müller: Pragmatic challenges to human rights. Kjeld Hold: Human rights and theology. Hans Gammeltoft-Hansen: The European Court of Human Rights and the ombudsmen. Jonas Christoffersen: Least onerous means and the ECHR. Njål Høstmælingen: A Norwegian fairytale? The reception of international human rights law in Norway. Li Buyun and Yang Soncai: Universality and particularity of human rights. Hans Otto Sano: Implementing human rights. What kind of record?. Anette Faye Jacobsen: Human rights education, trends and paradoxes. David Weissbrodt: National human rights institutions. Lone Lindholt: Universities and national human rights institutions: the independent human rights actors. Orest Nowosad: National human rights institutions into the 21st century. Birgitte Kofod Olsen and Anne-Marie Garrido: Coordination of the work of NHRIs – From liaison to joint achievement. Isi Foighel: “Now I know what I must do!”. Lene Wendland: The United Nations agenda for business and human rights. Sune Skadegård Thorsen: Business and human rights – From protest to partner. Manfred Nowak: Legal controversies relating to torture. Mette Hartlev: At the frontier of human rights law: human rights and biotechnology. Kevin Boyle: Transatlantic human rights dialogue. Helle Porsdam: The right to consume: The ultimate human right?. Emmanuel Decaux: Current challenges to military criminal justice systems. Nils A. Butenschøn: A road map with barriers: Some reflections on law and politics in the Israeli-Palestinian conflict. Vojin Dimitrijevic: Developing human rights through international customary law. Patrick Thornberry: The Committee on the Elimination of Racial Discrimination – questions of concept and practice. Holger Kallehauge: The genesis of a new human rights convention – A convention on the rights of persons with disabilities. Alan Phillips: Monitoring human rights conventions. Gudmundur Alfredsson: Citizenship and the definition of the term “minority”. Asbjørn Eide: Minority rights of non-citizens. Joanne van Selm: Temporary protection – a retrospective: the only way to secure “refugee” rights. Martin Scheinin: Reflections on defining “terrorism”. Jens Elo Rytter: With eyes shut – Denmark fights terrorism in Afghanistan alongside of the USA. Jeroen Schokkenbroek: Hard times for human rights: Some thoughts on the fight against terrorism and the protection of human rights. Geir Ulfstein: Counter-terrorism measures: The need for national and international review. Kirsten Hastrup: Fundamentalism: Liquid fear and the loss of flexibility. Birgit Lindsnæs: Profile of a human rights director. Claus Haagen Jensen: An institute and its leader. klt

Goodwin-Gill, Guy S. & Jane McAdam. The refugee in international law. 3rd ed.
Oxford: Oxford University Press 2007. LIX, 786 s. ISBN 978-0-19-928130-5 (ib.), 0-19-
928130-0 (ib.), 978-0-19-920763-3 (h.), 0-19-920763-1 (h.)
Boka vurderer hovedutfordringene for beskyttelse av flyktninger. Den ser på asylprosessen, den økende kontroll over den frie bevegelse av personer og de ”nye” sikkerhetsbekymringer. Første utgave kom i 1983. Hvert kapittel i denne tredje utgaven har blitt fullstendig gjennomrevidert og oppdatert, hvert tema er blitt gjenstand for ny analyse, og nye temaer er lagt til. Utviklingen av forståelse av flyktningbegrep er et sentralt tema. Oppmerksomhet er viet situasjonen for kvinner og barn, palestinske flyktninger og internt fordrevne. FNs Høykommissær for flyktningers rolle og status for de relevante internasjonale konvensjonene er vurdert. Som vedlegg finnes Flyktningkonvensjonen og andre sentrale internasjonale og regionale dokumenter i fulltekst eller utdrag. Boka har bibliografi, oversikt over relevante nettsteder og doms-, traktat- og stikkordregister. Forlaget har opprettet en hjemmeside for boka, Online resource center, der sentrale konvensjoner og dokumenter er tilgjengelig i fulltekst, i tillegg til lenker til andre nettsteder av interesse. bjh

Hansen, Lene, med bidrag av Ditte Goldschmidt. Danmark på anklagebænken: en bog
om de danske sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. København:
Institut for Menneskerettigheder 2007. 176 s. ISBN: 87-89040-45-7 (h.)
Danmark har i de seneste 30 år siddet mere end ti gange på anklagebænken og modtaget en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Bogen gennemgår alle disse sager fra 1976 frem til 2006, ligesom bogen fortæller om hele systemet bag Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Bogen er egnet til undervisning på gymnasieskoleniveau.
klt

