Høringssvar om ny klageordning for utlendingssaker

SMR mener det er positivt at norske myndigheter nå har foretatt en gjennomgang av klageordningen på utlendingsfeltet.Dette uttaler senteret i en høringsuttalelse til Justis-og politidepartementet om ny klageordning for utlendingssaker.

På enkelte områder innebærer forslaget til ny klageordning en styrket rettsikkerhet for klagerne. Det er særlig positivt å konstatere at asylsaker hvor klagerens forklaring ikke legges til grunn foreslås behandlet i en nemnd der klager har møte- og uttalelsesrett. Samtidig har SMR innvendinger til utvalgets forslag.

Disse presenteres i tre hovedpunkter i senterets høringsuttalelse:

Etterlyser helhetlig perspektiv

På et overordnet plan oppfordrer SMR norske myndigheter til å vurdere utvalgets forslag om ny klageordning i et helhetlig perspektiv. Spørsmålet bør etter vår oppfatning ses i lys av utlendingers reelle adgang til å prøve klager for norske domstoler. Vurderingstemaet bør være om klagesystemet som helhet gir et effektivt vern mot konvensjonskrenkelser i tråd med artikkel 13 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Rettssikkerhet fremfor politisk styring

Senteret mener vurderinger av ny klageordning burde tatt utgangpunkt i best mulig rettssikkerhet for den enkelte, og finner det derfor uheldig at en vurdering av mulighetene for politisk styring utgjør en så sentral del av utvalgets mandat. Politisk styring behøver i seg selv ikke å være problematisk, men det grunnleggende hensynet bør alltid være rettssikkerheten.

Lik behandling ønskelig

Det foreslåtte skillet mellom sakstyper hvor det gis adgang til muntlig nemndbehandling, og sakstyper hvor denne adgangen er avskåret, synes ikke naturlig. Å underlegge saker ulik type behandling bør begrunnes i hensynet til rettssikkerhet og se hen til sakens kompleksitet og hvor alvorlige følger avgjørelsen kan få for den enkelte.

Senteret kan ikke se at rettssikkerhetsmessige hensyn er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget om ulik behandling av ulike kategorier av saker, og anser dette som problematisk.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 19. okt. 2011 12:18 - Sist endret 10. sep. 2015 14:48