Grunnlovslunsj om menneskerettighetene

Hvordan bør menneskerettighetene vernes i Grunnloven? Dette spørsmålet kan du få svar på ved å delta i Norsk senter for menneskerettigheter Grunnlovslunsj i Grand Café mandag 26. mars, fra kl.11:00 til 13:30. Her lanserer vi også Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011 og markerer SMRs 25 års jubileum.

Se også praktiske detaljer for møtet.

Tradisjonsrike Grand Café er stedet for SMRs Grunnlovslunsj om menneskerettigheter.

Spørsmålet om menneskerettighetenes plass i Grunnloven er nå kommet høyt på den politiske dagsorden etter at forslaget fra Stortingets menneskerettighetsutvalg ble presentert i januar. Utvalget ble spesielt nedsatt av Stortingets presidentskap for å vurdere om en styrking av menneskerettighetsvernet kan skje ved å ta rettigheter inn i Grunnloven. Forslaget går ut på å ta inn et helt nytt kapittel i Grunnloven med sentrale rettigheter som utvalget mener bør gis grunnlovs vern.

-Vi ønsker å belyse verdimessige, politiske og konstitusjonelle problemstillinger som forslaget reiser. Blir forslaget vedtatt får vi den mest omfattende grunnlovsreform siden 1814. Dette sier SMR-direktør Nils Butenschøn, som vil lede møtet i Grand Café sammen med advokat Berit Reiss-Anderssen. Her vil han bl.a. spørre et panel av politikere og eksperter om betydningen av den foreslåtte reformen for å sikre grunnleggende fellesverdier i det norske samfunn.

«Rettsliggjøring» og «nasjonalisering» av menneskerettighetene?

-To andre viktige spørsmål i debatten vil også komme opp. Det ene er om reformen vil bidra til urimelig «rettsliggjøring» av politikken, dvs. å forskyve maktforholdet mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet. Det andre er om reformen vil bidra til en «nasjonalisering» menneskerettighetene, dvs. knytte rettighetene til et særlig norsk verdigrunnlag. Det kan på den ene siden bidra til økt eierskap, men også til en skjerming mot kontroll og overvåkning fra internasjonale organer, noe mange vil se som negativt sier Butenschøn. Det alle bør være opptatt av, er hvilke verdier og rettigheter vi ønsker å forankre i Grunnloven slik at den fortsatt oppleves som relevant for vår tid når vi feirer dens 200-års jubileum i 2014.

-Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite har kort tid på seg. Forslaget må fremlegges i nåværende stortingssesjon for at en grunnlovsreform skal kunne vedtas av et nytt valgt storting til grunnlovsjubileet. Komiteen planlegger en offentlig høring 16. april. Som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ser SMR det som en viktig oppgave å bidra til en informativ og inkluderende debatt, sier Butenschøn.

Sentrale lunsjdeltakere

Utvalgsleder Inge Lønning vil presentere utvalgets forslag på Grunnlovslunsjen. Utvalgsmedlem Jan Helgesen setter forslaget inn i et internasjonalt perspektiv.

Andre medlemmer av utvalget vil også være til stede. Saksordfører Per-Kristian Foss i Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil redegjøre for komitebehandlingen. Sentrale politikere fra ulike partier vil klargjøre sine utgangspunkter for å ta stilling til forslaget, og representanter for akademia og andre interesserte vil kommentere.

I tillegg blir det anledning til å stille spørsmål fra det som ventelig vil bli en fullsatt sal.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 9. mars 2012 14:39