NI om Stortingets grunnlovsvedtak

Et eget menneskerettighetskapittel styrker menneskerettighetenes stilling i Grunnloven. Dette sier Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge i en pressemelding i tilknytning til Stortingets grunnlovsvedtak: 

Stortinget har nå vedtatt å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven, ved å vedta et eget menneskerettighetskapittel.

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter mener det er gledelig at menneskerettighetene nå får en mer fremtredende plass i Grunnloven.

- At den eksplisitte henvisningen til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner kom med i den såkalte prinsippbestemmelsen i §92, er noe vi har gitt sterk støtte til, sier fungerende leder ved Nasjonal institusjon, ved Norsk senter for menneskerettigheter, Kristin Høgdahl.

- Vedtakelsen av §92 vil trolig styrke menneskerettighetenes posisjon i Norge. Den vil kunne bidra til økt bevissthet, forbedre kunnskapen om, og anvendelsen av, Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser blant politikere, forvaltningen og domstolene, sier hun. 

- I tillegg vil den bekrefte Norges rolle som aktiv deltaker i det internasjonale fellesprosjektet som menneskerettighetene er.

Det er uheldig at noen sentrale økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene (ØSK-rettighetene) ble nedstemt i Stortinget.

- At retten til utdanning har kommet inn, er et løft for Grunnloven. Det er også svært positivt at barns rettigheter inkludert deres økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fikk det nødvendige flertall.

- Retten til en tilfredsstillende levestandard inkludert grunnleggende helsehjelp kom dessverre ikke med. Den er en helt sentral del av det internasjonale rettighetsvernet, og det er derfor vanskelig å være helt fornøyd, sier hun. Fra et menneskerettslig ståsted, kan dette gi et uheldig signal, både innenlands og utenlands.

Det nye menneskerettighetskapittelet vil sette et tydeligere fokus på menneskerettigheter. På sikt kan vi også håpe på at alle sentrale menneskerettigheter finner sin plass i Grunnloven.

Publisert 14. mai 2014 11:52