Hirvelä, Päivi. Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Doktorsavhandling. Tampere: WSOY pro 2006. 590 s. ISBN 951-0-32616-X (ib.)
I doktorsavhandlingen, som skrivits av den nya finländska domaren vid Europeiska människorättsdomstolen, beskrivs straffprocessen vid sexualbrott mot barn, eftersom denna typ av brott ställer speciella krav på straffprocessen på grund av att barn som offer är speciellt sårbara och deras rättsskydd förutsätter särskilt skyddande. Hirvelä tar upp hurudant skydd straffprocessen kan ge vid behandlingen av sexualbrott mot barn och behandlar kriminaliseringen, straffprocessen, bevisprövningen samt frågan om tillräckliga bevis vid sexualbrott mot barn. eh

Lindfelt, Mats. Fundamental rights in the European Union – towards higher law of
the land? A study of the status of fundamental rights in a broader constitutional
setting. Doktorsavhandling. Åbo: Åbo Akademis Förlag 2007. VIII, 360 s. ISBN 951-
765-346-8 (h.)
Avhandlingen är en rättsvetenskaplig studie av grundläggande fri- och rättigheter inom ramen
för EU:s nuvarande författning. I avhandlingen analyseras den roll och potential som antagandet av EU:s grundrättighetsstadga har för människorättsskyddet och EU:s rättsordning. Avhandlingen tar upp problematiken kring frågan om EUstadgans juridiska status. Lindfelt ser införlivandet av stadgan i utkastet till EU:s konstitutionella fördrag som ett tecken på att medlemsstaterna har förbundit sig att anta en juridiskt bindande grundrättighetskatalog. eh

Lippert-Rasmussen, Kasper & Jesper Ryberg (red.). Født og forbliver lige og frie?
Om diskrimination og etik. Københavns Universitet: Museum Tusculanums Forlag
2007. 248 s. ISBN: 978-87-635-0514-7 (h.)
Indholdsfortegnelse: Indledning, af Kasper Lippert-Rasmussen & Jesper Ryberg. Hvad er diskrimination?, af Kasper Lippert-Rasmussen. Hvorfor er diskrimination forkert?, af Kasper Lippert-Rasmussen. Diskrimination og sprog, af Jesper Ryberg. Diskrimination og reklamer, af Morten Ebbe Juul Nielsen. Diskrimination og social uretfærdighed på boligmarkedet, af Morten Ebbe Juul Nielsen. Diskrimination og straf, af Jesper Ryberg. Skal rygere, overvægtige og ældre sættes bagerst i sygehuskøen?, af Karsten Klint Jensen. Diskrimination og forbud mod muslimske tørklæder, af Sune Lægaard. Diskrimination af homoseksuelle ved adoption, ægteskab og kirkevielser, af Thomas Søbirk Petersen. Diskriminerende diagnoser?, af Thomas Søbirk Petersen. Begrundelser for positiv særbehandling, af Kasper Lippert-Rasmussen. klt

Lomell, Heidi Mork. Selektive overblikk: en studie av videoovervåkingspraksis. Oslo:
Universitetsforlaget 2007. 270 s., ill. ISBN 978-82-15-01031-1 (h.)
Boka gir et innblikk i hvordan videoovervåking utføres i praksis. Forfatteren har observert ulike overvåkingssentraler. Operatørene gransker ikke alle som komme innen rekkevidde av kameralinsen. De er selektive og baserer sine utvelgelser på visuelle tegn ved personer og situasjoner. Boka reiser en viktig diskusjon om hva den nedre grensen bør være for hva man skal gripe inn mot ved å tilkalle politiet eller vektere, samt hvem som skal få definere hva som skal være uønsket. Lomell hevder at personvernargumentet blir for snevert. Hun etterlyser en diskusjon om overvåkingspraksisenes normgrunnlag, om selve seleksjonsprosessene og hvilke konsekvenser det har å bli selektert. Boka er en bearbeidet versjon av Lomells doktoravhandling i kriminologi, avlevert ved Universitetet i Oslo i 2005. bjh

