Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 25 Nr. 4:2007:

Ny litteratur

Nedenfor gis et utvalg av ny litteratur som er innkommet til bibliotekene ved de nordiske menneskerettighetsinstitutter. Fullstendige oversikter over bøker, tidsskrifter, databaser m.m. finnes tilgjengelige på det enkelte bibliotekets hjemmesider.
Redigert av Betty Haugen og Eva Höglund; med bidrag fra Lena Olsson og Karen Lise Thylstrup*

Askola, Heli. Legal responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union. Oxford: Hart Publishing 2007. XIX, 218 s. (Modern Studies in European Law, vol. 14.) ISBN 1-84113-650-6 (ib.)
Publikationen handlar om aktuella satsningar i Europeiska unionen på att reglera kvinnohandel med sexuellt utnyttjande av kvinnor som syfte. Trots att många EU-länder har vidtagit åtgärder inför situationen saknas en mer omfattande syn på problemet samt tillvägagångssätt att tackla problemet. Författaren föreslår mer diskussion om bredare åtgärder för att tackla de grundläggande orsakerna till kvinnohandel, bland andra fattigdom, avsaknad av ekonomiska och migrationsmöjligheter samt ojämlikhet mellan könen. Hon föreslår också att EU-länderna skulle vidta fler åtgärder mot kvinnohandel genom regionalt samarbete inom EU, i stället för som enskilda länder, eftersom man i hög grad kan betrakta kvinnohandel som ett transnationellt problem. eh

Cardenas, Sonia. Conflict and compliance: state responses to international human rights pressure. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2007. XI, 188 s.; ill. (Pennsylvania Studies in Human Rights.) ISBN 978-0-8122-3999-7 (ib.), 0-8122-3999-7 (ib.)
Stater er ofte utsatt for krysspress i forhold til oppfølging av menneskerettighetskonvensjoner. Retter de seg etter konvensjonenes krav, risikerer de bråk fra innenlandske motstandere av internasjonal ”overstyring”. Står de imot internasjonale krav, kan de sette landets forhold til andre stater på spill. Forfatteren framholder at det ikke nødvendigvis dreier seg om et ja eller nei til konvensjonenes krav. Statsledere som havner i dette krysspresset har flere alternativer. De kan fortsette å bryte konvensjonene, mens de snakker varmt om dem, eller de kan velge å etterkomme noen, men ikke alle kravene. Boka gransker flere staters respons til slikt krysspress og utfordrer vanlige oppfatninger av grunnene til de ulike responsene. Data som framlegges tyder på at økt press for å etterkomme normene ikke nødvendigvis gir bedre resultat. Internasjonalt press er mer effektivt når det retter seg mot de grunnleggende årsakene til undertrykkelse. Forfatteren trekker på et bredt spekter av kilder for å underbygge sine teorier, med vekt på nylig nedgradert materiale fra Latin-Amerika, saker fra Øst-Europa, Sør-Afrika, Kina og Cuba og statistiske analyser fra alle verdens land. For å illustrere hvordan statsretorikk og atferd kan variere i takt med perspektivet, tar hun med synspunkter fra både de som er skeptiske til og de som er forkjempere for menneskerettigheter. bjh

