Stillingen som Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter utlyses

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) for perioden 2014-2017, med mulighet for inntil fire års forlengelse. SMR er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder som har faglige og strategiske ambisjoner om å videreutvikle senterets forskningsmiljø, undervisning og eksternfinansierte programmer.

Direktøren er øverste faglige og administrative leder for senteret, og forestår den daglige ledelsen av senterets virksomhet. Direktøren rapporterer til SMRs styre og Det juridiske fakultets dekan, og representerer senteret i fakultetets organer på linje med instituttledere ved fakultetet. Direktøren har en viktig oppgave i å representere SMR overfor nasjonale og internasjonale aktører, og å synliggjøre SMR i offentligheten.

Direktøren må ha store faglige og strategiske ambisjoner på vegne av SMR og ha evne og vilje til å arbeide aktivt for at ambisjonene innfris.  Direktøren skal bidra til å videreutvikle det tverrfaglige og innovative forskningsmiljøet med utgangspunkt i senterets multidisiplinære kompetanse. Det legges stor vekt på personlig egnethet, og den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere og samarbeide eksternt og internt, og til å virke samlende og motiverende.

Hovedutfordringer vil være å videreutvikle senterets profil som det sentrale forskningsmiljøet for menneskerettigheter i Norge, og å videreutvikle de internasjonale prosjekter/programmer ved sentret. Dette innebærer betydelig kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer, offentlige organer, internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner – både nasjonalt og internasjonalt. Senteret har et bredt samarbeid med institusjoner internasjonalt.

For ytterligere  informasjon om stillingen og rekrutteringsprosessen henvises det til selve utlysningsteksten.

Publisert 14. sep. 2012 14:26 - Sist endret 9. nov. 2018 15:03