Menneskerettighetsarbeid i støpeskjeen

Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo støtter at en prosess igangsettes for å utskille senterets funksjon som Nasjonal institusjon (NI) for menneskerettigheter i Norge. Denne statusen er forankret i en kongelig resolusjon fra 2001. Bakgrunnen er en rapport til Utenriksdepartementet på initiativ fra SMR som evaluerer senterets virksomhet som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Rapporten som ble levert 15. mars anbefaler bl.a. at funksjonen som NI tas ut at senteret, og dermed Universitetet i Oslo, og at det etableres en frittstående enhet.  SMR-styret registrerer at ledelsen ved Juridisk fakultet og universitetets sentrale ledelse deler denne oppfatningen.  

-Det er to utviklingstrekk som har gjort denne beslutningen naturlig og nødvendig, sier SMR-direktør Nils Butenschøn. Det ene er at nasjonale institusjoner generelt har fått en sterkere formell rolle i FN-systemet for å overvåke at stater overholder sine internasjonale forpliktelser, noe som ikke var forutsatt da SMR fikk mandatet som NI. En slik funksjon er det ikke naturlig at en universitetsinstitusjon innehar.  I lys av denne utviklingen vil et skille virke klargjørende både for universitetet og for den nasjonale institusjonen.

Det andre utviklingstrekket må ses i sammenheng med internasjonaliseringen av norsk rett, påpeker Butenschøn.
-Denne internasjonaliseringen gjør forskning om menneskerettigheter til et stadig mer sentralt universitetsanliggende, noe også den nåværende ledelsen ved Universitetet i Oslo legger stor vekt på.  Det sentrale fokus for SMR i tiden fremover vil derfor være å styrke og utvikle rollen som det sentrale forskningsmiljøet for menneskerettigheter ved UiO generelt, og spesielt ved Det juridiske fakultetet.  Vi vil også videreføre vårt brede internasjonale arbeid for å bygge menneskerettskompetanse i norske samarbeidsland.

SMR-styret oppfordrer norske myndigheter til å sikre at Norge også i fremtiden har en nasjonal institusjon for menneskerettigheter i fult samsvar med FNs retningslinjer for slike institusjoner.

-En slik institusjon bør ha en tyngde og kapasitet som står i forhold til Norges ambisjoner som en forkjemper for menneskerettighetene internasjonalt, sier Nils Butenschøn. Han opplyser at SMR nå avventer nå Utenriksdepartementets videre behandling av saken og den periodevise behandlingen av SMRs akkreditering som NI i FN-systemet. En beslutning derfra kommer ultimo mai.

 

Publisert 6. apr. 2011 10:34 - Sist endret 23. okt. 2013 11:23