Ersbøll, Eva, Ida Elisabeth Koch, Stéphanie Lagoutte ... [et al.], red. Denne verden fortjener at blive forandret: hyldest til Isi Foighel. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007, 404 s. ISBN 978-87-574-1653-4 (h.)
Bogen var oprindeligt tænkt som et festskrift til professor Isi Foighel på hans 80 års fødselsdag. Desværre døde Isi Foighel den 12. september 2007, og bogen er derfor i stedet udgivet som en hyldest til ham den 19. december 2007, hvor han skulle have fejret sin 80 års fødselsdag.
Indhold: Forord/Eva Ersbøll, Ida Elisabeth Koch, Stéphanie Lagoutte, Eva Maria Lassen; The integration of human rights in legal education and other academic disciplines/Gudmundur Alfredsson; ’War on terrorism’: the interaction of principles of war and principles of law/Yoram Dinstein; Hvad er en dansker?/Eva Ersbøll (om indfødsret); ’Ikke ryge hash og ikke læse jura’ – en personlig fortælling om Isi/Hanne Foighel; Retten til at søge. Om FN’s Menneskerettighedsdeklaration art. 14 og EU’s asylpolitik/Hans Gammeltoft-Hansen og Thomas Gammeltoft-Hansen; Om ytringsfrihed, selvcensur og får og bukke/Claus Gulmann; Thule-sagen – Grønland og Danmark/Karsten Hagel-Sørensen; Negerbørn og flokdyr/Jens Olaf Jersild; Fem gode år – med Isi Foighel som formand i 70’erne/Jørgen Jørgensen; In praise of a friendship which was discovered later to be family. Or: a Jewish, Danish–Israeli Fairy Tale/Edna Kaplan Hagler; FN’s konvention om bekæmpelse af racisme. En gammel konvention – levende i en ny tid/Morten Kjærum; Den Europæiske værdiorden/Henning Koch; Isi Foighels dissenser/Ida Elisabeth Koch og Stéphanie Lagoutte; ’Menneskerettighederne er af uvurderlig betydning for jøder’. Om jøder, menneskerettigheder og mangfoldighed i efterkrigstidens Danmark/Eva Maria Lassen; Bekæmpelse af international terrorisme. Den folkeretlige regulering eller cirklens kvadratur/Tyge Lehmann; Kapitalbeskatningen i Danmark – er vi fulgt med den internationale udvikling?/Peter Loft; Menneskerettigheder og demokrati – nogle refleksioner i anledning af de seneste års debat/Michael Lunn; Act of State-doktrinen og grundlovens § 19. Den Russiske Føderation og Ukraine i retssag ved danske domstole/Per Magid; Et pluralistisk Europa – overvejelser om en retfærdig og bæredygtig strategi/Birgitte Kofod Olsen; Israel – et land, to retssystemer/Herbert Pundik; End-of-Life Care: An Israeli Normative Perspective/Amos Shapira; Fra Skatteprofessor til Skatteminister/Poul Schlüter; Tre Professorer – med blik mod Nordatlanten/Ole Spiermann; Om årsagerne til at danske medier ikke er ’public watchdogs’ men snarere uansvarlige dræberhunde/Asger Thylstrup. klt

Francioni, Francesco (red.). Biotechnologies and international human rights. Oxford: Hart Publishing 2007. XXXV, 401 s. (Studies in International Law.) ISBN 978-1-84113-703-2 (ib.)
Denne boka utfyller Biotechnology and international law (redigert av Francioni og Scovazzi, utgitt av samme forlag i 2006). Boka er resultat av et forskningsprosjekt i regi av European University Institute i Firenze. Prosjektet samlet eksperter fra akademia og internasjonale organisasjoner med det formål å diskutere hvilke aktiviteter innen bioteknologi som kunne reguleres ved eksisterende menneskerettighetsprinsipper og standarder, og hvilke nye bestemmelser som burde utarbeides. Boka inneholder reviderte og redigerte presentasjoner fra et kollokvium i Firenze i 2005: Genetic resources, biotechnology and human rights: the international legal framework/F. Francioni; State responsibility for violations of basic principles of bioethics/P.-M. Dupuy; Ethical pluralism and the regulation of modern biotechnology/R. Brownsword; Consolidating bio-rights in Europe/S. Millns; UNESCO standard-setting activities on bioethics/A Yusuf; The normative spectrum of an ethically-inspired legal instrument: the 2005 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights/H. Boussard; Agricultural biotechnology and the right to food/K. Mechlem & T. Raney; A case study of the European Union’s regulation of GMOs: environment, health, consumer rights and economic freedom/E. Righini; Biogenetic resources and indigenous peoples’ rights/F. Lenzerini; Biotechnology, human rights and international economic law/E.-U. Petersmann; Genetic engineering, trade and human rights/T. Cottier; Patents, biotechnology and human rights: the preservation of biodiverse resources for future generations/F. Abbott; Citizens’ rights and participation in the regulation of biotechnology/D. Galligan; Offensive military applications of biotechnologies: loopholes in the law?/L. Vierucci. Boka har doms-, lov- og stikkordregister. bjh

