Vil sikre samisk selvstyre innenfor kunnskapsutviklingen

Det bør etableres et samordningsråd for høyere utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning. Dette er et av de viktigste forslagene til hva som kan gjøres for å styrke samisk forskning og høyere utdanning i følge et statlig utvalg som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2010, etter konsultasjoner med Sametinget.  

Utvalget ble oppnevnt med bakgrunn i stortingsmeldingen Klima for forskning (2008–2009).  Utredningen ble formelt overrakt kunnskapsminister Kristin Halvorsen den 20. juni.

- Denne utredningen, sammen med tidligere utredninger, gir norske myndigheter et solid grunnlag for å iverksette effektive tiltak som vil ha stor betydning for videre samisk samfunnsutvikling.
Dette sier utvalgets leder, professor Nils Butenschøn, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, i en kommentar.

- Vår rapport har et folkerettslig utgangspunkt og drøfter utviklingstrekk, behov og målsettinger for samisk forskning og høyere utdanning, fortsetter Butenschøn.

Når det gjelder tiltak, fokuserer utvalget særlig på rekruttering, språkrøkt og styrking av det institusjonelle samarbeidet mellom samiske institusjoner på området. Den videre utviklingen av Samisk høgskole har fått særlig oppmerksomhet.

-Samordningsrådet skal bidra til å sikre samisk selvstyre innenfor kunnskapsutviklingen, i tråd med folkerettslige prinsipper og prinsippene for norsk samepolitikk. Videre skal det bidra til å synliggjøre og styrke samordnings- og koordineringspotensialet og dermed bærekraften i det samiske kunnskapssamfunnet sett under ett.

Utvalget har, i tillegg til Butenschøn, bestått av Else Grete Broderstad, forsker, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø; Anni-Siiri Länsman, universitetslektor og direktør for Giellagas Institut, Oulu Universitet; Kari Morthensen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd; Nils Oskal, professor, Samisk høgskole; Per Ravna, universitetslektor, Universitetet i Nordland; Johan Strømgren, ph.d.-stipendiat, Uppsala Universitet / Samisk høgskole. Norges forskningsråd har vært sekretariat for utvalget, NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) ved Jorunn Spord Borgen og Vera Schwach har i ulike perioder vært utvalgets fagsekretærer.

Utvalgets rapport er utarbeidet i fellesskap og er enstemmig.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 20. juni 2012 14:45 - Sist endret 21. juni 2012 10:39