Matningsdal, Magnus. Siktedes rett til å eksaminere vitner: opplesning av politiforklaringer, anonyme vitner og dommeravhør av barn. Bergen: Fagbokforlaget 2007.284 s. ISBN 978-82-450-0580-6 (h.)
Denne boka omhandler den retten siktede og/eller deres forsvarere etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 6 har til å eksaminere vitner. Problemstillingen er særlig aktuell dersom påtalemyndigheten under hovedforhandlingen ønsker å lese opp tidligere forklaringer avgitt av vitner som enten ikke er til stede i retten eller nekter å forklare seg. Den er også aktuell dersom anonyme vitner skal avhøres, eller barn eller psykisk utviklingshemmede skal forklare seg, f.eks. som fornærmet i en sedelighetssak. Forfatteren analyserer praksis fra norsk Høyesterett sammenlignet med rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). I tillegg er nordisk – særlig dansk – praksis undersøkt. Boka har lov-, doms- og stikkordregister. bjh

May, Larry. War crimes and just war. Cambridge: Cambridge University Press 2007. XI, 343 s. ISBN 978-0-521-87114-3 (ib.), 978-0-521-69153-6 (h.)
Forfatteren mener at krigsforbrytelser bør forstås som forbrytelser mot menneskelighet, heller enn som brudd på rettferdighet. Krigsrett må innlemme medmenneskelighet og gi soldater en rettesnor for å bevare en følelse av ære på slagmarken. Menneskelige hensyn som barmhjertighet og medlidenhet er av moralsk betydning, selv om soldatene kjemper for en rettferdig sak og deres motstandere har begått grusomme handlinger. Boka har bibliografi og register. bjh

McAdam, Jane. Complementary protection in international refugee law. Oxford:Oxford University Press 2007. XXXVII,283 s. (Oxford Monographs in InternationalLaw). ISBN 978-0-19-920306-2 (ib.)
Boka tar opp vern av personer som trenger beskyttelse, men ikke fyller vilkårene for anerkjennelse som flyktning i medhold av FNs flyktningkonvensjon artikkel 1A. Menneskerettighetskonvensjoner har utvidet staters forpliktelser, slik at stater er forhindret fra å tilbakesende personer til områder der deres liv eller frihet vil være truet. Selv om en rekke stater respekterer disse forpliktelser, har de vært tilbakeholdne med å innvilge en formell oppholdsstatus som gir de samme rettigheter ”konvensjonsflyktninger” får. Forfatteren drøfter de ulike bestemmelser i menneskerettighetskonvensjoner som taler for en utvidet beskyttelse. Hun argumenterer for at alle personer som er beskyttet av prinsippet om vern mot tilbakesendelse, med unntak av dem som uttrykkelig er utelukket i Flyktningkonvensjonen, bør gis samme rettsstilling som flyktninger. Boka er basert på McAdams doktoravhandling, levert ved Universitetet i Oxford. bjh

Nieminen, Katja. The rules of attribution and the private military contractors at Abu Ghraib: private acts or public wrongs? Artikel i Finnish Yearbook of InternationalLaw (FYBIL) 2004: vol. XV, s. 289–319.Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2006.ISSN 0786-6453
Artikeln handlar om de privata militära entreprenörernas behandling av fångarna vid Abu Ghraib fängelset i Irak hösten 2003. Nieminen diskuterar huruvida denna omänskliga och kränkande behandling av fångarna utgör privata gärningar eller offentliga orättfärdigheter och vem som ska tillskrivas ansvaret för gärningarna. I artikeln diskuteras huruvida Förenta Staterna kunde hållas internationellt ansvarigt för dessa gärningar. Författaren tar upp domstolsfall som berört ansvarsfrågan, däribland Internationella domstolens och Internationella domstolens för krigsförbrytelser. Eftersom det har blivit allt vanligare att använda sig av privata militära aktörer skulle det vara av stor betydelse att få till stånd internationella regler för dessa, anser Nieminen. Artikeln baserar sig på Nieminens LLM avhandling från år 2004 vid Helsingfors Universitet. Eh

Njálsson, Steingrímur. Forbrytelser mot menneskeheten. Oslo: Vidarforlaget 2007. 233 s. ISBN 978-82-7990-061-0 (ib.)
Begrepet forbrytelser mot menneskeheten oppsto i kjølvannet av den første verdenskrig. I dag er dette begrepet en av flere strafferettslige kategorier innenfor internasjonal strafferett. Denne boka handler om utviklingen av den internasjonale strafferetten og om denne rettens potensial til å forbedre menneskehetens grunnvilkår. Boka innledes med en drøfting av de historiske forutsetninger og politiske og rettsfilosofiske prinsipper som har dann et grunnlag for utviklingen av internasjonale strafferett. Nürnberg-prosessen, de internasjonale straffetribunaler for Rwanda og Det tidligere Jugoslavia og Den internasjonale straffedomstolen analyseres. Forholdet til Den internasjonale domstolen i Haag og nasjonale domstolers prosesser utredes. Forfatteren påpeker også viktigheten av konfliktmegling og fredsbevarende arbeid. Det avsluttende kapitlet vier han til Den internasjonale strafferettens potensial i lys av dagens politiske situasjon. Her analyserer han terrorisme som forbrytelse mot menneskeheten og drøfter muligheten til å utbedre Den internasjonale straffedomstolens legitimitet og arbeidsvilkår. Boka har bibliografi og liste over forkortelser. bjh