Jørgensen, Helmer. Da menneskerettighederne opstod: det moderne menneskes selvforståelse tager form. København: Books on Demand GmbH 2007, 379 s.
ISBN: 978-87-7691-179-9 (h.)  

Bogen skildrer menneskerettighedernes historie fra de første spæde forsøg fra det engelske parlaments sejr og frem til tiden kort efter den franske revolution. Forfatterens overordnede idé er, at oplysningstid og individualisme nøje hænger sammen. Han går lige til de primære kilder og forfatternes værker både i Tyskland, England og Frankrig, og han begrænser sig ikke til de egentlige værker om menneskerettigheder og oplysningsfilosoffernes debatter, men sætter dem ind i en større åndshistorisk analyse ved at komplementere gennem læsninger af store forfatteres litterære og dramatiske digtninger, som direkte og indirekte har betydning for udviklingen af menneskerettighederne.
Bogen henvender sig både til undervisere og elever på gymnasieniveau og til alle med interesse for menneskerettigheder. klt

Lindsnæs, Birgit, Mette Holm & Tomas Martin. Menneskerettigheder falder ikke ned fra himlen: indblik i arbejdet med menneskerettigheder. København: Institut for Menneskerettigheder 2007, 91 s. ISBN: 87-91836-09-3 (h.)
Bogen præsenterer et udsnit af Institut for Menneskerettigheders arbejde med lokale partnere i en række lande for at fremme og beskytte menneskerettighederne. Bogen giver et indblik i de internationale aktiviteter og forholdene i Niger, Cambodia, Uganda, Afghanistan, Kina m.fl. klt

Mares, Radu. The dynamics of corporate social responsibilities. Leiden: Martinus Nijhoff 2008. X, 370 s. (The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library, 33.) ISBN 978 90 04 16392 8 (ib.)
Radu Mares, författaren till boken, är forskare vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och disputerade 2006 vid Lunds universitet. Denna bok baseras på och är en utveckling av tankarna i hans avhandling. Boken uppehåller sig vid det som på engelska benämns Corporate Social Responsibility (CSR), alltså företags sociala ansvar. Författaren framhåller att ett ansvarstagande ledarskap inom stora företag är av betydelse, inte enbart som enstaka isolerade exempel på någon form av självreglering, utan att ett ansvarstagande ledarskap också kan bidra till en mer omfattande utveckling av normer. Vidare menar Mares att detta i och för sig varit under utveckling det sist decenniet och avsikten har varit att göra företag mer mottagliga för krav på hänsyn till de mänskliga rättigheterna och till miljön. Regeringar skulle också genom olika initiativ kunna stimulera företag till åtgärder som skulle leda utvecklingen framåt. Flexibiliteten i nuvarande lagstiftning framhålls, precis som behovet av nya regleringar som är relevanta för företags sociala ansvar. Eftersom Corporate Social Responsibility i allt högre grad sammanfaller med allmänna riktlinjer och normer skulle det vara möjligt att komma fram till mer systematiska lösningar inom området affärer och mänskliga rättigheter.
Boken vänder sig till en läsekrets som består av experter inom juridik och personer inom företagsverksamhet som är intresserade av att förbättra skyddet av de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. Dessutom bör boken vara av stort värde både för teoretiker inom CSR och för engagerade praktiker inriktade på den sociala dynamik som omger realiserandet av CSR. lo

