Nasjonal institusjon ut av SMR

Fra 1. juli 2015 er Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter i Norge etablert som en egen, frittstående institusjon etter å ha vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter siden etableringen i 2002. 

Fra samme dato er websidene til Nasjonal institusjon - NI - tatt ut av SMR-veven. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon når NIs nye nettsted er etablert. 

Stortinget vedtok 19. juni 2014 å opprette en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter.  Det er denne institusjonen som nå  etableres.  Den nye nasjonale institusjonen er organisatorisk underlagt Stortinget, men er ellers uavhengig.

Den nyetablerte nasjonale institusjonen skal fortsette arbeidet med å styrkemenneskerettighetene i Norge, særlig ved å:

a) overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder legge frem anbefalinger for å sikre at Norges menneskerettslige forpliktelser oppfylles,

b) rådgi Stortinget, regjeringen, Sametinget og andre offentlige organer og private aktører om gjennomføringen av menneskerettighetene,

c) informere om menneskerettighetene, herunder veilede enkeltpersoner om nasjonale og internasjonale klageordninger,

d) fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene,

e) legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører som arbeider med menneskerettighetene,

f) delta i internasjonalt samarbeid for å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Den nasjonale institusjonen skal ikke prøve enkeltsaker om krenkelse av menneskerettigheter.

Cecilie Østensen Berglund, lagmann i Borgarting lagmannsrett, er utnevnt til styreleder med Knut Vollebæk som nestleder. For øvrig består styret av Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen. 

Kristin Høgdahl og Ilia Utmelidze fortsetter i det nye NI, og fratrer sine stillinger ved SMR. Direktør for det nye NI vil bli ansatt i løpet av høsten. 

 

Publisert 1. juli 2015 10:27 - Sist endret 1. juli 2015 10:27