Engasjert om tvang i norsk psykiatri

Det er generell enighet om at det er for mye tvang i norsk psykiatri. Men det er svært ulike oppfatninger om hvordan dette problemet kan begrenses, eller løses, via lovgivning. 

Møteleder Kristin Høgdahl (t.v.), Mette Ellingsdalen og Marius Emberland under møtet i mr-forum. (foto: CBA)

Dette er det generelle inntrykket fra møtet i Menneskerettighetsforum den 1. desember, der nærmere 40 deltakere kunne høre Marius Emberland, til daglig ansatt ved Regjeringsadvokaten og medlem av Paulsrud-utvalget, i dialog med psykolog Haldis Hjort og Mette Ellingsdalen, leder i brukerorganisasjonen We Shall Overcome.

Pasienters selvbestemmelse

Det var Paulsrud-utvalgets fremlagte innstilling NOU 2011:9 som dannet utgangspunkt for debatten. Utvalget foreslår lovendringer for å få ned tvangsbruken og styrke psykiatriske pasienters selvbestemmelse og rettssikkerhet.

Møtet ble ledet av fungerende leder for Nasjonal Institusjon i Norge, Kristin Høgdahl. Et sentralt tema var blant annet FNs konvensjon om nedsatt funksjonsevne og hvilken betydning en ratifisering av denne får for reglene om tvang i psykiatrien.

Debatten som etterfulgte Emberlands hovedinnlegg og replikkene fra Hjort og Ellingsdalen, viste at de fleste er enig om at det benyttes for mye tvang, men at det er svært ulike oppfatninger om hvordan dette kan løses i et lovverk.

Nødvendig tvang?

Enkelte hevder loven om psykisk helsevern må oppheves fordi den åpner for diskriminerende tvangsbruk overfor personer med psykiske lidelser. Andre mener derimot at tvang som behandling i noen tilfeller er nødvendig og mener problemet i stedet må bøtes på med bedre rettssikkerhet.

Diskusjonen ble spesielt engasjert under ordskiftet om tvungen behandling med medikamenter. Enkelte hevdet at Paulsrud-utvalgets forslag ikke tar konsekvensene av tilgjengelig kunnskap om skadevirkninger sett opp mot behandlingseffekten. Debatten åpnet opp svært mange spørsmål som ikke kunne besvares innenfor tidsrammen på to timer. Det er all grunn til å tro at den vil fortsette i tiden fremover, både i tilknytning til høringsrunden og i det offentlige ordskiftet. 

Publisert 5. des. 2011 13:46