Tilsynsorgan mot tortur

Hvordan sikres frihetsberøvede personer mot tortur og andre alvorlige integritetskrenkelser? Dette er en problemstilling med fornyet aktualitet i forbindelse med at Justisdepartementet nå har tatt initiativet til å utrede etableringen av en forebyggende nasjonal tilsynsmekanisme («National Preventing Mechanism» - NPM) under tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon. Formålet med etablering av et slikt tilsyn er å styrke frihetsberøvedes rettsvern.  

Dette er bakgrunnen for at SMR/NI har utarbeidet et posisjonsnotat om hvilken modell som kan sikre frihetsberøvede personer det beste vernet i norsk sammenheng. SMR/NI mener en koalisjonsmodell der flere aktører gis status som NPM, vil sikre det beste vernet for frihetsberøvede mot tortur og andre alvorlige integritetskrenkelser. Videre anbefaler SMR/NI at Norges nasjonale institusjon blir en integrert del av Norges NPM.

Vekt på internasjonale erfaringer

Dette fremgår av et posisjonsnotat SMR har utarbeidet, der man også redegjør konkret for hvordan denne mekanismen – NPM – kan organiseres.

SMR vektlegger internasjonale erfaringer, særlig fra våre naboland, når man vurderer mulig organisasjonsmodell og tilknytning. Dessuten er SMR også opptatt av hva slags rolle den norske Nasjonale institusjonen for menneskerettigheter bør ha i en NPM.

Justisdepartementet har oppnevnt en særskilt gruppe som skal utrede hvilken eller hvilke organer som bør utpekes eller opprettes som NPM. 

 

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 19. okt. 2011 10:34 - Sist endret 10. sep. 2015 14:48