Mowbray, A.R. Cases and materials on the European Convention on Human Rights. 2nd ed. London: Oxford University Press 2007. XXXVIII, 1058 s. ISBN 9780199206742 (h.)
Boka er en oppdatering av førsteutgaven fra 2001, og er ajourført fram til 1. september 2006. Den inneholder utdrag av utvalgte dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD), med forfatterens kommentarer til EMDs tolkning av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Boka innledes med et kapittel om EMKs tilblivelse (ny i denne utgaven) og en generell innføring i det europeiske systemet. Så følger en analyse av rettspraksis organisert etter de ulike konvensjonsartikler. Kapitlet om det europeiske systemet er gjennomrevidert for å fange opp endringene siden førsteutgaven, mer enn 200 nye dommer er inkludert, og nye kapitler er skrevet om protokoll 4 og 7. Boka har doms-, lov- og stikkordregister. bjh
Pellonpää, Matti. Europeiska människorättskonventionen. Helsinki: Talentum 2007. XX, 702 s. (Översatt till svenska av Rosa Donner.) ISBN 978-952-14-1014-7 (ib.)
Publikationen är en bred och allmän framställning av Europeiska människorättskonventionen. De rättigheter som konventionen tryggar behandlas i belysning av Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis. Författaren behandlar också det internationella övervakningssystem som konventionen har skapat samt konventionens ställning i nationell rätt och EU-rätt. Denna svenskspråkiga upplaga är en uppdaterad översättning av den fjärde finskspråkiga upplagan av samma verk (utgivningsår 2005). I den svenskspråkiga upplagan beaktas även den senaste utvecklingen inom rättspraxis samt de processuella reformer som har ägt rum efter utgivningen av den senaste finskspråkiga upplagan. eh

Reiding, Hilde. The Netherlands and the development of international human rights instruments. Antwerpen: Intersentia 2007. XIX, 539 s. (School of Human Rights Research Series, vol. 22.) ISBN 978-90-5095-654-3 (h.)
Når et lands menneskerettighetspolitikk diskuteres, er det vanligvis enten snakk om landets egne brudd, eller dets politikk i forhold til andre staters brudd. Det enkelte lands bidrag til utvikling av regionale og internasjonale menneskerettighetssystemer vies langt mindre oppmerksomhet. Denne boka analyserer Nederlands politikk, fra slutten av 1970-tallet fram til 2006, for å påvirke utviklingen av internasjonale normer og mekanismer. Forfatteren gjennomgår Nederlands stilling i forhandlinger om en rekke konvensjoner vedrørende tortur, økonomiske og sosiale rettigheter og barns og minoriteters rettigheter. Hun undersøker om Nederland var for å opprette flere konvensjoner og mer påtrengende overvåkningsmekanismer, og hvilke argumenter og interesser var avgjørende for dets stillingtaken. Oppmerksomhet rettes også mot rollen til og påvirkningen fra frivillige organisasjoner, parlamentet og byråkratiet. Forfatteren evaluerer Nederlands internasjonal renommé som foregangsland for menneskerettigheter, og den nasjonale myten om at Nederland har en spesiell rolle å spille i verden. Hun stiller spørsmål om Nederland er en veiviser i menneskerettigheter, eller om landets politikk må betraktes som resultat av en pragmatisk tilpasning til innenriks- og utenrikssituasjonen. Boka er en bearbeidet versjon av forfatterens doktoravhandling, avlevert ved Utrecht Universitet i 2007. bjh

