SMR-forsker om Barnekonvensjonen

Gáldu Cála – Tidsskrift for urfolks rettigheter – er ute med et spesialnummer om FNs barnekonvensjon og dens spesielle relevans i forhold til samisk kultur og samiske barn. SMR-stipendiat Hadi Khosravi Lile er forfatter for hele publikasjonen med unntak forordet som er skrevet av Carsten og Lucy Smith. 

Gáldu Cála – Tidsskrift for urfolks rettigheter regnes som vitenskapelig i rapportsammenheng (Nivå 1). Det kommer ut i gjennomsnitt to ganger i året. Selve teksten i denne publikasjonen består av 46 sider. Den er publisert både på norsk og samisk.

Særskilt fokus på urfolk

Hadi Khosravi Lile, som arbeider med en rettssosiologisk studie med spesielt fokus på samisk kultur og barnekonvensjonen, forteller at publikasjonen fokuserer på de bestemmelser i Barnekonvensjonen som nevner urfolk spesifikt, nemlig artikkel 17, artikkel 29 og artikkel 30. I tillegg er det tatt med et kapittel om menneskerettighetsloven og litt om hvilke prinsipper som avgjør hvordan konvensjonen skal tolkes i norsk rett. Barnekonvensjonen er den eneste av FNs kjernekonvensjoner som nevner urfolk spesifikt. Denne publikasjonen er en av de første som er skrevet om temaet. I tillegg er det verdt å nevne at det er skrevet svært lite om barnekonvensjonens vern for urfolk og urfolksbarn internasjonalt

Målgruppen for denne publikasjonen er politikere, jurister, statsvitere, sosiologer, pedagoger, lærere, journalister, studenter og alle som kan ha interesse av å lære mer om FNs barnekonvensjon og dets vern for samiske barn og samisk kultu

Fri stilling

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er ansvarlig for tidsskriftet. Gáldu er et organ som er underlagt Arbeids og inkluderingsdepartementet. Det er også finansiert av Utenriksdepartementet. Likevel har Gáldu en uavhengig rolle ovenfor regjerningen. Tidsskriftet regnes som vitenskapelig i rapportsammenheng (Nivå 1). Det utkommer i gjennomsnitt to ganger i året. Selve teksten i denne publikasjonen består av 46 sider. Den er publisert både på norsk og samisk

Kompetansesenteret har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen om urfolksrettigheter og samiske rettigheter. Senteret har finansiert produksjon av teksten og oversettingen, mens Sametinget har finansiert trykkingen.

 

Emneord: barnekonvensjon, menneskerettigheter, samer, urfolk Av Christian Boe Astrup
Publisert 5. juni 2009 11:29 - Sist endret 10. sep. 2015 14:46