Urovekkende bruk av isolasjon i norske fengsler

-Vi har for dårlig oversikt over bruken av isolasjon i norske fengsler.

Dette vedgikk Marianne Vollan, ekspedisjonssjef for Kriminalomsorgen, under et seminar i regi av Norsk senter for menneskerettigheter. Myndighetene anerkjenner behovet for å se på lovgivning og praksis knyttet til bruk av isolasjon.

Thomas Horn fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg fremholdt på sin side at det norske fengselssystemet har et kulturproblem.  

I panelet, fra venstre, Johannes Nilsen, Eivind Brattegard, Thomas Horn, Marianne Vollan og Are Høidal. (foto: Ilia Utmelidze)

Temarapport med urovekkende funn

Bakgrunnen for seminaret, som ble avholdt 10. september på Litteraturhuset, var lanseringen Nasjonal institusjons (NI) temarapport om bruken av isolasjon i norske fengsler. Rapporten presenterer, med menneskerettighetene som utgangspunkt, en rekke urovekkende funn. NI konkluderer med at norske fangers rettssikkerhet er for dårlig ivaretatt, og anbefaler Justisdepartementet å foreta en grundig gjennomgang.

NIs utreder Johannes Nilsen oppsummerte funnene i rapporten, og viste til at det er et overordnet politisk ansvar å ta tak i de alvorlige manglene ved isolasjonspraksisen. I den påfølgende paneldebatten deltok representanter for myndigheter, tilsynsorgan og sivilt samfunn. I tillegg kom en rekke engasjerte innspill fra en fullsatt sal.  

Behov for endringer

Paneldeltakerne var enige i at bruk av isolasjon er et svært alvorlig tiltak som må begrenses til særlige tilfeller. Are Høidal, direktør i Halden fengsel, påpekte at skjønnspregede regler åpner for svært ulik praksis blant fengslene. Enkelte fengsler praktiserer noe som i realiteten innebærer isolasjon uten formelt vedtak. Kontorsjef ved Sivilombudsmannen, Eivind Brattegard, antydet en gjennomgang av regelverk og praksis som et aktuelt tiltak.

- Prinsippløs pragmatisme

Debatten satte fokus på Kriminalomsorgen, og hvordan dette organet fører kontroll med bruken av isolasjon. Are Høidal hevdet i den forbindelse at de sentrale myndighetene ikke virker særlig opptatt av isolasjonsbruken.

Thomas Horn hevdet at norske myndigheter synes å ha akseptert bruk av isolasjon som et permanent innslag i vårt fengselsystem.

-Dette kan ses på som en særegen form for prinsippløs pragmatisme der fengslenes praktiske behov trumfer mer prinsipielle spørsmål som fangenes rettssikkerhet, sa Thomas Horn.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 12. sep. 2012 14:45 - Sist endret 10. sep. 2015 15:02