Internasjonalt seminar om retten til fred

Norsk senter for menneskerettigheter har, sammen med Institutt for offentlig rett,  nylig organisert et internasjonalt seminar om ”retten til fred”. 

Blant foreleserne var Costa Ricas vise-ambassadør til FN i Genève, Christian Guillermet, som skal lede det videre arbeidet med en erklæring i den internasjonale arbeidsgruppen.

 

Bakgrunnen for seminaret er at FNs menneskerettsråd har satt i gang en prosess som tar sikte på å føre frem til en erklæring om retten til fred.

Ege arbeidsgruppe

Rådets rådgivende komité la frem et utkast til slik erklæring i april 2012, og i juli 2012 opprettet Rådet en arbeidsgruppe som fikk i mandat å arbeide videre med erklæringen på bakgrunn av dette utkastet. Denne arbeidsgruppen skal ha sitt første møte i februar 2013. Organisasjonen Spanish Society for International Human Rights Law tok et initiativ til å organisere regionale ekspertmøter om temaet forut for arbeidsgruppens første møte, og SMR og IOR organiserte på deres oppfordring et nordisk møte i Oslo 29.-30. januar 2013.

Seminarets første dag bestod i et lukket møte hvor 30 inviterte eksperter fra nordiske og baltiske land deltok. Deltakerne diskuterte utkastet til erklæring med sikte på å utforme anbefalinger til det videre arbeidet i Menneskerettsrådets arbeidsgruppe.

Dag 2 – i offentlighet

Seminarets andre dag var et offentlig seminar på Litteraturhuset i Oslo, hvor internasjonale eksperter foreleste om retten til fred generelt og om det pågående arbeidet i Menneskerettsrådet. Blant foreleserne var Costa Ricas vise-ambassadør til FN i Genève, Christian Guillermet, som skal lede det videre arbeidet med en erklæring i den internasjonale arbeidsgruppen. Andre bidragsytere var blant annet presidenten i Spanish Society for International Human Rights Law, Carlos Villán Durán, professor emeritus Asbjørn Eide, professor Cornelis Flinterman fra FNs menneskerettskomité, og professor Wolfgang Heinz, som har vært rapportør i Menneskerettsrådets rådgivende komité under arbeidet med erklæringen. Seminaret ble besøkt av anslagsvis 60 tilhørere.

Det nordiske møtet skal kulminere i et sett med anbefalinger som skal oversendes ambassadør Guillermet forut for arbeidsgruppens møte i februar. 

Av Kjetil Mujezinovic Larsen
Publisert 7. feb. 2013 15:45