Salomon, Margot E., Arne Tostensen & Wouter Vandenhole (eds). Casting the net wider: human rights, development and new duty-bearers. Antwerpen: Intersentia 2007. XXI, 462 s. ISBN 978-90-5095-718-2 (ib.)
Boka omhandler menneskerettigheter i utviklingsland. Den forsøker å klargjøre ansvaret som tilligger giverland, frivillige organisasjoner og andre aktører som flernasjonale korporasjoner og internasjonale pengefond. Boka er et produkt av tverrfaglig europeisk samarbeid i regi av Association of Human Rights Institutes (AHRI). Innhold: Part I. AN INTEGRATED APPROACH TO GLOBAL CONCERNS. Human rights, development and new duty-bearers/Margot E. Salomon, Arne Tostensen & Wouter Vandenhole; The three pillars of the United Nations: security, development and human rights/Manfred Nowak; Terrorism and poverty: is there a causal relationship?/Ivan Manokha; Does human rights-based development make a difference?/Hans-Otto Sano; Part II. NEW DUTY-BEARERS. The EU. EU and development: extraterritorial obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/Wouter Vandenhole; Human rights in EU development cooperation: a practitioner’s perspective/Mercedes García Pérez; Conditional partners?: human rights in EU-ACP relations/Hugo Stokke; WORLD BANK, IMF AND WTO. International economic governance and human rights accountability/Margot E. Salomon; The Bretton Woods institutions: human rights and the PRSPs/Arne Tostensen; Securing intellectual property objectives: new approaches to human rights considerations/Ruth L. Okediji; BUSINESS. A poverty perspective on human rights and business/Karin Buhmann; Project financing in developing countries: economics, morals and law/Tom Sorell; Part III. CASE STUDIES. Poverty, human rights and justice sector reform in Kenya and Uganda/Bård A. Andreassen; A human rights-based approach to poverty reduction in Macedonia/Karin Lukas; The right to education: instrumental rights par excellence/Maija Mustaniemi-Laakso; The right to health and the MDGs: confronting HIV/AIDS in Africa/Nsongurua J. Udombana; From ‘sacred commitment’ to justiciable norms: indigenous peoples’ rights in the Inter-American system/Fergus MacKay. CONCLUSIONS. New human rights duty-bearers: a conversation on policy implications/Hadewych Hazelzet, Margot E. Salomon, Arne Tostensen & Wouter Vandenhole. bjh

Scheinin, Martin. Terrorism and human rights. Artikel i Zeitschrift für Menschenrechte/Journal for Human Rights, Jahrgang 1, nr. 1 (2007), ss. 11–18. Schwalbach: Wochenschau Verlag 2007. ISSN 1864-6492
Scheinins artikel baserar sig på hans inledningsanförande vid Minerva Biennial Conference on Human Rights in Israel som hölls i Jerusalem den 6 december 2006. I artikeln tar Scheinin upp definitionen på terrorism, frågan om huruvida icke-statliga aktörer kan kränka mänskliga rättigheter och vilken roll de mänskliga rättigheterna spelar i kampen mot terrorism. Enligt Scheinin bör staterna påminnas om att det finns vissa individuella grundläggande rättigheter som bör respekteras under alla omständigheter, även under kampen mot terrorism. Dessa rättigheter bör respekteras av alla, inte enbart av stater och regeringar. Detta leder till frågan huruvida terrorister kränker mänskliga rättigheter? På denna problematik finns det flera synsätt inom det internationella samfundet. Det viktiga, enligt Scheinin, är dock att problematiken diskuteras. Scheinin lyfter fram fyra roller där mänskliga rättigheter förekommer i kampen mot terrorism. För det första har mänskliga rättigheter en inskränkande inverkan på åtgärderna för att bekämpa terrorism. Å andra sidan är det viktigt att lyfta fram lyckade åtgärder för bekämpning av terrorism som samtidigt respekterar mänskliga rättigheter. För det tredje är respekten för mänskliga rättigheter avgörande för hållbara långsiktiga resultat i bekämpningen av terrorism. För det fjärde bör man komma ihåg att staternas brott mot mänskliga rättigheter ofta ger upphov till förhållanden som befrämjar utbredningen av terrorism. eh    