Norsk senter for menneskerettigheter. Årbok om menneskerettigheter i Norge 2006.Oslo: Universitetet i Oslo, Senteret 2007.ISBN 978-82-8158-041-1
Årboka om menneskerettigheter i Norge i 2006 viderefører i stor utstrekning tidligere årbøker, både når det gjelder form og valg av kildemateriale. Det vil si at årboka gir en systematisk beskrivelseav den utviklingen som har skjedd, uten at Norsk sent er for menneskerettigheter kommenterer eller analyserer forholdene. Forordet retter oppmerksomhet mot følgende tema: karikaturstriden, rettsikkerheten for de frihetsberøvede på Trandum utlendingsinternat, selskapers menneskerettslige ansvar, ny FN-konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter, arbeidet med en FNs urfolkerklæring, behov for reform av Det europeiske menneskerettighetssystem samt behovet for reform av statskirken. Den første delen av boka omhandler situasjonen i Norge når det gjelder sivile og politiske rettigheter. Deretter behandles utviklingen innenfor de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Den tredje delen av boka omhandler utviklingen når det gjelder forbudet mot diskriminering, og utviklingen for grupper som har et særskilt menneskerettsvern. Årboka baserer seg på følgende kilder: ny lovgivning, nye traktatforpliktelser, domstolspraksis, uttalelser fra Sivilombudsmannen, praksis fra andre statlige ombud og klageorganer, Norges rapporter til internasjonale komiteer, internasjonale tilsynsorganers anbefalinger, medieoppslag og materiale fra frivillige organisasjoner. Rapporten kan fåes i trykt utgave eller lastes ned i PDF-format. bjh

Scheinin, Martin. Human rights treaties and the Vienna Convention on the Law of Treaties: conflict or harmony?. Artikel Ipublikationen The Status of InternationalTreaties on Human Rights, s. 43–54. Strasbourg:Council of Europe Publishing 2006.(Science and Technique of Democracy, no.42.) ISBN 978-92-871-6013-3, 92-871-6013-9 (h.)
Artikeln utgör en rapport om förhållandet mellan Wienkonventionen om traktaträtten och mänskorättskonventioner och presenterades av Scheinin på Venedigkommissionens seminarium “The Status of International Treaties on Human Rights” I Coimbra, Portugal den 7–8 oktober 2005. Scheinin lyfter fram fem olika synsätt på förhållandet i fråga. Enligt det positivistiska synsättet kunde man se Wienkonventionen som en konvention som exakt reglerar staternas konventionsförhållanden. Enligt det dogmatiska synsättet kunde man se Wienkonventionen som en fullständig kodifikation av traktaträttens sedvanerättsliga normer. Enligt det tredje synsättet kunde man se en fragmentering av folkrätten, så att Wienkonventionen kunde åsidosättas av specifika traktatregimer så som människorättskonventioner. Det fjärde synsättet förespråkar en konstitutionalisering av folkrätten, där mänskorättsnormerna skulle vara objektivt bindande för staterna, oberoende av deras uttryckliga viljeyttrande och Wienkonventionens enskilda regler. Slutligen kunde man tänka sig en rekonciliation mellan Wienkonventionen och mänskorättskonventionerna. Scheinin diskuterar de olika synsätten och konstaterar avslutningsvis att det vore bra att vara försiktig hur man hänvisar till Wienkonventionen vid tillämpningen av mänskorättskonventioner. eh

Toivanen, Reetta & Knecht, Michi (red.). Europäische Roma – Roma in Europa. Münster: Lit Verlag 2006. 161 s. (Berliner Blätter, heft 39). ISBN 3-8258-9353-7 (h.)
Publikationen innehåller artiklar skrivna av europeiska doktorer, professorer, doktorander och forskare inom ämnen som etnologi, antropologi, språk- och litteraturvetenskap samt politik. Artiklarna tar upp romernas nya möjligheter och resurser i samband med europeiseringsprocessen. Hur erkänns och godkänns romerna i dagens Europa ur rättslig, politisk, kulturell och social synvinkel? Innebär EU nya möjligheter och ett bättre tryggande av romernas rättigheter? Publikationen visar även på fina kulturella och politiska projekt, så som romermuseet i Brünn, grundandet av European Forum for Roma and Travellers och andra initiativ inom minoriteters och mänskliga rättigheter. Eh

