-En praktisk orientert forskningsstrategi

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) skal videreutvikle sin nasjonalt og internasjonalt anerkjente posisjon som et flerfaglig forsknings- og undervisningssenter ved Universitetet i Oslo.

Slik åpner SMRs nye forskningsstrategi, som gjøres gjeldende for perioden 2012-2014.  

-En praktisk rettet strategi som også er tydelig på hva som prioriteres, og hvordan vi rent konkret skal nå målene, sier forskningsleder, professor  Bård A. Andreassen, som har ledet arbeidet med strategien.  

Bård A. Andreassen

I følge strategien skal SMR videreføre og styrke sin nasjonale stilling som kompetansesenter og kunnskapsbase på menneskerettighetsfeltet i Norge innen forskning og undervisning, og gjennom et aktivt samfunnsengasjement. 

Senterets internasjonale programmer skal dessuten fortsatt være en kjernevirksomhet ved SMR, og bidra til kompetansebygging og kunnskapsutvikling i samspillet mellom forskning og akademisk samarbeid i programmene, og i et samspill mellom forskere og programmer.

Styrket kompetanse

-Det er viktig at SMR får styrket sin forskerstab, påpeker Andreassen.

-Dette skal blant annet gjøres bl.a. ved  å arbeide for at senteret blir tilført to nye førstestillinger innen juridisk menneskerettighetsforskning. Samtidig er det viktig å sikre senterets flerfaglighet ved  rekruttering av en ny ikke-juridisk førstestilling.

Andreassen peker også på behovet for å sikre god gjennomstrømming av PhD-kandidater og en aktiv nyrekruttering av PhD-studenter og postdoktorstillinger, fortrinnsvis innen prioriterte tematiske områder.

Mer synergi med programmene

-Strategien er jo altså opptatt av et styrket samspill med SMRs internasjonale programmer?

-De internasjonale programmene har et klart forskningspotensiale. Dessuten er det viktig å synliggjøre disse innen UiOs forskningsmiljøer. Ved å gjøre dette styrker vi rekrutteringspotensialet og konsoliderer SMR som flerfaglig forskningssenter, sier Andreassen.

Som videre påpeker at denne strategiske vektleggingen allerede har gitt konkrete utslag gjennom etableringen av de såkalte «TAGene» - Tematiske arbeidsgrupper der både forskere og programmedarbeidere inngår som medlemmer. I den nye forskningsstrategien har senteret lagt opp til fire grupper, som med referanse til menneskerettighetene, tar opp problemstillinger knyttet til ulike aspekter ved henholdsvis konflikter, grunnlovsspørsmål, utvikling og mangfold.

-TAGene kommer bl.a. til å spille en sentral rolle i forbindelse med feiring av sine 25 første år. Gjennom året som kommer vil de fire TAGene alle ha ansvaret for ulike konferanser med høy faglig og offentlig profil, sier Bård A. Andreassen.

Publisert 17. feb. 2012 10:05 - Sist endret 5. juli 2017 14:11