Staaf, Annika & Lars Zanderin (red.). Mänskliga rättigheter i svensk belysning. Malmö: Liber 2007. 224 s. ISBN 978-91-47-08748-8
Det som utmärker denna bok är att den analyserar mänskliga rättigheter (MR) utifrån svenska förhållanden och knyter ihop svensk lagstiftning och rättspraxis med internationell rätt. I förordet ställer författarna frågan om varför man valt att fokusera på svenska förhållanden. Svaret ger de själva genom att med olika exempel visa på förekomsten av kränkningar av de mänskliga rättigheterna även i Sverige. Boken består av tolv uppsatser skrivna av jurister och statsvetare knutna till universitet och högskolor i Sverige. De fyra första uppsatserna tar upp olika perspektiv på MR och regelverkets framväxt och kopplingen till internationell rätt. Bl.a. belyses hur EG-rätten påverkar svensk lagstiftning och rättspraxis. I kapitlet "Tillståndet för mänskliga rättigheter i Sverige" konstateras att Sveriges goda rykte befläckats av händelser genom fall av polisvåld och diskriminering. De övriga kapitlen utgörs av fallstudier, t.ex. diskriminering i arbetslivet och av personer med funktionshinder. Referenserna till de olika kapitlen är detaljerade. Ett index avslutar.
Boken bör ha läsare bland tjänstemän inom svensk förvaltning och organisationer som handlägger frågor som förutsätter kunskap i svensk och internationell rätt på området, förutom att den kan användas som kursbok vid universitet och högskolor. lo

Stang, Elisabeth Gording. Det er barnets sak: barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. Oslo: Universitetsforlaget 2007. 469 s.; ill. ISBN 978-82-15-01209-4 (ib.)
Boka analyserer og beskriver barnevernets hjelpetiltak fra et praktisk og juridisk perspektiv. Framstillingen tar utgangspunkt i konkrete saker fra barneverntjenesten. Tidligere barnevernsbarns uttalelser knyttet til bruken av hjelpetiltak er brukt som illustrasjoner for å løfte fram barnas stemmer. Boka har et gjennomgående fokus på barnet og på barnets egen deltakelse i saken. Et hovedbudskap er at hensynet til barnet i større grad enn det som hittil har vært vanlig skal prioriteres, både i teori og praksis. Forfatteren skisserer flere forslag til å styrke barnets stilling. Hun drøfter hensynet til barnets beste, det biologiske prinsippet og det minste inngreps prinsipp. Boka behandler bl.a. spørsmål om barnets rett til å bli sett og hørt; prosessuelle rettigheter; samtykke; bruk av tvang; retten til hjelp; erstatning for barnevernets unnlatelser og forholdet mellom barnevernloven og FNs barnekonvensjon. Boka ble opprinnelig levert som avhandling (dr.juris) ved Universitetet i Oslo 2007. Som vedlegg har boka saksresymeer, oversikt over relevante offentlige dokumenter og annen litteratur, og doms-, lov- og stikkordregister. bjh

Steiner, Henry J., Philip Alston & Ryan Goodman. International human rights in context: law, politics, morals: text and materials. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press 2008 [i.e. 2007]. XXXIX, 1492 s. ISBN 978-0-19-927942-5 (h.)
Boka analyserer menneskerettigheter fra et tverrfaglig perspektiv og i en sosial og kulturell sammenheng. Den inneholder et bredt utvalg av primære og sekundære kilder, med redaksjonelle kommentarer og spørsmål til fordypning og diskusjon. Forlaget har opprettet et nettsted for oppdaterte utgaver av omtalte deklarasjoner, konvensjoner, resolusjoner osv. Boka er gjennomrevidert og inkluderer nye temaer som menneskerettigheter i forhold til terrorisme, sikkerhet, klima/miljø og ”non-state actors”. Boka har stikkord- og forfatterregister. bjh
United Nations High Commissioner for Human Rights. Legislative history of the Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations 2007. 2 volymer + 1 CD-ROM. Dokumentnr.: HR/PUB/07/1. ISBN 9789211541779 (h.), 9211541778 (h.)
I denna publikation som består av två volymer redogörs för lagstiftningshistoriken kring FN:s konvention om barnets rättigheter. Volym 1 handlar om förloppet som ledde fram till konventionens godkännande samt diskussionen kring innehållet och ordalydelsen i artiklarna 1–17. Volym 2 handlar om diskussionen kring innehållet och ordalydelsen i artiklarna 18–54 samt diskussionen kring artiklar som diskuterades men inte antogs. Publikationen utgör en värdefull källa för alla som forskar kring barnets rättigheter eftersom den visar vilken betydelse de olika artiklarna tillskrivits. Genom publikationen kan man således även få vägledning i hur man borde tillämpa principen om barnets bästa.
Publikationen finns tillgänglig i fulltext, (vol. 1) och (vol. 2). eh