Ulfstein, Geir (red.) i samarbeid med ThiloMarauhan & Andreas Zimmermann. Making treaties work: human rights, environment and arms control. Cambridge: Cambridge University Press 2007. ISBN 978-0-521-87317-8 (ib.)
Det er for tiden økt oppmerksomhet rundt behovet for å gjennomføre internasjonale traktater på det nasjonale plan. Flere og flere traktater inneholder mekanismer for å få stater til å oppfylle sine forpliktelser. Ekspertene i denne boka evaluerer tre slike mekanismer: tvisteløsning gjennom internasjonale domstoler, administrative prosedyrer og tvangsgjennomføring. Tre områder som er i forkant av utviklingen av folkeretten undersøkes: menneskerettigheter, miljørett og våpenkontroll og nedrustning. Av innholdet: Dispute resolution, compliance control and enforcement in human rights law/Andreas Zimmermann; The International Covenant on Civil and Political Rights/Martin Scheinin; The European Convention on Human Rights/Mark E. Villiger; The European Convention on the Prevention of Torture compared with the United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol/Renate Kicker; Dispute resolution, compliance control and enforcement in international environmental law/Geir Ulfstein; The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/Rosalind Reeve; The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution/ Tuomas Kuokkanen; The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters/Veit Koester; The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context/Timo Koivurova; Dispute resolution, compliance control and enforcement of international arms control law/Thilo Marauhn; The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction/Lisa Tabassi; The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the IAEA Safeguards Agreements/Laura Rockwood; The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction/Kathleen Lawand; Dispute resolution/Andreas L. Paulus; Compliance control/ Jutta Brunnée; Enforcement/Christian J. Tams. Boka har saks-, traktat- og stikkordregister. bjh

Nytt tidsskrift: International Journal of Transitional Justice. Oxford: Oxford UniversityPress. ISSN trykt utg: 1752-7716,online 1752-7724
Samfunn som gjennomgår overgangen fra diktatur til demokrati, eller som tar et oppgjør med alvorlige menneskerettighetsbrudd etter krig og konflikt, har i de senere år tatt i bruk ulike metoder for å oppnå forsoning og rettferdighet, som f.eks. sannhetskommisjoner og rettsoppgjør. Dette nye tidsskriftet sikter mot å være et tverrfaglig forum for å utveksle og utvikle kunnskap på feltet, i dialog mellom aktivister, teoretikere og praktikere. I tillegg til lengre artikler finnes seksjonen ”Notes from the field”, som vil inneholde kortere artikler, intervju, debattinnlegg o.l. Tidsskriftet redigeres av Hugo van der Merwe (Transitional Justice Programme Manager, Centre for the Study of Violence and Reconciliation, South Africa) og Harvey M. Weinstein (Senior Research Fellow and Clinical Professor, Human Rights Center and School of Public Health, University of California, Berkeley, USA). Årgang 1, nummer 1/2007 har følgende innhold: Foreword: Reflections on moral accountability/Desmond Tutu; Transitional justice in ongoing conflicts/Luis Moreno Ocampo. Articles: ”Settling accounts” revisited: reconciling global norms with local agency/Diane F. Orentlicher; Does feminism need a theory of tranisitional justice? An introductory essay/ Christine Bell & Catherine O’Rourke; Geographies of crime and justice: contemporary transitional justice and the creation of ”zones of impunity”/Chandra Lekha Sriram & Amy Ross; Transitional subjects: the disarmament, demobilization and reintegration of former combatants in Colombia/Kimberly Theidon; The haunting of Alice: local approaches to justice and reconciliation in Northern Uganda/Erin K. Baines; Transitional justice and the reform of history education/ Elisabeth A. Cole; Public memorialization in perspective: truth, justice and memory of past repression in the Southern Cone of South America/ Elizabeth Jelin. Notes from the field: The thief of history: Cambodia and the Special Court/Youk Chhang; Peace or justice? Transitional justice in Afghanistan/Ahmad Nader Nadery. Tidsskriftet utgis med tre nummer per år. Mer informasjon.