Ny tidskrift:

Zeitschrift für Menschenrechte/Journal for Human Rights. Schwalbach: Wochenschau Verlag. ISSN 1864-6492                                
Denna nya tidskrift är tvåspråkig och utkommer två gånger per år från och med år 2007. Tidskriften är ett forum för diskussion kring mänskliga rättigheter och mänskorättspolitik. Redaktörer för tidskriften är Tessa Debus (Universität Hamburg), Dr. Regina Kreide (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M.), Dr. Michael Krennerich (Nürnberger Menschenrechtszentrum) och Dr. Anja Mihr (European Inter-University Center, Venedig). Varje nummer av tidskriften ägnas åt ett speciellt tema. Nr. 1 har som tema Mänskliga rättigheter och terrorism och nr. 2 Mänskliga rättigheter och stater. Förutom artiklar innehåller tidskriften också bokrecensioner och ett avsnitt som kallas Forum och som innehåller diskussioner och intervjuer med sakkunniga personer inom ämnet. Årgång 1, nr. 1, 2007 innehåller följande artiklar och intervjuer: Terrorism and human rights/Martin Scheinin; The human rights/humanitarian framework in the age of terror/George Andreopoulos; Sicherheit, Freiheit und Terrorismus/Walter Reese-Schäfer; Vorrang der Sicherheit? Eine Replik auf Walter Reese-Schäfers Plädoyer für einen aggressiven Neo-Etatismus/Hauke Brunkhorst; Die Aushöhlung des Folterverbots im Kampf gegen den Terrorismus/Manfred Nowak; Das Menschenrecht, nicht gefoltert zu werden, und die Grenzen des Rechtsstaates/Georg Lohmann; Die kulturelle Vermittlung der Menschenrechte/Abdullahi A. An-Na’im; Der Einsatz privater Militärunternehmen – völkerrechtliche Einordnung, Regulierung und Verantwortlichkeiten/Constanze A. Schimmel; “Kein Menschenrechtsrabatt in der Terrorismusbekämpfung”/Ein Gespräch mit Günter Nooke, Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung im Auswärtigen Amt; Das Paradox der Menschenrechte und die mangelnde Sensibilität im Umgang mit der Vergangenheit in Peru/Ein Gespräch mit Miguel Giusti, Professor für Philosophie in Lima; Von der Menschenrechtspolitik hin zu einer Politik der Menschenrechte/Michael Krennerich.
Mer information.. eh


* bjh=Betty Haugen (f. 1946), bibliotekar (Oslo), hovedbibliotekar ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Epost Bibliotekets hjemmeside
eh=Eva Höglund (f. 1967), pol. mag. (Åbo), tf. informatiker vid Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo Akademi, Åbo, Finland. Epost. Instituttets hjemmeside
klt=Karen Lise Thylstrup (f. 1952), bibliotekar, cand.scient.bibl. (København), institutbibliotekar ved DCISM Biblioteket, Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, København. Epost. Bibliotekets hjemmeside               
lo=Lena Olsson, bibliotekar, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund. Epost Bibliotekets hjemmeside